‘Julle is ‘n uitverkore geslag’

Die openbaring van Jesus Christus wat God Hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat Hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het, wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus alles wat hy gesien het. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby (Open 1:1-3).

‘Die woorde van die profesie’! Hierdie woorde van God kwalifiseer die ware profete van God – hulle wat God se Woord verkondig. Die Skrifte noem hierdie groep die ‘uitverkore geslag’!

Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig [Grieks = “exaggellō” = van die Griekse “aggelos” = ‘n boodskapper =’n engel] die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig (1Pe 2:9).

Almal in die Christendom (die grootste godsdiensgroep op aarde) maak aanspraak dat hulle die  ‘julle’ is van hierdie vers hierbo is. Is hulle? Regtig, wie is hierdie uitverkore geslag? Wie is hierdie engele/boodskappers van die Lig? ‘Baie is geroep, maar….’

Want baie is geroep [Grieks = “klētos” = uitgenooi = geroep], maar min uitverkies [Grieks = “eklektos” (hulle kom uit die “klētos”) = die “eklektos” is dus die ware uitverkorenes] (Mat 22:14).

Vir julle [‘min’ – die “eklektos”] dan wat glo, is Hy kosbaar; maar vir die [“baie geroepe” – die “klētos” ] ongelowiges geld die woord: Die steen wat die bouers verwerp het, dit het ‘n hoeksteen geword; en: ‘n Steen des aanstoots en ‘n rots van struikeling— vir dié wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. (1Pe 2:7-8)

Daar sien ons nou duidelik wie die ongelowiges is wat hulself selfs “Christen” noem, en tog NIE God se Woord gehoorsaam nie. Hier is gee Jesus dieselfde waarskuwing aan Sy ware volgelinge om VERAL op te pas vir diegene wat “in Sy Naam” kom…

 En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en sê: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms en van die voleinding van die wêreld? 4 En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie. 5 Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei (Mat 24:3-5).

Wel daar is die ‘baie’ weer eens. ‘Baie’ is mislei in hul eie harte om te glo dat hulle Christus volg. Hulle kan nie sien dat hulle ‘n ‘ander Jesus’ volg nie. Paulus sê ook dat ons almal eers hierdie ‘ander Jesus’ volg:

Want as iemand kom en ‘n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as julle ‘n ander gees ontvang as wat julle ontvang het, of ‘n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle jul dit goed geval (2Kor 11:4). 

Die “baie” neem aanstoot oor hierdie Woord, omdat hulle nie Sy Woord glo nie (nie sidder nie). Ons almal op ons eie tyd kwoteer, onderstreep, merk af, en verkondig God se Woord sonder om te weet wat ons doen. Ja ons DOEN en is YWERIG, maar ‘sonder kennis’:

 Want ek getuig van hulle dat hulle ‘n ywer vir God het, maar sonder kennis (Rom 10:2).

Kyk wat sê hulle wat God se Woord DOEN en nie weet van Sy ware ‘kennis’ nie:

Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte GEDOEN nie? 23 En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk! (Mat 7:22-23) 

Lees mooi. Jesus het nie met hierdie ywerige mense gestry nie. Hulle het ‘GEPROFETEER’, ‘UITGEDRYWE’ en ‘GEDOEN’. Wat was dan verkeerd? Jesus het hulle nie geken nie! Hulle het ‘n ‘ander Jesus’ geken en gedien en was totaal onbewus daarvan. Hulle was dus die ‘hoorders’ van die Woord, maar hulle kon die Woord nie ‘bewaar’ nie:

Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak (Joh 14:23).

Want my hand het al hierdie dinge gemaak, en so het dit alles ontstaan, spreek die HERE. Maar op hierdie een sal Ek let: op hom wat arm is en verslae van gees, en wat bewe vir my woord (Jes 66:2).

‘Verslae van gees’? ‘Bewe’? Kom ons voeg nog so ‘n paar werkwoorde uit die Skrifte by wat ons sal laat weet waar ons self staan. Hierdie is geestelike gelykenisse wat na ons self verwys – dit het niks te make met landbou-sake nie!

Want swart komyn word nie met die slee gedors nie, en die wawiel word nie oor komyn gerol nie; maar swart komyn word uitgeslaan met ‘n stok en komyn met ‘n hout. Word broodkoring fyngestamp? Nee, nie altyddeur dors hulle dit nie; en al dryf hulle die wawiel en die perde daaroor—hulle stamp dit nie fyn nie. Ook dit kom van die HERE van die leërskare: Hy is wonderbaar van raad, groot van beleid. (Jes 28:27-29)

Al hierdie werkwoorde verwys na ‘n pynlike proses van ‘die oes’ (die uitverkorenes) van die Here. Die oes is wit…

 Hulle het toe uit die stad gegaan en na Hom gekom. 31 En intussen het sy dissipels by Hom aangedring en gesê: Rabbi, eet. 32 Maar Hy sê vir hulle: Ek het voedsel om te eet waar julle nie van weet nie. 33 Die dissipels sê toe vir mekaar: Het iemand dan vir Hom ete gebring? 34 Jesus sê vir hulle: My voedsel is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het en om sy werk te volbring. 35 Sê julle nie: Dit is nog vier maande, dan kom die oes nie? Kyk, Ek sê vir julle, slaan julle oë op en aanskou die lande dat hulle al wit is vir die oes (Joh 4:30-35)

Wit verwys na hulle wat God se geregtigheid dra en nie hul eie nie. Kyk na die verskil en hoekom die ‘baie’ wat op hul eie dade staatmaak nie geken word deur die ware Jesus nie (Jes 64:6):

Maar jy het enkele persone ook in Sardis wat hulle klere nie besoedel het nie, en hulle sal saam met My in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. Wie oorwin, sal beklee word met wit klere, en Ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en Ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê (Open 3:4-6).

Die uitverkorenes dra Jesus se ‘wit klere’ omdat hulle SAAM met Hom sterwe en deur Sy bloed (Sy DOOD in hulle) word hul werke ‘wit’ of regverdig verklaar (Gal 2:20); Matt 10:38-39):

…. En hy sê vir my: Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam (Open 7:14).

Die uitverkorenes kom ‘uit die groot verdrukking’! Die ‘groot verdrukking’ is die tyd van oordeel wat nou op die ware gelowiges van Christus heers:

Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? (1Pe 4:17).

Die uitverkorenes se ou mens word nou (‘die tyd is daar’) deur die ‘Steen’, Christus Jesus, ‘vermorsel’….

Jesus sê vir hulle [‘die owerpriesters en die Fariseërs’]: Het julle nooit in die Skrifte gelees nie: Die steen wat die bouers verwerp het, dit het ‘n hoeksteen geword. Hy het van die Here gekom en is wonderbaar in ons oë? Daarom sê Ek vir julle: Die koninkryk van God sal van julle weggeneem en aan ‘n volk [’n heilige nasie’ 1Pet 2:09] gegee word wat die vrugte daarvan sal dra. En hy wat op hierdie steen val, sal verpletter word; maar elkeen op wie hy val, dié sal hy vermorsel. (Mat 21:42-44)

Die ‘baie’ in Christendom haat die laaste gedeelte: die gedagte van “vermorseling” is te wreed – hulle wil lewe sonder om te sterwe SAAM met Hom. Hulle kan nie sien dat slegs wanneer die sewe skale met die wraak van God ‘voleindig’ word oor alle ongeregtighede IN ONS, dan kan Jesus se ‘deugdes’ ook IN ONS na vore kom:

En die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God en uit sy krag, en niemand kon ingaan in die tempel voordat die sewe plae van die sewe engele voleindig was nie. (Open 15:8)

Slegs ‘verslane’ mense het die geur van Sy lewe (Sy deugde) – Sy getuienis – en dit is die enigste gees van ware profesie:

En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid; maar hy het vir my gesê: Moenie! Ek is ‘n mededienskneg van jou en van jou broeders wat die getuienis van Jesus het. Aanbid God. Want die getuienis van Jesus is die gees van die profesie (Open 19:10)

‘Verslae’ kinders van God ‘bewaar’ Sy Woord – hulle herken Sy Woord en dade IN HULLE. God se Woorde is die ware gees in ons harte en dit vervul die profesie van die hele boek:

Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. (Open 1:3)

Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe (Joh 6:63).

Wat ‘n vreugdevolle, heerlike en vurige vertoning (eerste binne-in en dan buite)!

Blinde Fariseër, maak eers die binnekant van die beker en die skottel skoon, sodat ook die buitekant daarvan skoon kan word. (Mat 23:26)

Want waarom sou ek ook die wat buite is, oordeel? Oordeel julle nie die wat binne is nie? (1Kor 5:12)

Laat altwee saam groei [“goeie saad” en “slegte saad” in “die Koninkryk van God binne-in] tot die oes toe [die vurige” dag van die Here “], en in die oestyd sal ek vir die maaiers sê: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur. (Mat 13:30)

Wat ‘n heerlike spektakel!

Want dit lyk vir my dat God ons apostels die laaste plek aangewys het as tot die dood veroordeel; want ons het ‘n skouspel [Griekse woord = apodeiknumi = om te wys af = uitstal] geword vir die wêreld, vir die engele sowel as vir die mense. (1Kor 4:9)

Die spysoffer moet van ‘fynmeel’ wees en geoffer word saam met die brandoffer:

En as iemand aan die HERE ‘n spysoffer bring, moet sy offer fynmeel wees; en hy moet olie daarop giet en wierook daarby voeg; (Lev 2:1)

Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. (Rom 12:1-2)

Die ‘baie’ is gehoorsaam en getrou aan die leerstellings van die groot geestelike hoer (Babilon), en is nie ‘verslae’ (‘vernuwing’) deur die Woord van God nie (in hierdie vleeslike eon nie) omdat hulle net die Woord misbruik vir persoonlike gewin om fisiese seëninge van die wêreld te verkry. Hulle kan nie Sy deugde verkondig nie (Sy getuienis wees nie) want vervolging, verwerping, verraad, om saam met Hom te ly en te sterf is nie “iets wat vandag nie meer nodig is nie.” Hulle verkies eerder om te “dink bo wat geskrywe is” en volg hulle eie “geestelike” verbeeldingstogte en dié van ander wat graag soos hulle praat – ‘bo dit wat geskrywe is’. Dit is ook die werke wat die Here doen.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s