God se regering

Ons almal gaan deur baie ondervindinge om ons voor te berei vir ons plek binne die ware regering van God, ook genoem God se koninkryk in die Skrifte. Die omstandighede verskil, maar die leerproses bly dieselfde.

Op baie maniere word ons in hierdie lewe bewus gemaak dat God ‘n ordelike sisteem geskep het waar alles inpas op ‘n unieke wyse om die geheel te dien.  Maar hier leer ons ook dat die ware perfekte sisteem van God nog nie in sy volheid gekom het nie. Hier gaan dinge verkeerd – met ‘n perfekte doel. Mense raak al hoe meer bewus van die ineenstorting van sisteme wat die ander dag nog “normaal” gefunksioneer het. Die verval van die sisteme van die wêreld rondom ons is nie goed vir ons vleesmens om te aanskou nie. Sommige roep vir nuwe regerings, nuwe ekonomiese beleide, nuwe onderwysstelsels, nuwe arbeidwetgewing….noem dit maar…almal soek na iets wat werk. Wel daar is slegte nuus en goeie nuus in die verband. Die slegte nuus (in kort) is dat dinge net erger gaan word:

Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word (2Ti 3:13).

Die goeie nuus is dat God se perfekte regering kom nader en nader so meer die aardse sisteme oppak. Dit is waar ons hoop is….vir diegene wat deur die wêreld as dom voorgehou word om op sulke dinge te hoop. God het iemand aangestel om ons deur hierdie dinge te neem – Christus Jesus:

en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is (Rom 5:5).

Soos geskrywe is: Kyk, Ek lê in Sion ‘n steen van aanstoot en ‘n rots van struikeling; en elkeen wat in Hom glo, sal nie beskaam word nie (Rom 9:33).

Want die Skrif sê: Elkeen wat in Hom glo, sal nie beskaam word nie (Rom 10:11).

So dit is goed dat ons die dinge kan sien wat gebeur in die wêreld, maar veral ook in onsself. Want alles buite ons is ‘n refleksie van onsself, vir diegene wat weet wat aangaan en wat weet dat God agter alles is:

…deurdat Hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae wat Hy in Homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig— in Hom in wie ons ook ‘n erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil (Efes 1:9-11).

Ons word dus eers blootgestel aan ‘n tipe (‘n parabel) wat ‘n skadu is van die innerlike werklikheid – dit is dinge wat reflekteer op ons self en waardeer ons leer wat binne-in ons aangaan. Fisiese Israel (en alles wat op hulle van toepassing was) word gebruik in die Ou Testamentiese Skrifte as voorbeeld om die hele proses uit te wys waardeer almal sal gaan om uiteindelik in God se regering te funksioneer (1Kor 10:11; Gal 6:16). So ook was die wet van die fisiese Israeliete ‘n skaduwee van die ware geestelike wet van God wat binne-in God se geestelike regering funksioneer:

Want die wet, wat ‘n skaduwee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree, tot volmaaktheid lei nie (Heb 10:1).

Hier leer ons dus van kerke en kerkstelsels en ons sien, hopelik, dat dit ook nie werk nie. As mens se geloofshelde en -strukture wankel en ineenstort, dan word dit baie donker. Moet egter nie hoop opgee nie. God is besig om jou iets te wys. Ons sien daagliks hoe sogenaamde geloofsleiers  die klits kwyt raak, en hoe uiterlike geloofstrukture val.

Ons moet weet waarom Jesus “uitgegaan” het uit die aardse tempels wat mense gebou het, en waarom Hy elke aardse (valse) klip sal afbreek:

En Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek, en sy dissipels het nader gekom om Hom die geboue van die tempel te wys. En Jesus sê vir hulle: Sien julle al hierdie dinge? Voorwaar Ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie (Mat 24:1-2).

God leer ons deur hierdie afbreekproses dat die dinge wat ons aan vasgeklou het, vals is.

Selfs binne hierdie aardse kerke word benaminge gebruik van die bediening wat hulle uit die Skrifte kry. Maar dit is leeg en het geen ware inhoud nie:

mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het. Keer jou ook van hierdie mense af (2Ti 3:5).

Selfs die betekenis van die titels wat mense aan hulsef en aan ander heg, word op ‘n onskriftuurlik manier gehandhaaf. God het nog nooit die bedieninge van die gees van God as titels gesien nie, maar eerder as funksies:

Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees; en daar is verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here; en daar is verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is (1Kor 12:4-7).

Hier is Jesus se woorde oor hoe ons teenoor mekaar moet optree in die ware kerk van God:

Maar Jesus het hulle na Hom geroep en gesê: Julle weet dat die owerstes van die nasies oor hulle heers en die groot manne oor hulle gesag uitoefen; maar só moet dit onder julle nie wees nie; maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet julle dienskneg wees; net soos die Seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as ‘n losprys vir baie (Mat 20:25-28).

Hierdie woorde van Jesus word heeltemal geignoreer deur die mensgemaakte organisasies wat hulself valslik as kerk van Christus voorstel. Hulle gebruik die woord “dienskneg” en wil op dieselfde tyd vereer en opgehemel word! Die “owerstes van die nasies” wil op die hoogste verhoog sit en spog met hul getalle, terwyl hulle ook pronk met hul titels. Die valse herders wil hê dat die skape hulle voed en hulle voorsien! Dit is belaglik en tragies. As die ware Herder se denke en lewe nie in ons is nie het ons geen begrip van Sy dienswerk nie.

Die ware kerk van Christus opereer heel anders as wat die kerke van die wêreld opereer. God het wel leierskap ingestel en ons moet dit eerbiedig en respekteer want God het ‘n baie goeie doel daarmee:

En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot ‘n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus; sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring (Efes 4:11-14).

Maar soos God vir Israel eers die koning volgens die volk se keuse gegee het, so kry ons ook eers te doen met die valse apostels, valse profete, valse evangeliste, valse herders en valse leraars – ons eie keuses:

Toe kom al die oudstes van Israel bymekaar, en hulle gaan na Samuel in Rama en sê vir hom: Kyk, u is oud, en u seuns wandel nie in u weë nie; stel nou ‘n koning oor ons aan om ons te rig soos by al die nasies (1Sa 8:4-5).

Onthou Jesus se woorde….”die owerstes van die nasies oor hulle heers en die groot manne oor hulle gesag uitoefen”. Ons ervaar dus eers die leraars wat ons streel in dit wat ons wil hoor:

want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels (2Ti 4:3-4).

Alle valse konings en valse leiers is dus ook deur God aangestel om mense te verlei en dit is wat ons almal moet ervaar in ons eie lewens:

Hy tog verander die tye en die geleenthede; Hy sit konings af en stel konings aan; Hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat insig het (Dan 2:21).

Op ‘n besluit van die bodes berus die bevel, en ‘n woord van die heiliges is die saak, met die bedoeling dat die lewendes kan erken dat die Allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens en dit gee aan wie Hy wil, en die nederige onder die mense daaroor aanstel (Dan 4:17).

En Pilatus sê vir Hom: Praat U nie met my nie? Weet U nie dat ek mag het om U te kruisig en mag het om U los te laat nie? Jesus antwoord: U sou geen mag teen My hê as dit u nie van bo gegee was nie. Daarom het hy wat My aan u oorlewer, groter sonde (Joh 19:10-11).

Ons moes die valse konings eerste leer ken voordat God aan ons die koning volgens Sy hart gee, wat deur koning Dawid uitgebeeld was:

En van toe af het hulle ‘n koning begeer, en God het aan hulle gegee Saul, die seun van Kis, ‘n man uit die stam van Benjamin, veertig jaar lank. En nadat Hy hom afgesit het, het Hy Dawid vir hulle verhef as koning, van wie Hy ook gesê en getuig het: Ek het Dawid, die seun van Isai, gevind, ‘n man na my hart, wat al my welbehae sal doen. Uit die nageslag van hierdie man het God vir Israel, volgens die belofte, Jesus as Verlosser verwek (Hand 13:21-23).

God is werklik in beheer van alles – ook alle geeste en dat Hy self die valse geeste stuur om Sy werk te doen:

Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontsag gehad; moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie? (Heb 12:9).

Maar die Gees van die HERE het van Saul gewyk, en ‘n bose gees, deur die HERE gestuur, het hom verskrik (1Sa 16:14).

Verder sê hy [die profeet Miga]: Daarom, hoor die woord van die HERE: Ek het die HERE sien sit op sy troon terwyl al die hemelse leërskare by Hom staan, aan sy regter— en aan sy linkerhand. En die HERE het gesê: Wie sal Agab oorhaal, dat hy kan optrek en val by Ramot in Gílead? En die een het so gesê, en die ander weer so. Toe kom die gees vorentoe en gaan voor die aangesig van die HERE staan en sê: Ek sal hom oorhaal. En die HERE vra hom: Waarmee? En hy sê: Ek sal uitgaan en ‘n leuengees word in die mond van al sy profete. En Hy sê: Jy sal oorhaal, ja, jy sal ook oorwin; gaan uit en doen so. En nou, kyk, die HERE het ‘n leuengees in die mond van al hierdie profete van u gegee, en die HERE het onheil oor u gespreek (1Kon 22:19-23).

Ons moet leer om nie die slegte mens te weerstaan nie:

Julle het gehoor dat daar gesê is: Oog vir oog en tand vir tand. Maar Ek sê vir julle dat julle ‘n slegte mens nie moet weerstaan nie; maar as iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe (Mat 5:38-39).

In die wêreld heers die “groot manne” oor diegene “onder” hulle en oefen gesag uit op hulle wat as onderdane gesien word. Dit is alles ontwerp om mense se geloof te beheer. Dit is totaal teen die leer van Christus, soos Paulus ook duidelik maak aan die gemeente in Korinthe:

nie dat ons heers oor julle geloof nie, maar ons is medewerkers aan julle blydskap; want in die geloof staan julle vas (2Kor 1:24).

Die “groot manne” en populêre en welbekende leiers heers oor ander se geloof en hou aan hul lidmate ‘n “ander Jesus” voor wat hulle dan jaar in en jaar uit aanbid….van die babatjie wat in doeke toegedraai was in die krip in Bethlehem tot Sy dood aan die kruis op Golgota. Dit is baie mooi en waar. Maar dit is nie waar die Christus wat uit die graf opgestaan het ons wil hê nie. Hy het die vlees oorwin – ook Sy vlees. Hy wil ons verder neem as die vlees! Die leiers wat heers en gesag uitoefen neem nie hul volgelinge verder nie want hulle sal dan beheer verloor – hulle getalle sal afneem en hul inkomste sal verdwyn. Paulus sê ook dat mense graag hierdie “ander Jesus” volg want hy is so oortuigend en begeerlik:

Want as iemand kom en ‘n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as julle ‘n ander gees ontvang as wat julle ontvang het, of ‘n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle jul dit goed geval (2Kor 11:4).

Die valse leiers ken self nie Christus ‘na die gees’ nie en konsentreer op die Christus “na die vlees” – dit is makliker vir hulle. Maar ons word gewaarsku om nie te bly by die eerste beginsels van Christus nie:

Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie; en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons Hom tóg nie meer so nie (2Kor 5:16).

Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondament te lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God, van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel. En dit sal ons doen as God dit toelaat (Heb 6:1-3).

Ons moet egter ook nie in “ongebondenheid” lewe nie want ons moet nie die onderlinge byeenkoms verontagsaam nie:

en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor; en laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer namate julle die dag sien nader kom (Heb 10:24-25).

Ons liggaam leer ons ook dat geen liggaamsdeel kan op sy eie funksioneer nie. God sal ‘n deur oopgemaak vir hulle wat klop en soek na Sy geregtigheid sodat ons ons deel kan bydra in die ware Kerk van Christus:

Want baie is geroep, maar min uitverkies (Mat 22:14).

En dan sal Hy sy engele uitstuur, en Hy sal sy uitverkorenes uit die vier windstreke versamel, van die einde van die aarde af tot by die einde van die hemel (Mar 13:27).

Julle moet ook nie soek wat julle sal eet of wat julle sal drink nie, en julle nie ongerus maak nie; want al hierdie dinge soek die nasies van die wêreld, en julle Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. Maar soek die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moenie vrees nie, klein kuddetjie, want julle Vader het ‘n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee. Verkoop julle besittings en gee aalmoese; maak vir julle beurse wat nie oud word nie, ‘n skat in die hemel wat onuitputlik is, waar geen dief by kom of mot verteer nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Laat julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand (Luk 12:29-35).

Dit is hierdie klein groep wat NOU God se regering in hulle lewens ervaar. Dit is ook deur hierdie groep dat God Sy regering aan almal sal bring op die regte tyd. Die uitverkorenes van God word sedert die Kerk se ontstaan in Handelinge 2 uitgeroep uit die valse kerke (wat almal deel vorm van die geestelike hoer, Babilon). Ons word uitgeroep om God in gees en waarheid te ken en te dien (Al die woorde hier in Openbaring, soos in die hele Skrif, is NOU van toepasing op hulle wat dit kan ontvang want dit het diep geestelike betekenisse in ons eie lewens):

En een van die sewe engele met die sewe skale het gekom en met my gespreek en vir my gesê: Kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie waters sit, met wie die konings van die aarde gehoereer het, en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery. En hy het my in die gees weggevoer na ‘n woestyn, en ek het ‘n vrou sien sit op ‘n skarlakenrooi dier, vol godslasterlike name, met sewe koppe en tien horings. En die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en pêrels, en sy het in haar hand ‘n goue beker gehad, vol gruwels en die onreinheid van haar hoerery; en op haar voorhoof was ‘n naam geskrywe: Verborgenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde. En ek het die vrou gesien, dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuies van Jesus, en ek het my uitermate verwonder toe ek haar sien (Open 17:1-6)

En ná hierdie dinge het ek ‘n engel sien neerdaal uit die hemel, met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. En hy het met ‘n groot stem kragtig uitgeroep en gesê: Geval, geval het die groot Babilon, en dit het geword ‘n woonplek van duiwels en ‘n versamelplek van allerhande onreine geeste en ‘n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voëls, omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid. En ek het ‘n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie. Want haar sondes reik tot aan die hemel, en God het haar ongeregtighede onthou (Open 18:1-5).

 

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s