‘….die tempel het vol rook geword…

Die natuurlike menslike begrip van die Bybelse konsepte van “glorie” of “heerlikheid” is altyd gekoppel aan dinge soos roem of aansien. Selfs kunstenaars wie prentjies van Jesus teken of skilder sal so tipe stralekrans bo die kop (of ligstrale om die figuur) aanbring om God se glorie uit te beeld.

Maar God se glorie/heerlikheid het niks te make met menslike opheffing of aanhang nie. Dit het ook absoluut NIKS te doen met wat aardse mense koppel aan wat ‘mooi’ is nie. Mooi prentjies en pragtige klanke en ligstrale soos ons dit op aarde sien, het geen vergelyking as dit kom by die hemelse glorie en heerlikheid nie.

Kyk wat het gebeur met die priesters toe God se heerlikheid die eerste tempel van Salomo vervul het…

2Kro 5:13-14  ….is die huis, die huis van die HERE, vervul met ‘n wolk. En die priesters kon vanweë die wolk nie staan om diens te doen nie, want die heerlikheid van die HERE het die huis van God vervul.

As God se heerlikheid Sy “huis” vervul, gebeur daar dinge wat die vlees nie kan hanteer nie. As ons kan sien dat die ou tempel in Jerusalem ‘n tipe was van ons eie tempel, dan word die gebeure wat daar plaasgevind het NOU in ons eie lewe as baie intiem ervaar:

1Kor 3:16 Weet julle nie dat julle ‘n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie?

1Kor 6:19 Of weet julle nie dat julle liggaam ‘n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie?

Hier is nog ‘n getuie wat aan ons beskryf wat gebeur as die heerlikheid van God ons “vervul”:

Open 15:8  En die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God en uit sy krag, en niemand kon ingaan in die tempel voordat die sewe plae van die sewe engele voleindig was nie.

Soos die priesters by die inwyding van die eerste ou tempel in Jerusalem nie kon diens doen “vanweë die wolk nie”, so is daar ook ‘n wolk van rook in die ware tempel van God as Hy in ons werk. Die rook word gekoppel aan die “sewe plae” wat hul volle gang MOET gaan IN ONS LEWE. Dit is hoe die “heerlikheid van God” en “Sy krag” in ons lewens ervaar word. Kyk waarmee word hierdie “sewe plae” verbind…

Open 15:1  En ek het ‘n ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik: sewe engele met die sewe laaste plae, want daarmee is die GRIMMIGHEID van God voleindig.

Die “sewe plae” is God se ‘grimmigheid’ of God se oordeel wat op alle vlees en bloed moet kom om ons voor te berei om God se ware tempel te wees.

Jes 26:9 Met my siel begeer ek u in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek U; want as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid.

Dit is wat die ‘vervulling’ IN DIE GEES beteken:

Hand 2:1-4 En toe die dag van die pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. 2 En daar kom skielik uit die hemel ‘n geluid soos van ‘n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. 3 Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. 4 En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek.

Kyk hoe beskryf Petrus hierdie ‘vervulling’:

Hand 2:14-21 Maar Petrus het opgestaan met die elf en sy stem verhef en hulle toegespreek: Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet, en luister na my woorde. 15 Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die derde uur in die môre. 16 Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is: 17 En in die laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. 18 En ook op my diensknegte en diensmaagde sal Ek in dié dae van my Gees uitstort, en hulle sal profeteer. 19 En Ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. 20 Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed voordat die groot en deurlugtige dag van die Here kom. 21 En elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.

Lees weer hierdie woorde…

“En Ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed voordat die groot en deurlugtige dag van die Here kom.”

Die gees van God kom na ons en kom woon in ons deur “bloed, vuur en rookdamp”. Nou klink dinge nie meer so maklik soos die afvalliges die ware evangelie van Christus afwater nie. Die ware evangelie van Christus sluit in Sy oordeel wat vervul word oor ons vlees:

Open 14:6-12 En ek het ‘n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met ‘n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. 7 En hy het met ‘n groot stem gesê: Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom; en aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. 8 En ‘n ander engel het gevolg en gesê: Geval, geval het Babilon, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. 9 En ‘n derde engel het hulle gevolg en met ‘n groot stem gesê: As iemand die dier en sy beeld aanbid en ‘n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, 10 sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die heilige engele en voor die Lam. 11 En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. 12 Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas; hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar.

As ons die “hemel” daar buite in die fisiese kosmos met die geestelike hemel van God IN ons verwar, dan het ons nog nie die geestelike oë ontvang om te sien wat God in ons eie harte doen.

2Kor 12:2-4 Ek weet van ‘n man in Christus, veertien jaar gelede—of dit in die liggaam was, weet ek nie, of buite die liggaam, weet ek nie, God weet dit—dat so iemand weggeruk is tot in die derde hemel. 3 En ek weet van so ‘n man—of dit in die liggaam of buite die liggaam was, weet ek nie, God weet dit— 4 dat hy weggeruk is in die Paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het wat ‘n mens nie mag uitspreek nie.

Open 5:6 En ek het gesien, en kyk, in die middel van die troon en die vier lewende wesens en in die midde van die ouderlinge staan daar ‘n Lam asof Hy geslag is, met sewe horings en sewe oë, wat die sewe Geeste van God is wat uitgestuur is oor die hele aarde.

Open 4:8 En die vier lewende wesens het elkeen vir homself ses vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë; en hulle het sonder ophou dag en nag gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom!

As die “engele” gesien word as wesens met vlerke wat daar bo in die fisiese hemelruim rondvlieg, dan  mis ons God se boodskappers in ons eie harte:

Psa 104:4 (MKJV) He makes His angels spirits, His ministers a flaming fire.

Psa 104:4 (OAV) wat van die winde sy boodskappers maak, van vuurvlamme sy dienaars.

Open 22:8-9 En dit is ek, Johannes, wat dit gesien en gehoor het; en toe ek dit gehoor en gesien het, het ek neergeval om te aanbid voor die voete van die engel wat my hierdie dinge getoon het. 9 Toe sê hy vir my: Moenie! want ek is ‘n mededienskneg van jou en van jou broeders, die profete, en van hulle wat die woorde van hierdie boek bewaar. Aanbid God.

As iemand ooit aan jou gesê het dat toegang tot God se koninkryk maklik is, dan het daardie persoon gelieg. Ons almal glo op ‘n tyd hierdie leuen dat dit maklik is om God se tempel te betree. Jesus het tog immers vir ons sondes gesterf en al wat ons nou moet doen is om dit te glo. Ja, dit is mooi dinge om te doen. Maar dit is ‘n onvolwasse vlak. Dit is die bestrawwing wat Paulus ook aan die Korinthiërs gegee het toe hulle net Jesus “en Hom as gekruisigde” gesien het:

1Kor 2:1-3 En toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreflikheid van woorde of van wysheid nie, 2 want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus, en Hom as gekruisigde. 3 Ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewing;

Om net Jesus Christus as die gekruisigde te sien, is om nog swak in die geloof te wees:

1Kor 3:1-3 En ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus. 2 Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie, 3 omdat julle nog vleeslik is; want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is, is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie?

OM SAAM met Christus gekruisig te word is die volwasse geestelike posisie en dit beeld uit ons persoonlike deelname aan die geestelike volwasse proses, indien ons die “bloed en vuur en rookdamp” in ons eie lewe ervaar.

Gal 2:20 Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.

Luister weer na Petrus se woorde oor die “wonders…in die hemel en tekens op die aarde” IN ONS EIE LEWE!

“En Ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed voordat die groot en deurlugtige dag van die Here kom.”

Voeg daarby hierdie woorde….

Mat 10:34 Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard.

Mat 10:38-39 En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie. 39 Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind.

Hand 14:22 en die siele van die dissipels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly deur te sê: Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan.

1Pe 4:12-13 Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie; 13 maar namate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel.

Fil 1:29-30 omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is om nie alleen in Hom te glo nie, maar ook vir Hom te ly, 30 terwyl julle dieselfde stryd het as wat julle in my gesien het en nou van my hoor.

Nou weet ons hoekom die boodskap van die kruis en al sy “bloed en vuur en rookdamp” so afstootlike boodskap is vir die onvolwasse Korinthiër in die lewens van hulle wat nie geestelike volwassenheid kan betree nie:

1Kor 1:18 Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God;

Die afvalliges sal sê…’nee, daardie woorde was vir die eerste dissiples’ of hulle sal sê…’daardie woorde is op die sondaars en ongelowiges van toepassing’. Kyk maar weer wie ONS ALMAL is voor God ons barmhartig is…

Efes 2:1-5 En julle het Hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes 2 waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lug, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, 3 onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het; en ons was van nature kinders van die toorn net soos ook die ander. 4 Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het, 5 ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus—uit genade is julle gered—

Maar diegene wie God ken (of deur Hom geken word) sal weet dat al Sy ware kinders wat in hierdie fisiese eon leef, gaan deur PRESIES DIESELFDE ervarings as die eerste dissipels want hulle glo ook hierdie woorde van God:

Mat 4:4 Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.

Neem ons sekere woorde van God aan en verwerp ander woorde? Nee, geen ware kind van God sal dit doen nie want hulle vrees God en Sy Woord. Hulle weet hulle is die ware tempel waar Hy ‘n “rusplek” vind want hulle DOEN en ERVAAR elke woord wat Hy spreek!

Jes 66:1-2 So sê die HERE: Die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Waar is dan die huis wat julle vir My sal bou? En waar die plek wat my rusplek sal wees? 2 Want my hand het al hierdie dinge gemaak, en so het dit alles ontstaan, spreek die HERE. Maar op hierdie een sal Ek let: op hom wat arm is en verslae van gees, en wat bewe vir my woord.

Ons neem nie van Sy Woorde weg uit ons lewens nie. Ons is ook nie so dwaas om te sê dat ons beter is as ander sondaars nie. Ons sê ook nie dat sommige van God se woorde nie op ons van toepassing is nie:

Open 22:19 En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is.

God se heerlikheid het dus alles te make met God se oordeel oor die werke van die vlees in ons. Maar wie soek hierdie soort heerlikheid? MIN:

1Kor 11:31-32  Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getugtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie.

Joh 6:56 Wie my vlees eet en my bloed drink [SAAM MET JESUS GEKRUISIG WORD], bly in My en Ek in hom.

Joh 6:66 Hieroor het baie van sy dissipels teruggegaan en nie meer saam met Hom gewandel nie.

Mat 22:14 Want baie is geroep, maar min uitverkies.

Wie word deur die Here getugtig/geoordeel …nou?

Heb 12:6  want die Here tugtig hom wat Hy LIEFHET, en Hy kasty ELKE seun [en dogter] wat Hy aanneem.

1Pe 4:17  Want die tyd is daar [NOU] dat die oordeel moet begin by DIE HUIS van God. En as dit EERS by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?

Is jy ‘n seun/dogter van God? Behoort jy aan “die huis van God”? Is jy Sy tempel? Word jou tempel gevul met “rook” en die “wolk” van Sy heerlikheid?

God se glorie is dwaasheid vir ons vlees, en teenstrydig met ons natuurlike denke:

Mat 16:24  Toe sê Jesus vir sy dissipels: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg.

Mar 10:21  En Jesus het hom [die ryk jong man] aangekyk en hom liefgekry en vir hom gesê: Een ding kom jy kort—gaan verkoop alles wat jy het, en gee dit aan die armes, en jy sal ‘n skat in die hemel hê; kom dan hier, neem die kruis op en volg My.

[Advertensies word geplaas deur WordPress]

Advertisements

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Lewer kommentaar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s