Dieselfde lot tref almal (Deel 7)

Die Woord van God bly dieselfde en is die konstante faktor in ‘n altyd-veranderende wêreld, as ons Sy Woord kan aanvaar:

Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid (Heb 13:8).

Min mense kan egter begryp hoe dit is dat elke mens leef van elke woord wat uit God se mond (deur Jesus Christus) gaan:

Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan (Mat 4:4).

Maar God se Woord beheer alles. Daarom is ook die “lot” van elke mens dieselfde:

Want dit alles het ek [Salomo] ter harte geneem en dit alles het ek probeer deurgrond, dat die regverdiges en die wyse manne en hulle dade in die hand van God is, liefde sowel as haat; die mens weet niks van wat hom voorlê nie. Alles is gelyk vir almal: een en dieselfde lot is daar vir die regverdige en die goddelose, vir die goeie en die reine en die onreine, en vir hom wat offer en vir hom wat nie offer nie, die goeie ewe goed as die sondaar, vir hom wat sweer ewe goed as vir hom wat bang is vir ‘n eed (Pred 9:1-3).

As Sy Woord in ons is, dan weet ons ook hoe ons in Hom is en hoe Hy alles (ook elkeen se lot) beheer:

In dié dag sal julle weet dat Ek in my Vader is, en julle in My, en Ek in julle. Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan hom openbaar (Joh 14:20-21).

As Jesus Homself aan ons openbaar, word Sy Woord lewendig in ons. Dan leer ons ook van Hom om “dieselfde lot” deur te gaan as wat Hy moes deurgaan – dit wil sê ons leer om ons eie kruis te dra:

‘n Leerling is nie bo die meester nie en ‘n dienskneg ook nie bo sy heer nie. Dit is vir die leerling genoeg dat hy soos sy meester word en die dienskneg soos sy heer. As hulle die heer van die huis Beëlsebul genoem het, hoeveel te meer sy huisgenote! (Mat 10:24-25).

En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie (Mat 10:38).

Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om My ontwil. Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele; want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het (Mat 5:11-12).

Die kruis wat ons moet dra, is vir baie ‘n bespotting…hulle verwerp die idee van lyding en vervolging!

Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan (1Kor 1:18a)….

…maar slegs deur die opneming van ons eie kruis, kom die oorwinning….

……maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God (1Kor 1:18b);

Dit is ‘n valse leerstelling wat gepreek word dat ons die kruis, dit is vervolging en verwerping en die dood, kan misloop. Die profeet Sefánja en die apostel Petrus bevestig dat God se oordeel by Sy eie huisgenote begin – dit is Sy kerk van wie die fisiese Israeliete ‘n skadubeeld was:

En Ek sal my hand uitstrek teen Juda en teen al die inwoners van Jerusalem; Ek sal ook uit hierdie plek uitroei wat van Baäl oorgebly het, die naam van die afgodsdienaars saam met die priesters (Sef 1:4).

Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? (1Pe 4:17).

Die “tyd is daar”en die dag van oordeel is “naby” vir Sy volk want dit is in die tyd van hul aardse lewe dat die Kerk van God geoordeel word.

Naby is die groot dag van die HERE, naby en baie haastig. Hoor! die dag van die HERE! Bitterlik skreeu die held daar (Sef 1:14).

Die oordeel van God is Sy tugtiging oor ons wat ons leer om reg te lewe en God se geregtigheid te soek en na te jaag in ons hele lewenswandel:

Met my siel begeer ek u in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek U; want as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid (Jes 26:9).

Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getugtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie (1Kor 11:32).

Maar hoe meer ons godvrugtig lewe, hoe meer sal ons ook dan vervolg word. Dit is juis omdat ons gehoorsaam word aan God se Woord en groei in ‘n godvrugtig lewenswandel, dat ons vervolg, verwerp, en gedood word:

….almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word (2Ti 3:12).

Omdat Christus dan vir ons na die vlees gely het, moet julle jul ook wapen met dieselfde gedagte, dat wie na die vlees gely het, opgehou het met die sonde, om die orige tyd in die vlees nie meer volgens die begeerlikhede van die mense te leef nie, maar volgens die wil van God. Want dit is genoeg dat ons die afgelope lewenstyd die wil van die heidene volbring het deur te wandel in ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, brasserye, drinkpartye en ongeoorloofde afgoderye. Daarom vind hulle dit vreemd as julle nie saamloop in dieselfde uitgieting van losbandigheid nie, en hulle laster (1Pe 4:1-4).

Die vervolging en verwerping van die kinders van God deur die wêreld neem dus nie af nie, maar neem eerder toe!!!

….goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word (2Ti 3:13).

Dié dag is ‘n dag van grimmigheid, ‘n dag van benoudheid en angs, ‘n dag van woestheid en verwoesting, ‘n dag van duisternis en donkerheid, ‘n dag van wolke en wolkenag, ‘n dag van basuingeklank en krygsgeskreeu teen die versterkte stede en teen die hoë hoekvestings (Sef 1:14-16)

Die aardse lewens van Jesus en al Sy ware volgelinge het nie een op ‘n hoogtepunt geëindig nie. Jesus self was deur God en mens verlaat!

…en omtrent die negende uur het Jesus met ‘n groot stem geroep en gesê: Eli, Eli, lama sabagtáni? Dit is: My God, my God, waarom het U My verlaat? (Mat 27:46)

Hy was verag en deur die mense verlaat,n man van smarte en bekend met krankheid; ja, soos een vir wie ‘n mens sy gelaat verberg; Hy was verag en ons het Hom nie geag nie (Jes 53:3).

Paulus was in gevangenisskap in Rome toe ons laas van hom hoor in die Skrifte:

 En nadat ons in Rome gekom het, het die hoofman oor honderd die gevangenes oorgelewer aan die bevelhebber van die leër. Maar aan Paulus is dit vergun om op sy eie te woon met die soldaat wat hom moes oppas (Hand 28:16).

…en Paulus het twee volle jare in sy eie gehuurde huis gebly en almal ontvang wat na hom gekom het, 31 terwyl hy die koninkryk van God gepreek en onderrig gegee het aangaande die Here Jesus Christus, met volle vrymoedigheid sonder enige verhindering (Hand 28:30-31).

Stéfanus, ‘n man vol van die gees van God (m.a.w. hy het godvrugtig geleef), se laaste ure in vlees het ook wreed geëindig:

En hulle het Stéfanus gestenig terwyl hy die Here aanroep en sê: Here Jesus, ontvang my gees! En hy het op sy knieë neergeval en met ‘n groot stem uitgeroep: Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie! En met dié woorde het hy ontslaap (Hand 7:59-60).

Die apostel Jakobus, broer van die apostel Johannes, se aardse lewe het net so wreed geëindig – vanuit ‘n vleeslike oogpunt:

En omtrent daardie tyd het koning Herodes sy hande geslaan aan sommige uit die gemeente om hulle kwaad aan te doen. En hy het Jakobus, die broer van Johannes, met die swaard omgebring (Hand 12:1-2).

“Patmos” beteken “plek van my dood” – en dit is waar die apostel Johannes heen verban was in die latere jare van sy lewe:

Ek, Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word, ter wille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus (Open 1:9).

Uit al hierdie getuienisse wat vir ons neergeskryf is, is dit dus duidelik wat die pad na godsaligheid behels!

Want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die Skrifte hoop kan hê  (Rom 15:4).

en die siele van die dissipels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly deur te sê: Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan (Hand 14:22).

Deur God se oordeel kom God se geregtigheid in ons en ons leef in gehoorsaamheid aan God se Woord ‘n godvrugtige lewe. Ons sal dus al hoe meer vreemd voorkom vir hulle wat die vlees dien. Ons lyk heel simpel as ons nie doen wat ander doen nie. So lyk Jesus en al die ware volgelinge van Jesus vir die wêreld:

Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die HERE geopenbaar? Hy tog het soos ‘n loot voor sy aangesig opgespruit en soos ‘n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons Hom sou aansien nie, en geen voorkoms, dat ons Hom sou begeer nie. (Jes 53:1-2).

God se Woord is gister en vandag en tot in ewigheid, dieselfde! En dieselfde lot tref almal wat ook godvrugtig lewe. In deel 8 sal ons verder gesels oor hierdie lot van almal.

 

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s