Volgens die raad van Sy wil (Deel 16)

Volgens die raad van Sy wil 

(Het die mens ‘n “vrye” wil?)

Deur Mike Vinson

(vertaal en aangepas in Afrikaans deur Larry Groenewald)

Deel 16 – Twaalf Voorbeelde van God se Modus Operandi

Voorbeeld # 12 – Saulus van Tarsus

Ons het een laaste voorbeeld wat hopelik enige twyfel uit die weg sal ruim oor die dwaasheid van die valse leer wat verkondig dat die mens se wil is vry is van die mag en beheer van die Pottebakker. Dit is heeltemal waar dat God ons nie dwing om iets te doen nie – Hy lei ons in alles, selfs tot bekering:

Rom 2:4 Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie?

God is die Pottebakker en ons, die mensdom, is almal die stuk klei:

Rom 9:21 Of het die pottebakker nie mag oor die klei, om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie?

‘n Pottebakker dwing nie die klei om iets te doen nie – hy vorm dit…soos God ons ook “lei” om alles te doen wat Sy wil en Sy raad bepaal.

Omdat die saligheid uit die Jode is, moet ons almal, Jood of nie-Jood, eerste gevorm word as ongelowige nasies: dit is God wat ons so vorm – Hy laat ons wegdwaal van Sy weë, en Hy verhard ons harte!!!

Jes 63:17 HERE, waarom laat U ons wegdwaal van u weë? Waarom verhard U ons hart, sodat ons U nie vrees nie? Keer terug ter wille van u knegte, die stamme van u erfdeel!

1Kor 12:2 Julle weet dat julle heidene was [verlede tyd], weggevoer na die stomme afgode net soos julle ook al gelei is [gevorm deur die Pottebakker].

Voordat Adam ooit geëet het van die boom van kennis van goed en kwaad, was hy gevorm deur die Skepper. Adam was “van die aarde…uit die aarde, aards” – vlees en bloed – en was dus verganklik (“aan nietigheid onderworpe”) geskep:

Gen 2:7 En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword.

1Kor 15:47 Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel.

Rom 8:20 Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het

So sê Dawid van homself en van ons:

Psa 51:7 Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang.

Dawid was ‘n man “na God se hart”, maar hy het hierdie stelling gemaak met betrekking tot ons oorspronklike toestand. Moet ons dit waag om te verskil? Ons is tog immers almal gebore in naakheid, saamgestel uit klei of stof, “in ongeregtigheid”, ontvang “in sonde”.

Saulus van Tarsus was geen uitsondering nie. Hy was die eerste keer gevorm ‘n “voorwerp tot oneer” – hierdie eerste “voorwerp”…”misluk….in die hand van die Pottebakker”:

Rom 9:20-21 Maar tog, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan tog nie vir die maker sê: Waarom het u my so gemaak nie? 21 Of het die pottebakker nie mag oor die klei, om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie?

Jer 18:4 En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk—soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker—maar hy het daaruit weer ‘n ander voorwerp gemaak soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak.

Let op hoe God  Saulus tot bekering gelei het. As God ons net oë gee om te sien, dan sal ons ook weet dat hierdie twaalf voorbeelde wat ons in hierdie reeks uitwys, NIE uitsonderings is hoe God met ons almal werk nie – as God ook ons sal laat sien dat al hierdie dinge vir ons neergeskryf was om as voorbeelde vir ons te dien – as ‘n waarskuwing aan ons (1Kor 10:11). Dan kan ons Hom ook al die krediet en erkenning vir alles in ons lewens gee. Dan kan ons vrede in Hom en Sy liefdevolle werke vind, met die wete dat “Hy alles werk volgens die raad van sy wil” (Efes 2:8-10; Efes 1:11).

Saulus, as ‘n ywerige jong kerkleier, het saamgestem met die steniging van die regverdige Stéfanus:

Hand 7:58-59 En hulle het hom [Stéfanus] buitekant die stad uitgewerp en hom gestenig; en die getuies het hulle klere neergelê by die voete van ‘n jongman met die naam van Saulus. 59 En hulle het Stéfanus gestenig terwyl hy die Here aanroep en sê: Here Jesus, ontvang my gees!

Saulus was voortdurend besig om “dreiging en moord [te blaas] teen die dissipels van die Here” (Hand 9: 1). Kom ons kyk hoe God hierdie spesifieke mislukte “voorwerp” hervorm het. Neem kennis dat dit die “goedheid van God” was wat Saulus  tot bekering gelei het- nie Saulus se sogenaamde “vrye” wil nie [Rom 2:4]. “Vrye” wil speel hoegenaamd geen rol in bekering nie.

Saulus het na die hoëpriester gegaan en “van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat as hy mense sou vind wat van die Weg was, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring” (Hand 9: 1 & 2). Saulus was op daardie stadium ‘n voorwerp “tot oneer” in die hand van die Pottebakker. Saulus het nie uit “vrye” keuse “dreiging en moord [geblaas] teen die dissipels van die Here” nie. God maak nie foute nie – alles word doelbewus gedoen. Dit geld net so veel vir die voorwerp “tot oneer” as wat dit geld vir die “voorwerp tot eer”. God verdra die voorwerp “tot oneer” met groot lankmoedigheid vir ‘n spesifieke doel:

Rom 9:22-23 En as God, al wil Hy sy toorn bewys en sy mag bekend maak, tog met groot lankmoedigheid die voorwerpe van toorn wat vir die verderf toeberei is, verdra het, 23 juis om bekend te maak die rykdom van sy heerlikheid oor die voorwerpe van barmhartigheid wat Hy voorberei het tot heerlikheid,

Hierdie “voorwerpe van toorn is” is bestem “vir die verderf”, maar in die hele proses word aan ons bekendgemaak “die rykdom van sy heerlikheid oor die voorwerpe van barmhartigheid”. Dit is hierdie “voorwerp van barmhartigheid” wat Hy voorberei het tot heerlikheid. Dit is die doel van die skepping van die mensdom, en waarom ons almal DEUR die proses moet gaan. Daar is geen ander manier hoe ons God se heerlikheid sal kan leer en ervaar nie. Selfs ons wat Hy geroep het uit die heidendom, sal net soos die Jode almal deur dieselfde proses geneem word om saligheid te ervaar. Die saligheid is NET in Christus! Daar is geen ander weg tot die Vader – vir Jood en nie-Jood!

Joh 14:6 Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

Saulus se ondervinding is vir ons neergeskryf om aan ons te toon hoe God hierdie proses bewerkstellig in ons almal op die tyd soos Hy bepaal:

Hand 9:3-6 En toe hy [Saulus] op sy reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik ‘n lig van die hemel af; 4 en hy val op die grond en hoor ‘n stem vir hom sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy My? 5 En hy sê: Wie is U, Here? En die Here antwoord: Ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. 6 En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy: Here, wat wil U hê moet ek doen? En die Here antwoord hom: Staan op en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen.

Op hierdie punt het Saulus se “vryheid van keuse” gelyk soos ‘n groot bondel drek. Om “teen die prikkels te skop” is die skriftuurlike spreekwyse om aan ons uit te wys hoe ons vasklou aan ons “vrye” wil, en al ons ander valse idees en leerstellings. Dit is hoe ons stry teen God se soewereinitiet – veral Sy soewereiniteit oor ons wil.

Hand 9:7-9 En die manne wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan terwyl hulle wel die stem hoor, maar niemand sien nie. 8 Toe staan Saulus van die grond af op, en alhoewel sy oë oop was, het hy niemand gesien nie; en hulle het hom aan die hand gelei en in Damaskus ingebring. 9 En drie dae lank het hy niks gesien nie, en niks geëet of gedrink nie.

God het nie  Saulus gedwing om iets te doen nie. Hy vorm en lei Saulus om vrywilliglik te vra:

Here wat wil U hê moet ek doen?

Dit is dieselfde man wat net ‘n paar oomblikke te vore nog “dreiging en moord [geblaas het] teen die dissipels van die Here”. Die een oomblik het Saulus geglo in die “vryheid” van sy wil, en die volgende oomblik was hy bewus van hoe blind hy was. Hy was nou op soek na die wil van Hom wat alles werk volgens die raad van Sy wil. Saulus het dit gewilliglik gedoen. God het nie nodig gehad om hom te dwing om te vra “Here wat wil U hê moet ek doen?” nie.

God wil ook deur hierdie gebeurtenis aan ons gewys hoe Hy die voorwerp van mislukking hervorm tot ‘n “voorwerp tot eer”:

Jer 18:4-6 En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk—soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker—maar hy het daaruit weer ‘n ander voorwerp gemaak soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak. 5 Toe het die woord van die HERE tot my gekom en gesê: 6 Sal Ek nie soos hierdie pottebakker met julle kan maak nie, o huis van Israel? spreek die HERE. Kyk, soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand, o huis van Israel!

As ons dink dat hierdie gebeurtenis slegs neergeskryf was as ‘n historiese les oor die vorming van die vroeë kerk, dan is ons geestelik blind. Nee, dit dien as ‘n waarskuwing aan ons. Dit verwys na ons (Matt 4:4):

Joh 9:39 En Jesus sê: Tot ‘n oordeel het Ek in hierdie wêreld gekom, sodat die wat nie sien nie, mag sien, en die wat sien, blind mag word.

Saulus van Tarsus het beslis gedink dat hy kon sien:

Fil 3:5-6 Ek is besny op die agtste dag, uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, ‘n Hebreër uit die Hebreërs; wat die wet betref, ‘n Fariseër; 6 wat ywer betref, ‘n vervolger van die gemeente; wat die geregtigheid in die wet betref, onberispelik.

Saulus moes gewys word hoe blind hy was in sy eie geregtigheid:

Hand 9:9 En drie dae lank het hy niks gesien nie, en niks geëet of gedrink nie.

Na drie dae van totale duisternis, was ‘n dissipel van Jesus met die naam van Ananías gestuur om Saulus te bedien met die waarheid:

Hand 9:10-11 En daar was ‘n dissipel in Damaskus met die naam van Ananías; en die Here het vir hom in ‘n gesig gesê: Ananías! En hy antwoord: Hier is ek, Here. 11 Toe sê die Here vir hom: Staan op en gaan na die straat wat genoem word Reguitstraat, en vra in die huis van Judas na ‘n man met die naam van Saulus van Tarsus, want kyk, hy bid;

Na Ananías vir Saulus gebid het, het die volgende met Saulus gebeur :

Hand 9:18 En dadelik het daar iets soos skille van sy oë afgeval, en hy kon onmiddellik weer sien; en hy het opgestaan en is gedoop.

Dit is vir ons as ‘n waarskuwing neergeskryf. Saulus se Damaskuspad-ervaring is weereens nie ‘n uitsondering op die weë van God en Sy werkswyse met ons almal nie. Dit kan buitengewoon dramatiese wees, maar dit is vir die doel om deur die waarheid ‘n deur oop te maak vir hulle aan wie “dit gegee is om die verborgenhede van die koninkryk te verstaan”, terwyl die waarheid verberg word vir diegene aan wie “dit is nie gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van God te verstaan nie”.

Saulus van Tarsus het meer as enige ander man vertrou op sy vlees, sy agtergrond en sy prestasies – voor sy bekering!

Fil 3:4 alhoewel ek rede het om ook te vertrou op die vlees. As iemand anders meen dat hy op die vlees kan vertrou, ek nog meer.

Hy het gedink, soos ons almal op ons gegewe tyd van geestelike blindheid, dat hy aan niks gebrek het nie. Maar Saulus was gebring op die plek waar hy sy geloof in ‘n fabelagtige “vrye” wil  moes sien, bely en laat vaar. Net so word ons tot daardie besef gebring – op die gegewe tyd soos deur God bepaal. Saul was in werklikheid geestelike naak en blind, gevang binne sy idees van goeie werke vir die Here – net soos die gemeente van die Laodicense kerk:

Open 3:17 Want jy sê: Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie.

Saulus was voorberei vir sy tugtiging wat nog voorgelê het:

Hand 9:15-16 Maar die Here sê vir hom [Ananías]: Gaan, want hy [Saulus] is vir My ‘n uitverkore werktuig om my Naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel. 16 Want Ek sal hom toon hoeveel hy vir my Naam moet ly.

As God enige seun (of dogter) ontvang in Sy geestelike koninkryk, is daar ‘n proses van lyding:

Heb 12:6 want die Here tugtig [Grieks: paideuō = dissiplineer] hom [of haar] wat Hy liefhet, en Hy kasty elke seun [of dogter] wat Hy aanneem.

Dit is net die tugroede wat die sotheid, soos om te glo in “vrye” wil, uit ons hart verwyder:

Spr 22:15 As die sotheid vassit in die hart van die seun, die tugroede sal dit daaruit verwyder.

Sonder tugtiging sal ons net voortgaan om in ons blinde, naakte toestand te glo dat ons aan niks gebrek het nie. Sonder tugtiging is ons selfvoldaan en vol selfgeregtigheid. Ons glo dat dit ons “vrye” keuse was om Christus “aan te neem” wat ons dan red. Absurd! Christus se roete sal hierdie sothede uit ons verwyder en dit is wat Sy genade ook dan beteken. Die tug en kastyding is die “reddende genade” wat aan almal openbaar word op die regte tyd:

Tit 2:11-13 Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn 12 en leer [Grieks: paideuō = dissiplineer / tugtig] ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloën, ingetoë en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, 13 terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons Verlosser, Jesus Christus,

Die ou mens, ook genoem die “antichris” wat teen Christus staan (ook verwys na as “die dier” in God se tempel in die Skrifte) is van nature hardkoppig, en hy gee nie maklik sy troon af nie – sy eie oortuigings is vir hom baie belangrik (Pred 3:18; 2Thes 2:1-12; Open 13:1-18; 1Kor 3:16-17).

Herken jy hierdie antichris? Kan jy hom sien? Of is hy net daar ver…in die toekoms…’n ander kerkorganisasie….’n sekere regeringstelsel……..?????

Dit verg geen geestelike insigte om ‘n fisiese mens in ‘n fisiese tempel in ‘n fisiese stad (Jerusalem) in fisiese Israel te kan sien nie. Dit verg ook geen geestelike insigte om ‘n fisiese nommer op mense se fisiese regterhand en fisiese voorkop te ontvang en te sien nie. Dus, terwyl die hele wêreld mislei word om nie die ware antichris te kan sien nie, word hulle gefokus om vinger te wys…na ander…daar buite….op wêreldgebeure en uiterlike tekens. Kyk mooi wat hier geskryf is….lees noukeurig….

Open 13:16-17 En hy [die dier /antichris] maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe ‘n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word; 17 sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het.

Maar daar is baie min wat die wysheid gegee word om hierdie dinge innerlik, in God se tempel (onsself), te sien:

Open 13:18 Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van ‘n mens; en sy getal is ses honderd ses en sestig.

“….die getal van…MENS” – die ou mens, met al sy hoogmoed en welluste! As God ons oë gee om te kan “insien”, sal ons die getal van “mens” kan “bereken” – dit is verseker verwysend na die eerste Adam, wat saam met die ander diere op die SESDE dag geskep was:

Gen 1:24-26En God het gesê: Laat die aarde lewende wesens voortbring volgens hulle soorte: vee [Hebreeus: “behêmâh”], kruipende diere en wilde diere van die aarde volgens hulle soorte. En dit was so. 25 En God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens hulle soorte en die vee [Hebreeus: “behêmâh”] volgens hulle soorte en al die diere wat op die grond kruip, volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. 26 En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.

Ecc 3:18 (KJV) I said in mine heart concerning the estate of the sons of men, that God might manifest them, and that they might see that they themselves are beasts [Hebreeus: “behêmâh”] .

Pred 3:18 Ek het in my hart gesê: Ter wille van die mensekinders gebeur dit, dat God hulle kan beproef, en dat hulle kan insien dat hulle in hulleself vee is [Hebreeus: “behêmâh”].

Dit is hierdie “Adam” wat  in die tempel sit, en ons aanbidding eis – soos Saulus is ons almal spreekwoordelik “DRIE dae” blind. Dit is die betekenis van die drie sesse (6-6-6) verwysend na die tydperk of die proses van geestelike blindheid in ons.

En al diegene aan wie dit nie gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van God “in te sien” nie, en gegee word om hierdie “dier” te aanbid “in hulself”, is ook dan ook diegene wat so graag ander haat en wil doodmaak. Dit is die tydperk wanneer ons nie kan sien hoe arm en naak hierdie eerste vleeslike Adam in ons is nie:

Gen 2:25 En hulle was altwee naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hul nie geskaam nie.

Saulus het geleer dat ons wapens vir geestelike oorwinning oor die bose IN ons nie fisies is nie, maar geestelik en dit is wat die wêreld net nie kan verstaan nie.  

Efes 6:12 Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.

2Kor 10:3-6 Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie; 4 want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, 5 terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus, 6 en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is.

Vorige artikels in die reeks:

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/04/20/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-1/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/04/21/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-2/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/05/03/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-3/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/05/04/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-4/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/05/05/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-5/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/05/25/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-6/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/05/26/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-7/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/05/31/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-8/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/06/01/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-9/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/06/02/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-10/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/06/03/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-11/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/06/20/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-12/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/06/22/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-13/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/07/04/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-14/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/07/11/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-15/

Die oorspronklike Engelse weergawe kan HIER gevind word.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

1 Response to Volgens die raad van Sy wil (Deel 16)

  1. Terug pieng: God se redding kom alleenlik deur Sy vuur! | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s