God alleen berei ons harte voor om Sy waarheid te aanvaar

R__________ skryf:

“Betreffende Elia. Volgens wat ek in Mattheus 17 verstaan, het Elia teruggekom in die vorm van Johannes die doper.”

Kom ons lees weer deur die gedeelte:

Mat 17:10-13 En sy dissipels vra Hom en sê: Waarom sê die skrifgeleerdes dan dat Elía eers moet kom? 11 En Jesus antwoord en sê vir hulle: Dis waar, Elía kom eers en sal alles herstel; 12 maar Ek sê vir julle dat Elía al gekom het, en hulle het hom nie erken nie, maar aan hom alles gedoen wat hulle wou. So sal die Seun van die mens ook deur hulle ly. 13 Toe verstaan die dissipels dat Hy met hulle van Johannes die Doper gespreek het.

Hier is Lukas se weergawe oor hoe Elía “al gekom het” volgens Jesus se woorde:

Luk 1:17 En hy [Johannes] sal voor Hom [Jesus Christus] uit gaan in die gees en die krag van Elía, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders en die ongehoorsames tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die Here ‘n toegeruste volk te berei.

Die woorde van Lukas (en Mattheus) word aangehaal uit Maleági, maar kyk wat Lukas byvoeg om die gedeelte duidelik te maak:

Mal 4:5-6 Kyk, Ek stuur julle die profeet Elía voordat die groot en vreeslike dag van die HERE aanbreek. 6 En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat Ek nie hoef te kom en die land met die banvloek tref nie.

Luk 1:17 En hy [Johannes] sal voor Hom [Jesus Christus] uit gaan in die gees en die krag van Elía, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders en die ongehoorsames tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die Here ‘n toegeruste volk te berei.

Lukas voeg die woorde “in die gees en die krag van Elía” by want dit is NIE Elía in persoon wat ‘teruggekom’ het nie.

As ons kan aanvaar dat dooie mense nie lewe nie en “vir ewig geen deel meer aan alles wat gebeur onder die son nie”, volgens die Skrifte…

Pred 9:5-6 Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie, en hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet. 6 Hulle liefde sowel as hulle haat, ook hulle naywer, het lankal verdwyn, en hulle het vir ewig geen deel meer aan alles wat gebeur onder die son nie.

…dan kan ons ook verstaan waarom Elía nie Johannes in persoon was nie. Ons moet Prediker 9 verwerp as deel van God se Woord as ons glo in valse leerstellings soos reïnkarnasie, of dat dooie mense nie regtig dood is nie. Daar is wel ‘n opstanding van die dode, maar dit het nog nie plaasgevind het nie!

2Ti 2:15-18 Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as ‘n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. 16 Maar die onheilige, onsinnige praatjies moet jy vermy; want hulle sal al verder voortgaan in goddeloosheid, 17 en hulle woord sal voortwoeker soos ‘n kanker, onder wie daar Himenéüs en Filétus is, 18 wat van die waarheid afgedwaal het, omdat hulle sê dat die opstanding al plaasgevind het; en hulle keer die geloof van sommige om.

As ons egter die waarheid liefhet – soos dit voorkom in die “hele inhoud” van God se Woord, dan sal ons ook die woorde van Jesus oor Johannes (en Elía) se taak in ons eie lewe beter verstaan:

Psa 119:160 Die hele inhoud van u woord is waarheid, en al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid.

Kom ons luister weer hoe Lukas die gedeelte uitdruk waarna jy verwys. Hy sê dat Johannes “in die gees en die krag van Elía” gekom – daar is ‘n groot verskil.

Luk 1:17 En hy sal voor Hom uit gaan in die gees en die krag van Elía, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders en die ongehoorsames tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die Here ‘n toegeruste volk te berei.

Die “die groot en vreeslike dag van die HERE” ontsluit die geheim hoe ons die gedeelte moet verstaan. God se oordeel bring ons op die plek om te leer van God se geregtigheid:

Jes 26:9 Met my siel begeer ek u in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek U; want as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid.

Ons moet dus geoordeel (getugtig) word VOORDAT ons kan ingaan in God se tempel – sy geestelike koninkryk om Sy geestelike seun te kan word:

1Pe 4:17a Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God.

Heb 12:6-8 want die Here tugtig hom wat Hy liefhet, en Hy kasty elke seun wat Hy aanneem. 7 As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns; want watter seun is daar wat die vader nie tugtig nie? 8 Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie.

Hand 14:22 en die siele van die dissipels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly deur te sê: Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan.

Open 15:8 En die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God en uit sy krag, en niemand kon ingaan in die tempel voordat die sewe plae van die sewe engele voleindig was nie.

Die “gees en die krag van Elía” was bekend aan almal in die tyd toe Elía as God se profeet geopereer het. So het Jesus se dissipels ook Elía geken:

Luk 9:54 En toe sy dissipels, Jakobus en Johannes, dit sien, sê hulle: Here, wil U hê ons moet sê dat vuur van die hemel afdaal en hulle verteer, soos Elía ook gedoen het?

Alhoewel Jesus se dissipels aanvanklik hierdie “gees en die krag” van Elía verkeerd verstaan het, beeld hierdie vers vir ons Elía as simbool van God se aankondiging van Sy oordeel wat deur die Nuwe Testament duidelik gemaak word – God red mense deur sy oordeel!

Luk 9:55-56 Maar Hy draai Hom om en bestraf hulle en sê: Julle weet nie van hoedanige gees julle is nie; 56 want die Seun van die mens het nie gekom om die mense se lewe te verderf nie, maar te red. En hulle het na ‘n ander dorp vertrek.

Elía is dus ‘n Ou Testament tipe van God se voorbereiding vir ons oordeel wat ook deur Johannes aangekondig was in sy tyd. Hierdie oordeel is egter nie nou beskore vir almal nie – veral nie die fisiese volk Israel na wie Johannes spesifiek verwys in die volgende woorde:

Mat 3:4-12 En hy, Johannes, het ‘n kleed gedra van kameelhare en ‘n leergord om sy heupe, en sy voedsel was sprinkane en wilde heuning. 5 En Jerusalem en die hele Judéa en die hele omtrek van die Jordaan het uitgegaan na hom toe. 6 En hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met belydenis van hulle sondes. 7 Maar toe hy baie van die Fariseërs en Sadduseërs na sy doop sien kom, sê hy vir hulle: Addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aan kom is? 8 Dra dan vrugte wat by die bekering pas. 9 En moenie dink om by julleself te sê: ons het Abraham as vader nie; want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham op te wek. 10 Maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. 11 Ek doop julle wel met water tot bekering; maar Hy wat ná my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. 12 Sy skop is in sy hand, en Hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal Hy met onuitbluslike vuur verbrand.

Hier is die “gees en krag van Elía” vir ons uitgebeeld. Soos Johannes “die weg voorberei het” vir Jesus se oordeel, so word ons almal eers voorberei vir die “groot dag” van God want die “koninkryk van die hemele het naby gekom”. Deur Sy oordeel word Sy “paaie reguit” gemaak (ons ontvang Sy geregtigheid):

Mat 3:1-3 In daardie dae het Johannes die Doper opgetree en in die woestyn van Judéa 2 gepreek en gesê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. 3 Want dit is hy van wie deur die profeet Jesaja gespreek is toe hy gesê het: Die stem van een wat roep in die woestyn: Berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit!

Jou broer in Christus

Larry

Advertisements

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out / Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out / Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out / Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out / Verander )

Connecting to %s