Die geestelike betekenis van syfergetalle (breuke – die ‘tiende’ en die ‘vyfde’)

Soos reeds genoem in die reeks oor syfergetalle wat in die Bybel voorkom, is daar baie meer agter die gesigwaarde van natuurlike dinge. Omdat die doel van die Skrifte primêr te doen het met die geestelike dinge van God, word getalle ook dan spesifiek aangewend om geestelike beginsels en insigte aan ons deur te gee – vir diegene wat dit kan ontvang:

Joh 6:63 Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

God gebruik die natuurlike en sigbare dinge om die onsigbare geestelike dinge verstaanbaar te maak:

Rom 1:20 Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie.

Die metode wat God egter gebruik om hierdie geestelike dinge in ons vas te lê sodat ons Hom kan ken en kan leef in gees, is egter nie bereikbaar deur die natuurlike mens se denke en denksprosesse nie. Ons makeer nuwe denke en nuwe denkprossesse – ‘n verandering van “gemoed”:

Rom 12:2 En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.

Ons natuurlike denke is aards en sal altyd aan dinge op aarde vasklou. Die natuurlike denke interpreteer en pas alles toe op ‘n fisiese manier. Daarom is geestelike dinge dwaasheid vir die natuurlike denke.

1Kor 2:14-15 Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. 15 Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge; self egter word hy deur niemand beoordeel nie.

Om God se geestelike denke te betree, moet ons ons aardse manier van dink prysgee. God se gedagtes en Sy denke is iets heel anders as ons natuurlike manier van dink:

Jes 55:8-9 Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die HERE. 9 Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes.

1Kor 2:9-13 maar soos geskrywe is: Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van ‘n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet. 10 Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. 11 Want wie van die mense weet wat in ‘n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God. 12 Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. 13 Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met dié wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk.

As dit kom by breuke in die Skrifte, is die beginsel om “geestelike dinge met geestelike” te vergelyk ook van toepassing.

‘n Breuk, per aardse definisie, berus op die beginsel om iets as deel van ‘n geheel te sien. Die ‘geheel’ is basies te vind in die getal ‘een’. Elke deel, hoeveel daar ookal mag wees, kry sy waarde en betekenis binne hierdie geheel. Hierdie natuurlike begrip van breuke maak die geestelike toepassing verstaanbaar (Rom 1:20), maar ons weet nou dat die geestelike toepassing hiervan iets heel anders is. God is ‘een’ en elke deel van hierdie skepping staan in ‘n sekere verhouding tot Hom en alleenlik deur Hom kry alles die regte waarde en betekenis:

1Kor 8:6 tog is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie alles is, en ons tot Hom…

Alle dele, dit wil sê, alle dinge in God se skepping, kry slegs betekenis t.o.v. hierdie geheel, naamlik die “een God” wie ook as “Vader” bekendgestel word in die Skrifte.

Breuke gaan dus basies oor die verdeling van ‘n geheel, en binne ons aardse interpretasie en konsepsualisering van verdeling is daar maar altyd die idee van verliese teenwoordig. Ons as mens hou nie daarvan om te deel nie. Jesus ken ons natuurlike harte en weet hoe ons werk. Ons aardse koninkryke is maar altyd verdeeld en dit is wat ons almal verwoes!

Luk 11:17 Maar Hy [Jesus] het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê: Elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes; en ‘n huis wat teen homself is, val.

Die hemelse konsep van verdeling binne die eenheid lei egter ALTYD tot ‘n seën, vermeerdering en vervulling:

Mat 14:19-20 Toe gee Hy die skare bevel om op die gras te gaan sit; en Hy neem die vyf brode en die twee visse, kyk op na die hemel en dank; en nadat Hy die brode gebreek het, gee Hy dit aan die dissipels en die dissipels aan die skare. 20 En almal het geëet en versadig geword, en hulle het die oorskot van die brokstukke opgetel, twaalf mandjies vol.

DIE ‘TIENDE’

Die gee van ‘n tiende kom vir die eerste keer in die Skrifte voor m.b.t. Abraham – lank voor die wet van Moses gekom het:

Gen 14:17-20 Ná sy [Abraham] terugkoms van die oorwinning op Kedor-Laómer en die konings wat saam met hom was, het die koning van Sodom uitgetrek hom tegemoet na die laagte Sawe, dit is die Koningslaagte. 18 En Melgisédek, die koning van Salem, wat ‘n priester van God, die Allerhoogste, was, het brood en wyn gebring 19 en hom geseën en gesê: Geseënd is Abram deur God, die Allerhoogste, die Skepper van hemel en aarde. 20 En geseënd is God, die Allerhoogste, wat u vyande in u hand gegee het. Toe gee hy [Abraham] hom [Melgisédek] die tiende van alles.

Abraham het aan hierdie Melgisédek ‘n tiende gegee van die OORLOGSBUIT. Dit is die eerste belangrike punt wat oor tiendes gesê moet word.

Die tweede punt is die voorkoms van tiendes onder die wet van Moses en hier is ‘n hele paar belangrike dinge wat God aan ons ook wil deurgee.

Deu 14:22 Jy moet noukeurig die hele opbrings van jou saad—wat jaar vir jaar uit die land uitspruit—vertien [opdeel in tien dele].

Die tiende was van die opbrengste van die land, gewasse en diere, en dit was jaarliks gegee.

Lev 27:30 Ook al die tiendes van die land, van die graan van die land, van die vrugte van die bome, behoort aan die HERE; dit is heilig aan die HERE.

Lev 27:32 Wat betref al die tiendes van beeste en kleinvee alles wat onder die herderstaf deurgaan die tiende moet aan die HERE heilig wees.

Nog ‘n punt wat ons kan noem hier is dat geld NOOIT as tiendes gereken word in die Skrifte nie – nie eens onder die ou verbond nie. As mense ver van die tempel gebly net, kon hulle die tiendes tydelik omskep in geld (vir prakties redes), maar die geld moes dan weer gebruik word in Jerusalem, die plek van die tempel (“die plek wat die HERE jou God sal uitkies om sy Naam daar te vestig”om landprodukte en/of vee te koop. Slegs landbouprodukte en vee was aanvaarbaar as tiendes by die tempel!

Deu 14:22-26 Jy moet noukeurig die hele opbrings van jou saad—wat jaar vir jaar uit die land uitspruit—vertien. 23 En jy moet voor die aangesig van die HERE jou God op die plek wat Hy sal uitkies om sy Naam daar te laat woon, die tiendes eet van jou koring, van jou mos en van jou olie en die eersgeborenes van jou beeste en van jou kleinvee, dat jy kan leer om die HERE jou God altyd te vrees. 24 En as die pad vir jou te lank is, as jy dit nie kan vervoer nie, omdat die plek wat die HERE jou God sal uitkies om sy Naam daar te vestig, te ver van jou af is, as die HERE jou God jou sal seën, 25 dan moet jy dit tot geld maak en die geld in jou hand bind en na die plek gaan wat die HERE jou God sal uitkies. 26 Dan moet jy die geld gee vir alles wat jou siel begeer, vir beeste en kleinvee en wyn en sterk drank en vir alles wat jou siel van jou begeer, en jy moet daar eet voor die aangesig van die HERE jou God en vrolik wees, jy en jou huis.

Die persoon wat die tiendes bring moes dit saam met sy huisgesin voor God geniet, en die tiendes moes ook met spesifieke persone gedeel word.

Deu 14:27 Maar die Leviet wat in jou poorte is, hom moet jy nie aan sy lot oorlaat nie, want hy het geen deel of erfenis saam met jou nie.

Die stam van die Leviete was afgesonder aan God, en hulle moes geen land besit nie omdat hulle in die tempel moes werk. Hulle kon dus nie opbrengste van die land self bewerkstellig nie. Daarom moes die ander stamme aan hulle hul tiendes “van die land” en van die “beeste en kleinvee” bring.

Heb 7:5 Nou het hulle wat uit die seuns van Levi die priesterskap ontvang, wel ‘n gebod om, volgens die wet, van die volk tiendes te neem, dit is van hulle broers, ofskoon hulle uit die lendene van Abraham voortgekom het.

Op die “derde jaar” moes dien tiende nie net met jou gesin en die Leviete gedeel word nie, maar moes ook gedeel word met die vreemdeling, die wees en die weduwee “dat hulle in jou poorte kan eet en versadig word”.

Deu 26:12-13 As jy al die tiendes van jou opbrings klaar afgesonder het in die derde jaar, die jaar van die tiendes, dan moet jy aan die Leviet, die vreemdeling, die wees en die weduwee gee, dat hulle in jou poorte kan eet en versadig word. 13 En jy moet voor die aangesig van die HERE jou God sê: Ek het die heilige goed uit die huis weggebring en dit ook aan die Leviet en die vreemdeling, die wees en die weduwee gegee, geheel en al volgens u gebod wat U my beveel het; ek het geeneen van u gebooie oortree of vergeet nie.

Die gedagte van die tiende word dus al hoe verder uitgebrei en dit kom ooreen met soos ons eie groeiproses, veral in ons begrip van God se werke in ons lewe, in die lewe van ons geliefdes, maar ook in die lewens van ander mense. Dit is wat die tiende wil uitbeeld. Dit het niks te doen met die uitbuiting en afpersing van afvallige leiers, soos dit vandag plaasvind in die byeenkomste van die afvalliges nie.

2Kor 2:17 Want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie; maar as opregtheid, maar as uit God, in die teenwoordigheid van God, spreek ons in Christus.

Die tiende het dus baie meer te doen met God se manier om aan ons te wys dat ALLES en ALMAL uiteindelik volmaak in Hom sal wees. Kan jy die boodskap van die seën en redding van almal sien binne hierdie pragtige begrip van die tiende? Ons sal nou beter verstaan wat bedoel word in God se oproep tot ons harte om die “hele tiende” na Hom te bring. As ons nie kan sien dat God almal gaan inbring in Sy Skathuis nie (God se Skathuis is Jesus Christus), dan “beroof” ons Hom in ons eie bedrieglike harte (die valse skathuis)!!!

Mal 3:10 Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees; en beproef My tog hierin, sê die HERE van die leërskare, of Ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle ‘n oorvloedige seën sal uitstort nie.

Jer 17:9 Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken?

Kyk mooi hoe die drie hooffeeste onder die ou verbond die “hele tiende” uitbeeld en hoe God Sy Skathuis sal volmaak:

Deu 16:16 Drie maal in die jaar moet al jou manne voor die aangesig van die HERE jou God verskyn op die plek wat Hy sal uitkies; op die fees van die ongesuurde brode en op die fees van die weke en op die huttefees; en hulle mag nie met leë hande voor die aangesig van die HERE verskyn nie.

1Kor 15:22-28 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word; 23 maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. 24 Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. 25 Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het. 26 Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. 27 Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het. 28 En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

Die orde is egter belangrik. Christus is reeds opgewek as eersteling van die nuwe skepping (uitgebeeld in die  eerste “fees van die ongesuurde brode”). Die volgende “oes” is “die wat aan Christus behoort met Sy koms” – die tweede groep (uitgebeeld deur “die fees van die weke” of Pinksterfees – die Kerk). Dit is hier waarop God nou konsentreer. In die Nuwe verbond word die Kerk as die nuwe priesterdom voorgestel wat God in sy ware tempel in gees en waarheid dien:

1Pe 2:5 en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot ‘n geestelike huis, ‘n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus.

1Pe 2:9 Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig.

Joh 4:23-24 Maar daar kom ‘n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom só aanbid. 24 God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.

Diegene wat God in gees en waarheid aanbid het niks te doen met een deel van hul lewens nie. Hulle gee ALLES – die “hele tiende”. Die ware kind van God gee tien tiendes – ons alles want die hele offer behoort aan God. Dit is hoe ons rus kry In Hom:

Rom 12:1-2 Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens. 2 En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.

Fil 3:8-10 Ja waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prysgegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry 9 en in Hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met dié wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof; 10 sodat ek Hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word.

Efes 2:8-10 Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; 9 nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. 10 Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.

God is nou glad nie meer tevrede dat iemand Hom net EEN dag van die week sal dien nie en dae, maande, tye en jare waarneem nie:
Gal 4:9-10 maar nou dat julle God ken, of liewer deur God geken is, hoe keer julle weer terug tot die swakke en armoedige eerste beginsels wat julle weer van voor af aan wil dien? 10 Julle neem dae en en maande en tye en jare waar.
God stel ook geensins belang om ‘n skamele tiende deel van ons lewens te hê nie. Christus wil hê dat ons elke dag in Hom bly deur SAAM met Hom te sterf vir die ou lewe.
1Kor 15:31 Ek sterf dag vir dag, broeders, so waar as ek op julle roem in Christus Jesus, onse Here.
So verheerlik ons die Vader as ons kan sien dat ALLES kom van die Vader deur Jesus tot eer en verheerliking van die Vader.
Rom 11:36 Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

ALLES behoort in elke geval aan God en as ons dit kan sien dan sien ons die betekenis van die “tiende”. God sorg vir elke persoon en hierdie geloof van Christus se totale heerskappy oor alles in God se skepping sal in elkeen gevestig word op die regte tyd:

Psa 50:10-12 want al die wilde diere van die bos is myne, die vee op berge by duisende. 11 Ek ken al die voëls van die berge, en wat roer op die veld, is van My. 12 As Ek honger het, sal Ek jou dit nie sê nie; want die wêreld is myne en sy volheid.

 DIE ‘VYFDE’

Ons behoort aan God en ons vind dit uit deur harde lesse. Josef het die hele Egipte regeer en die Egiptenare het dit stelselmatig deur die hongersnood wat vir sewe jaar in daardie land geheers het, uitgevind. Josef het alles van hulle, ook hulself, op die einde besit. Dit alles is ‘n tipe van hoe Christus ALMAL gaan “koop” en red deur Sy oordeel:

Gen 47:23-27 Toe sê Josef aan die volk: Kyk, ek het vandag julle en jul grond vir Farao gekoop: daar is saadkoring vir julle, dat julle die grond kan besaai. 24 En by die insameling moet julle ‘n vyfde deel aan Farao afgee, en die ander vier dele sal julle eiendom wees, as saad vir die land en as voedsel vir julleself en die wat in julle huise is, en as voeding vir julle kinders. 25 En hulle antwoord: U het ons lewe gered. Laat ons guns mag vind in die oë van my heer, dan sal ons die dienaars van Farao wees. 26 En Josef het dit ‘n wet gemaak tot vandag toe vir die saaigrond van Egipte—die vyfde deel behoort aan Farao. Net die grond van die priesters alleen het nie die eiendom van Farao geword nie. 27 So het Israel dan in Egipteland gewoon, in die land Gosen; en hulle het vaste besittings daarin verwerf en vrugbaar geword en sterk vermeerder.

Een vyfde is gelykstaande aan twee-tiendes – Josef het die Egiptenare ‘n dubbele tiende aan Farao laat betaal. Josef is hier die tipe van Christus en die Farao is hier die tipe van die Vader. Alles is die Vader s’n en ons leer dit deur Christus. Ons is nie eens ons eie nie – dit is wat die dubbel tiende, of ‘n “vyfde”, beteken:

1Kor 6:19-20 Of weet julle nie dat julle liggaam ‘n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie? 20 Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort.

 Rom 12:1-2 Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens. 2 En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.

 ‘n Engelse weergawe van die studie, geskryf deur Mike Vinson, is beskikbaar by die volgende skakel: http://www.iswasandwillbe.com/the-spiritual-significance-of-tithing/

 

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s