‘…waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie.’

Die volgende gedeelte word deur die afvalliges misbruik om die bestaan van ‘n sogenaamde ewige “helse vuur” te propageer:

Mar 9:43-49 En as jou hand jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om vermink die lewe in te gaan, as om twee hande te hê en in die hel te gaan in die onuitbluslike vuur, 44 waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. 45 En as jou voet jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om kreupel die lewe in te gaan, as om twee voete te hê en in die hel gewerp te word in die onuitbluslike vuur, 46 waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. 47 En as jou oog jou laat struikel, pluk dit uit. Dit is beter vir jou om met een oog die koninkryk van God in te gaan, as om twee oë te hê en in die helse vuur gewerp te word, 48 waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. 49 Want elkeen sal met vuur gesout word en elke offerande sal met sout gesout word.

Wat interessant is, is dat ons niemand sien wat rondloop met afgekapte hande en voete, en uitgeplukte oë nie. Die afvalliges is heeltemal korrek as hulle sê dat dit simboliese taal is wat nie letterlik gesien moet word nie. 100% korrek. Maar dan draai hulle dieselfde argument om en sien dan, in DIESELFDE VERSE, dat die vuur wat hier genoem word wel LETTERLIK gesien moet word. Hoe kan mens so redeneer? Hoe kan een deel van ‘n teks figuurlik wees en die ander deel letterlik. En wie neem so ‘n besluit en wanneer word so ‘n skeiding toegelaat. Kan ons so omgaan met God se Woorde. NEE! Kom ons kyk weer na Jesus se woorde hoe ons die hele Skrif moet sien en watter standaard REGDEUR die Skrifte konstant toegepas moet word:

Joh 6:63 Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

God se Woord moet in sy primêre toepassing as GEES gesien word. Geestelike dinge word dus in ‘n figuurlike manier aan ons gebring. Dit is die konstante faktor in die hele Skrif. Het die geestelike ‘n letterlike of natuurlike teopassing. O ja! Maar dit is nie hoe ons geestelike kennis kry nie. God het alles wat ons as letterlike of natuurlik ervaar uit “GEESTELIKE DINGE” geskep:

Heb 11:3 Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie.

Die “sienlike dinge” is slegs daar om aan ons natuurlike begrip te bring hoe geestelike dinge werk:

Rom 1:20 Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie;

Ons beweeg egter van die natuurlike na die geestelike dinge want dit is ons almal se bestemming. Ons is nie geestelike wesens wat nou ‘n fisiese aardse belewenis het nie, soos deur die valse profete gepreek word nie. Nee, ons begin in ‘n aardse vorm / ervaring, en ons beweeg na ‘n geestelike vorm en ervaring, IN CHRISTUS. Ons sal nie in die fisiese bly voortbestaan nie, want God het alles so opgestel dat ons almal in Adam sal sterwe en in Christus in geestelike lewe herskep sal word:

1Kor 15:22 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;

Ons moet dus die hele Skrif in gees interpreteer as ons God se geestelike dinge wil verstaan. Dit is waar die natuurlike mens net nie kan gaan nie want hy kan nie die groot plan van God sien nie. God gee egter aan sommige nou die insig om Sy plan te verstaan:

1Kor 2:13-14 Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met dié wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. 14 Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

1Kor 15:50 Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.

Ons word God se gees deelagtig deur wedergeboorte wat ‘n PROSES is wat slegs deur SY WOORD beskikbaar is:

1Pe 1:23-25 want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. 24 Want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens soos ‘n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af, 25 maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is.

Dit is hoe ons God se gees deelagtig word. Sy Woord moet IN ons lewe! Dit is hoe ons die lewe van die Vader en Sy Seun ervaar:

Joh 17:3 En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het.

Joh 14:20-24 In dié dag sal julle weet dat Ek in my Vader is, en julle in My, en Ek in julle. 21 Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan hom openbaar. 22 Judas, nie die Iskáriot nie, sê vir Hom: Here, hoe is dit dat U aan ons U sal openbaar en nie aan die wêreld nie? 23 Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. 24 Hy wat My nie liefhet nie, bewaar my woorde nie; en die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat My gestuur het.

“In dié dag sal julle weet….” Watter dag? Die dag wat ons die VUUR ervaar! Ons kap ons hand en voet af en ruk ons oog uit deur af te sien van ons bose en afvallige denke en dade. Dit is wat God se vuur, dit is Sy Woord, in ons bewerkstellig. God se Woord kom na ons as ‘n verterende vuur en deur ‘n geestelike aardskudding waar alle aardse dinge van ons weggeneem word:

Jer 5:14 Daarom, so sê die HERE, die God van die leërskare: Omdat julle hierdie woord spreek, kyk, Ek maak my woorde in jou mond ‘n vuur en hierdie volk hout, en dit sal hulle verteer.

Heb 12:25-29 Pas op dat julle Hom wat spreek, nie afwys nie; want as húlle nie ontvlug het nie wat Hom afgewys het toe Hy op aarde ‘n goddelike waarskuwing gegee het, veel minder óns wat ons van Hom afkeer nou dat Hy uit die hemele spreek. 26 Toe het sy stem die aarde geskud; maar nou het Hy belowe en gesê: Nog een maal laat Ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe. 27 En hierdie woord: nog. een maal, wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. 28 Daarom, omdat ons ‘n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees, en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. 29 Want onse God is ‘n verterende vuur.

Niks in ons sal verander alvorens Sy VUUR ons aardsheid verteer nie. Die vuur is voorwaar onblusbaar TOTDAT alles wat aards is, as “hout” voorgestel in die volgende vers, verteer is:

Spr 26:20a Deur gebrek aan hout gaan die vuur dood…

Die onblusbare vuur brand solank daar hout is. Daarom is die volgende vers so belangrik:

Mar 9:48-49 waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. 49 Want elkeen sal met vuur gesout word en elke offerande sal met sout gesout word.

Is iemand uitgesluit hier? Nee! Jesus bedoel wat Hy sê. ALMAL sal met vuur “gesout” word. Almal se werke, die goed en die kwaad, sal aan hulle uitgewys word deur die VUUR:

1Kor 3:11-15 Want niemand kan ‘n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus. 12 En as iemand op dié fondament bou goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels— 13 elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. 14 As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang; 15 as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.

“…hout, hooi, stoppels” is simbole van dit wat verbrand word – die aardse werke in ons. Die “goud, silwer, kosbare stene” beeld uit die geestelike werke van God in ons wat sal bly staan en gesuiwer word…deur vuur. Dit is nou die “geliefdes” in Christus wat eerste hierdie proses van oordeel deurgaan. Die res van die mensdom is nou nog in onkunde en blindheid gedompel en word juis gebruik om die ware kerk van Christus te vervolg. Hulle sal egter later deur dieselfde VUUR[ige] oordeel gaan!

1Pe 4:12-14 Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie; 13 maar namate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. 14 As julle beledig word oor die Naam van Christus, is julle gelukkig, omdat die Gees van die heerlikheid en van God op julle rus. Wat hulle betref, word Hy wel gelaster; maar wat julle betref, word Hy verheerlik.

1Pe 4:17 Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?

Ons moet deur vervolging gaan want niemand wat die waarheid praat word aanvaar nie:

Gal 4:16 Het ek dan julle vyand geword deur julle die waarheid te vertel?

Hand 14:22 en die siele van die dissipels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly deur te sê: Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan.

Net soos dit met Jesus gebeur het, so gebeur dit met ELKEEN wat die WAARHEID preek en dit lewe.  God self kies ons vyande vir ons uit om ons daardeur te beoefen in godsaligheid:

Hand 4:26-28 Die konings van die aarde het saamgestaan en die owerstes het saam vergader teen die Here en teen sy Gesalfde. 27 Want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus het saam met heidene en die volke van Israel vergader teen u heilige Kind Jesus wat U gesalf het, 28 om alles te doen wat u hand en u raad vooruit bepaal het om plaas te vind.

1Jn 4:17 Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag; want soos Hy is, is ons ook in hierdie wêreld.

Die wurm wat nie NOU doodgaan nie, is dieselfde simboliek wat gekoppel word aan die “vetgemaakte vee” wat voorberei word vir die bruiloffees:

Mat 22:1-4 En Jesus het weer deur gelykenisse met hulle begin spreek en gesê: 2 Die koninkryk van die hemele is soos ‘n koning wat ‘n bruilof vir sy seun berei het 3 en sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep, en hulle wou nie kom nie. 4 Weer het hy ander diensknegte uitgestuur met die boodskap: Sê vir die genooides: Kyk, my maaltyd het ek berei, my beeste en vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed. Kom na die bruilof.

Ons ou mens is gevul met vleeslike drange en welluste wat alles bydra om die dier in ons vet te maak om die materiaal te verskaf wat die onblusbare vuur benodig om ons die kosbare lesse van die ware lewe in Christus te leer. Ons eie boosheid en afvalligheid word dus ingespan om ons te tugtig en te straf. Dit is ‘n baie bittere proses en niemand word aangemoedig om verkeerd te doen nie:

Jer 2:19 Jou eie boosheid sal jou tugtig, en jou afkerighede sal jou straf; weet dan en sien dat dit verkeerd en bitter is dat jy die HERE jou God verlaat het, en dat my vrees nie by jou is nie, spreek die Here, die HERE van die leërskare.

Die woorde “hel” en “helse vuur” in Markus 9 vers 43-49 is baie misleidend in die Afrikaanse vertaling van die Bybel, soos dit ook in baie ander vertalings voorkom. Enigeen met doktor Strong  se woordeboek van Griekse woorde sal onmiddellik kan sien wat die oorspronklike woorde is wat God se gees geinspireer het om gebruik te word in die teks hier. Kom ons plaas die Griekse woorde in waar die woorde “hel” en “helse vuur” voorkom:

Mar 9:43 En as jou hand jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om vermink die lewe in te gaan, as om twee hande te hê en in die hel [Grieks: “geenna”] te gaan in die onuitbluslike vuur, 44 waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. 45 En as jou voet jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om kreupel die lewe in te gaan, as om twee voete te hê en in die hel [Grieks: “geenna”] gewerp te word in die onuitbluslike vuur, 46 waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. 47 En as jou oog jou laat struikel, pluk dit uit. Dit is beter vir jou om met een oog die koninkryk van God in te gaan, as om twee oë te hê en in die helse vuur [Grieks: “geenna”] gewerp te word, 48 waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. 49 Want elkeen sal met vuur gesout word en elke offerande sal met sout gesout word.

Die Griekse woord “geenna” kom drie keer voor in hierdie gedeelte. Enigeen wat die Bybel ken sal weet dat die woorde verwys na die destydse vallei wat vernoem was na die seun van Hinnom waarna talle kere in die Bybel verwys word waar mense die ongoddelike ding gedoen het om hul eie kinders daar as ‘n brandoffer aan ‘n afgod te wy (Jos 15:8, Jos 18:16, 2Kon 23:10, 2Kron 28:3, 2Kron 33:6, Jer 7:30-32, Jer 19:2, Jer 19:6, Jer 32:35). Die afvalliges doen VANDAG dieselfde in hul preke oor ‘n ewige hel. Hulle doen dit skaamteloos en dink hulle doen aan God en mense ‘n groot taak deur hierdie leer van ‘n ewige helse vuur te verkondig. Ons almal op ons eie tyd glo in hierdie valse leer omdat ons nie God se doel met sy skepping in Adam verstaan nie.

Maar God het die tyd van onkunde oorgesien en verkondig ook NOU hier, “in die Here”, dat hierdie leer van ‘n ewige helse vuur ‘n valse leer is. Jesus Christus gaan almal wie “in Adam” is red en geestelike lewe gee “in Christus”:

Hand 17:30 God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer.

Efes 4:17-19 Dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasdheid van hulle gemoed [denke] nie— 18 mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart; 19 wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in hebsug allerhande onreinheid te bedrywe.

1Pe 2:15 Want so is dit die wil van God dat julle deur goed te doen die onkunde van die dwase mense tot swye sal bring.

1Ti 2:3-4 Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser, 4 wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.

1Ti 4:9-11 Dit is ‘n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word; 10 want hiervoor arbei ons ook en word ons gesmaad, omdat ons gehoop het op die lewende God wat ‘n behouder [Redder] is van alle mense, insonderheid van die gelowiges. 11 Beveel en leer hierdie dinge.

1Jn 4:14 En ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as Verlosser van die wêreld gestuur het.

Solank ons vasklou aan die aardse, sal ons “wurm” nie sterf nie. Ons aardse “wurm” is alles wat aan ons eerste Adam gekoppel word.

Job 25:6 Hoeveel minder die mens, ‘n maaier; en die mensekind {Hebreeus: “âdâm”], ‘n wurm.

Hier is twee skakels waar “geenna” verduidelik word en hoe ons hierdie Griekse woord moet verstaan in die hele proses van God se oordeel oor ons ou mens Adam:

https://4windkoinonia.wordpress.com/2012/11/17/die-valse-leer-van-n-ewige-hel/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2012/11/20/hoe-god-n-lewende-siel-gaan-vernietig-en-red/

[Advertensies op die webblad word geplaas deur WordPress]

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s