God se redding kom alleenlik deur Sy vuur!

Almal word gered deur genade, sonder verdienste en dit is ‘n geskenk (“gawe”) van God:

Efes 2:8-9Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; 9 nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.

Niemand kan ook na Jesus kom as die Vader hom/haar nie trek nie:

Joh 6:44 Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

Die hele reddingsproses is ‘n genadeproses wat deur God geinisieer was, deur God “gewerk” word, en deur God voltooi sal word:

Efes 2:10 Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.

Dit is eintlik teen ons menslike wil dat God ons “trek” om gered te word. Anders kan elkeen spog dat hy self, op sy eie gekies het om Jesus te volg:

Joh 15:16 Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my Naam vra, Hy julle dit kan gee.

Die volgende Skrifte gee aan ons die proses van God se volmaakte plan en hoe Hy almal gaan trek na Christus en gaan red!

1Kor 15:22-28 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word; maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het. En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

Let op dat die woord “almal” niemand uitsluit nie!!! Natuurlik stem meeste mense nie saam met God nie. Maar vir min is dit beskore om dit wel te glo:

Mat 22:14 Want baie is geroep, maar min uitverkies.

Want “baie” bely dat hulle self besluit het om in Jesus se naam goeie werke te doen. Maar hier is Jesus se antwoord op die “baie”:

Mat 7:22 Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? Mat 7:23 En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!

Die redding sluit in die aflegging van die vlees en hierdie afleggingsproses is pynlik want ons wil nie van nature die vlees verloor nie! Dit is waarom dit ‘n vuurproses genoem word.

1Pe 4:11-13 As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God; as iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag toekom tot in alle ewigheid. Amen. 12 Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie; 13 maar namate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel.

Ja, daar is inderdaad vuur betrokke by redding. Jesus het belowe dat elkeen met vuur “gesout” sal word:

Mar 9:49 Want elkeen sal met vuur gesout word en elke offerande sal met sout gesout word.

En elkeen se werke sal getoets word deur God se vuur, en die vuur sal uitwys of die werke God s’n was (goud, silwer, kosbare stene), en of die werke ons s’n was (hout, hooi en stoppels). Deur hierdie proses word ons almal gered op die tyd soos deur God bepaal:

1Kor 3:11-15 Want niemand kan ‘n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus. 12 En as iemand op dié fondament bou goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels— 13 elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. 14 As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang; 15 as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.

Daar staan dit duidelik vir almal om te lees, maar ongelukkig lees min dit, en nog minder aanvaar dat niemand gered word sonder om deur die vuur te gaan nie. Daar sal wel ‘n “geween en gekners van die tande” wees soos ons “skade ly” wanneer ons die ou mens (hout, hooi en stoppels) moet verloor:

Mat 8:12 Maar die kinders van die koninkryk sal uitgedryf word in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en gekners van die tande.

Mat 13:49-50 So sal dit wees in die voleinding van die wêreld: die engele sal uitgaan en die slegte mense onder die regverdiges uit afskei 50 en hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en gekners van die tande.

Open 21:8 Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leuenaars hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swawel: dit is die tweede dood.

God se vuur is voorwaar ‘n verterende vuur!

Heb 12:29 Want onse God is ‘n verterende vuur.

Jer 5:14 Daarom, so sê die HERE, die God van die leërskare: Omdat julle hierdie woord spreek, kyk, Ek maak my woorde in jou mond ‘n vuur en hierdie volk hout, en dit sal hulle verteer.

Daar is die vuur wat God altyd gebruik om die “hout, hooi en stoppels” uit ons te brand. Ja die vuur is Sy Woord!!!

Jer 23:29 Is my woord nie só, soos ‘n vuur, spreek die HERE, en soos ‘n hamer wat ‘n rots vermorsel nie?

Maar die vuur sal nie vir ewig ons martel nie want die vuur van God bring troos en redding uiteindelik:

Spr 26:20a Deur gebrek aan hout [hout, hooi en stoppels – ons aardsheid] gaan die vuur dood…

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s