Ons aardse koningskap is TYDELIK (Deel 4)

Koning Saul was die eerste koning van fisiese Israel, en hy dien ook dan as ‘n tipe van ons eie eerste koning wat ons lewe regeer, die eerste Adam. Die korrupte eerste Adam heers in eiegeregtigheid en eiewysheid. Hy regeer eerste in ons lewe voordat die ware koning na God se hart, Jesus Christus, kom regeer en ons Sy geregtigheid en wysheid skenk.

1Kor 15:45-48 So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees. 46 Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike. 47 Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel. 48 Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense.

Jesus is die uitverkore Herder van God se kudde:

Jes 42:1 Daar is my Kneg wat Ek ondersteun, my Uitverkorene in wie my siel ‘n welbehae het. Ek het my Gees op Hom gelê; Hy sal die reg na die nasies uitbring.

Hierdie laasgenoemde koningskap, die hemelse, word in die geskiedenis van fisiese Israel in die regeringstyd van koning Dawid getipeer:

2Sa 5:1-4 Toe kom al die stamme van Israel na Dawid in Hebron, en hulle spreek en sê: Hier is ons, u been en u vlees is ons! 2 Gister sowel as eergister toe Saul koning oor ons was, het ú Israel uit— en ingelei; en die HERE het aan u gesê: Jy moet my volk Israel oppas, en jy moet ‘n vors wees oor Israel. 3 So het dan al die oudstes van Israel na die koning in Hebron gekom; en koning Dawid het met hulle ‘n verbond in Hebron gesluit voor die aangesig van die HERE, en hulle het Dawid as koning oor Israel gesalf. 4 Dertig jaar was Dawid oud toe hy koning geword het; veertig jaar het hy geregeer.

Saul was deur die volk van Israel aangevra om as koning oor hulle te heers “soos by al die nasies”. Saul wou dan altyd die mense tevrede stel bo sy gehoorsaamheid aan God en Sy opdragte:

1Sa 8:4-5 Toe kom al die oudstes van Israel bymekaar, en hulle gaan na Samuel in Rama en sê vir hom: Kyk, u is oud, en u seuns wandel nie in u weë nie; stel nou ‘n koning oor ons aan om ons te rig soos by al die nasies.

1Sa 12:13 Hier is dan nou die koning wat julle uitgekies het, wat julle begeer het, en kyk, die HERE het ‘n koning oor julle aangestel.

1Sa 8:18 En in dié dag sal julle roep vanweë jul koning wat julle vir jul verkies het, en die HERE sal julle in dié dag nie verhoor nie.

In sy tyd voor sy koningskap was Saul gekoppel aan esels. Esels ken gewoonlik hul eienaar se krip, maar soos Saul se pa se esels soek geraak het, het fisiese Israel ook nie hul hemelse Eienaar se leierskap gesoek nie:

1Sa 9:3 En toe die eselinne van Kis, die vader van Saul, weggeraak het, sê Kis aan sy seun Saul: Neem tog een van die dienaars met jou saam en maak jou klaar, gaan soek die esels.

Jes 1:3 ‘n Os ken sy besitter en ‘n esel die krip van sy eienaar, maar Israel het geen kennis nie, my volk verstaan nie.

Terwyl Dawid as skaapwagter opgegroei het, was Saul geassosieer met die donkies – hy het in sy jeug agter sy vader se donkies gekyk en dit het dan ook sy lewensuitkyk beïnvloed. As jong man was Saul se fokus by donkies en nie op koningskap nie. Saul as ‘n donkiewagter gee vir ons meer insig oor die taak wat Saul ook as koning verrig het, maar dit help ons ook om ons eie aardse koning, ons vlees, te verstaan.

Donkies kom regdeur die Skifte voor en is veral bekend as pakdiere en vervoermiddel. Donkies word ongeveer 90 keer in die Skrifte genoem en hier is een vers wat hierdie dier se taak aandui in die Skrifte:

Gen 22:3 Daarop het Abraham die môre vroeg klaargemaak en sy esel opgesaal en twee van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem; en hy het hout gekloof vir ‘n brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan wat God hom aangewys het.

Die donkie staan ook bekend as “wilde-esel” in die Skrifte, en hierdie dier was ook gekenmerk vir hul aanpasbaarheid in moeilike omstandighede:

Job 39:8-11 Wie het die wilde-esel so vry laat loop? En wie het die bande van die woestyn-esel losgemaak? Vir hom het Ek die wildernis sy huis gemaak en die brak land sy woonplek. Hy lag oor die gewoel van die stad; die geskreeu van die drywer hoor hy nie. Die omgewing van die berge is sy weiveld; en al wat groen is, soek hy uit.

Die wildernis word as die “huis” van die esel aangedui – dit verwys na die droë tyd wanneer ons geestelik arm is en op die arm van vlees moet vertrou. Dit is nie ‘n goeie geestelike toestand om in te wees nie:

Lev 26:33 En Ek sal julle onder die volke verstrooi en ‘n swaard agter julle uittrek; en julle land sal ‘n wildernis en julle stede puinhope word.

Mig 7:13 Maar die aarde sal ‘n wildernis word vanweë sy inwoners, as gevolg van hulle handelinge.

God gebruik ook die donkie as een van die twee diere in die Skrifte wat kon praat toe God ‘n sekere boodskap wou deurgee:

Gen 3:1 Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die HERE God gemaak het. En hy vir die vrou: Is dit ook so dat God gesê het: Julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie?

Num 22:28 Maar die HERE het die bek van die esel geopen, en sy vir Bíleam: Wat het ek jou gedoen, dat jy my nou al drie maal geslaan het?

Die assosiasie tussen diere en mense word baie gebruik in die Skrifte vir ‘n goeie doel. Dit is baie belangrik om te sien dat die mens saam met die diere gemaak was op dag ses in Genesis 1 (Kyk gerus na ons studie oor die geestelike betekenis van die syfergetal ‘ses’ by hierdie skakel: https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/09/12/die-geestelike-betekenis-van-syfergetalle-6/)

Gen 1:24-27 En God het gesê: Laat die aarde lewende wesens voortbring volgens hulle soorte: vee [Hebreeus: “behêmâh”], kruipende diere en wilde dierevan die aarde volgens hulle soorte. En dit was so. 25 En God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens hulle soorte en die vee volgens hulle soorte en al die diere wat op die grond kruip, volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. 26 En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. 27 En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.

Hierdie assosiasie tussen mens en “vee” help ons baie om die geestelike toestand van die mens by sy skepping te kan sien – vir die wat oë gegee is om te kan sien. In Genesis 1 vers 24 word die Hebreeuse woord “behêmâh” gebruik om die “vee” van die aarde te beskryf. Kyk watter woord word weer gebruik om die aardse mens en sy geestelike toestand te beskryf…

Pred 3:18 Ek het in my hart gesê: Ter wille van die mensekinders gebeur dit, dat God hulle kan beproef, en dat hulle kan insien dat hulle in hulleself vee [Hebreeus: “behêmâh”] is.

Salomo sê dat God mense deur beproewinge neem om aan hulle te wys dat hulleself “vee” is [Hebreeus: “behêmâh”]! Dit is skokkend vir die mens wat dink dat Hy al voltooid is in God se ewebeeld. As aardse mens weet ons basies niks van God se geestelike dinge nie – Paulus sê dat die geestelike dinge van God DWAASHEID vir die natuurlike mens is:

1Kor 2:14 Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

Dat God ons aardse mens “weinig minder as die engele gemaak [het]” beteken glad nie dat die mens perfek was of is nie! Adam en Eva was reg aan die begin totaal uitoorlê deur die vernuftigheid van een van God se diere, die slang!

Gen 3:1 Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die HERE God gemaak het…

Gen 3:13 Daarop sê die HERE God aan die vrou: Wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord: Die slang het my bedrieg, en ek het geëet.

Adam en Eva het geen heerskappy oor hierdie slang gehad nie. Kom ons lees die hele gedeelte in Hebreërs en dan sien ons waar lê God se heerskappy…

Heb 2:6-9 maar iemand het êrens getuig en gesê: Wat is die mens, dat U aan hom dink, of die mensekind, dat U hom besoek? 7 U het hom ‘n weinig minder as die engele gemaak; met heerlikheid en eer het U hom gekroon en hom oor die werke van u hande aangestel. 8 Alle dinge het U onder sy voete gestel. Want in die onderwerping van alle dinge aan hom het Hy niks uitgesonder wat aan hom nie onderworpe is nie. Maar nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie; 9 maar ons sien Hom, naamlik Jesus, wat vir ‘n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood met heerlikheid en eer gekroon, sodat Hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak.

Die mens het ‘n idee dat hy heerskappy het, maar as jy na jouself kyk en wat rondom jou aangaan, dan weet jy hoe ver ons as mens is van natuurlike heerskappy, wat nog te sê van geestelike heerskappy. God is gees (Joh 4:24), en net Jesus (“maar nou sien ons Jesus…met heerlikheid en eer gekroon“), wat in vlees by ons kom woon het, is tans in geestelike volmaaktheid. Hy is voorwaar alleen in God se ewebeeld (in gees), en Hy alleen besit onsterflik – al die ander mense wat gesterf het is nog dood en wag op die opstanding.

1Ti 6:13-16 Ek gebied jou voor die aangesig van God wat aan alle dinge die lewe gee, en van Christus Jesus wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het, 14 dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar tot by die verskyning van onse Here Jesus Christus 15 wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die salige en enigste Heerser, die Koning van die konings en Here van die here, 16 wat alleen onsterflikheid besit en ‘n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen.

1Ti 3:16 En, onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot: God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die Gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid.

Dit is net wanneer ons geestelike oë en ore gegee word om die geestelike dinge van God te sien en te hoor, dat ons kan besef waarom ons as aardse mens as “vee” bestempel word en hoekom God ons eers in hierdie nietige toestand skep.

Rom 8:20 Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het.

Ons moet eers behoorlik kennis neem van die “natuur” van ons aardse dier…..en dit is ‘n lang proses:

Spr 12:10 Die regverdige ken die natuur van sy dier, maar die barmhartigheid van die goddelose is wreed.

Open 12:18 En ek het op die sand van die see gaan staan. Open 13:1-2 En ek het ‘n dier uit die see sien opkom met sewe koppe en tien horings, en op sy horings tien krone en op sy koppe ‘n naam van godslastering. 2 En die dier wat ek gesien het, was soos ‘n luiperd, en sy pote soos dié van ‘n beer, en sy bek soos die bek van ‘n leeu; en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag.

Open 13:18 Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van ‘n mens; en sy getal is ses honderd ses en sestig.

Kom ons kyk weer waarom Saul nie die ware koningskap van Israel kon behou nie – alles deel van God se plan om aan ons te wys hoe Hy eerste ons vlees, ons dier, gebruik om later Sy ware koning in gees na ons bring en in ons vestig.

Die fisiese Jode het hul leierskap vanuit een betrokke stam gekry as gevolg van die laaste woorde van ‘n sterwende Jakob.

Gen 49:8-11 Juda, jy is dit! Jou sal jou broers loof. Jou hand sal op die nek van jou vyande wees; voor jou sal die seuns van jou vader hulle neerbuig. 9 Juda is ‘n jong leeu; van die roof af het jy opgeklim, my seun. Hy buig hom, hy gaan lê soos ‘n leeu en soos ‘n leeuin; wie sal hom opjaag? 10 Die septer sal van Juda nie wyk nie, nóg die veldheerstaf tussen sy voete uit totdat Silo kom; en aan Hom sal die volke gehoorsaam wees. 11 Hy maak sy jong esel vas aan die wingerdstok en die vul van sy eselin aan die edelste wynstok; Hy was sy kleed in wyn en sy gewaad in druiwebloed.

Uit daardie profesie van Jakob leer ons so baie waarom God deur een seun van Jakob, naamlik Juda, Sy keuse van leierskap van fisiese Israel bewerkstellig. Die leierskap van die stam van Juda het tot gevolg gehad dat die hele volk van Israel later as “Jode” bekend geword het – die naam “Jood” kom van die woord “Juda”. Maar uit Jakob se woorde kan ons ook sien dat Juda se “septer” (heerskappy) oor die fisiese Israel tot op ‘n sekere tyd sou geld. Wanneer “Silo” sou kom, was Juda se heerskappy verby. Groot onsekerheid heers by baie oor wie hierdie “Silo” dan sou wees. Dit is baie duidelik dat “Silo” ‘n totaal ander leierskap sal bring en aan Hom sal “die volke gehoorsaam wees”. Omdat baie nie glo in die redding van alle mense nie, kan hulle dus nie hierdie “Silo” en Sy werk en heerskappy oor almal erken nie. Een ding is seker, “Silo” het Israel se uitverkore volk-status totaal kom verander. Fisiese Israel en alle dinge wat aan hulle deur God beloof was, het tot ‘n EINDE gekom want die ware Israel van God word in gees gevestig in “Silo”!! God het NIE TWEE uitverkore volke nie, soos baie propageer in hul onkunde. Daar is nie twee sogenaamde “administrasies” nie.

Rom 11:7-10 Wat dan? Wat [fisiese] Israel soek, dit het hy nie verkry nie; maar die uitverkorenes het dit verkry en die ander is verhard. 8 Soos geskrywe is: God het hulle gegee ‘n gees van diepe slaap, oë om nie te sien nie en ore om nie te hoor nie, tot vandag toe. 9 En Dawid sê: Laat hulle tafel vir hulle wees ‘n vangnet en ‘n strik en ‘n struikelblok en ‘n vergelding. 10 Laat hulle oë duister word om nie te sien nie, en buig hulle rug vir altyd krom.

Psa 103:19 Die HERE het sy troon in die hemel gevestig, en sy koninkryk heers oor alles.

Dit is juis die fisiese Jode wat Jesus oorgelewer het om gekruisig te word – volgens God se plan.

Hand 4:27-28 Want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus het saam met heidene en die volke van Israel vergader teen u heilige Kind Jesus wat U gesalf het, 28 om alles te doen wat u hand en u raad vooruit bepaal het om plaas te vind.

Dit is ook waarom koning Saul vir Dawid Dawid gehaat het toe Samuel hom ook inlig van sy einde as koning. Selfs die volk het geweet dat daar ‘n nuwe koning op pad was en Saul was ongelukkig en het Dawid vervolg en wou hom doodmaak:

1Sa 18:7-12 En die vroue wat vrolik was, het gesing en gesê: Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy tien duisende! 8 En Saul het baie kwaad geword, want hierdie woord was verkeerd in sy oë. En hy sê: Hulle het Dawid die tien duisende gegee, maar my die duisende gegee; hy moet nou nog net die koningskap kry! 9 En van dié dag af en verder het Saul die oog op Dawid gehad. 10 Die volgende dag het die bose gees van God oor Saul vaardig geword, sodat hy rasend was binne-in die huis terwyl Dawid soos elke dag met sy hand speel, en Saul ‘n spies in sy hand hou. 11 Toe gooi Saul die spies en sê: Ek wil Dawid teen die muur vassteek! Maar Dawid het twee maal vir hom padgegee. 12 En Saul was bevrees vir Dawid, omdat die HERE met hom was en van Saul gewyk het.

Dit is een van die belangrike take wat God vir ons “eerste Adam” het – hy vervolg die nuwe man, die “laaste Adam”, Jesus Christus, in ons!

Joh 18:36 Jesus antwoord: My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie; as my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat Ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie.

Gal 5:17 want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie.

Juda, die stam waaruit die leiers van fisiese Israel sou kom, se leierskap het geëindig by die koms van “Silo”. Maar wie is “Silo”? Ons hoef nie te spekuleer nie. Die woord “Silo” beteken “vrede” of vredemaker, en net een persoon pas in by die beskrywing en die werk van God om alle mense te red:

Jes 9:5 Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors—

Luk 2:10-14 En die engel sê vir hulle: Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle ‘n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees, 11 dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die Saligmaker wat Christus, die Here, is. 12 En dit is vir julle die teken: julle sal ‘n Kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in die krip lê. 13 En skielik was daar saam met die engel ‘n menigte van die hemelse leërskare wat God prys en sê: 14 Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde, in die mense ‘n welbehae!

Jesus se fisiese oorsprong is voorwaar uit die stam van Juda. Hy voldoen dus aan hierdie fisiese kriterium vir leierskap in God se koninkryk:

Mat 2:6 En jy, Betlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal ‘n leidsman voortkom wat vir my volk Israel ‘n herder sal wees.

Heb 7:14 Want dit is volkome duidelik dat onse Here uit Juda voortgespruit het, en met betrekking tot hierdie stam het Moses niks gesê van die priesterskap nie.

Maar Jesus bring baie meer as fisiese heerskappy. Hy bring die ware geestelike koningskap in ons harte om ons eie boek (Ps 139:16) se seëls oop te maak , sodat ons heerskappy oor ons eie sonde kan verkry. Alles was in Dawid se koningskap as skadubeeld gebruik vir Jesus se geestelike koningskap in ons harte en denke:

Psa 78:67-72 En Hy het die tent van Josef verwerp, en die stam van Efraim het Hy nie uitverkies nie, 68 maar die stam van Juda uitverkies, die berg Sion wat Hy liefhet. 69 En Hy het sy heiligdom soos hemelhoogtes gebou, soos die aarde wat Hy vir ewig gegrondves het. 70 En Hy het sy kneg Dawid uitverkies en hom van die skaapkrale af geneem. 71 Agter die lammerooie het Hy hom gaan weghaal, om Jakob, sy volk, op te pas en Israel, sy erfdeel. 72 En hy het hulle opgepas na die opregtheid van sy hart en hulle gelei met die verstandige oorleg van sy hande.

Open 5:5 Toe sê een van die ouderlinge vir my [Johannes]: Moenie ween nie; kyk, die Leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy sewe seëls te breek.

Hoe het Jesus hierdie koningskap verkry?

Gen 49:11 Hy maak sy jong esel vas aan die wingerdstok en die vul van sy eselin aan die edelste wynstok; Hy was sy kleed in wyn en sy gewaad in druiwebloed.

Die wingerdstok en die edelste wynstok is aardse simbole van die Christus en Sy koninkryk in die harte van hulle in wie Sy geregtigheid heers nadat Sy oordeel in hulle gekom en voltooi word (Jes 26:9):

Mat 26:26-29 En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, en nadat Hy gedank het, breek Hy dit en gee dit aan sy dissipels en sê: Neem, eet, dit is my liggaam. 27 Toe neem Hy die beker, en nadat Hy gedank het, gee Hy dit aan hulle en sê: Drink almal daaruit. 28 Want dit is my bloed, die bloed van die nuwe testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. 29 Maar Ek sê vir julle: Ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag wanneer Ek dit met julle nuut sal drink in die koninkryk van my Vader.

Open 7:13-14 Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê: Hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle en waarvandaan het hulle gekom? 14 En ek sê vir hom: My heer, u weet dit. En hy sê vir my: Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam.

Christus se leierskap is anders as die piramied-stuktuur waaraan mense gewoon is. Jesus het gesê dat heerskappy in Sy koninkryk heel anders is as die heerskappy op aarde:

Mat 20:25-28 Maar Jesus het hulle na Hom geroep en gesê: Julle weet dat die owerstes van die nasies oor hulle heers en die groot manne oor hulle gesag uitoefen; 26 maar só moet dit onder julle nie wees nie; maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. 27 En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet julle dienskneg wees; 28 net soos die Seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as ‘n losprys vir baie.

Die wingerdstok se unieke struktuur gee ‘n pragtige beeld van Christus se direkte leierskap in elke volgeling se lewe – elke loot van die wingerdstok  is DIREK verbind aan die sentrale stok:

Joh 15:5 Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.

2Kor 1:24 nie dat ons heers oor julle geloof nie, maar ons is medewerkers aan julle blydskap; want in die geloof staan julle vas.

In ons tyd van onkunde verwerp ons Jesus se heerskappy en Sy liggaam, Sy een ware kerk . Ons kruisig Hom ook self deur die sondes wat ons doen. Ons eet Sy brood en ons drink Sy bloed op ‘n onwaardige wyse:

1Kor 11:23-30 Want ek [Paulus] het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin Hy verraai is, brood geneem het; 24 en nadat Hy gedank het, het Hy dit gebreek en gesê: Neem, eet; dit is my liggaam wat vir julle gebreek word; doen dit tot my gedagtenis. 25 Net so ook die beker ná die ete, met die woorde: Hierdie beker is die nuwe testament in my bloed; doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. 26 Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom. 27 Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. 28 Maar die mens moet homself beproef en só van die brood eet en uit die beker drink. 29 Want wie op onwaardige wyse eet en drink, eet en drink ‘n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. 30 Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes, en ‘n aantal het ontslaap.

Paulus noem die “breek” van die liggaam van Christus ook as volg, as ons dit negatief toepas (op ‘n “onwaardige wyse”):

1Kor 3:1-4 En ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus. 2 Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie, 3 omdat julle nog vleeslik is; want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is, is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie? 4 Want as die een sê: Ek is van Paulus; en die ander: Ek van Apollos—is julle nie vleeslik nie? 

1Kor 1:12-13 Ek bedoel dit, dat elkeen van julle sê: Ek is van Paulus, en ek van Apollos, en ek van Céfas, en ek van Christus. 13 Is Christus verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig? Of is julle in die naam van Paulus gedoop?

Die positiewe toepassing is om die EEN brood te sien – dit is EEN Kerk van Christus. Dit is hulle wat deel het aan die bloed van Jesus deur SAAM met Hom te sterf en hul eie sondige lewe af te sterf deur Jesus se kragtige werking In hulle:

1Kor 10:15-17 Ek spreek soos met verstandige mense; oordeel self wat ek sê: 16 die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? 17 Omdat dit een brood is, is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood.

Gal 2:20 Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.

Mat 10:38-39 En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie. 39 Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind.

Open 7:14 En ek sê vir hom: My heer, u weet dit. En hy sê vir my: Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam.

Die werking van die bloed van Jesus is NIE OM DIT TE ‘PLEIT’ nie, maar om te sterf vir self en vleeslikheid! Dit is hoe ware gelowiges ook die ware doop ervaar!

Rom 6:1-7 Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? 2 Nee, stellig nie! Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? 3 Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? 4 Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel. 5 Want as ons met Hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur dié aan sy opstanding; 6 aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. 7 Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde.

Dit is hoe ons die bloed van Jesus REG toepas! Dit is hoe die DOOP reg toegepas word! Deur die doop in SY DOOD word Sy lewe IN ons vrygestel om ons die oorwinning oor ons eie sonde te gee! DIT WERK 100%:

Gen 49:11 Hy maak sy jong esel vas aan die wingerdstok en die vul van sy eselin aan die edelste wynstok; Hy was sy kleed in wyn en sy gewaad in druiwebloed.

Toe Abraham sy esel los by sy dienaars het hy en Isaak alleen gegaan – Isaak was soos ‘n lam wat geslag sou word en het, soos die Lam van God, Jesus Christus, geen weerstand gebied nie. Dit is wanneer ons ons esel los, dat ons as ‘n lam geoffer kan word:

Gen 22:4-6 Op die derde dag toe slaan Abraham sy oë op en sien die plek van ver af. 5 En Abraham sê aan sy dienaars: Bly julle hier met die esel; ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid en dan na julle terugkom. 6 En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en dit op sy seun Isak gesit, en die vuur en die mes in sy hand geneem. So het hulle twee dan saam geloop.

Abraham en Isaak het saam geloop.

Amo 3:3 Sal twee met mekaar wandel tensy hulle eers afgespreek het?

Vleeslike leierskap soek verdeeldheid – hulle soek hul eie koninkrykies en stig partyskappe:

1Kor 11:18-19 Want in die eerste plek hoor ek dat, as julle saamkom in die gemeente, daar skeuringe onder julle is, en gedeeltelik glo ek dit. 19 Want daar moet ook partyskappe onder julle wees, sodat die beproefdes onder julle openbaar kan word.

Koning Saul wou die mense tevrede stel en saamsnoer volgens menslike standarde. Hy het nie God se standaarde gehoorsaam nie. Daarom was die leierskap van die eerste koning van fisiese Israel uit die stam van Benjamin geneem vir ons lering! Die stam van Benjamin was nooit aangewys om die ware lyn van koningskap in fisiese Israel te voorsien nie. God het dit doelbewus so gedoen om aan ons te wys dat die eerste Adam NOOIT sy geestelike koningskap verkry nie!!!

1Sa 9:1-3 En daar was ‘n man van Benjamin met die naam van Kis, die seun van Abíël, die seun van Seror, die seun van Begorat, die seun van Afíag, ‘n Benjaminiet, ‘n vermoënde man. 2 En hy het ‘n seun gehad met die naam van Saul, ‘n jongman en mooi gebou, ja, daar was onder die kinders van Israel geeneen mooier as hy nie: van sy skouers af boontoe was hy hoër as die hele volk. 3 En toe die eselinne van Kis, die vader van Saul, weggeraak het, sê Kis aan sy seun Saul: Neem tog een van die dienaars met jou saam en maak jou klaar, gaan soek die esels.

Saul, die eerste koning van fisiese Israel, was ‘n oppasser van esels – tipeer ons eerste Adam. Dawid, die tweede koning van fisiese Israel, was ‘n skaapwagter – tipeer ons laaste Adam, Jesus Christus. Jesus, die ware Herder van God se kudde, is die Lam van God, maar ook die Leeu van die ware geestelike Jode – die ware “Israel van God”.

Open 5:5-6 Toe sê een van die ouderlinge vir my: Moenie ween nie; kyk, die Leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy sewe seëls te breek. 6 En ek het gesien, en kyk, in die middel van die troon en die vier lewende wesens en in die midde van die ouderlinge staan daar ‘n Lam asof Hy geslag is, met sewe horings en sewe oë, wat die sewe Geeste van God is wat uitgestuur is oor die hele aarde.

Rom 2:28-29 Want nie hy is ‘n Jood wat dit in die openbaar is nie, en nie dít is besnydenis wat dit in die openbaar in die vlees is nie; 29 maar hy is ‘n Jood wat dit in die verborgene is, en besnydenis is dié van die hart, in die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit God.

Gal 6:16 En mag daar vrede en barmhartigheid wees oor almal wat sal wandel volgens hierdie reël, en oor die Israel van God!

Jesus ry op ‘n esel as Hy die eerste keer na ons kom. In ons geestelike onwassenheid kom Christus na ons op ‘n esel:

Joh 12:14-16 En Jesus het ‘n jong esel gevind en daarop gaan sit, soos geskrywe is: 15 Moenie vrees nie, dogter van Sion! Kyk, jou Koning kom en Hy sit op die vul van ‘n esel.

Jesus heers oor ons eerste Adam, maar ons kan nie ten volle verstaan hoe Hy hierdie Adam gebruik in Sy plan nie. Soos Saul in die oë van fisiese Israel voorgekom het, so kom ons voor in ons eie oë. Voor Jesus na ons kom die tweede keer, die “wederkoms”, regeer ons aardse “mens van sonde” in ons tyd van geestelike onkunde en blindheid.

2Th 2:1-4 Maar ons vra julle, broeders, met die oog op die wederkoms van onse Here Jesus Christus en ons vereniging met Hom, 2 om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie—deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees—asof die dag van Christus al daar is. 3 Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf 4 die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.

In hierdie tyd van onkunde en dwaling is ons oortuig dat ons vlees vir ewig sal bestaan en regeer. In ons tyd van geestelike blindheid glo ons ons aardse verbintenisse sal net so voortbestaan in die nuwe lewe. Nee, alles van die vlees sal vernietig word en NUUT gemaak word in GEES:

2Kor 5:16-17 Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie; en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons Hom tóg nie meer so nie. 17 Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. 

In ons tyd van geestelike blindheid wil ons Jesus in vlees dien, solank Hy ons vlees en sy heerskappy instandhou.

Mat 21:4-9 En dit het alles gebeur, sodat vervul sou word die woord wat deur die profeet gespreek is: 5 Sê vir die dogter van Sion: Kyk, jou Koning kom na jou toe, sagmoedig, en Hy sit op ‘n esel, ja, ‘n jong esel, die vul van ‘n pakdier. 6 En die dissipels het gegaan en gedoen soos Jesus hulle beveel het; 7 hulle het die esel en die vul gebring en hulle klere daarop gelê, en Hy het daarop gaan sit. 8 En die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad oopgegooi, en ander het takke van die bome afgekap en op die pad gestrooi. 9 En die skare wat voor geloop en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê: Hosanna vir die Seun van Dawid! Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here! Hosanna in die hoogste hemele!

Ons eersteling van vlees, word alleenlik losgekoop deur ‘n Lam!

Eks 13:13 Maar elke eersteling van ‘n esel moet jy met ‘n lam loskoop. En as jy dit nie loskoop nie, moet jy sy nek breek. Maar al die eersgeborenes van mense onder jou seuns moet jy loskoop.

Ons esel se nek word gebreek want die vlees kan nie in die geestelike koninkryk van God ingaan nie:

1Kor 15:50 Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.

Dit is eers wanneer Jesus aan ons die tweede keer verskyn, en Sy oordeel oor ons eerste Adam voltrek word, dat ons Sy heerlikheid en heerskappy kan sien en ervaar:

Joh 12:16 Dit het sy dissipels egter eers nie verstaan nie; maar nadat Jesus verheerlik is, toe het dit hulle bygeval dat hierdie dinge van Hom geskrywe was en dat hulle dit aan Hom gedoen het.

Jes 26:9 Met my siel begeer ek u in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek U; want as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid.

 

Advertisements

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Lewer kommentaar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s