Wat beteken: “…elkeen wat lewe en in My glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie…”

Baie mense lewe in totale duisternis oor wat die dood behels as gevolg van die leuens wat aan hulle opgedis word….

…..met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie (2Th 2:10).

Volgens die Skrifte is dood basies die toestand van die natuurlike mens wat leef in vlees en bloed:

Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede, omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie (Rom 8:5-8).

Daar is ‘n onoorbrugbare kloof tussen die vlees en die gees. Maar God het die mens in hierdie aardse toestand geskep om ons deur ‘n proses te neem om die geestelike lewe agterna deelagtig te word:

En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword (Gen 2:7).

So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees. Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike. Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel. Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra. Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie. (1Kor 15:45-50).

Die mens IS ‘n lewende aardgebonde wese of “aardse” siel in sy vleeslike bestaan (LW: Hy het nie ‘n lewende siel nie – dit is nie ‘n deel van ons nie – ons hele wese wat op hierdie aarde leef is wat ‘n “lewende siel” beteken!). ‘n “Lewende [aardse] siel” IS ‘n sondige siel en die sondige siel sal sterf – ons was gemaak om te sterf!

Kyk, al die siele is myne; soos die siel van die vader, so die siel van die seun—hulle is myne; die siel wat sondig, dié moet sterwe (Eseg 18:4).

Die eerste Adam was nooit in gees of geestelik perfek geskep nie:

Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het (Rom 8:20).

Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie (1Kor 15:50).

Die mens word ‘n vasgestelde getal dae gegee in hierdie verganklike vlees en dan word hy of sy van die aarde verwyder deur die doodgaan van die aardse liggaam:

Alles het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar ‘n tyd: ‘n tyd om gebore te word en ‘n tyd om te sterwe, ‘n tyd om te plant en ‘n tyd om uit te roei wat geplant is (Pred 3:1-2)

 en die stof na die aarde terugkeer soos dit gewees het, en die gees [Hebreeus: “rûach” = asem] na God terugkeer wat dit gegee het (Pred 12:7).

In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer (Gen 3:19).

Die asem in ons neus en longe word vir die laaste keer uitgeblaas en gaan terug vanwaar dit kom – net soos die asem van diere, gaan ook die asem van alle mense na “EEN plek” – volgens God se Woord:

Ek het in my hart gesê: Ter wille van die mensekinders gebeur dit, dat God hulle kan beproef, en dat hulle kan insien dat hulle in hulleself vee is. Want die lot van die mensekinders is ook die lot van die veediere: hulle het een en dieselfde lot; soos die een sterwe, so sterwe die ander, en hulle almal het dieselfde asem, en ‘n voorkeur van die mens bo die veediere is daar nie; want alles is tevergeefs. Alles gaan na een plek toe; alles is uit die stof, en alles keer na die stof terug. Wie bespeur dat die asem van die mensekinders opgaan boontoe, en dat die asem van die veediere neerdaal ondertoe in die aarde? (Pred 3:18-21).

Die mens en diere het dieselfde lot!!! Maar daar is iets wat God anders gaan doen met alle mense na die dood. Hy gaan alle mense opwek uit die dood – nie die diere nie!!! Christus se opstanding uit die dode het gebeur om aan ons te wys dat God dit wel gaan doen vir almal in Adam!!!

Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie; en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes; dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense (1Kor 15:16-19).

Want aangesien die dood deur ‘n mens is, is die opstanding van die dode ook deur ‘n mens. 22 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word (1Kor 15:21-22).

Dit is die beste nuus, die enigste GOEIE NUUS wat mense kan ontvang – God gaan almal opwek en nuwe lewe gee deur Sy oordeel wat volg na die dood:

En net soos die mense bestem is om een maal te sterwe en daarna die oordeel (Heb 9:27).

Ons gaan dus “almal” eers deur ‘n doodsproses (die eerste Adam), “EEN MAAL”, waarna ons “almal” opgewek word en dan geoordeel word om die nuwe lewe (in Christus) deelagtig te word:

Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word (1Kor 15:22).

God het alles vooraf besluit – die hele proses – van begin tot einde! Niks vang God onkant nie want Hy bewerkstellig alles haarfyn. Alles gebeur op sy bepaalde tyd en almal doen presies wat God bepaal het:

[God] wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie; wat sê: My raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal Ek doen (Jes 46:10).

in Hom in wie ons ook ‘n erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil (Efes 1:11).

Alhoewel God ‘n voorkennis van alles het, ook van elke sekonde van elke dag van ons lewe nog voor ons gebore was, het ons nie bestaan voordat Hy ons geskep het in vlees nie:

U oë het my ongevormde klomp gesien; en in u boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie (Psa 139:16).

Net soos Job, was ons nog nie daar toe God hierdie skepping na vore gebring het nie:

Waar was jy toe Ek die aarde gegrond het? Gee te kenne as jy insig het (Job 38:4).

Die leer van reïnkarnasie is vals, in alle vorms wat dit aangebied word.

Ons was dus nie gees voordat ons vlees geword het nie, soos baie valse leraars verkondig nie. Die eerste Adam, en almal van ons, ervaar die VOLHEID van die geestelike lewe NA ons aardse lewe verby is – by ons wedergeboorte in gees wanneer die volheid van gees kom by die opstanding uit die dode:

En daar was ‘n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodémus, ‘n owerste van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir Hom gesê: Rabbi, ons weet dat U ‘n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat U doen as God nie met hom is nie. Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodémus sê vir Hom: Hoe kan ‘n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie ‘n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees (Joh 3:1-6).

Vlees is NIE gees nie en gees in NIE vlees nie. Wie kan die twee onderskei? Min. Baie verwar die twee want die Woord van God leef nie in hulle nie. Ons moet die “eerste Adam” kan onderskei van die “laaste Adam”:

Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ‘n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart (Heb 4:12).

So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees. Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike (1Kor 15:45-46).

Is daar ‘n bewussyn in die dood? NEE!

 Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie, en hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet (Pred 9:5).

Min mense glo dat God instaat is om ‘n nuwe geestelike skepping (‘n nuwe siel) voort te bring by die laaste basuin en nog minder glo dat Jesus al Sy skepsels in die eerste Adam sal red. Wel Hy gaan 100% suksesvol wees, en die ongelowiges sal dit ook later kan glo:

Dit is ‘n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word; want hiervoor arbei ons ook en word ons gesmaad, omdat ons gehoop het op die lewende God wat ‘n behouder [Redder] is van alle mense, insonderheid van die gelowiges. Beveel en leer hierdie dinge (1Ti 4:9-11).

Maar vir nou sal baie in die valse leerstellings soos die “onsterflikheid” van ‘n aardse siel glo. God sal egter alle aardse siele uitwis en Hy sal ‘n nuwe siel na vore te bring:

En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel (Mat 10:28).

Daar staan dit dat God aardse siele sal “verderwe” (uitwis), maar almal se aandag word altyd op die woord “hel” gewys en sodoende word die fokus van die teks weggeneem. God se vuur is Sy Woord en Sy Woord vernietig ons aardsheid en bring ware lewe in Christus – dit is wat daar staan:

Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe (Joh 6:63).

Aardse siele “sal sekerlik sterf” en dit is die waarheid wat min glo:

Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die HERE God gemaak het. En hy sê vir die vrou: Is dit ook so dat God gesê het: Julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? En die vrou antwoord die slang: Van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê: Julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie (Gen 3:1-4).

Dit is die slang, of dan Satan, wat hierdie leuen vir die eerste keer verkondig het aan Adam en Eva en die leuen word tot vandag geglo. Die mens glo dat hy nie eintlik sterf nie want hy het onsterflikheid. Mense word deur valse godsdienste geleer dat na sy afsterwe die mens (of sy siel dan) onmiddellik oorgaan na die sogenaamde ‘hiernamaals’. Die siel gaan op ‘n sogenaamde “reis” na sy bestemming.  Volgens God se enigste betroubare Woord is dit totale onsin. Onsterflikheid kom net wanneer die “laaste Adam”, naamlik Jesus Christus, Sy lewe in ons gee by die opstanding – na ons geoordeel was en die geregtigheid van God kan ontvang (Jes 26:9):

So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees. Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike (1Kor 15:45-46).

As ons sterf, dan is ons heeltemal onbewus van alles en ons wag vir die opstanding uit die dood. Dit is ook wat met Jesus gebeur het na sy tyd op aarde en Sy dood. Hy het alles gedoen om aan ons die proses te verduidelik waardeur ons almal sal gaan. Ons sal almal geestelike lewe ontvang nadat ons deur die dood gegaan het! Dit word die evangelie-boodskap genoem!

Broeders, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet tevergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die Skrifte; en dat Hy begrawe is, en dat Hy op die derde dag opgewek is volgens die Skrifte (1Kor 15:1-4).

Net Jesus het tans onsterflikheid ontvang!!!

Almal wat gesterf het tot dusver, is tot nou toe nog dood. Hoor wat sê Paulus aan Timótheüs:

Ek gebied jou voor die aangesig van God wat aan alle dinge die lewe gee, en van Christus Jesus wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het, dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar tot by die verskyning van onse Here Jesus Christus wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die salige en enigste Heerser, die Koning van die konings en Here van die here, wat alleen onsterflikheid besit en ‘n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen (1Ti 6:13-16).

Geen dooie persoon besit onsterflikheid nie.

Satan is ‘n leuenaar en die vader van alle leuenaars wat sê dat dooie mense lewe. Nee dooie mense in Adam “sal” lewe in Christus in die toekoms. Die woord “sal” dui aan dat die opstanding van alle mense in die toekoms sal plaasvind:

Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word; maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het. En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees (1Kor 15:22-28).

Ons is nog nie daar nie. Ons het nog net “die belofte” of “onderpand” van die gees ontvang:

in Hom in wie ons ook ‘n erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid (Efes 1:11-14).

Hier is Jesus se woorde wat deur baie verdraai word om res van die skrifte as leuens uit te maak. Jesus sal nooit teen Sy eie Woord spreek nie!

Jesus sê vir haar [Martha]: Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe; en elkeen wat lewe en in My glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? (Joh 11:25-26).

Om te wys hoe belaglik dit is om te beweer dat Jesus sou sê hulle wat in Hom glo nooit sal sterwe nie, is juis te vind in hierdie einste gebeurtenis tydens die dood van Lasarus. Lasarus was ‘n gelowige in Jesus en hy het gesterf! Daar is ook geen bewys dat Lasarus iewers anders was behalwe in die graf toe Jesus hom geroep het “uit” die graf:

Hulle neem toe die steen weg waar die oorledene lê. En Jesus het sy oë opgeslaan en gesê: Vader, Ek dank U dat U My verhoor het; en Ek het geweet dat U My altyd verhoor, maar ter wille van die skare wat rondom staan, het Ek dit gesê, sodat hulle kan glo dat U My gestuur het. En nadat Hy dit gesê het, het Hy met ‘n groot stem geroep: Lasarus, kom uit! En die oorledene het uitgekom, aan hande en voete met grafdoeke gebind, en sy gesig was toegedraai met ‘n doek. Jesus sê vir hulle: Maak hom los en laat hom gaan (Joh 11:41-44).

Lasarus het NIE onsterflikheid ontvang tydens sy dood nie, of toe hy uit die graf gekom het nie. Hy het NIE onsterflikheid ontvang nie, anders was Paulus verkeerd toe hy hierdie woorde aan Timótheüs sê:

Ek gebied jou voor die aangesig van God wat aan alle dinge die lewe gee, en van Christus Jesus wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het, dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar tot by die verskyning van onse Here Jesus Christus wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die salige en enigste Heerser, die Koning van die konings en Here van die here, wat alleen onsterflikheid besit en ‘n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen (1Ti 6:13-16)

NET Jesus het tans onsterflikheid, want Lasarus het tog gesterf op ‘n later stadium! Ons moet die woorde van Jesus aan Martha verstaan in ‘n geestelike sin. Let op die woorde “opstanding” en “SAL LEWE” in die verse (die woord “sal” is immers ook ‘n verwysing na die toekoms):

Jesus sê vir haar [Martha]: Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe; en elkeen wat lewe en in My glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? (Joh 11:25-26).

Almal wat in Jesus en Sy ware leer glo SAL by die OPSTANDING die geestelike lewe van Christus ontvang, en nooit weer sterf nie want die dood “sal” vernietig word vir daardie persoon – dit is wat onsterflikheid beteken!!!

Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood (1Kor 15:26).

En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan (Open 21:4).

Advertisements

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

2 Responses to Wat beteken: “…elkeen wat lewe en in My glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie…”

  1. Terug pieng: Die waarheid oor die ‘sondeval’. | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

  2. Terug pieng: Albei ‘Adams’ is deel van God se EEN plan vir alle mense! | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s