“…daar moet ook partyskappe onder julle wees…”

Die natuurlike mens is ‘n hoogmoedige skepsel wat altyd wil neerkyk op ander en homself beter sien as ander. Dit geld oor die hele spektrum van menswees. Selfs in diegene wat deur armoede en verdrukking gaan, is daar steeds nog die self wat geëer wil word en sy behoeftes en probleme as meer intens sien as die behoeftes en probleme van ander. Die natuurlike mens is meer geneig om oor sy eie probleme te praat, as om te dink dat die persoon (of persone) met wie hy of sy juis praat, ook probleme het.  Ons dink in ons natuurlike arrogansie nie baie van ander se probleme en verdrukkinge nie.

Maar God en Sy ware kinders sien en hanteer dinge heel anders. Die versoekings en probleme word juis aan ons gegee om ons te leer om alles te hanteer IN CHRISTUS in sagmoedigheid en nederigheid:

Geen versoeking het julle aangegryp behalwe ‘n menslike nie; maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Daarom, my geliefdes, vlug vir die afgodediens [om self te dien]. 1Kor 10:13-14

Die uitkoms is Christus en in Hom kan ons alles verdra:

Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Fil 4:13

God gebruik die versoekings en probleme om ons te vorm om soos Hy te wees – dit is die wysheid van God wat baie min wil vra van God:

Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kortkom nie. En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word. Jak 1:2-5

As ons dink dat ons versoekinge en probleme die fokus is, dan mis ons die doel waarom God die dinge in ons lewens bring. Ons ons ook dink dat ander se versoekings en beproewinge nie opweeg teen ons eie nie, dan is ons arrogant en Godloos. ALMAL pas in God se geestelike woning soos God alleen bepaal. Die boodskap van die profeet Sagaria ‘n ernstige waarskuwing vir diegene wat neerkyk op dit wat “klein” en veragtelik lyk:

En die woord van die HERE het tot my gekom en gesê: Die hande van Serubbábel het die fondament van hierdie huis gelê, en sy hande sal dit voltooi; dan sal jy weet dat die HERE van die leërskare my na julle gestuur het. Want wie verag die dag van klein dinge, terwyl daardie sewe—die oë van die HERE wat die ganse aarde deurloop—met blydskap die skietlood aanskou in die hand van Serubbábel? Daarop het ek begin spreek en aan hom gesê: Wat beteken hierdie twee olyfbome aan die regterkant van die kandelaar en aan die linkerkant daarvan? En ek het toe nogmaals gespreek en vir hom gesê: Wat beteken die twee olyftakkies aan die kant van die twee goue pype wat goud uit hulle laat uitstroom? Toe antwoord hy my en sê: Weet jy nie wat dit beteken nie? En ek het gesê: Nee, my heer. En hy sê: Dit is die twee gesalfdes wat by die Here van die ganse aarde staan. Sag 4:8-14

Die sewe oë van God is Sy allesomvattende gees wat alles bewerkstellig wat op hierdie aarde en in die hele skepping aangaan (Open 1:4; Open 3:1; Open 4:5; Open 5:6). Die skietlood beeld ook uit al die beproewinge en probleme wat God self in ons ALMAL se lewens bring vir ‘n goeie doel. God se oordele leer ons wat reg is en verwoes die ongeregtigheid en selfsugtigheid in ons (Jes 26:9):

En Ek sal die reg tot ‘n riglyn maak, en die geregtigheid tot ‘n skietlood; en die hael sal die leuendak wegruk en die water die skuilplek wegspoel. Jes 28:17

Die skietlood is in die hand van God se uitverkorenes – wat baie min in getal is:

Want baie is geroep, maar min uitverkies. Mat 22:14

Hierdie uitverkorenes, ook genoem “die huis van God” hier op aarde, het die skietlood in hulle hande omdat hulle eerste deur God se oordeel moet gaan:

Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? 1Pe 4:17

Die huis van God word as dwaas uitgemaak deur hulle wat wys is in hul eie sieninge:

Want wat dwaas is by God, is wyser as die mense; en wat swak is by God, is sterker as die mense. Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. 1Kor 1:25-29

Die uitverkorenes van God word verag en nie geken nie – net soos Jesus:

Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die HERE geopenbaar? Hy tog het soos ‘n loot voor sy aangesig opgespruit en soos ‘n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons Hom sou aansien nie, en geen voorkoms, dat ons Hom sou begeer nie. Hy was verag en deur die mense verlaat, ‘n man van smarte en bekend met krankheid; ja, soos een vir wie ‘n mens sy gelaat verberg; Hy was verag en ons het Hom nie geag nie. Jes 53:1-3

Hierdie uitverkorenes word tot vandag gehaat en verag. En omdat hulle nie God se oordeel oor hulle bekla en daaroor openlik murmureer nie, word daar algemeen aanvaar dat hulle geen probleme en beproewinge het nie. Dit is ook hoe die apostel Paulus gesien was deur die selfvoldane Korinthiër-kerk:

En moenie murmureer soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie, en hulle het deur die verderwer omgekom. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as ‘n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. 1Kor 10:10-11

Paulus moes in diepte aan hierdie “klein kinders in Christus” elke beproewing wat hy moes deurgaan, uitspel (2Kor 11:21-33). Hy sê hy moes soos ‘n dwaas spreek omdat geen ware kind van God rondloop en altyd praat oor hom- of haarself nie. Hierdie onvolwasse volgelinge van Christus het op Paulus neergekyk, en ander apostels en hulle beproewinge as meer belangrik gesien. Paulus was verseker nie een van die “binnekring” toe Jesus op aarde met hulle gewandel het nie. Paulus was eers na Jesus se dood en hemelvaart as Apostel geroep. En somminge weet nie tot vandag hoe God se ware apostels geroep en aangestel word nie:

So moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God. En verder word van die bedienaars vereis dat hulle getrou bevind moet word. Maar vir my beteken dit baie min of ek deur julle of deur ‘n menslike regbank beoordeel word; ja, ek beoordeel myself nie eens nie, want ek is my van geen ding bewus nie. Daardeur is ek egter nie geregverdig nie; maar Hy wat my beoordeel, is die Here. 1Kor 4:1-4

Hierdie soort van denke van die natuurlike “klein kinders in Christus” is tot vandag belangrik vir hulle wat vleeslik dink oor God se geestelike dinge. Hierdie denke is die teken van ‘n onverstandige en onvolwasse kind in Christus. Die vleeslike volgeling van Christus maak elke keer vergelykings en verdeel die kerk van God t.o.v. bedieninge en die mate van beproewinge:

Want as die een sê: Ek is van Paulus; en die ander: Ek van Apollos—is julle nie vleeslik nie?
1Kor 3:4

Want ons waag dit nie om ons te reken of te vergelyk met sommige van die wat hulleself aanbeveel nie. Maar omdat hulle hul met hulself meet en met hulself vergelyk, is hulle onverstandig. 2Kor 10:12

Hierdie “kinders in Christus” word gekenmerk deur ‘n twisgierige gees en wil saamkom om onmin en tweedrag te saai:

Maar as iemand meen om twisgierig te wees, ons het nie so ‘n gewoonte nie, en ook die gemeentes van God nie. Maar terwyl ek dit beveel, kan ek dit nie prys nie dat julle saamkom, nie ten goede nie maar ten kwade. Want in die eerste plek hoor ek dat, as julle saamkom in die gemeente, daar skeuringe onder julle is, en gedeeltelik glo ek dit. 1Kor 11:16-18

Maar dit is ook dan die wonderlike manier wat God aan ons gegee het om te weet wie die ware volgeling van God is. Deur hierdie partyskappe wat sommige propageer word ons oë oopgemaak om te sien wie elkeen is en waar hulle staan:

Want daar moet ook partyskappe onder julle wees, sodat die beproefdes onder julle openbaar kan word. 1Kor 11:19

Alles werk regtig ten goede vir hulle wat na God se voorneme geroep is:

En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Rom 8:28

 

 

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s