Rekenskap gee (Deel 1)

Dat elke mens voor God sal rekenskap gee, is verseker ‘n waarheid wat niemand kan ignoreer nie.

2Kor 5:10 Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad.

Die konsep “rekenskap gee” kom regdeur die Skrifte voor en hier is van die Nuwe Testamentiese inskrywings:

Mat 12:36 Maar Ek sê vir julle dat van elke ydele woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag.

Rom_14:12 So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee.

1Pe_4:5 Hulle sal rekenskap gee aan Hom wat gereed staan om die lewende en die dode te oordeel.

Hoe hierdie “rekenskap gee” voor God plaasvind is weereens so verdraai deur die valse leraars dat baie mense in onkunde rondloop en dan in desperaatheid aan strooihalms vasklou. Kom ons gesels daaroor en kyk hoe die Skrifte hierdie groot en belangrike gebeurtenis in elke mens se lewe verduidelik en beskryf. God maak dit baie duidelik dat Hy van elkeen rekenskap sal eis en Hy kondig dit baie duidelik aan dwardseur die Skrifte! Hier is een so ‘n aankondiging soos neergeskryf deur die profeet Joël – veral vir hulle wat dit nou kan hoor en ervaar (1Pet 4:17)!

Joe 2:1-6 Blaas die basuin op Sion, en blaas alarm op my heilige berg! Laat al die inwoners van die land bewe, want die dag van die HERE kom, want hy is naby— 2 ‘n dag van duisternis en donkerheid, ‘n dag van wolke en wolkenag; soos die môreskemering, uitgesprei oor die berge, kom ‘n talryke en magtige volk, wat van oudsher sy gelyke nie gehad het nie en dit hierna ook nie sal hê tot in die jare van die verste geslagte nie. 3 Voor hom uit verteer ‘n vuur, en agter hom brand ‘n vlam; voor hom lyk die land soos die tuin van Eden, en agter hom is dit ‘n woeste wildernis; ook kan niks daaraan ontkom nie. 4 Sy voorkoms is soos dié van perde, en net soos ryperde so hardloop hulle. 5 Soos die gedruis van waens huppel hulle oor die bergtoppe, soos die geknetter van ‘n vuurvlam wat die kaf verteer, soos ‘n magtige volk wat vir die geveg opgestel is. 6 Vir hom bewe die volke van angs, alle aangesigte verbleek.

Enige persoon sal senuweeagtig wees as ‘n geregsbode ‘n hofbevel by jou adres aflewer. Jy moet heelwaarskynlik jou handtekening op ‘n papier gee wat erkenning van ontvangs bevestig – nog voor jy die hofbevel of dagvaarding regtig verstaan of bestudeer het om te sien wat die saak is wat jy in die hof moet verdedig. Dit is regtig nie iets wat ‘n mens met ‘n glimlag op jou gesig hanteer nie. Dit skud jou en bring ‘n nare gevoel op die krop van jou maag.

Om so ‘n tipe ‘dagvaarding’ van God te ontvang om voor Hom te kom rekenskap gee is definitief nie iets waarna ons as vlees en bloed mense uitsien nie. Sy aankondiging aan ons (Sy ‘dagvaarding’) is sekerlik regverdig want ons weet dat ons in die moeilikheid is by God – elke dag. Ons weet Hy sal ons nie ‘dagvaar’ as ons reg lewe nie. Iets is verkeerd!

God se ‘dagvaarding’ en God se ‘hofsaak’ het definitief nie werklike gelykes op aarde nie. Niks op aarde kan ons regtig voorberei vir wat ons in God se oordeel moet deurgaan nie. Al wat ons hier op aarde leer (in menslike regsgeskille), is dat God se oordeel baie anders is en dat dit alles in ons lewens skud. Dit is ‘n ervaring wat ALLES in ons eie lewens aanspreek en vir ewig verander. In God se oordeel bestaan geen plek vir korrupte prokureurs en slinkse advokate nie. Nee, God weet alles. Die ryke is net soos die arme gelyk voor God se geregtigheid.

God se oordeel is baie persoonlik en intiem.  Dit is die tyd wat ons ou mens gevul word met diepe vrees en bewing want sy tyd is verby.

Pred 12:12-14 En buitendien, my seun, wees gewaarsku; aan baie boeke maak kom geen einde nie, en baie studie is vermoeiing van die vlees. 13 Die hoofsaak van alles wat gehoor is, is: Vrees God en hou sy gebooie; want dit geld vir alle mense. 14 Want God sal elke werk bring in die gerig wat kom oor al die verborge dinge, goed of sleg.

Ons almal het inderdaad op een of ander manier kennis gekry, en ons neem dan ook terdeë kennis dat God se oordeel nie ligtelik opgeneem kan word nie. Kyk hoe beeld Daniël hierdie groot dag van rekenskap uit – die dag as “die gereg…gaan sit, en die boeke…geopen” word:

Dan 7:9-10 Ek het bly kyk totdat trone reggesit is en ‘n Oue van dae gaan sit het; sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol; sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan ‘n brandende vuur; 10 ‘n stroom van vuur het gevloei en voor Hom uit gegaan; duisend maal duisende het Hom gedien, en tien duisend maal tien duisende het voor Hom gestaan; die gereg het gaan sit, en die boeke is geopen.

Hier kom talle simbole voor en elkeen is belangrik om van kennis te neem. Daar is…

  • God self, en Hy word beskryf t.o.v. Sy wit kleed, Sy hare wat soos skoon wol lyk;
  • Sy troon van vlamme. Die troon van God wat wiele het en wat ‘n brandende vuur is;
  • ‘n Stroom van vuur wat vloei en voor God uitgaan;
  • Trone (let wel die meervoudsvorm);
  • “duisend maal duisende” wat Hom dien;
  • “tien duisend maal tien duisende” wat voor Hom staan.

In Deel 1 van hierdie reeks sal ons kyk na die eerste en belangrike komponent van God se oordeel: HYSELF

‘n Oue van dae gaan sit

In vers 13 van Daniël 7 sien ons dat “die Seun van die mens” self voor hierdie “Oue van dae” kom en aan Hom eer betoon:

Dan 7:13 Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van ‘n mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom.

Tot onlangs het ek self gedink dat die “Oue van dae” in die teks na God, die Vader verwys (baie dankie aan Mike Vinson vir die regte verduideliking van hierdie gedeelte). Die volgende woorde van Jesus stem nie saam met die gedagte dat die “Oue van dae” na God, die Vader verwys:

Joh 1:18 Niemand het ooit God gesien nie; die eniggebore Seun wat in die boesem van die Vader is, dié het Hom verklaar.

Joh 5:37 En die Vader wat My gestuur het, Hy het van My getuig. Julle het nog nooit sy stem gehoor of sy gedaante gesien nie.

Daniël kon dus nie die stem van God, die Vader gehoor of selfs die “gedaante” van die Vader gesien het nie.

Dan 7:9-10 Ek [Daniël] het bly kyk totdat trone reggesit is en ‘n Oue van dae gaan sit het; sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol;

Johannes help ons ook om te sien wie die persoon op die oordeelstroon is met “die hare van sy hoof soos skoon wol”:

Open 1:10-11 Ek was in die Gees op die dag van die Here, en ek het agter my ‘n groot stem gehoor, soos van ‘n basuin, wat sê: 11 Ek is die Alfa en die Oméga, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in ‘n boek en stuur dit na die sewe gemeentes wat in Asië is: na Éfese en Smirna en Pérgamus en Thiatíre en Sardis en Filadelfía en Laodicéa.

Open 1:12-16 Toe draai ek [Johannes] my om, om te sien watter stem met my gespreek het; en toe ek my omgedraai het, sien ek sewe goue kandelaars, 13 en tussen die sewe kandelaars Een soos die Seun van die mens met ‘n kleed aan wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met ‘n goue gordel. 14 Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos ‘n vuurvlam, 15 en sy voete soos blink koper wat gloei soos in ‘n oond, en sy stem soos die stem van baie waters. 16 En in sy regterhand het Hy sewe sterre gehou, en ‘n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag.

Jesus Christus is voorwaar “die eerste en die laaste”, die Seun van God (Open 2:18) en die Seun van die mens (Luk 22:69). Maar wie is dan “die seun van die mens” wat na Christus kom in die gesig van Daniel? Kom ons lees verder….

Dan 7:13-14 Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van ‘n mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom. 14 En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is ‘n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.

Dan 7:18 en die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid.

Jesus, die Seun van die mens, het aan die heiliges, wie ook ‘seuns van die mens’ is, deel aan Sy koninkryk belowe:

Luk 22:29 En Ek beskik vir julle ‘n koninkryk soos my Vader dit vir My beskik het.

In die gesig wat Daniël gesien het, word juis die oordeel op Sy kerk, en later ook die oordeel oor die wêreld voorgestel. Die eerste oordeel is op Sy kerk tydens hul tyd op aarde as ‘seuns van die mens’, omdat hulle eerste voorberei en inlyf word om binne Sy geestelike koninkryk te dien (“duisend maal duisende het Hom gedien“). Die res word later geoordeel (“tien duisend maal tien duisende het voor Hom gestaan; die gereg het gaan sit, en die boeke is geopen“):

Dan 7:9-10 Ek het bly kyk totdat trone reggesit is en ‘n Oue van dae gaan sit het; sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol; sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan ‘n brandende vuur; 10 ‘n stroom van vuur het gevloei en voor Hom uit gegaan; duisend maal duisende het Hom gedien, en tien duisend maal tien duisende het voor Hom gestaan; die gereg het gaan sit, en die boeke is geopen.

1Pe 4:17 Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God

Jes 26:9 Met my siel begeer ek u in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek U; want as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid.

Deur God se oordeel word ons die getuies van Jesus. Hierdie getuies word ook as ‘n wolk beskryf in die Skrifte:

Heb 12:1 Daarom dan, terwyl ons so ‘n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê.

Die Vader het inderdaad aan Jesus Sy oordeel gegee….

Joh 5:22-23 Want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seun gegee, 23 sodat almal die Seun kan eer net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie, eer nie die Vader wat Hom gestuur het nie.

Hand 10:42-43 En Hy het ons bevel gegee om aan die volk te verkondig en met krag te betuig dat dit Hy is wat deur God bestem is as Regter van lewende en dode. 43 Aangaande Hom getuig al die profete dat elkeen wat in Hom glo, vergifnis van sondes deur sy Naam ontvang.

Hand 17:30-31 God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer, 31 omdat Hy ‘n dag bepaal het waarop Hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur ‘n Man wat Hy aangestel het, en Hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur Hom uit die dode op te wek.

Jesus het ook hierdie oordeel aan Sy uitverkorenes gegee wat saam met Hom in Sy koninkryk deel nadat hulle geoordeel is:

Open 20:4-6 En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank. 5 En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding. 6 Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.

Jesus is dus die “Oue van dae” wat op die troon sit in Daniël se gesig, en dit is ook Hy wat die oordeel gee aan Sy getuies (hulle kom “met die wolke van die hemel”):

Dan 7:13-14 Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van ‘n mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom. 14 En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is ‘n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.

Wat van die wit klere in die gesig van Daniël?

Aardse of fisiese simbole (“die skepping van die wêreld”) help ons om geestelike dinge (“onsigbare dinge”) te verstaan:

Rom 1:20 Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie;

Klere dien as bedekking van ons aardse liggaam. Dit beskryf ook dikwels ons funksie of werk wat ons verrig, byvoorbeeld ‘n uniform (polisie, soldaat, ens). Die wit kleed van die Regter is simbolies van Sy geregtigheid “in gees en waarheid”:

Mat 17:2 En Hy het voor hulle van gedaante verander, en sy aangesig het geblink soos die son, en sy klere het wit geword soos die lig.

Luk 9:29 En terwyl Hy bid, het die voorkoms van sy aangesig anders geword en sy klere skitterend wit.

Joh 4:24 God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.

Dit is dieselfde “rein en blink fyn linne” wat die Regter aan Sy bruid, Sy getuies, gee (Ek sal in ‘n ander deel van hierdie reeks uitbrei hoe hierdie “rein en blink fyn linne” hierdie volgelinge toerus om ook deel te wees van die paneel regters wat Daniël hier van praat):

Open 19:7-8 Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. 8 En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges.

Open 19:14 En die leërs in die hemel het Hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne.

Die hare van hierdie Hoofregter word vergelyk met die skoonheid van wol. Op die aardse vlak dien hare ook as ‘n bedekking vir ons liggaam. As hare dus ons hoofde voorkom in hierdie beeldspraak wat Daniël hier gebruik, dan verwys hare dus na die bedekking van die plek waar ons denke gesetel is. Die Regter se “hare” is soos skoon wol. Sy regspraak is diep geprosesseer, dit is korrek, dit is rein en dit is heilig.

Psa 9:8-11 Maar die HERE sit vir ewig; Hy het sy troon reggesit vir die oordeel. En Hy self sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke vonnis met reg. So is die HERE dan ‘n rotsvesting vir die verdrukte, ‘n rotsvesting in tye van benoudheid. En hulle wat u Naam ken, sal op U vertrou, omdat U die wat U soek, nie verlaat nie, o HERE!

In Deel 2 sal ons verder kyk na die konsep van “rekenskap gee” aan God, veral m.b.t. die “troon” van God.

[Advertensies op die webblad word geplaas deur WordPress]

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

3 Responses to Rekenskap gee (Deel 1)

  1. Terug pieng: Rekenskap gee (Deel 2) | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

  2. Terug pieng: Rekenskap gee (Deel 3) | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

  3. Terug pieng: Rekenskap gee (Deel 4) | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s