‘….daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo’

Alhoewel God almal wat Sy Naam en Woord bely ook waarsku om weg te bly van waarsêery en ander soortgelyke verleidings, kom baie mense egter onder die beheer van hierdie tipe geeste tot hul eie nadeel:

Deu 18:9-12 As jy kom in die land wat die HERE jou God jou sal gee, moet jy nie leer om volgens die gruwels van daardie nasies te doen nie. 10 Daar mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy dogter deur die vuur laat deurgaan—wat met waarsêery, goëlery of met verklaring van voortekens of towery omgaan nie, 11 of wat met besweringe omgaan, of wat ‘n gees van ‘n afgestorwene vra of ‘n gees wat waarsê, of wat die dooies raadpleeg nie. 12 Want elkeen wat hierdie dinge doen, is vir die HERE ‘n gruwel; en om hierdie gruwels ontwil verdryf die HERE jou God hulle voor jou uit.

Kom ons kyk noukeurig na hierdie lys van dwalinge waarmee ons onsself nie moet bemoei nie…

  • waarsêery,
  • goëlery
  • verklaring van voortekens
  • towery
  • besweringe
  • ‘n gees van ‘n afgestorwene vra
  • ‘n gees wat waarsê,
  • die dooies raadpleeg.

Eerstens moet ons weet dat God inderdaad in beheer is van alle geeste – ook alle bose geeste:

Heb 12:9 Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontsag gehad; moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie?

Spr 16:4 Alles het die HERE gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil.

1Sa 16:14 Maar die Gees van die HERE het van Saul gewyk, en ‘n bose gees, deur die HERE gestuur, het hom verskrik.

God self stuur alle misleidende dwalings  d.m.v. bose geeste na diegene wat nie nou bestem is om die waarheid te aanvaar nie:

2Th 2:11 En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo.

So hard soos dit klink, so waar is die feit dat God nie nou almal na die Waarheid trek nie. As jy dink diegene wat waarsêery, goëlery, verklaring van voortekens, towery, besweringe, geeste van ‘n afgestorwene vra, en die dooies raadpleeg sit in donker hoeke eenkant, dink weer. Die dinge gebeur oop en bloot en BAIE volg dit in hul onkunde. Hier is die leidraad IN Jesus se woorde aan Sy eie dissipels toe hulle Hom gevra het oor Sy koms. Let op watter leidraad gee Jesus as die heel belangrikste teken:

Mat 24:3-5 En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en sê: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms en van die voleinding van die wêreld? 4 En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie. 5 Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei.

God stuur MISLEIDENDE geeste wat onder die Naam van Jesus sal leer en profeteer. Hierdie leraars en profete opereer OOP en BLOOT en hulle verlei BAIE. Ons sien dit orals rondom ons – hoe groter die dwaling, hoe meer is die volgelinge. Hierdie leiers is self blind en hulle lei die blindes omdat hulle preek alles wat hul blinde volgelinge wil hoor.

2Ti 4:3-4 want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, 4 en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels.

Dit is hoe populariteit werk en ook hoe ‘n lekker vet tjek verseker word elke maand:

Eseg 14:9-10 En as die profeet hom laat verlei om ‘n woord te spreek—Ek, die HERE, het dié profeet verlei, en Ek sal my hand teen hom uitstrek en hom verdelg uit die midde van my volk Israel. 10 En hulle moet hul ongeregtigheid dra: soos die ongeregtigheid van die vraer, so sal die ongeregtigheid van die profeet wees.

Jer 23:16 So sê die HERE van die leërskare: Luister nie na die woorde van die profete wat vir julle profeteer nie; hulle vervul julle met ydele verwagtinge; gesigte uit hul eie hart verkondig hulle, nie uit die mond van die HERE nie.

Mat 24:24 Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei.

Diegene wat waarsêery, goëlery, verklaring van voortekens, towery, besweringe, geeste van ‘n afgestorwene vra, en die dooies raadpleeg doen dit in die naam van Jesus. Dit het ‘n mooi gesig en aanvaarbare voorkoms. Die vlees val daarvoor sonder weerstand.

Dit is hoe misleiding werk. Misleiding per definisie is tog immers iets wat die misleide persoon nie kan waarneem of van bewus is dat dit eintlik boos is nie. 

Die hoofbestanddele van misleiding is duidelik. Mense word mislei omdat dit wat aangebied word beide leuens en waarheid bevat. Die waarheid word slegs as lokaas gebruik en sleep die persoon dan binne-in die leuen sonder dat die persoon dit kan sien. Geen leuen is 100% onwaar nie. ‘n Groot deel van ‘n leuen moet waarheid bevat anders gaan dit niemand oortuig nie. God het dit vir ons reg aan die begin geopenbaar – vir die wat dit kan sien….

Kyk na wat die slang vir Eva (en Adam) gesê het wat vir ons reg aan die begin in Genesis uitwys hoe MISLEIDING en DWALING saamgestel word:

Gen 3:4-5 Toe sê die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie; 5 maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken.

Twee dinge word in die woorde van die slang uitgewys vir ons – die leuen en die waarheid kom albei voor in daardie woorde van die slang. Maar dit raak egter meer gekompliseerd. Kyk hoe word ALLE mense mislei, soos Adam en Eva vir ons almal wys. Die mens sien die leuen as die waarheid en die waarheid as die leuen!!! 

Wat was die leuen in die woorde van die slang en wat was die waarheid?

Die slang het ‘n openlike leuen vertel in sy woorde “julle sal gewis nie sterwe nie”!!! Hierdie LEUEN word VANDAG NOG as WAARHEID gepreek en word geglo in meeste godsdienste, insluitend die BAIE afvallige sogenaamde Christelike kerke.

Hoe? Kyk en luister versigtig….

Mense word vertel dat hulle nie regtig sterwe as hulle hul laaste asem uitblaas nie.

Hulle glo in die valse leer van “die onsterflikheid van ‘n siel” en dat mense wat dood is voortlewe op ‘n ander plek net na die fisiese dood ingetree het.

Dit is hoe die slang se woorde “julle sal gewis nie sterwe nie” direk koppel aan God se waarskuwing oor waarsêery, goëlery, verklaring van voortekens, towery, besweringe, geeste van ‘n afgestorwene vra, en die raadpleeg van dooies. Mense raadpleeg en volg hierdie valse geeste as hulle glo in die valse leer van die onsterflikheid van ‘n siel en dat mense na hul dood hemel toe gaan of hel (of soortgelyke “plekke” van pyniging) toe gaan. Dit is hoe daardie waarskuwing van God prakties verwerp word in BAIE mense se lewens.

BAIE word mislei om die waarheid in die volgende Skrifte te verwerp oor die toestand van ALLE afgestorwenes:

Pred 9:5-6 Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie, en hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet. 6 Hulle liefde sowel as hulle haat, ook hulle naywer, het lankal verdwyn, en hulle het vir ewig geen deel meer aan alles wat gebeur onder die son nie.

Wie glo hierdie woorde? Baie MIN!

Die misleiding verdiep omdat die waarheid wat in die slang se woorde teenwoordig is as leuens deur die afvalliges gesien word! Kom ons bewys dit aan die hand van die SKRIFTE!

Gen 3:4-5 Toe sê die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie; 5 maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken.

Daar staan die waarheid: “….God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken”. Wat doen die valse leiers en hul volgelinge? Hulle sê hierdie woorde is ‘n LEUEN! Maar kyk wat sê God self oor wat gebeur het met Adam en Eva toe hulle van die verbode vrug geëet het:

Gen 3:22 Toe sê die HERE God: Nou het die mens geword soos een van Ons deur goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie!

Die slang het dit 100%  reg gehad. Dit is PRESIES wat God ook sê.

Hoekom kan baie nie die woorde glo nie? Hulle kan nie sien dat die mens WORD GESKEP in die beeld van God nie.

Gen 1:26-27 En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. 27 En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.

Die sinsnede “het die mens geskep na Sy beeld” is misleidend in die Afrikaans omdat Genesis 3 vers 22 dit duidelik weerspreek. God se woorde weerpreek nie mekaar nie – dit is net die leuenaars en hul vertalers wat dit so wil laat voorkom!

Gen 3:22 Toe sê die HERE God: Nou het die mens geword soos een van Ons deur goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie!

God is BESIG met die mens deur die proses van “gelykvorming na die beeld van Sy Seun”….

Rom 8:29 Want die wat Hy vantevore geken het, dié het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders.

Joh 5:17 En Jesus het hulle geantwoord: My Vader werk tot nou toe, en Ek werk ook.

Die dwaalleraars en hul volgelinge kan nie sien dat die mens, die ADAM, IN SONDE voortgebring was om deur ‘n proses te gaan om God se geestelike skepping TE WORD nie.

Jer 18:4 En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk—soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker—maar hy het daaruit weer ‘n ander voorwerp gemaak soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak.

Rom 8:18-22 Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. 19 Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. 20 Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het 21 in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. 22 Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe.

BAIE glo die leuen dat die aardse mense reeds geestelike wesens is wat deur ‘n aardse belewenis geneem word. Nee, ons is vlees (klei in die hand van die Pottebakker) en ons WORD weergebore in gees:

Joh 3:3-6 Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. 4 Nikodémus sê vir Hom: Hoe kan ‘n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie ‘n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? 5 Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. 6 Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.

Mense glo die leuens want hulle vlees hou daarvan. Hulle wil nie afskeid neem van hul verdoemde vlees nie. Hulle kan NIKS ANDERS doen nie. God het hulle en hul profete MISLEI want Hy belowe dit so in Sy Woord:

Eseg 14:9-10 En as die profeet hom laat verlei om ‘n woord te spreek—Ek, die HERE, het dié profeet verlei, en Ek sal my hand teen hom uitstrek en hom verdelg uit die midde van my volk Israel. 10 En hulle moet hul ongeregtigheid dra: soos die ongeregtigheid van die vraer, so sal die ongeregtigheid van die profeet wees.

Mat 24:4 En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie. 5 Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei.

Is jy mislei en gaan jy om met hierdie waarsêery, goëlery, verklaring van voortekens, towery, besweringe, geeste van ‘n afgestorwene vra, en die dooies raadpleeg wat alles in die naam van Jesus gepleeg word? Bid God vir die openbaring van die waarheid in jou eie lewe.

Advertisements

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Lewer kommentaar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s