Rekenskap gee (Deel 2)

INLEIDING:

Elke mens sal voor God rekenskap gee in die oordeel.

2Kor 5:10 Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad.

Die konsep “rekenskap gee” kom regdeur die Skrifte voor en hier is van die Nuwe Testamentiese inskrywings:

Mat 12:36 Maar Ek sê vir julle dat van elke ydele woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag.

Rom_14:12 So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee.

1Pe_4:5 Hulle sal rekenskap gee aan Hom wat gereed staan om die lewende en die dode te oordeel.

Kom ons gesels oor “rekenskap gee” en kyk hoe die Skrifte hierdie groot en belangrike gebeurtenis in elke mens se lewe verduidelik en beskryf. God maak dit baie duidelik dat Hy van elkeen rekenskap sal eis en Hy kondig dit baie duidelik aan dwardseur die Skrifte! Hier is een so ‘n aankondiging soos neergeskryf deur die profeet Jesaja – veral vir hulle wat dit nou kan hoor en ervaar (1Pet 4:17)!

Jes 9:15-19 (AOV) en die leiers van hierdie volk het verleiers geword, en dié van hulle wat gelei word, is op ‘n dwaalweg gebring. Daarom sal die Here oor hulle jongmanne nie bly wees nie en Hom nie ontferm oor hulle wese en hulle weduwees nie; want hulle is almal roekelose mense en kwaaddoeners, en elke mond spreek goddeloosheid. Ondanks dit alles is sy toorn nie afgewend nie, maar sy hand is nog uitgestrek. Want die goddeloosheid brand soos vuur; dit verteer dorings en distels en steek die digte takke van die bos aan die brand, sodat hulle in ‘n rookpilaar opstyg. Deur die grimmigheid van die HERE van die leërskare staan die land in vlamme en het die volk geword soos ‘n prooi van die vuur; die een spaar die ander nie. En hulle byt na regs en het honger; hulle vreet na links en word nie versadig nie; hulle eet elkeen die vlees van sy eie arm:

Dit is werklik ‘n baie tragiese geestelike toestand waarin die vleeslike mens homself bevind vanaf sy skepping – alles deur die Skepper se hand. God is die Skepper van alles en Hy het in Sy alwysheid besluit om ons eers te maak in vlees, van stof, naak, en onderworpe aan nietigheid:

Jes 45:5-7 Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; buiten My is daar geen God nie; Ek omgord jou, hoewel jy My nie geken het nie, 6 sodat hulle kan weet van die opgang van die son en van sy ondergang af dat daar buiten My geeneen is nie; Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; 7 wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.

Jer 18:4 En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk—soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker—maar hy het daaruit weer ‘n ander voorwerp gemaak soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak.

Gen 2:7 En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword.

Gen 2:25 En hulle was altwee naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hul nie geskaam nie.

Rom 8:20 Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het

Ons het nie self besluit hoe ons moet lyk nie, waar ons gebore moet word, wie ons familie moet wees nie, en ons het ook nie aan God raad gegee nie:

Rom 11:33-36 o Diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë! 34 Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees? 35 Of wie het eers iets aan Hom gegee, dat dit hom vergeld moet word? 36 Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

Binne hierdie aardse bestaan maak ons uit die aard van die saak foute en ons doen dinge verkeerd. Alles wat ons dink en doen was egter opgeskryf NOG VOOR ons gebore was:

Psa 139:16 U oë het my ongevormde klomp gesien; en in u boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle [die dae] daar was nie.

God het dit alles neergeskryf NOG VOOR ons enigiets gedoen het. ALLES is dus afkomstig van Hom – ook ons verkeerde denke en dade!

Jes 63:17 HERE, waarom laat U ons wegdwaal van u weë? Waarom verhard U ons hart, sodat ons U nie vrees nie? Keer terug ter wille van u knegte, die stamme van u erfdeel!

God bring na ons die goed en die kwaad en ons leer baie belangrike lesse daardeur. Die boek van Job is juis geskryf om ons in detail te neem in ons eie lewens, veral as ons dink ons is ‘verantwoordelik’ vir die TOESTAND en OMSTANDIGHEDE waarin ons onsself bevind:

Job 2:10 Maar hy antwoord haar: Soos ‘n dwaas praat, praat jy! Die goeie sou ons van God aanneem, en nie ook die slegte aanneem nie? By dit alles het Job nie gesondig met sy lippe nie.

Dit is oor hierdie “boek” wat Dawid in Psalm 139 van praat waaroor ons “rekenskap” moet gee. God het ‘geskryf’ deur elke persoonlike besonderheid van elke dag vooruit te bepaal om te gebeur op die bestemde sekonde, minuut, uur. Ons doen dit dan alles presies soos bepaal. Ons deelname is dus kardinaal in die proses. Ons sal elkeen oor sy persoonlike deelname in ons eie “boek” rekenskap gee. In ons tyd van oordeel sal die boek van ons eie lewe geopen word en ons sal alles beter verstaan. God se oordeel is dus iets positief as ons reg daarna kyk want Hy leer deur die oordeel van God se dade in ons lewens. Die oordeel is egter ‘n baie pynlike proses vir ons ou mens want die oordeel van God is die totale uitwissing van die ou mens van vlees:

Open 20:12 En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen…

Jes 26:9 Met my siel begeer ek u in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek U; want as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid.

Om voor God te kom rekenskap gee is definitief nie iets waarna ons as vlees en bloed mense uitsien nie. Maar die goeie nuus is dat God ‘n nuwe skepping in die plek van die ou mens na vore bring. So beskryf Johannes hierdie ‘gedaanteverwisseling’:

Open 21:1-6 En ek het ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan; en die see was daar nie meer nie. 2 En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos ‘n bruid wat vir haar man versier is. 3 En ek het ‘n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God. 4 En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. 5 En Hy wat op die troon sit, het gesê: Kyk, Ek maak alles nuut. En Hy het aan my gesê: Skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. 6 En Hy het vir my gesê: Dit is verby! Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde. Aan die dorstige [die ou Adam] sal Ek gee uit die fontein van die water van die lewe [Jesus Christus], verniet.

God se aankondiging aan ons (Sy ‘dagvaarding’) is bestel op die ou mens. God is sekerlik regverdig want ons weet dat ons ou mens in die moeilikheid is by God – elke dag. Ons weet Hy sal ons nie ‘dagvaar’ as ons reg lewe nie. Iets is verkeerd! Ons ou mens is “in sonde” geskep en ons lewe “in ongeregtigheid”, en dit ontbreek ons aan sy geestelike heerlikheid!

Psa 51:7 Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang.

Rom 3:23 want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God…

Alhoewel ons almal skuldig is, is God se oordeel egter baie persoonlik en intiem. Dit is ‘n ervaring wat ALLES in ons eie lewens aanspreek en vir ewig verander. Dit is die tyd wat die ou mens in ons gevul word met diepe vrees en bewing want sy tyd is verby.

Pred 12:13-14 Die hoofsaak van alles wat gehoor is, is: Vrees God en hou sy gebooie; want dit geld vir alle mense. 14 Want God sal elke werk bring in die gerig wat kom oor al die verborge dinge, goed of sleg.

Ons almal kry inderdaad op een of ander tyd kennis van God se oordeel…dit is God se besluit wanneer ons sal verskyn voor Sy Regterstroon. Daar is basies TWEE oordele wat alle mense in TWEE groepe verdeel. Die eerste groep word in hierdie lewe geoordeel, en die tweede groep word later geoordeel. Hier gee Petrus aan ons meer insigte oor die twee groepe en die twee oordele:

1Pe 4:17 Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?

Die eerste groep wat nou geoordeel word gaan deur ‘n baie spesiale oordeel en hulle is inderdaad  ‘n baie spesiale groep – “die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God.” Diegene wat nou behoort aan “die huis van God” weet wie hulle is en hulle weet ook wat die oordeel van God behels want dit vind nou plaas in hul persoonlike lewens:

Mat 10:22 En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my Naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.

Mat 10:34-36 Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. 35 Want Ek het gekom om tweedrag te verwek tussen ‘n man en sy vader, en tussen ‘n dogter en haar moeder, en ‘n skoondogter en haar skoonmoeder. 36 En ‘n mens se huisgenote sal sy vyande wees.

Mat 10:38-39 En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie. 39 Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind.

Die tweede groep word later geoordeel by die “groot wit troon” oordeel… net om Petrus se vraag te beantwoord: “wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?” Hier beantwoord Johannes ook daardie vraag:

Open 20:11-13 En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie. 12 En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. 13 En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke.

Maar kyk hoe Daniël die groot dag van rekenskap uitbeeld waardeur ons almal MOET gaan – die dag as “die gereg…gaan sit, en die boeke…geopen” word:

Dan 7:9-10 Ek het bly kyk totdat trone reggesit is en ‘n Oue van dae gaan sit het; sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol; sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan ‘n brandende vuur; 10 ‘n stroom van vuur het gevloei en voor Hom uit gegaan; duisend maal duisende het Hom gedien, en tien duisend maal tien duisende het voor Hom gestaan; die gereg het gaan sit, en die boeke is geopen.

Hier kom talle simbole voor en elkeen is belangrik om van kennis te neem. Daar is…

  • God self en Hy word beskryf t.o.v. Sy wit kleed, Sy hare wat soos skoon wol lyk;
  • Sy troon van vlamme;
  • Die troon van God wat wiele het en wat ‘n brandende vuur is;
  • ‘n Stroom van vuur wat vloei en voor God uitgegaan;
  • Trone (let wel die meervoudsvorm);
  • duisend maal duisende wat Hom dien;
  • tien duisend maal tien duisende wat voor Hom staan.

In Deel 1 van hierdie reeks het ons kortliks gekyk na die eerste en belangrike komponent van God se oordeel: HYSELF

In deel 2 gaan ons kyk na die troon van God wat van vlamme is.

SY TROON WAS VUURVLAMME, DIE WIELE DAARVAN ‘N BRANDENDE VUUR; ‘N STROOM VAN VUUR HET GEVLOEI EN VOOR HOM UIT GEGAAN:

Soos Jesaja ook hierbo aangedui het speel vuur en vlamme ‘n groot rol in God se oordeel. Wat beteken dit alles? Vir die natuurlike denke in ons verwys die vuur en die vlamme na iets fisies. Maar vir diegene wat God toerus met Sy geestelike denke, hulle weet dat God se Woord gees is, en dat die heilige gees ons net leer in al God se geestelike dinge deur “geestelike dinge met geestelike te vergelyk”:

Joh 6:63 Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

1Kor 2:13 Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met dié [met woorde…wat gees is] wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk.

Die vlamme en die vuur is verwysend na Sy Woord. God en Sy Woord is inderdaad ‘n verterende vuur wat alle vleeslikheid in ons sal oordeel en uitwis:

Heb 12:29 Want onse God is ‘n verterende vuur.

Jer 5:14 Daarom, so sê die HERE, die God van die leërskare: Omdat julle hierdie woord spreek, kyk, Ek maak my woorde in jou mond ‘n vuur en hierdie volk hout, en dit sal hulle verteer.

Daniël beskryf God se troon ook in terme van vuurvlamme. Weereens is hierdie geestelike woorde. God sit nie letterlik op ‘n soort stoel nie. God is gees en het nie menslike anatomie nie (Joh 4:24). Die mense met die groot woorde noem dit “antropomorfisme”. Ons gee God menslike eienskappe om Hom verstaanbaar te maak vir ons natuurlike denke. Die Skrifte is op baie plekke so geskryf deur na dinge in ons leefwêreld te verwys [“die skepping van die wêreld”] om die geestelike begrip [“die onsigbare dinge”] vir ons duidelik te maak:

Rom 1:20 Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie;

‘n Koning se troon verwys na die plek vanwaar Hy bevele gee en heerskappy uitvoer. God se troon is Sy ‘plek’ vanwaar Hy oor almal regeer:

Psa 47:9 God regeer oor die nasies; God sit op sy heilige troon.

God se troon is die ‘plek’ vir genade’:

Heb 4:16 Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.

Goddelike genade werk as volg:

Tit 2:11-12 Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn 12 en leer [tugtig ons – Heb 12:6] ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloën, ingetoë en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe,

God se troon is waar Sy tempel is:

1Kor 6:19 Of weet julle nie dat julle liggaam ‘n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie?

God se troon is in Sy tempel en dit is ook waar Sy hemel is:

Jes 66:1 So sê die HERE: Die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Waar is dan die huis wat julle vir My sal bou? En waar die plek wat my rusplek sal wees?

As ons weet waar Sy hemel is, dan weet ons ook waar God se tempel en Sy troon is. Alles kom neer op een en dieselfde ding. Alles kom neer op ‘n geestelike insig oor waar en wat die koninkryk van God is. Kom ons kyk wat Jesus vir die geestlik blinde leiers van fisiese Israel gesê het:

Luk 17:20-21 En toe Hy deur die Fariseërs gevra is wanneer die koninkryk van God sal kom, het Hy hulle geantwoord en gesê: Die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. 21 En hulle sal nie sê: Kyk hier! of: Kyk daar! nie; want die koninkryk van God is binne-in julle.

Hoeveel kan dit ‘sien’? Min. Ons almal se oë is eers gevestig op uiterlike fisiese dinge en ons almal mis God se geestelike dinge want ons aardse sinne is verblind. Maar deur God se werking IN ons harte en denke kom die lig van Jesus in ons donkerte:

Efes 1:15-18 Daarom—vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is en die liefde tot al die heiliges— 16 hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie, 17 dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring in kennis van Hom mag gee, 18 verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is;

God se troon is IN Sy kinders – Sy kerk – “Sy erfdeel onder die heiliges”. Dit is hulle wat Hy eerste oordeel:

1Pe 4:17 Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?

Die kerk van Christus word EERSTE geoordeel. Maar daaroor sal ek meer uitbrei in ons volgende artikel in hierdie reeks:

Psa 9:8 Maar die HERE sit vir ewig [Hebreeus: “ôlâm” = tydperk]; Hy het sy troon reggesit vir die oordeel.

Psa 89:15 Geregtigheid en reg is die grondslag van u troon; goedertierenheid en trou gaan voor u aangesig uit.

Nou weet ons ook waarom Sy dienaars ook die vuurvlamme is wat die troon uitmaak.

Dan 7:9-10 …Sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan ‘n brandende vuur; 10 ‘n stroom van vuur het gevloei en voor Hom uit gegaan…

Psa 104:4 wat van die winde sy boodskappers maak, van vuurvlamme sy dienaars.

Hulle het die Woord woonagtig IN hulle. Hulle gebruik slegs Sy Woord om die vyande te oorwin: God se Woord is gees en dit is hierdie gees wat in ons woon wat verbind met die “wiele” van die troon. God se gees, Sy Woord, bring ons in aksie om die Woord te doen:

Rom 8:9-11 julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, dié behoort nie aan Hom nie. 10 Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. 11 En as die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal Hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon.

Mat 7:24-25 Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met ‘n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. 25 En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots.

In Deel 3 sal ons hierdie “duisend maal duisende” wie God dien in woord en daad van nader beskou, soos God wil.

[Advertensies op die blog word geplaas deur WordPress]

Advertisements

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

3 Responses to Rekenskap gee (Deel 2)

  1. Terug pieng: Rekenskap gee (Deel 1) | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

  2. Terug pieng: Rekenskap gee (Deel 3) | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

  3. Terug pieng: Rekenskap gee (Deel 4) | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

Lewer kommentaar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s