Die geestelike betekenis van syfergetalle (Breuke: ‘n “derde”)

Soos reeds genoem in die reeks oor syfergetalle wat in die Bybel voorkom, is daar baie meer agter die gesigwaarde van natuurlike dinge. Omdat die doel van die Skrifte primêr te doen het met die geestelike dinge van God, word getalle ook dan spesifiek aangewend om geestelike beginsels en insigte aan ons deur te gee – vir diegene wat dit kan ontvang:

Joh 6:63 Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

God gebruik die natuurlike en sigbare dinge om die onsigbare geestelike dinge verstaanbaar te maak:

Rom 1:20 Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie.

Die metode wat God egter gebruik om hierdie geestelike dinge in ons vas te lê sodat ons Hom kan ken en kan leef in gees, is egter nie bereikbaar deur die natuurlike mens se denke en denksprosesse nie.

Rom 12:2 En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.

Ons natuurlike denke wil aan dinge op aarde vasklou, en wil alles op ‘n fisiese manier interpreteer en toepas. Daarom is geestelike dinge dwaasheid vir die natuurlike denke.

1Kor 2:14-15 Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. 15 Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge; self egter word hy deur niemand beoordeel nie.

Om God se geestelike denke te betree, moet ons ons aardse manier van dink prysgee. God se gedagtes en Sy denke is iets heel anders:

Jes 55:8-9 Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die HERE. 9 Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes.

1Kor 2:9-13 maar soos geskrywe is: Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van ‘n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet. 10 Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. 11 Want wie van die mense weet wat in ‘n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God. 12 Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. 13 Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met dié wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk.

As dit kom by breuke in die Skrifte, is die beginsel om “geestelike dinge met geestelike” te vergelyk ook van toepassing.

‘n Breuk, per aardse definisie, berus op die beginsel om iets as deel van ‘n geheel te sien. Die ‘geheel’ is basies te vind in die getal ‘een’. Elke deel, hoeveel daar ookal mag wees, kry sy waarde en betekenis binne hierdie geheel. Hierdie natuurlike begrip van breuke maak die geestelike toepassing verstaanbaar (Rom 1:20). God is ‘een’ en elke deel van hierdie skepping staan in ‘n sekere verhouding tot Hom en alleenlik deur Hom kry alles waarde en betekenis:

1Kor 8:6 tog is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie alles is, en ons tot Hom…

Alle dele, dit wil sê, alle dinge in Sy skepping, kry slegs betekenis t.o.v. hierdie geheel, naamlik die “een God” wie ook as “Vader” bekendgestel word in die Skrifte.

Soos ons weet kom breuke baie voor in die Skrifte, en dit moet hanteer word binne die spesifieke verband waarin dit geplaas was. Kyk byvoorbeeld hoe die  Hebreeus woord “shâlash” verskillend gebruik word in twee tekste:

Deu 19:3 Jy moet vir jou die pad regmaak en jou grondgebied wat die HERE jou God jou laat erwe, in drie dele verdeel [Hebreeus: “shâlash”], sodat elkeen wat ‘n doodslag begaan het, daarheen kan vlug.

1Ki 18:34 Toe sê hy: Maak vier kruike vol water en giet dit op die brandoffer en op die hout. En hy sê: Doen dit vir die tweede maal. En hulle het dit vir die tweede maal gedoen. En hy sê: Doen dit vir die derde maal [Hebreeus: “shâlash”]. En hulle het dit vir die derde maal gedoen.

Die aardse konsep van verdeling lei tot verwoesting en verliese…

Luk 11:17 Maar Hy het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê: Elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes; en ‘n huis wat teen homself is, val.

….maar die hemelse konsep van verdeling lei tot vermeerdering en vervulling:

Mat 14:19-20 Toe gee Hy die skare bevel om op die gras te gaan sit; en Hy neem die vyf brode en die twee visse, kyk op na die hemel en dank; en nadat Hy die brode gebreek het, gee Hy dit aan die dissipels en die dissipels aan die skare. 20 En almal het geëet en versadig geword, en hulle het die oorskot van die brokstukke opgetel, twaalf mandjies vol.

Breuke kan dus in ‘n geestelike konteks enersyds verdeling uitwys, maar dit kan ook as ‘n vermenigvuldiger (ook d.m.v. eksponente) dinge saamvoeg om die dieper of versteekte betekenis aan ons deur te bring. Hoe meer dele uitgewys word, hoe meer kompleks en intensiewer is die geestelike proses en die openbaring. Dit is hoe ons waardering kry vir die dieper waardes en betekenisse binne ons eie geestelike groeiproses.

As God ons vermaan om nie Sy pêrels voor die swyne te gooi nie, sal Hy dit ook nie doen nie. Hy sal dus nie Sy geestelike dinge aan ons openbaar as Hy ons nie eers deeglik daarvoor voorberei nie.

Die proses van verdeling en vermenigvuldiging vind slegs plaas binne die “een God” wat alles beheer en bewerkstellig om Sy doel te bereik. Buite Hom kan niks plaasvind nie. Alles wat ons beleef is dus van kardinale belang want dit reflekteer die woorde wat geskryf was in ons “boek” – soos ons wel sal sien as hierdie “boek” geopen word vir ons:

Mat 4:4 Maar Hy [Jesus] antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.

Psa 139:16 U oë het my ongevormde klomp gesien; en in u boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie.

Open 5:1 En ek het in die regterhand van Hom wat op die troon sit, ‘n boek gesien, van binne en van buite beskrywe en met sewe seëls goed verseël.

Ons “boek” is “goed verseël” totdat God dit vir ons oopmaak. Dan sien ons stelselmatig hoe dinge ‘verdeel’ was, en hoe dinge ‘saamgevoeg’ word.

God self is egter nie ‘verdeel’ nie, want Hy weet presies waarmee Hy besig is.

Alles in hierdie skepping, ook in ons eie “boek”, word deur Hom geskep en bewerkstellig om of afgebreek te word, of opgebou te word. Die afbreekproses hou verband net die ou mens in die eerste Adam, en die opbouproses hou verband met die nuwe mens in Christus. Die twee prosessse loop hand aan hand:

Joh 3:30 Hy [Christus] moet meer word, maar ek [die ou Adam in my] minder.

Die vleeslik mens se denke (sy “grondgebied”) sal dus altyd besig gehou word met die negatiewe. Ons natuurlike denke wil alles wat God doen bevraagteken, aftakel en verdeel

1Kor 3:1-5 En ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus. 2 Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie, 3 omdat julle nog vleeslik is; want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is, is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie? 4 Want as die een sê: Ek is van Paulus; en die ander: Ek van Apollos—is julle nie vleeslik nie? 5 Wie is Paulus dan, en wie Apollos anders as dienaars deur wie julle gelowig geword het? En dit soos die Here aan elkeen gegee het.

Die nuwe mens in Christus wat groei in geestelike volwassenheid is verbind tot die opbouproses binne die een gees van die Vader.

1Kor 12:4-7 Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees; 5 en daar is verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here; 6 en daar is verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk. 7 Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is.

1Kor 12:13 Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne; en ons is almal van een Gees deurdronge.

1Kor 6:17 Maar wie die Here aanhang, is een gees met Hom.

Die breuk “derde” dui dus aan hierdie prosesse binne die natuurlike denke (as negatiewe toepassing in ons eie vlees), en die geestelike denke (as positiewe toepassing in ons nuwe mens en sy denke). Die getal ‘drie’ in sy geestelike toepassing wys aan ons God se oordeel oor alle vlees en die breuk ‘derde’ hou hiermee verband (sien die artikel oor die getal ‘drie’). Ons vlees is ons aardse woonplek of stad, en vleeslike “hare” wys in ‘n geestelike sin na ons aardse denke en oortuigings. Kyk wat gebeur met al ons aardse dinge as God ons besoek met Sy oordeel…

Eseg 5:1-2 En jy, mensekind, neem vir jou ‘n skerp swaard; as skeermes moet jy dit vir jou neem, en laat dit gaan oor jou hoof en oor jou baard; daarna moet jy vir jou ‘n weegskaal neem en die hare verdeel: 2 ‘n derde deel moet jy binne-in die stad met vuur verbrand as die dae van die beleëring verby is; dan moet jy ‘n derde deel neem en met die swaard stukkend kap rondom die stad, en ‘n derde deel moet jy in die wind strooi; en Ek sal ‘n swaard agter hulle uittrek.

Eseg 5:11-12 Daarom, so waar as Ek leef, spreek die Here HERE, gewis, omdat jy my heiligdom verontreinig het met al jou verfoeisels en met al jou gruwels, sal Ék My ook onttrek; my oog sal nie verskoon nie, en Ék sal ook nie spaar nie. 12 ‘n Derde deel van jou sal aan die pes sterwe en deur hongersnood in jou omkom; en ‘n derde deel sal deur die swaard rondom jou val; en ‘n derde deel sal Ek na al die windstreke verstrooi, en Ek sal ‘n swaard agter hulle uittrek.

Open 8:7-12 En die eerste engel het geblaas, en daar het hael en vuur gekom met bloed gemeng, en dit is op die aarde gegooi. En ‘n derde van die bome het verbrand, en al die groen gras het verbrand. 8 En die tweede engel het geblaas, en iets soos ‘n groot berg wat brand met vuur, is in die see gegooi. En ‘n derde van die see het bloed geword, 9 en ‘n derde van die lewende skepsele in die see het gesterwe, en ‘n derde van die skepe het vergaan. 10 En die derde engel het geblaas, en ‘n groot ster wat soos ‘n fakkel brand, het uit die hemel geval, en dit het geval op ‘n derde van die riviere en op die waterfonteine. 11 En die naam van die ster word genoem Alsem; en ‘n derde van die waters het als geword, en baie mense het gesterwe van die water, omdat dit bitter geword het. 12 En die vierde engel het geblaas, en ‘n derde van die son is getref en ‘n derde van die maan en ‘n derde van die sterre, sodat ‘n derde van hulle donker sou word en die dag vir sy derde deel nie lig sou gee nie, en die nag net so.

Open 9:15 Toe is die vier engele losgemaak wat gereed gehou was vir die uur en dag en maand en jaar, om ‘n derde van die mense dood te maak.

Open 9:18 Deur hierdie drie plae is ‘n derde van die mense gedood, deur die vuur en deur die rook en deur die swawel wat uit hulle bekke uitgegaan het.

Ons sal al ons aardse dinge stelselmatig verloor, soos ons dit stelselmatig versamel het in ons lewe (uitgebeeld deur die breuk “derde”). Maar eers moet ons besef en erken dat ons tydens ons aardse lewe onder die beheer van die duiwel gekom het (Vergelyk Openbaring 12 verse 3 tot 4, met Openbaring 13 vers 1). Ons lyk en tree op net soos hierdie “draak” met “sewe koppe en tien horings” – ons doen afskuwelik dinge…uitgebeeld deur die simbole van die wilde diere in die genoemde teks):

Open 12:3-4 En ‘n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was ‘n groot vuurrooi draak met sewe koppe en tien horings, en op sy koppe sewe krone; 4 en sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het.

Open 12:18 tot Open 13:1-2 En ek het op die sand van die see gaan staan. (13:1) En ek het ‘n dier uit die see sien opkom met sewe koppe en tien horings, en op sy horings tien krone en op sy koppe ‘n naam van godslastering. 2 En die dier wat ek gesien het, was soos ‘n luiperd, en sy pote soos dié van ‘n beer, en sy bek soos die bek van ‘n leeu; en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag.

Ons almal gaan ook deur ‘n tyd wanneer ons dink ons ken God en dat ons Hom dien. Hier in Johannes 8 praat Jesus met Jode wat Hom gevolg het en in Hom geglo het – en tog noem Hy hulle kinders van die duiwel:

Joh 8:30-32 Terwyl Hy hierdie dinge spreek, het baie in Hom geglo. 31 En Jesus sê vir die Jode wat in Hom geglo het: As julle in my woord bly, is julle waarlik my dissipels. 32 En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.

Joh 8:43-45 Waarom ken julle my spraak nie? Omdat julle na my woord nie kan luister nie. 44 Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was ‘n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy ‘n leuenaar is en die vader daarvan. 45 Maar omdat Ek die waarheid spreek, glo julle My nie.

Om in die Woord te bly, is een te veel vir sommige wat bely dat hulle in Jesus glo. Baie wat in Jesus glo, glo ook hulle kan bly in sonde en niks daarmee verkeerd sien nie…

Joh 8:33-34 Hulle antwoord Hom: Ons is die geslag van Abraham en het nog nooit vir iemand slawediens verrig nie; hoe sê U dan: Julle sal vry word? 34 Jesus antwoord hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle dat elkeen wat die sonde doen, ‘n dienskneg van die sonde is.

Hulle kan nie die waarheid aanvaar dat hulle ook hul eie kruis moet opneem en saam met Jesus sterf (Gal 2:20):

Mat 10:38-39 En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie. 39 Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind.

Baie gelowiges in Jesus is baie ywerig, maar dit is ‘n ywer “sonder kennis”.

Rom 10:2 Want ek getuig van hulle dat hulle ‘n ywer vir God het, maar sonder kennis.

Soos Saulus vervolg ons almal God se ware kinders en ons verfoei Sy waarheid. Dit is slegs deur ons eie Damaskuspad-ervaring, deur God se regverdige oordeel, dat ons ons eie vlees en sy begeertes aan ons uitgewys word. Soos Saulus, vind ons uit dat ons geestelik blind was, selfs “drie” dae, wat weereens uitwys die proses wat ons elkeen moet deurgaan voor ons kan sien wie die ware Jesus is. Die groot ironie is dat God juis hulle gebruik wie ons op neersien om ons te help om ons geestelike oë te open, selfs hulle wie ons gehaat en vervolg het in ons tyd van blinde eiegeregtigheid. Dit is Jesus Christus wat Hom aan ons vertoon deur Sy ware dienaars wie ons in ons tyd van hoogmoed as niks aangesien het:

Hand 9:3-12 En toe hy op sy reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik ‘n lig van die hemel af; 4 en hy val op die grond en hoor ‘n stem vir hom sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy My? 5 En hy sê: Wie is U, Here? En die Here antwoord: Ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. 6 En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy: Here, wat wil U hê moet ek doen? En die Here antwoord hom: Staan op en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen. 7 En die manne wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan terwyl hulle wel die stem hoor, maar niemand sien nie. 8 Toe staan Saulus van die grond af op, en alhoewel sy oë oop was, het hy niemand gesien nie; en hulle het hom aan die hand gelei en in Damaskus ingebring. 9 En drie dae lank het hy niks gesien nie, en niks geëet of gedrink nie. 10 En daar was ‘n dissipel in Damaskus met die naam van Ananías; en die Here het vir hom in ‘n gesig gesê: Ananías! En hy antwoord: Hier is ek, Here. 11 Toe sê die Here vir hom: Staan op en gaan na die straat wat genoem word Reguitstraat, en vra in die huis van Judas na ‘n man met die naam van Saulus van Tarsus, want kyk, hy bid; 12 en hy het in ‘n gesig ‘n man met die naam van Ananías sien inkom en hom die hande oplê, sodat hy weer kon sien.

Dit is egter met die koms van Jesus IN ons lewe dat hierdie ou “mens van sonde” openbaar gemaak word aan ons self! Met hierdie afbreekproses word die nuwe skepsel in Christus gevestig:

2Th 2:3-12 Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf 4 die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. 5 Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie? 6 En nou, julle weet wat hom teëhou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. 7 Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teëhou, uit die weg geruim is; 8 en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak, 9 hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen 10 en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. 11 En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo, 12 sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behae gehad het in die ongeregtigheid.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s