Volgens die raad van Sy wil (Deel 10)

Volgens die raad van Sy wil 

(Het die mens ‘n “vrye” wil?)

Deur Mike Vinson

(vertaal en aangepas in Afrikaans deur Larry Groenewald)

Deel 10 – Twaalf Voorbeelde van God se Modus Operandi

Voorbeeld # 6 – Abiméleg en die inwoners van Sigem

Nog ‘n storie wat aan ons onthul hoeveel “vrye” wil die mens wel het, kom voor in die verhaal van Abiméleg, die seun van Gideon. Gideon homself, soos met alle mense, was die werk van die Pottebakker se soewereine hand. Gideon het nie gekies om die Midianiete te oorwin nie. God het Gideon gekies en soos altyd, was dit God wat Gideon “getrek” het om Sy wil te doen. Sy wil vir Gideon was om Israel te verlos van die juk van die Midianiete. God was so doelgerig dat ons moet verstaan hoe min vlees te doen het met Sy werk, dat Hy 31 700 manne teruggestuur het na hul huise en slegs met 300 mense die groot getalle van die Midianiete verslaan het.

Hoekom net 300 uit 32000 agterhou?

Rigt 7:2  Toe sê die HERE vir Gídeon: Die manskappe by jou is te veel vir My om die Midianiete in hulle hand te gee; anders kan Israel hom teen My beroem deur te sê: My eie hand [my vryheid van keuse] het my verlos.

Rigt 7:5  Hy bring toe die manskappe af na die water; en die HERE sê vir Gídeon: Elkeen wat met sy tong die water oplek soos ‘n hond lek, moet jy eenkant laat staan; en elkeen wat op sy knieë vooroor buig om te drink, anderkant.

God het letterlik vir Gideon “getrek” om sy wil te doen, en toe het God vir Gideon en Israel gered. Hy het dit alles gedoen volgens die raad van Sy wil.

Maar die verhaal van Gideon se seun Abiméleg is selfs meer blatant om die punt te maak dat God verantwoordelik is vir alles:

Rigt 8:30-32  En Gídeon het sewentig seuns gehad wat uit sy lende voortgekom het, want hy het baie vroue gehad. En sy byvrou wat in Sigem was, het ook vir hom ‘n seun gebaar, en hy het hom die naam Abiméleg gegee. En Gídeon, die seun van Joas, het gesterf in goeie ouderdom en is begrawe in die graf van sy vader Joas, in Ofra van die Abiësriete.

Na die dood van Gideon het Israel onmiddellik weer vergeet van God en teruggekeer na aanbidding van afgode. Sy seun Abiméleg, die seun van “sy byvrou wat in Sigem was”, het ‘n komplot saamgesweer met sy familie in Sigem oor die slagting van sy sewentig broers in Ofra:

Rigt 9:5  En hy het in die huis van sy vader gegaan, in Ofra, en sy broers, die seuns van Jerúbbaäl, sewentig man, op een klip vermoor; maar Jotam, die jongste seun van Jerúbbaäl, het oorgebly, want hy het weggekruip.

Kort na hierna bloedige gebeurtenis was Abiméleg koning gemaak “by die terpentynboom van die gedenkteken wat by Sigem is” (vs 6). By hierdie aansluitingspunt openbaar die Skrif aan ons baie van die gedagtes en werking van die Pottebakker. Die vraag van die apostel Paulus in Romeine 9 vers 20 kom weer ter sprake…“waarom het u my so gemaak nie?” word hier beantwoord. Net so word die Bybelse gebruik van woorde soos “vuur”, “bome”, “wingerd” en “distels” ook hier aan ons openbaar. Hoe hierdie woorde verstaan en gebruik word deur Christus, Sy apostels en al die profete word hier aan die lig gebring in ‘n profetiese uitdaging deur Jotam wat hy uitgereik het aan sy broer Abiméleg en die inwoners van Sigem:

Rigt 9:7-21  Toe hulle dit [die Abiméleg kroning] aan Jotam meedeel, het hy op die top van die berg Gerísim gaan staan en sy stem verhef en uitgeroep en aan hulle gesê: Luister na my, burgers van Sigem, sodat God na julle kan luister.  Eendag het die bome gegaan om ‘n koning oor hulle te salf en aan die olyfboom gesê: Wees koning oor ons!  Maar die olyfboom het vir hulle gesê: Sou ek my vettigheid opgee wat God en die mense in my prys, en oor die bome gaan swewe?  Toe sê die bome vir die vyeboom: Kom jy, wees koning oor ons. Maar die vyeboom het vir hulle gesê: Sou ek my soetigheid en my goeie vrugte opgee en oor die bome gaan swewe? Toe sê die bome vir die wingerdstok: Kom jy, wees koning oor ons. Maar die wingerdstok het vir hulle gesê: Sou ek my mos opgee wat God en die mense vrolik maak, en oor die bome gaan swewe? Toe sê al die bome vir die steekdoring: Kom jy, wees koning oor ons! En die steekdoring het vir die bome gesê: As julle in waarheid my as koning oor julle salf, kom dan, skuil in my skaduwee; maar so nie, laat daar dan vuur uitgaan uit die steekdoring en die seders van die Líbanon verteer. As julle dan nou in waarheid en in opregtheid gehandel het deur Abiméleg koning te maak, en as julle goed gedoen het aan Jerúbbaäl [Gideon] en sy huis, en as julle aan hom gedoen het na die verdienste van sy hande—  julle vir wie my vader geveg en sy lewe gewaag het, en wat hy uit die hand van die Midianiete gered het, maar wat vandag opgestaan het teen die huis van my vader, en sy seuns, sewentig man, op een klip vermoor het en Abiméleg, die seun van sy slavin, koning gemaak het oor die burgers van Sigem omdat hy julle broer is—  as julle dan vandag in waarheid en in opregtheid gehandel het met Jerúbbaäl en sy huis, wees dan vrolik oor Abiméleg, en mag hy ook vrolik wees oor julle. Maar so nie, laat daar dan vuur uitgaan uit Abiméleg en die burgers van Sigem en die huis Millo verteer; en laat daar vuur uitgaan uit die burgers van Sigem en uit die huis Millo en Abiméleg verteer. Daarop het Jotam padgegee en weggevlug en na Beër gegaan en daar gebly vanweë Abiméleg, sy broer.

Wat is die bome behalwe die onvrugbare, afgodsaanbiddende volk van God?

Wie is die olyfboom wie se vrug die brandstof verskaf aan die sewe lampe in die huis van God, behalwe diegene wat God se Gees in hulle het en die lig van die wêreld is (Mat 5:14)?

Wie is die vyeboom behalwe diegene wat “leer om vir die noodsaaklike behoeftes goeie werke voor te staan, sodat hulle nie onvrugbaar mag wees nie” (Tit 3:15)?

Wie is die wingerdstok, behawe diegene wie die takke is op die ware wingerdstok wat “veel vrug” voortbring (Joh 15:1-5)?

Maar daar bestaan ook op hierdie aarde reusagtige bome wat nie vrugte dra nie. Sulke bome kan afgekap word en gebruik word in die bou van die tempel van God, maar terwyl hulle nog staan is hulle trots en vrugteloos. Dit is die wêreldbekende seders van Labanon wie se “hoë oë” verneder sal word (Ps 29:5; Jes 2:10-13).

Wat is die steekdoring onder wie se skaduwee die seders van die Líbanon hulself so gewilliglik plaas? Is dit nie hulle wat “dorings en distels oplewer” en nie deug nie, en ook “naby die vervloeking [is]—die einde daarvan is verbranding” (Heb 6:8)?

Ons kom nou by die mees onthullende vers. Hierdie vers, soos so baie wat dieselfde waarheid oordra, is in God se Woord al die tyd. Maar God het ons “oë wat nie kan sien” deur middel van die valse leerstellings, soos die byna universeel-aanvaarde leer dat die mens ‘n sogenaamde “vrye morele agent” is. Dat die mens ‘n “agent” is, is korrek. Maar dat hy ‘n “vrye” agent is, is alles behalwe die waarheid. Die mens is ‘n slaaf (dienskneg). Mense is óf “diensknegte van die sonde” óf hulle is “diensbaar…aan die geregtigheid” in Christus (Rom 6:16-20; Efes 6:6). Hoe dit ook al sy, die mens was nog nooit ‘n “vrye morele agent” nie. “Die voetstappe van ‘n [mens] hang van die HERE af: hoe sou ‘n mens dan sy weg verstaan? (Spr 20:24). Hierdie vers wys vir ons “dat aan die mens sy weg nie toebehoort nie; nie aan ‘n man om te loop en sy voetstappe te rig nie” (Jeremia 10:23). “Sal daar ‘n onheil in die stad voorval as die HERE dit nie bewerk het nie?” (Amo 3:6).

Hier is die manier waarop God doen dit:

Rigters 9:23  God [het] ‘n bose gees gestuur tussen Abiméleg en die burgers van Sigem, en die burgers van Sigem het troueloos gehandel teen Abiméleg,

Dit is die “vuur” wat kom “uit die steekdoring” en “die seders van die Líbanon” verteer. Dit is die “vuur” wat kom “uit die burgers van Sigem en uit die huis Millo en Abiméleg verteer”.

Is dit nie dieselfde vuur waarmee Christus sê elke offerande mee gesout sal word nie? (Mar 9:48 & 49). Is dit nie ook die “vuur” van vers 47 van Markus 9: “En as jou oog jou laat struikel, pluk dit uit. Dit is beter vir jou om met een oog die koninkryk van God in te gaan, as om twee oë te hê en in die helse vuur gewerp te word”. Natuurlik is dit dieselfde vuur. Is daar iemand wie ernstig glo dat ons die koninkryk van God sal binnegaan met een oog? Natuurlik nie! Dit is beeldspraak. Christus leer ons nie ‘n leer van selfverminking nie, maar eerder ‘n heelhartige lewe van diens aan ons Hemelse Vader. Die onderwerp verander nie vanaf vers 47 tot vers 48 nie. Christus, Paulus en Petrus almal verstaan die betekenis van die woord ‘vuur’ in Bybelse terme. Dit is ‘n figuurlike woord wat tipeer word deur die verbranding van die hout, hooi en stoppels in ons vleeslike werke. En so het Paulus ook gesê:

1Kor 3:13  elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is.

Wat gebeur met ons as ons werke “hout, hooi en stoppels” is soos die inwoners van Sigem en die huis Millo?

1Kor 3:15  as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.

Dit is die “vernietiging” wat 1 Korinthiërs 3 vers 17 van praat:

1Kor 3:17  As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend; want die tempel van God is heilig, en dit is julle.

Wanneer die bose werke in ons verwoes is, is die ou man “vernietig”, maar hy het nog homself [die nuwe mens in Christus] wat gered word “maar soos deur vuur heen”.

Watter soort van ‘n verbranding is dit? Dit is ‘n verbranding “wat tussen die burgers van Sigem en Abiméleg gekom het”:

Rigt 9:24  sodat die onreg teen die sewentig seuns van Jerúbbaäl [Gideon] sou uitkom, en Hy hulle bloed sou lê op hul broer Abiméleg wat hulle vermoor het, ook op die burgers van Sigem wat sy hande versterk het om sy broers te vermoor.

As God ‘n bose gees gestuur het [die vuur wat gekom het] tussen Abiméleg en die burgers van Sigem, dan is daar geen twyfel dat God ook ‘n bose gees gestuur het om te “brand tussen Abiméleg en sy broers”.

“Sal daar ‘n onheil in die stad [van Ofra] voorval as die HERE dit nie bewerk het nie?” (Amo 3:6).

Om God se soewereiniteit te verstaan is die geheim waarvan gepraat word in Amos vers 7 – ” Want die Here HERE doen niks tensy Hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie.”

Weereens is dit duidelik dat God “alles werk volgens die raad van sy wil” (Efes 1:11). Dit is die eerste keer dat die Skrif ons openlik inlig oor die oorsprong van die bose geeste:

Rigt 9:23  het God ‘n bose gees gestuur tussen Abiméleg en die burgers van Sigem, en die burgers van Sigem het troueloos gehandel teen Abiméleg,

Het God self die burgers van Sigem versoek? Nee, hulle is deur hul eie begeerlikheid weggesleep en verlok. Maar hoe is dit tot stand gebring? Was die vermoë om keuses te maak weggeneem van die manne van Sigem? Nee, dit is tot stand gebring deur hulle vermoë om te kies. Hulle mag wel gevoel het dat hulle “vryheid” van keuse uitoefen. Maar wat was die werklike waarheid wanneer dit met die geopende geestelike oë deur die Woord van God aan ons gee word? “God het ‘n bose gees gestuur tussen Abiméleg en die burgers van Sigem het”. En wat was God se doel om dit te doen? “… En die burgers van Sigem het troueloos gehandel teen Abiméleg” (Rigters 9:23).

Adam, Job, Farao, Abiméleg, koning Saul, Judas, Pilatus, Saul van Tarsus en ek en jy moet almal kies. Maar moenie roem in jou “vryheid” van keuse nie. Dan is dit niks meer as nog ‘n ete vir die slang nie. Dit is wat Esegiël 14 noem as ‘n “drekgod [afgod] van die hart”. God se mense vandag dink hulle is te gesofistikeerd om neer te buig na ‘n fisiese afgod. Maar hulle sal jou doodmaak en dink dat hulle God ‘n guns doen oor ‘n “drekgod van die hart”. Die teenstander gee nie baie om oor watter drekgod ons dien nie. Enige afgod maak net nog ‘n goeie maaltyd vir hom. Let ook op hoe Esegiël dit stel:

Eseg 14:9  En as die profeet hom laat verlei om ‘n woord te spreek—Ek, die HERE, het dié profeet verlei, en Ek sal my hand teen hom uitstrek en hom verdelg uit die midde van my volk Israel.

Wie neem volle verantwoordelikheid vir die “baie [wie sal kom] onder my Naam…en sê: Ek is die Christus, en sal baie mense mislei” (Mat 24: 5), en die “baie valse profete [wie] opstaan, en…baie mense [sal] mislei” (Mat 24:11)? Lees Esegiël 14 vers 9 weer en sien die ware antwoord.

Vir wie het Job ten volle verantwoordelik gehou vir die ongelooflike beproewinge wat hy moes deurgaan?

Job 1:21  en gesê: Naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak sal ek daarheen terugkeer. Die HERE het gegee, en die HERE het geneem: die Naam van die HERE sy geloofd!

Job 42:11  Ook het al sy broers en al sy susters en al sy bekendes van vroeër na hom gekom en met hom saam brood geëet in sy huis; en hulle [vriende en familie van Job] het met hom medelyde gehad en hom vertroos oor al die onheil wat die HERE oor hom gebring het.

Soos uit die eerste hoofstuk van Job gesien kan word, en ook hier in Rigters 9 voorkom, weet ons dat die Here nie self mense versoek nie. Hy gebruik Satan vir daardie doel.

1Pe 5:8  Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind.

Gen 1:31  Toe sien God alles wat Hy gemaak het, en—dit was baie goed (En dit sluit die Satan in wat gemaak het vir God se doeleindes). En dit was aand en dit was môre, die sesde dag.

Open 12:9  En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp.

Vorige artikels in die reeks:

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/04/20/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-1/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/04/21/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-2/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/05/03/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-3/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/05/04/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-4/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/05/05/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-5/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/05/25/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-6/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/05/26/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-7/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/05/31/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-8/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/06/01/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-9/

Die oorspronklike Engelse weergawe kan HIER gevind word.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s