God se welwillenheid is tot almal!

Elke ware kind van God het geen probleem om net die beste vir elke mens te wens nie, omdat dit ons hemelse Vader se wens is:

1Ti 2:3-4 Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser, 4 wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.

Die wens van ons hemelse Vader is dat almal gered word en tot die kennis van die waarheid kom. Baie sê dat God nie hierdie wens sal kan vervul nie! Om een of ander rede sê hulle dat hierdie wens net te groot en onbereikbaar is vir God. ONSIN! Dit is die ongeloof van hierdie mense wat hulle totaal verblind tot God se mag en Sy volmaakte saligheidsplan. God het nie verniet Jesus Christus aangestel om hierdie skepping na vore te bring en almal (in Adam) tot Sy geestelike ewebeeld te bring nie. Jesus is nie so swak soos die afvalliges Hom uitmaak nie. Nee, die Vader het Sy volle vertroue in Jesus geplaas:

Mat 3:17 En daar kom ‘n stem uit die hemele wat sê: Dit is my geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het.

Mat 12:18-21 Kyk, my Kneg wat Ek uitverkies het, my Geliefde in wie my siel ‘n welbehae het! Ek sal my Gees op Hom lê, en Hy sal aan die nasies die reg aankondig. 19 Hy sal nie twis of uitroep nie, en niemand sal sy stem op die strate hoor nie. 20 ‘n Geknakte riet sal Hy nie verbreek nie, en ‘n lamppit wat rook, sal Hy nie uitblus nie, totdat Hy die reg tot oorwinning uitbring. 21 En op sy Naam sal die heidene hoop.

Die Vader se wens vir almal in Adam sal 100% vervul word in Christus – “as die getuienis op die regte tyd”.

1Tim 2:5 Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, 6 wat Homself gegee het as ‘n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd.

ALMAL sal op die “regte tyd” hierdie getuienis (van die Vader in Sy Seun) verstaan en aanvaar. Daarom tree elke ware kind van God ook so op – hulle “doen goed” en dink goeie dinge van mense:

Gal 6:9-10 En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. 10 Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof.

Die frase “veral vir hulle wat van die huisgenote van die geloof” wys slegs waar die Vader en ons prioriteit en voorkeur nou lê. Niemand word egter uitgesluit nie. Ons fokus is ook die Vader se fokus – en dit is Christus Jesus en almal wat nou die geloof ontvang het om dit wat die Vader van Jesus sê, te kan ontvang.

Dit is ook hoe Maria (van Betanië) geoordeel het toe sy haar fokus en voorkeur openbaar gemaak het – tot groot afkeer van die omstanders met hul huigelary:

Mat 26: 6-13 En toe Jesus in Betánië was, in die huis van Simon, die melaatse, 7 Daar kom n vrou na Hom met ‘n albaste fles met baie kosbare salf, en sy gooi dit op sy hoof uit terwyl Hy aan tafel was. 8 En toe sy dissipels dit sien, was hulle verontwaardig en sê: Waarvoor is hierdie verkwisting? 9 Want hierdie salf kon duur verkoop na baie, en aan die armes gegee. 10 En toe Jesus dit merk, sê Hy vir hulle: Waarom val julle die vrou? Want sy het ‘n goeie werk aan My gedoen. 11 Want die armes het julle altyd by julle, maar My het julle nie altyd nie. 12 Want toe sy hierdie salf op my liggaam uitgegooi het, het sy dit vir my begrafnis. 13 Voorwaar Ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie verkondig sal word in die hele wêreld, sal ook, wat sy gedoen het, tot ‘n gedagtenis aan haar.

Joh 11: 1-2 En ‘n sekere man was siek, Lasarus van Betánië, die dorp van Maria en haar suster Martha. 2 (En dit was Maria wat die Here gesalf het met salf en sy voete afgedroog het met haar hare, wie se broer, Lasarus, siek was.)

Die “gedagtenis” van Maria waarna Jesus hier verwys is ook vandag geldig in ons tyd – vir hulle wat dit kan ontvang. Maria wys ons hoe ons die hemelse Vader se geestelike prioriteite bo alle ander dinge in ons lewens moet stel. Maria is ons geestelike tipe hoe ons die “liggaam” van Christus (verwys na die een ware kerk wat “die huisgenote van die geloof” is na wie Paulus verwys) moet bedien met ons tyd en die gawes wat God aan ons gegee het:

1Kor 12:4-7 Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees; 5 en daar is verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here; 6 en daar is verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk. 7 Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is.

1Kor 12:12-13 Want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. 13 Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne; en ons is almal van een Gees deurdronge.

Efes 4:15-16 maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus, 16 uit wie die hele liggaam—goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate—die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde.

Hierdie welwillendheid is nou eerstens tot die Kerk in Christus, maar sal uiteindelik ten doel het om”elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel”:

Kol 1:28-29 Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel; 29 waarvoor ek arbei en stry volgens sy werking wat in my werk met krag.

Ons gawes sluit nie die res van die mensdom uit nie. Ons het nie ons seëninge ontvang om ‘n beperkte redding vir ons spesifieke geloofsgemeenskap te bewerkstellig nie, soos die alvallige kerkgemeenskappe in geestelike Babilon preek nie. Hierdie eksklusiewe redding wat hulle almal preek is totaal onbybels en maak Jesus ‘n groot leuenaar en verloorder. Hoe kan die Vader in Jesus ‘n welbehae het as Hy net 1% van alle mense wat Hy geskep het en op die aarde laat leef het, kan red? Nee, die Vader het Jesus gestuur om die Verlosser van almal te wees en Hy sal 100% suksesvol wees.

1Ti 4: 9-10 Dit is ‘n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word. 10 Want hiervoor arbei ons ook en word ons gesmaad, omdat ons gehoop het op die lewende God wat ‘n behouder [redder] is van alle mense, insonderheid van die gelowiges.

Die frase “insonderheid van die gelowiges” verwys nie na die eksklusiwiteit van redding vir diegene wat nou geloof ontvang nie, maar verwys na die “orde” hoe redding gegee sal word aan almal:

1Kor 15:22-28 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word; 23 maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, DAARNA die wat aan Christus behoort by sy koms [die “eerste opstanding” – Open 20:4-6]. 24 DAARNA kom die einde [die tweede opstanding – Open 20:11-15], wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. 25 Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het. 26 Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. 27 Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het. 28 En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

Maar vir die “eerste opstanding” sal daar definitief baie min wees:

Mat 22:14 Want baie is geroep, maar min uitverkies.

Open 20:4-6 En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank. 5 En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding. 6 Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.

 

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s