Van moordenaars tot herders

Alles wat geskryf is in die Skrif was geskryf vir ons lering, want dit verwys na ons eie geestelike ontwikkeling:

Rom 15:4  Want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die Skrifte hoop kan hê.

So is die storie van Kain en Abel ook ‘n baie duidelike verwysing na ons eie geestelike groei. Kain (ons aardse mens) is eerste gebaar….

Gen 4:1 En die mens het sy vrou Eva beken, en sy het swanger geword en Kain gebaar en gesê: Ek het ‘n man verkry met die hulp van die HERE

…..en “daarna”, na Kain was Abel gebore (tiperend van die geestelike geboorte in ons)….

Gen 4:2 Daarna het sy ook sy broer Abel gebaar. 

Hier gee Paulus vir ons hoe hierdie twee skeppings (Paulus noem dit die “eerste Adam” en die “laaste Adam”) in ons lewe opereer:

1Kor 15:45-49  So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees.  46  Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike.  47  Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel.  48  Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense.  49  En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra.

Ons is eers aards, ‘n “landbouer” (verwysend na ons verbintenis en afhanklikheid van die aarde) en “daarna” kom ons tot die nuwe lewe in die gees deur Christus. Dan word ons skaapherders – ons gee onsself vir ander:

Gen 4:2b En Abel het ‘n skaapherder geword, en Kain ‘n landbouer.

God wys openlik aan ons dat Hy voorkeur gee aan die tweede skepping in Christus, die “laaste Adam”, deur Abel se offer te aanvaar:

Gen 4:3-5  En ná verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land aan die HERE ‘n offer gebring. 4  En Abel het ook van die eersgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik van hulle vet. En die HERE het Abel en sy offer genadig aangesien, 5  maar Kain en sy offer nie aangesien nie. Toe word Kain baie kwaad, en hy het sy hoof laat hang.

Ons vlees is van nature op aardse dinge gefokus en is vreeslik ongelukkig met God as Hy vir ons wys dat vlees net nie geskep is om in Sy geestelike koninkryk te wees nie:

1Kor 15:50  Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.

Rom 8:8  En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie;

1Kor 1:29  sodat geen vlees voor Hom sou roem nie.

Ons tree almal soos Kain op wanneer God ons vlees en ons aardse offers verwerp:

Gen 4:6  En die HERE sê vir Kain: Waarom is jy kwaad, en waarom laat jy jou hoof hang?

Ons vlees kan net nie aanvaar dat daar NIKS goed in hom is nie.

Joh 6:63 Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

In plek van om voor God te buig en die waarheid oor ons vlees te aanvaar, ploeter ons egter voort om God te probeer beindruk met vleeslike goeie intensies en dade – wat alles lei tot groter frustrasies:

Rom 7:15-24  Want wat ek doen, weet ek nie; want wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek.  16  En as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe dat dit goed is.  17  Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon.  18  Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie; want om te wil, is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie.  19  Want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek.  20  Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon.  21  Ek vind dus hierdie wet: as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig.  22  Want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens;  23  maar ek sien ‘n ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is.  24  Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood?

Ons aardse bestaan en vleeslike pogings is deel van die “liggaam van hierdie dood”. Dit lei NIE na die geestelike lewe nie. Die gees van God word alleenlik deur Christus en Sy werke in ons gevestig:

Joh 14:5-6  Thomas sê vir Hom: Here, ons weet nie waar U gaan nie, en hoe kan ons die weg ken?  6  Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

Ons kan net “goed doen” in Christus deur Sy werke in en deur ons te sien en te verstaan. Ons word ‘verhef’ in Christus alleenlik:

Efes 2:4-10  Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het,  5  ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus—uit genade is julle gered—  6  en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus,  7  sodat Hy in die eeue wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus.  8  Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God;  9  nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.  10  Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.

Dit is wat God vir Kain sê, vir ons lering. Maar hy, soos ons in ons tyd van geestelike blindheid en geestelike doofheid, kan nie eens SIEN of HOOR wat God aan ons sê nie. Ons kan nie eens sien dat ons BUITE Christus wandel as ons op vlees vertrou en dat ons NIE “goed” doen nie, al dink ons ook so:

Gen 4:7  Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie—die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou; maar jy moet daaroor heers.

Heerskappy oor sonde is net te vind IN Christus. Sonder Christus tree ons op soos Kain wat sy eie broer nie kon erken nie. Ons haat ander mense en hier sê Johannes wat in ons harte is as ons nie van ander mense hou nie:

1Jn 3:15  Elkeen wat sy broeder haat, is ‘n moordenaar; en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie.

Kan jy jouself kwytskeld van hierdie waarheid? As jy sê dat jy nog nooit mense gehaat het nie, dan is hierdie woorde wat uit God se mond kom, nie op jou van toepassing nie. Dan sê jy openlik dat Jesus nie jou intel by die volgende woorde nie:

Mat 4:4  Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.

Open 22:19  En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is.

Stuur jy mense hel toe om daar te brand vir ewig?

Dink maar weer wat jou eie hart vir jou sê as jy nie God se Woord se uitspraak kan aanvaar oor hoe ons ander mense moet hanteer wat nie soos ons is, soos ons opereer, en nie soos ons glo nie:

Mat 5:43-48 Julle het gehoor dat daar gesê is: Jy moet jou naaste liefhê en jou vyand moet jy haat. 44 Maar Ek sê vir julle: Julle moet jul vyande liefhê; seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg; 45 sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is; want Hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en Hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. 46 Want as julle liefhet die wat vir julle liefhet, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? 47 En as julle net jul broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie? 48 Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is.

Kan God teen Sy eie Woord optree?

In ons tyd van geestelike blindheid, oneerlikheid en ongelukkigheid, tree ons almal op soos Kain – ons verfoei God se Woord en verdraai dit om ons eie haat en ongeloof te bevredig:

Gen 4:8  En Kain het met sy broer Abel gepraat; en toe hulle in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan en hom doodgeslaan.

Ons dink van nature dat ons goed is, selfs as ons moord blaas tten hulle wat ons as vyande van God sien. Paulus se lewe is weereens neergeskryf as verwysend na ons eie lewe wanneer ons dink ons doen God ‘n guns in ons tyd van groot ywer, maar sonder kennis (Rom 10:2):

Hand 9:1-2 Maar Saulus, wat nog dreiging en moord geblaas het teen die dissipels van die Here, het na die hoëpriester gegaan 2 en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat as hy mense sou vind wat van die Weg was, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring.

God weet wat in ons harte aangaan, selfs wanneer ons blind is vir ons eie onkunde:

Jer 17:9  Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken?

Selfs as die Here aan ons wys wat in ons harte is en wat ons regtig doen, dan sal ons nog steeds met God argumenteer!!! Hoe verwaand is “die mens van sonde” nie. As die Here sê dat ons moet oppas dat “mens” ons mislei, dan kyk ons na ander mense behalwe na die “mens van sonde” in ons eie harte:

1Ti 4:16 Let op jouself en op die leer; volhard daarin; want deur dit te doen, sal jy jouself red sowel as die wat jou hoor.

Mat 24:4-5  En Jesus antwoord en sê vir hulle [sy dissipels]: Pas op dat niemand julle mislei nie.  5  Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei.

2Th 2:3-4  Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf  4  die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.

Hoor Kain se antwoord aan God:

Gen 4:9  Toe sê die HERE vir Kain: Waar is jou broer Abel? En hy antwoord: Ek weet nie. Is ek my broer se wagter?

Kain is reg: die moordenaar in ons kan nie ‘n wagter / herder wees nie. In ons haat kan ons nie die noodroepe van ons broers hoor nie, wat nog om vir hulle om te gee:

Gen 4:10  En Hy sê: Wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na My van die aarde af.

Die aardse mens in ons is vervloek, en sal sterf en uitgewis word om plek te maak vir die nuwe mens!

Gen 4:11  Daarom sal jy vervloek wees, ver van die grond wat sy mond oopgemaak het om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang.

Dankie Vader dat U plan vir die redding vir alle mense in die eerste Adam so perfek uitgewerk is voor die grondlegging van die wêreld, en dat U ons almal deur elke woord uit U mond sal laat leef – van Genesis tot Openbaring!

1Pe 1:17-25  En as julle Hom as Vader aanroep wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap;  18  omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie,  19  maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van ‘n lam sonder gebrek en vlekkeloos,  20  wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil,  21  julle wat deur Hom glo in God wat Hom uit die dode opgewek en Hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees.  22  As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig liefhê uit ‘n rein hart;  23  want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly.  24  Want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens soos ‘n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af,  25  maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s