Volgens die raad van Sy wil (Deel 20)

Volgens die raad van Sy wil 

(Het die mens ‘n “vrye” wil?)

Deur Mike Vinson

(vertaal en aangepas in Afrikaans deur Larry Groenewald)

Deel 20 – ‘Ewige’ is nie ‘n Skriftuurlike Woord

Diegene wat hulself bevind in die kampe van die “ewige verderf”, “ewige oordeel” en “ewige pyniging” weier om te erken dat die Hebreeuse woord “ôlâm” en die Griekse woord “aiōn” bloot verwys na ‘n tydperk, lank of kort, met ‘n definitiewe begin en ‘n definitiewe einde.

Hierdie woorde, die Hebreeuse woord “ôlâm” en die Griekse woord “aiōn“, is die woorde waar God ‘n bose gees gestuur het om die vertalers te oortuig om hierdie twee woorde te vertaal met ‘n verskeidenheid van Afrikaanse woorde en frases om die ware betekenis daarvan te verberg. Hier is een so ‘n vers:

Mat 24:3 En toe Hy [Jesus] op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en sê: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms en van die voleinding van die wêreld [die Griekse woord hier vir “wêreld is “aiōn“]?

“Wat sal die teken van u koms en van die voleindiging van die “aiōn“, bewys hierdie woord “aiōn” het niks te doen met die konsep van “ewig” of “ewigheid” nie! Die “voleindiging van die “aiōn” het alles te doen met ‘n tydperk wat dan eindig met die koms van Christus.

Hier is nog twee verse wat aandui dat die konsep van ‘n “aiōn” ook ‘n begin aandui – wat geensins moontlik is as die woord “aiōn” iets te doen het met ‘n “ewigheid” nie – “ewigheid” het immers nie ‘n begin of ‘n einde nie!!!

2Ti 1:9 wat ons gered en geroep het met ‘n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat ons van ewigheid [Griekse woord hier is “aiōnios” – die byvoeglike naamwoord van die naamwoord “aiōn”] af in Christus Jesus geskenk is,

Tit 1:2 in die hoop van die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid [Griekse woord hier is weereens “aiōnios” – die byvoeglike naamwoord van die naamwoord “aiōn”] af beloof het,

Hier is die King James vertaling van die twee verse om die absurdhede in die vertalings van die woorde  “aiōn” en “aiōnios” duideliker te maak:

2Ti 1:9 KJV Who hath saved us, and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world [die Griekse woorde wat saam gebruik word is inderdaad “aiōnios chronos” – “aiōnios” is die byvoeglike naamwoord van die naamwoord “aiōn”] began…

Tit 1:2 KJV In hope of eternal life, which God, that cannot lie, promised before the world [die Griekse woorde wat weereens hier saam gebruik word is inderdaad “aiōnios chronos”] began…

Die feit dat ons roeping “in Christus Jesus” gegee was voor die BEGIN van die wêreld (of soos die Afrikaanse vertalings die klits heeltemal kwyt raak in die woorde “van ewigheid af”),  bewys weereens dat hierdie naamwoord “aiōn” en sy byvoeglike naamwoord  “aiōnios” niks te doen het met ‘n konsep van “ewig”of “ewigheid” nie. Die konsep wat hier aangedui word in die twee tekste het wel ‘n BEGIN en ‘n EINDE, en dit het te doen met TYD, soos die Griekse woord “chronos” ook bewys! “Chronos” is die Griekse woord vir TYD of SEISOEN!!!

Was ons geroep voor die ewigheid bestaan het? Nee – dit is absurd! Ewigheid het NIE ‘n begin of ‘n einde nie, maar ‘n tydperk het wel ‘n begin en ‘n einde. En dit is wat die woorde “aiōnof “aiōnios” beteken! Dit het altyd betrekking op ‘n TYDPERK en so word hierdie woorde dwardeur die Skrifte gebruik.

Ook in hierdie verse:

Open 14:9-11 En ‘n derde engel het hulle gevolg en met ‘n groot stem gesê: As iemand die dier en sy beeld aanbid en ‘n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, 10 sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die heilige engele en voor die Lam. 11 En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid [Grieks “eis aiōn aiōn”], en hulle het dag en nag geen rus nie hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang.

Die dubbele gebruik van “aiōnin die vers dui eerstens op die bepaalde TYDPERK van die poel van vuur, en tweedens dui dit aan dat elkeen wat die merk van die dier ontvang ook dit ontvang vir ‘n BEPAALDE TYDPERK. Dit is juis in hier tydperk van God se OORDEEL dat die merk verwyder word deur die VUUR van God!

God se oordeel het ALTYD ‘n doel omdat God niks doen sonder ‘n doel nie. God se doelwitte is ALTYD edel en goed!!! Hier is die doel van God se oordeel:

Jes 26:9 ….want as u oordele op die aarde [op die mens] is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid.

God sal Sy geregtigheid aan ALMAL skenk omdat NIEMAND God se geregtigheid kan VERDIEN NIE:

Rom 5:17 Want as ten gevolge van die misdaad van die één die dood geheers het deur die één, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die Één, Jesus Christus.

Ons het nie gevra om “in sonde” gebore te word nie, en so ook is die “genadegawe van God” in Christus SONDER VERDIENSTE! Ons word ALMAL gered deur hierdie GAWE van geregtigheid in Christus!

Efes 2:8-9 Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; 9 nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.

Rom 6:23 Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here.

Die Kerk van God word nou geneem deur hierdie oordeel wat redding bring:

1Pe 4:17 Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?

“….wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?” die antwoord op Petrus se vraag is die tweede oordeel by die groot wit troon en die poel van vuur. Dit is tydens hierdie tweede oordeel van God waar die res van die mensdom ook redding sal ontvang:

Open 20:11-15 En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie. 12 En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. 13 En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. 14 En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. 15 En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.

Niemand spring God se PYNLIKE oordeel vry nie. Almal gaan deur dieselfde tugtiging- en kastydingsproses:

Pred 9:2 Alles is gelyk vir almal: een en dieselfde lot is daar vir die regverdige en die goddelose, vir die goeie en die reine en die onreine, en vir hom wat offer en vir hom wat nie offer nie, die goeie ewe goed as die sondaar, vir hom wat sweer ewe goed as vir hom wat bang is vir ‘n eed.

Heb 12:6 want die Here tugtig hom wat Hy liefhet, en Hy kasty elke seun wat Hy aanneem.

Dit is slegs deur God se VURIGE oordeel dat die hout, hooi en stoppels (ons aardse dade en selfgergtigheid) uitgebrand sal word en ons sal verseker groot “skade” ly:

1Kor 3:11-15 Want niemand kan ‘n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus. 12 En as iemand op dié fondament bou goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels— 13 elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. 14 As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang; 15 as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.

Ja, sommige word nou weggestoot, maar God se verwerping is nie vir ewig nie. God verhard nou baie harte om nie hierdie waarhede te kan hoor, verstaan of aanvaar nie. Maar dit sal uit hulle verwyder word op die tyd soos deur God bepaal:

Rom 11:29-32 Want die genadegawes en die roeping van God is onberoulik. 30 Want soos julle ook vroeër aan God ongehoorsaam was, maar nou barmhartigheid ontvang het deur hulle ongehoorsaamheid, 31 so het hulle ook nou ongehoorsaam geword deur die barmhartigheid aan julle, sodat hulle ook barmhartigheid kan ontvang. 32 Want God het hulle almal in die ongehoorsaamheid ingesluit om vir almal barmhartig te kan wees.

“…om vir almal barmhartig te kan wees” is iets wat baie nie nou kan aanvaar nie. GOD SAL WEL AAN ALMAL SY BARMHARTIGHEID BEWYS!!!!

Vorige artikels in die reeks:

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/04/20/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-1/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/04/21/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-2/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/05/03/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-3/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/05/04/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-4/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/05/05/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-5/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/05/25/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-6/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/05/26/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-7/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/05/31/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-8/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/06/01/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-9/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/06/02/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-10/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/06/03/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-11/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/06/20/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-12/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/06/22/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-13/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/07/04/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-14/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/07/11/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-15/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/07/18/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-16/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/07/21/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-17/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/07/25/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-18/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/08/01/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-19/

Die oorspronklike Engelse weergawe kan HIER gevind word.

 

 

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s