Hoe lyk ‘n ware dissipel van Christus?

Die vraag is aan my gestel en dit gee my ‘n kans om net kortliks op hierdie belangrike onderwerp te konsentreer.

Ware dissipelskap in Christus Jesus, soos alle geestelike waarhede, word gedefinieer in die “hele inhoud” van God se Woord want dit is net daar waar ons die hele waarheid oor geestelike dinge kry:

Psa 119:160 Die hele inhoud van u woord is waarheid, en al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid.

Dit is hierdie waarheid wat die ware dissipels skei van die dissipels van die “ander Jesus”:

2Kor 11:4 Want as iemand kom en ‘n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as julle ‘n ander gees ontvang as wat julle ontvang het, of ‘n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle jul dit goed geval.

Die “ander Jesus” het baie meer dissipels as die ware Jesus.

Mat 24:5 Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei.

Ons kan dus een ding verseker weet dat waar “baie” mense en groot skares saamgeroep word en hulself as volgelinge van Christus klassifiseer, die “ander Jesus” gevolg word want “baie” word mislei (hulle glo vas hulle volg die ware Jesus, maar dit is eintlik die “ander Jesus”).

Mat 13:1-2 En op daardie dag het Jesus uit die huis uitgegaan en by die see gaan sit. 2 En groot menigtes het by Hom vergader, sodat Hy in ‘n skuit geklim en gaan sit het. En die hele skare het op die strand gestaan.

Dit is baie insiggewend dat hierdie skares wat na Jesus kom luister, op die “strand” staan. Hoekom sê die Skrif dat hulle op die strand staan? Wat kry mens op die strand? Sand! Hier sê Jesus duidelik dat daar is weereens “baie” wie hulle geestelike huise op die sand bou – hulle luister graag na God se Woord, maar iets ontbreek:

Mat 7:26-28 En elkeen wat na hierdie woorde van My luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met ‘n dwase man wat sy huis op die sand gebou het. 27 En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het geval, en sy val was groot. 28 En toe Jesus hierdie woorde geëindig het, was die skare verslae oor sy leer.

Hulle hoor Jesus se woorde en hou baie daarvan, maar hulle doen dit nie. Hulle volg die skares en voel veilig in groot getalle en populariteit. Hulle gemeente is die grootste en hul leier(s) is welbekend. Hulle wil die hele wêreld wen vir hulle Jesus en almal deelmaak van hulle gemeente in hierdie eeu.

Ons moet dus eers die ware Jesus ken voor ons kan weet wie Sy ware dissipels is. Ons ken Hom aan die Waarheid en dit is die Waarheid wat ons vry maak van ‘n valse Jesus met Sy groot skares, sy valse evangelie en valse veiligheid:

Joh 8:32 En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.

Ons sal net drie aspekte hier dek oor wat Jesus sê hoe Hy Sy ware dissipels uitken:

Joh 17:17-23 Heilig hulle in u waarheid; u woord is die waarheid. 18 Soos U my gestuur het in die wêreld, het Ek ook hulle in die wêreld gestuur. 19 En Ek heilig Myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. 20 Maar Ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in My sal glo— 21 dat almal een mag wees net soos U, Vader, in My en Ek in U; dat hulle ook in Ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het. 22 En Ek het hulle die heerlikheid gegee wat U My gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos Ons een is. 23 Ek in hulle en U in My, sodat hulle volkome een kan wees; en dat die wêreld kan weet dat U My gestuur het, en hulle liefgehad het net soos U My liefgehad het.

Eerstens is die ware dissipels net gekoppel aan die Waarheid soos vervat in “die hele inhoud” van Sy Woord:

Joh 14:6 Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

Joh 17:17 Heilig hulle in u waarheid; u woord is die waarheid.

Die ware dissipel van Jesus beweeg net binne die Waarheid en dink nie eens buite hierdie waarheid nie:

1Kor 4:6 Hierdie dinge, broeders, het ek op myself en Apollos toegepas om julle ontwil, dat julle aan ons kan leer om nie te dink bo wat geskrywe is nie, sodat julle nie die een ter wille van die ander opgeblase sou wees teen ‘n derde nie.

Joh 8:31 En Jesus sê vir die Jode wat in Hom geglo het: As julle in my woord bly, is julle waarlik my dissipels.

Tweedens sê Jesus dat ware dissipels, net soos Hy, “gestuur” word. God self stuur Sy kinders om lig te wees vir ‘n donker en verlore wêreld wat in duisternis en moedeloosheid sit:

Joh 17:18 Soos U my gestuur [Grieks: “apostellō”] het in die wêreld, het Ek ook hulle in die wêreld gestuur [Grieks: “apostellō”].

Die Griekse woord vir “gestuur” is “apostellō” wat “afgesonder” beteken. Hulle is afgesonder van die dinge in die wêreld om die dinge van die koninkryk van God eerste te stel. Hulle is dus in die wêreld, maar hulle belange in die dinge van die wêreld word stelselmatig weggeneem:

Joh 17:15-16 Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat U hulle van die Bose bewaar. 16 Hulle is nie van die wêreld nie, net soos Ek nie van die wêreld is nie.

Hulle is krygers teen dit wat die wêreld en sy idees voorstaan, en word nie gewikkel in die werksaamhede of maniere van die wêreld nie:

2Ti 2:3-4 Ly dan verdrukking soos ‘n goeie krygsman van Jesus Christus. 4 Niemand wat ‘n krygsman is, wikkel hom in die werksaamhede van die lewensonderhoud nie, sodat hy die een kan behaag wat hom vir die diens gewerf het.

‘n Dissipel van die ware Jesus wil dus nie sy lewe in die wêreld behou nie (“lewensonderhoud”), maar hy “verloor” sy aardse fokusse en belange:

Mat 10:39 Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind.

Ons ‘aardse belange’ is gestel in die ou Adam en sy denke in ons, en dit is hierdie ou Adam wat “verloor” moet word om die “laaste Adam”, Jesus Christus, te verkry:

1Kor 15:45-47 So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees. 46 Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike. 47 Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel.

Die “laaste Adam” is die fokus van die ware dissipel van Jesus. Hy of sy “bedink” of fokus meer op die “hemelse”:

Rom 8:5-9 Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. 6 Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede, 7 omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. 8 En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie; 9 julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, dié behoort nie aan Hom nie.

2Kor 8:21 Want ons bedink wat goed is nie alleen voor die Here nie, maar ook voor die mense.

Kol 3:1-3 As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. 2 Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. 3 Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God.

Soos Jesus gesê het is Sy dissipels nog steeds op die aarde, in die ou Adam, maar hul grootste belange is nie aards nie. Hulle wil God behaag in hul “lewensonderhoud” deur die dinge van die gees as prioriteit te stel want hulle soek na ware vrede en oorwinning:

Joh 17:15 Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat U hulle van die Bose bewaar.

1Jn 2:13-16 Ek skryf aan julle, vaders, omdat julle Hom ken wat van die begin af is. Ek skryf aan julle, jongmanne, omdat julle die Bose oorwin het. Ek skryf aan julle, kinders, omdat julle die Vader ken. 14 Ek het aan julle geskrywe, vaders, omdat julle Hom ken wat van die begin af is. Ek het aan julle geskrywe, jongmanne, omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly en julle die Bose oorwin het. 15 Moenie die wêreld liefhê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. 16 Want alles wat in die wêreld is—die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe—is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld.

Derdens sê Jesus dat Sy dissipels “eengesind” is – hulle is van een mening oortuig, die mening van God al is hulle fisies ver wyderd van mekaar:

Joh 17:21 dat almal een mag wees net soos U, Vader, in My en Ek in U; dat hulle ook in Ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het.

Hierdie is een van die belangrikste kenmerke van God se kinders – hulle dink dieselfde oor God en hoe God dinge sien, want hulle het die “sin van Christus”:

1Kor 2:16 Want wie het die sin van die Here geken, dat hy Hom sou kan onderrig? Maar ons het die sin van Christus.

Rom 12:16 wees eensgesind onder mekaar; moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige; moenie eiewys wees nie;

Rom 15:5 En mag die God van lydsaamheid en bemoediging aan julle gee om eensgesind onder mekaar te wees ooreenkomstig die wil van Christus Jesus,

Php 2:2 maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin.

Dit is een van die mees wonderlike tekens van ware dissipelskap wanneer totale vreemdelinge in die vlees mekaar kan vind in die een denke van Christus.

1Jn 3:18-19 My kinders, laat ons nie liefhê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. 19 En hieraan weet ons dat ons uit die waarheid is; en ons sal ons harte voor Hom gerusstel,

1Jn 5:1-3 Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore; en elkeen wat die Vader liefhet, het ook die een lief wat uit Hom gebore is. 2 Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet: wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar. 3 Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar; en sy gebooie is nie swaar nie.

Joh 8:31 En Jesus sê vir die Jode wat in Hom geglo het: As julle in my woord bly, is julle waarlik my dissipels.

Ware dissipels van Jesus is dus nie geskei in die een denke of sin van Christus nie. Hulle volg nie groot “name” van die wêreld nie – hulle volg Christus en Sy ware leer:

1Kor 3:4 Want as die een sê: Ek is van Paulus; en die ander: Ek van Apollos—is julle nie vleeslik nie?

Dit slaan die wêreld stom om te sien hoe Christus se ware dissipels oor alle fisiese grense heen, mekaar vind in Christus:

Joh 13:34-35 ‘n Nuwe gebod gee Ek julle, dat julle mekaar moet liefhê; soos Ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhê. 35 Hieraan sal almal weet dat julle my dissipels is, as julle liefde onder mekaar het.

1Pe 3:8 En eindelik, wees almal eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik.

Dissipels van Jesus deel in Sy gees en dra dieselfde vrug as hul Meester:

1Kor 6:17 Maar wie die Here aanhang, is een gees met Hom.

Gal 5:22 Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.

 

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s