Rekenskap gee (Deel 3)

INLEIDING:

Die konsep “rekenskap gee” kom regdeur die Skrifte voor. Elke mens sal voor God rekenskap gee in die oordeel. Hier is van die Nuwe Testamentiese inskrywings…

2Kor 5:10 Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad.

Mat 12:36 Maar Ek sê vir julle dat van elke ydele woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag.

Rom_14:12 So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee.

1Pe_4:5 Hulle sal rekenskap gee aan Hom wat gereed staan om die lewende en die dode te oordeel.

God maak dit baie duidelik dat Hy van elkeen rekenskap sal eis en Hy kondig dit baie duidelik aan dwardseur die Skrifte! Hier is een so ‘n aankondiging soos neergeskryf deur die profeet Esegiël– veral vir hulle wat dit nou kan hoor en ervaar (1Pet 4:17)!

Eseg 7:1-10 Daarna het die woord van die HERE tot my gekom en gesê: 2 En jy, mensekind, so spreek die Here HERE tot die land van Israel: Einde! Die einde het gekom oor die vier hoeke van die land. 3 Nou is die einde oor jou, en Ek sal my toorn teen jou uitstuur en jou oordeel volgens jou weë en al jou gruwels op jou laat neerkom; 4 en my oog sal jou nie verskoon nie, en Ek sal nie spaar nie, maar Ek sal jou wandel op jou laat neerkom, en jou gruwels sal in jou midde wees; en julle sal weet dat Ek die HERE is. 5 So sê die Here HERE: Onheil op onheil, kyk, dit kom! 6 ‘n Einde kom, die einde kom, dit word wakker teen jou; kyk, dit kom! 7 Die lotsverandering kom teen jou, inwoner van die land! Die tyd kom, die dag is naby! Rumoer en geen vreugdegeroep op die berge nie! 8 Nou sal Ek binnekort my grimmigheid oor jou uitgiet en my toorn teen jou laat uitwoed en jou oordeel volgens jou weë en al jou gruwels op jou laat neerkom. 9 En my oog sal nie verskoon nie, en Ek sal nie spaar nie; Ek sal dit op jou laat neerkom volgens jou weë, en jou gruwels sal in jou midde wees; en julle sal weet dat Ek die HERE is wat slaan. 10 Kyk, die dag, kyk, hy kom! Die lotsverandering het uitgegaan, die roede het gebloei, die trotsheid het uitgespruit.

Net soos hierdie boodskap aan fisiese Israel bestel was soos aangekondig deur Esegiël, so is hierdie boodskap van God se oordeel van krag op almal wat in vlees en ongehoorsaamheid wandel. Daar sal ‘n “lotsverandering” kom as God se oordeel oor elke mens kom. Hierdie “lotsverandering” is baie slegte nuus vir die mens van vlees en bloed. Dit beteken dat alles wat vleeslik is uitgeroei sal word. Die “voorwerp tot oneer” is die vlees waarin ons geskep was deur die Pottebakker, en dit is oor hierdie toestand van die aardse voorwerp waaroor ons almal so dikwels kla en “teen God antwoord”:

Rom 9:20-21 Maar tog, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan tog nie vir die maker sê: Waarom het u my so gemaak nie? 21 Of het die pottebakker nie mag oor die klei, om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie?

Ons leef eers in hierdie nietige aardse, stoflike voorwerp wat “tot oneer” geskep is deur die Skepper, voor ons die nuwe geestelike “voorwerp tot eer” gegee word:

Jes 45:5-7 Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; buiten My is daar geen God nie; Ek omgord jou, hoewel jy My nie geken het nie, 6 sodat hulle kan weet van die opgang van die son en van sy ondergang af dat daar buiten My geeneen is nie; Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; 7 wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.

Jer 18:4 En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk—soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker—maar hy het daaruit weer ‘n ander voorwerp gemaak soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak.

Gen 2:7 En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword.

Rom 8:20 Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het.

1Kor 15:45-49 So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees. 46 Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike. 47 Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel. 48 Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. 49 En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra.

Net soos ons nie self besluit hoe ons moet lyk nie, waar ons gebore moet word, wie ons familie moet wees nie, NET SO kies ons ook nie self wanneer die “lotsverandering” deur God se oordeel op ons kom nie. God kies alles in ons lewens om te gebeur op die tyd soos deur Hom bepaal (Efes 1:11):

Rom 11:33-36 o Diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë! 34 Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees? 35 Of wie het eers iets aan Hom gegee, dat dit hom vergeld moet word? 36 Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

Ons word na die lewendmakende gees in Christus GETREK deur die Vader op die tyd soos deur HOM alleenlik bepaal:

Joh 6:44 Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

Mat 20:23 En Hy sê vir hulle: Dis waar, my beker sal julle drink en met die doop waarmee Ek gedoop word, sal julle gedoop word; maar om te sit aan my regter— en aan my linkerhand berus nie by My om te gee nie, maar is vir hulle vir wie dit deur my Vader berei is.

Mat 24:36 Maar van dié dag [van oordeel] en dié uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen.

“DUISENDE MAAL DUISENDE”

Maar kyk hoe Daniël die groot dag van rekenskap uitbeeld waardeur ons almal MOET gaan – die dag as “die gereg…gaan sit, en die boeke…geopen” word:

Dan 7:9-10 Ek het bly kyk totdat trone reggesit is en ‘n Oue van dae gaan sit het; sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol; sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan ‘n brandende vuur; 10 ‘n stroom van vuur het gevloei en voor Hom uit gegaan; duisend maal duisende het Hom gedien, en tien duisend maal tien duisende het voor Hom gestaan; die gereg het gaan sit, en die boeke is geopen.

Hier kom talle simbole voor en elkeen is belangrik om van kennis te neem. Daar is…

  • God self en Hy word beskryf t.o.v. Sy wit kleed, Sy hare wat soos skoon wol lyk;
  • Sy troon van vlamme. Die troon van God wat wiele het en wat ‘n brandende vuur is;
  • ‘n Stroom van vuur wat vloei en voor God uitgegaan;
  • Trone (let wel die meervoudsvorm);
  • “duisend maal duisende” wat Hom dien;
  • “tien duisend maal tien duisende” wat voor Hom staan.

In Deel 1 van hierdie reeks het ons kortliks gekyk na die eerste en belangrike komponent van God se oordeel wat hier deur Daniel aangeraak word, naamlik God SELF.

In deel 2 het ons gekyk na die troon van God wat van vlamme is.

In Deel 3 gaan ons kyk na die “duisend maal duisende” wat God dien want hier is duidelik twee groepe wat gemeld word deur Daniel: diegene wat dien, en daar is diegene wat hier voor God staan wie nog deur hulle oordeel moet gaan. Maar diegene wat God hier dien, het nie hier gekom deur ‘n kortpad te volg nie. O nee.

Heb 1:13-14 En aan watter een van die engele het Hy ooit gesê: Sit aan my regterhand totdat Ek u vyande gemaak het ‘n voetbank van u voete? 14 Is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid sal beërwe nie?

“Dienende geeste” opereer in God se hemelse tempel en dit is hulle wat onder Jesus se gesag en opdragte opereer [lees gerus Deel 2 van die reeks]. Dit is hulle wat God se boodskappers is “ter wille van [almal] wat die saligheid sal beërwe”. Hulle is “dienende geeste” omdat hulle die hele pad van God se oordeel reeds voltooi het.

Hand 14:22 en die siele van die dissipels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly deur te sê: Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan.

Open 15:8 En die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God en uit sy krag, en niemand kon ingaan in die tempel voordat die sewe plae van die sewe engele voleindig was nie.

Hierdie engele is God se boodskappers wat net soos hul mededienskegte deur baie verdrukking gekwalifiseer was om te dien:

Open 22:8-9 En dit is ek, Johannes, wat dit gesien en gehoor het; en toe ek dit gehoor en gesien het, het ek neergeval om te aanbid voor die voete van die engel [die boodskapper] wat my hierdie dinge getoon het. 9 Toe sê hy vir my: Moenie! want ek is ‘n mededienskneg van jou en van jou broeders, die profete, en van hulle wat die woorde van hierdie boek bewaar. Aanbid God.

Open 19:10-14 En ek [Johannes] het voor sy voete [die engel/die boodskapper] neergeval om hom te aanbid; maar hy het vir my gesê: Moenie! Ek is ‘n mededienskneg van jou en van jou broeders wat die getuienis van Jesus het. Aanbid God. Want die getuienis van Jesus is die gees van die profesie. 11 Toe het ek die hemel geopend gesien; en daar was ‘n wit perd, en Hy wat daarop sit, word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. 12 En sy oë was soos ‘n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone; en Hy het ‘n Naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe Hy self. 13 En Hy was bekleed met ‘n kleed wat in bloed gedoop was, en sy Naam is: Die Woord van God. 14 En die leërs in die hemel het Hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne.

Hierdie “leërs in die hemel” wat Jesus volg op “wit perde” is “bekleed met wit en rein fyn linne”. Hier is dit duidelik wie hierdie dienaars is:

Open 19:7-9 Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. 8 En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. 9 Toe sê hy vir my: Skryf salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam. En hy sê vir my: Dit is die waaragtige woorde van God.

Hierdie “dienende geeste” verwys na die bruid van Christus. Daar word na hierdie bruid op talle maniere en simbole verwys in die Skrifte, en een van die simbole is die getal “honderd vier en veertig duisend”:

Open 7:1-4 En ná hierdie dinge het ek vier engele op die vier hoeke van die aarde sien staan, en hulle het die vier winde van die aarde vasgehou, sodat geen wind sou waai op die aarde of op die see of teen enige boom nie. 2 En ek het ‘n ander engel sien opkom van die opgang van die son, met die seël van die lewende God; en hy het met ‘n groot stem geroep na die vier engele aan wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig 3 en gesê: Moenie die aarde of die see of die bome beskadig voordat ons die diensknegte van onse God op hulle voorhoofde verseël het nie. 4 En ek het die getal van die verseëldes gehoor: honderd vier en veertig duisend verseëldes uit al die stamme van die kinders van Israel.

Daar bestaan so baie valse leringe oor hierdie “honderd vier en veertig duisend verseëldes”, en dit is net deur die Skrifte met mekaar te vergelyk dat die ware kennis van wie hierdie “verseëldes” duidelik word – vir hulle wat oë gegee word om te sien:

Jes 28:9-10 Vir wie wil hy dan kennis leer, en vir wie wil hy die openbaring verstaanbaar maak? Vir die wat van die melk gespeen, wat van die moederborste weggeneem is? 10 Want dit is gebod op gebod, gebod op gebod, reël op reël, reël op reël, hier ‘n bietjie, daar ‘n bietjie.

Die “verseëldes” is hierdie “duisend maal duisende” wat God dien en aan wie Hy trone gee om die res van die skepping te oordeel:

1Kor 6:2-3 Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsake? 3 Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie, hoeveel te meer die alledaagse dinge?

Ons almal kry inderdaad op een of ander tyd kennis van God se oordeel…dit is die Vader se besluit wanneer ons sal verskyn voor Sy Regterstroon. Soos reeds genoem is daar TWEE groepe en dus TWEE oordele waardeur alle mens deur DIESELFDE PROSES geneem sal word om God se geregtigheid te leer ken.

Jes 26:9 Met my siel begeer ek u in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek U; want as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid.

Die “lotsverandering” is dus DIESELFDE vir almal:

Pred 9:2 Alles is gelyk vir almal: een en dieselfde lot is daar vir die regverdige en die goddelose, vir die goeie en die reine en die onreine, en vir hom wat offer en vir hom wat nie offer nie, die goeie ewe goed as die sondaar, vir hom wat sweer ewe goed as vir hom wat bang is vir ‘n eed.

Die eerste groep word egter in hierdie lewe geoordeel, en die tweede groep word later geoordeel. Hier gee Petrus aan ons meer insigte oor die twee groepe en die twee oordele:

1Pe 4:17 Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?

Die eerste groep wat nou geoordeel word gaan deur ‘n baie spesiale oordeel en hulle is inderdaad  ‘n baie spesiale groep – “die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God.” Diegene wat nou behoort aan “die huis van God” weet wie hulle is en hulle weet ook wat die oordeel van God behels want dit vind nou plaas in hul persoonlike lewens – dit is wat hierdie oordeel so spesiaal maak:

Mat 10:22 En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my Naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.

Mat 10:34-36 Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. 35 Want Ek het gekom om tweedrag te verwek tussen ‘n man en sy vader, en tussen ‘n dogter en haar moeder, en ‘n skoondogter en haar skoonmoeder. 36 En ‘n mens se huisgenote sal sy vyande wees.

Mat 10:38-39 En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie. 39 Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind.

Die tweede groep word later geoordeel by die “groot wit troon” oordeel… net om Petrus se vraag te beantwoord: “wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?” Hier beantwoord Johannes ook daardie vraag:

Open 20:11-13 En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie. 12 En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. 13 En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke.

Dit is dus ‘n groot voorreg om NOU in hierdie tyd geoordeel te word en God se regtigheid te kan leer:

1Kor 11:31-32 Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. 32 Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getugtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie.

Heb 12:6-8 want die Here tugtig hom wat Hy liefhet, en Hy kasty elke seun wat Hy aanneem. 7 As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns; want watter seun is daar wat die vader nie tugtig nie? 8 Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie.

1Pe 4:12-14 Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie; 13 maar namate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. 14 As julle beledig word oor die Naam van Christus, is julle gelukkig, omdat die Gees van die heerlikheid en van God op julle rus. Wat hulle betref, word Hy wel gelaster; maar wat julle betref, word Hy verheerlik.

Die oordeel van God is NIE ‘n aangename proses nie, maar ons weet dat dit die ENIGSTE manier is wat ons geestelike seuns van God word en voorberei word om ander te help en te troos wat later geoordeel sal word:

Kol 1:24 Nou verbly ek my in my lyding vir julle en vul in my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukking van Christus vir sy liggaam, wat die gemeente is;

2Kor 1:3-7 Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting, 4 wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. 5 Want soos die lyde van Christus oorvloedig is in ons, so is ons troos ook oorvloedig deur Christus. 6 Maar of ons verdruk word, dit is julle tot troos en redding; en dit laat sy werking blyk deurdat julle dieselfde lyding verduur wat ons ook ondergaan; en of ons getroos word, dit is julle tot troos en redding. 7 En ons hoop vir julle is vas, omdat ons weet dat net soos julle deelgenote is aan die lyding, so ook aan die troos.

Heb 1:13-14 En aan watter een van die engele het Hy ooit gesê: Sit aan my regterhand totdat Ek u vyande gemaak het ‘n voetbank van u voete? 14 Is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid sal beërwe nie?

In Deel 4 sal ons meer uitbrei oor die “tien duisend maal tien duisende” wat voor Hom staan, soos God wil.

[Advertensies op die blog word geplaas deur WordPress]

Advertisements

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

2 Responses to Rekenskap gee (Deel 3)

  1. Terug pieng: Rekenskap gee (Deel 4) | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

  2. Terug pieng: Rekenskap gee (Deel 2) | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

Lewer kommentaar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s