Die geestelike betekenis van syfergetalle (Breuke: ‘n Inleiding)

Soos reeds genoem in die reeks oor syfergetalle wat in die Bybel voorkom, is daar baie meer agter die gesigwaarde van natuurlike dinge. Omdat die Skrifte primêr te doen het met die geestelike dinge van God, word getalle ook dan spesifiek aangewend om geestelike beginsels en insigte aan ons deur te gee – vir diegene wat dit kan ontvang:

Joh 6:63 Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

God gebruik die natuurlike en sigbare dinge om die onsigbare geestelike dinge verstaanbaar te maak:

Rom 1:20 Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie.

Die metode wat God egter gebruik om hierdie geestelike dinge in ons vas te lê sodat ons Hom kan ken en kan leef in gees, is nie bereikbaar deur die natuurlike mens se denke en denksprosesse nie.

Rom 12:2 En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.

Ons natuurlike denke wil aan dinge op aarde vasklou, en wil alles op ‘n fisiese manier interpreteer en toepas. daarom is geestelike dinge dwaasheid vir die natuurlike denke.

1Kor 2:14-15 Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. 15 Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge; self egter word hy deur niemand beoordeel nie.

Om God se geestelike denke te betree, moet ons ons aardse manier van dink prysgee. God se gedagtes en Sy denke is iets heel anders:

Jes 55:8-9 Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die HERE. 9 Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes.

1Kor 2:9-13 maar soos geskrywe is: Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van ‘n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet. 10 Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. 11 Want wie van die mense weet wat in ‘n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God. 12 Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. 13 Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met dié wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk.

BREUKE

As dit kom by breuke in die Skrifte, is die beginsel om “geestelike dinge met geestelike” te vergelyk ook van toepassing.

‘n Breuk, per aardse definisie, berus op die beginsel om iets as deel van ‘n geheel te sien. Die ‘geheel’ is basies te vind in die getal ‘een’. Elke deel, hoeveel daar ookal mag wees, kry sy waarde en is net betekenisvol binne hierdie geheel. Hierdie natuurlike begrip van breuke maak die geestelike toepassing verstaanbaar (Rom 1:20). God is ‘een’ en elke deel van hierdie skepping staan in ‘n sekere verhouding tot Hom en alleenlik deur Hom kry alles waarde en betekenis:

1Kor 8:6 tog is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie alles is, en ons tot Hom…

Alle dele, dit wil sê, alle dinge in Sy skepping, kry slegs betekenis t.o.v. hierdie geheel, naamlik die “een God” wie ook as “Vader” bekendgestel word in die Skrifte.  Dit is baie belangrik om hierdie waarheid te sien. Baie dink hulle verstaan die Vader as die “een God”, maar dan gaan hulle en ‘verdeel’ God in ‘n sogenaamde ‘drie-eenheid’ en soms ook ‘n ‘twee-eenheid’ wat albei totale vreemde begrippe is binne die waarheid van die Skrifte. Vir die ware gelowige in die ware Christus “is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie alles is”. Ons begryp wat “uit wie alles is” regtig beteken. Kyk net wie word eerste genoem wat uit die Vader is…

1Kor 8:6 tog is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie alles is, en ons tot Hom, en een Here Jesus Christus deur wie alles is, en ons deur Hom.

Daar is ook “een Here, Jesus Christus” wat “van [die Vader] uitgegaan het”. Jesus bevestig hierdie waarheid:

Joh 16:27 want die Vader self het julle lief, omdat julle My liefgehad en geglo het dat Ek van God uitgegaan het.

Jesus sê ook self dat Hy “die begin van die skepping van God”, “die Vader”, die “een God”, is!

Open 3:14 …Dít sê die Amen, die getroue en waaragtige Getuie, die begin van die skepping van God:

God, die Vader, is “een God” maar Hy deel Sy gees met Jesus wie “van [die Vader] uitgegaan het”.

Joh 16:15 Alles wat die Vader het, is myne; daarom het Ek gesê dat Hy dit sal neem uit wat aan My behoort, en aan julle verkondig.

Heb 1:3 Hy, wat die afskynsel is van sy [die Vader] heerlikheid en die afdruksel van sy [die Vader] wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte.

Fil 2:6 Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie [in gees].

Joh 14:28 Julle het gehoor dat Ek aan julle gesê het: Ek gaan weg en Ek kom weer na julle toe. As julle My liefgehad het, sou julle bly wees dat Ek gesê het: Ek gaan na my Vader, omdat my Vader groter is as Ek.

Ek beklemtoon: Die Vader is NIE verdeeld nie! Alles gaan van Hom uit, alles kom totstand deur Hom, en alles keer terug na Hom toe!

Rom 11:36 Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

Hy het reg tot ALLES.

Dit is hoe enige deel of breukdeel in die Skrifte gesien moet word.

God het die uitsluitlike reg tot die geheel en deur ‘n proses word hierdie waarheid in elkeen van ons individueel gevestig eerstens, en later sal almal dit kan verstaan.

1Kor 15:22-28 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word; 23 maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. 24 Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. 25 Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het. 26 Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. 27 Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het. 28 En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

Die Vader het Jesus aangestel as God van hierdie skepping:

Joh 1:1-3 In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. 2 Hy was in die begin by God. 3 Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.

God, die Vader, het NIE ‘n begin nie. Jesus het “van [die Vader] uitgegaan” toe die Vader “die begin” geskep het.

Open 3:14 …Dít sê die Amen, die getroue en waaragtige Getuie, die begin van die skepping van God:

Open 1:8 Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.

Deur Jesus, die God van hierdie skepping, het die Vader alles totstand gebring in hierdie skepping. Alles gaan eers deur ‘n fisiese eon (“die eerste”tydperk / eeu), net soos almal in Adam eers “die beeld van die aardse” moet dra. Dan volg die tweede eon (“die einde”), dit is die geestelike, waar almal in Adam “die beeld van die hemelse” Adam, Jesus Christus, uiteindelik sal verkry:

1Kor 15:45-49 So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees. 46 Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike. 47 Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel. 48 Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. 49 En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra.

Jesus Christus is dus die God van hierdie twee eons (ook “eeue” genoem in die Skrifte) en Hy heers oor alles binne die twee eons, soos Hy deur die Vader aangestel was. Die twee eons vorm een geheel in Christus:

Open 1:8 Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.

Open 1:11 Ek is die Alfa en die Oméga, die eerste en die laaste

1Ti 1:17 Aan die Koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.

Eph 3:11 CLV in accord with the purpose of the eons, which He [the Father] makes in Christ Jesus, our Lord;

Die twee ‘dele’ maak net sin binne die ‘een’ “Koning van die [twee] eeue”. Die twee eeue is afsonderlike tydperke (dit is dus verdeel / twee dele / breuke), maar albei kom saam in Hom.

Dit is die geestelike begrip wat ons moet hê wanneer ons enige breuk in die Skrifte hanteer. Alles gaan deur EEN proses en hierdie proses word deur Christus beheer van begin tot einde, net soos almal in Adam in Hom  “lewe…beweeg…en is”:

Hand 17:24-28 Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, Hy [JESUS] wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. 25 Ook word Hy nie deur mensehande gedien asof Hy aan iets behoefte het nie, omdat Hy self aan almal lewe en asem en alles gee. 26 En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het, 27 sodat hulle die Here kon soek, of hulle Hom miskien kon aanraak en vind, al is Hy nie ver van elkeen van ons nie; 28 want in Hom lewe ons, beweeg ons en is ons, soos sommige van julle digters ook gesê het: Want ons is ook sy geslag. 

Ons sal in die volgende artikels meer konsentreer op individuele breuke in die Skrifte, onder meer hoe ons moet kyk na die konsepte van, ‘derde’, ‘vyfde’, ‘tiende’, ‘helfte’, en ons sal probeer sin maak hoe hierdie konsepte geestelik in ons lewens opereer.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s