Ons aardse koningskap is TYDELIK (Deel 5)

Koning Saul was die eerste koning oor fisiese Israel, net soos die “eerste Adam” ook deur God aan elke mens gegee word as die eerste ‘heerser’ oor sy lewe. Ons almal moet eers onder die “eerste Adam” se heerskappy leef tot op die tyd wanneer God aan ons Sy “lewendmakende gees” skenk deur die “laaste Adam”, Jesus Christus:

1Kor 15:45-48 So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees. 46 Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike. 47 Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel. 48 Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense.

Koning Saul se lewe gee vir ons dieper insigte in ons eie tyd wanneer ons onder die heerskappy van die eerste Adam moet leef. Saul was nooit veronderstel om vir ewig te regeer nie, net soos die eerste Adam, ons vlees en al sy fassette, nooit veronderstel was om vir ewig te bestaan nie. Die vlees, die eerste “voorwerp” van stof (Gen 2:7; Gen 3:19), misluk in die hand van die Pottebakker….

Jer 18:1-4 Die woord wat van die HERE tot Jeremia gekom het: 2 Maak jou klaar en gaan af na die huis van die pottebakker, en daar sal Ek jou my woorde laat hoor. 3 Toe het ek afgegaan na die huis van die pottebakker, en hy was juis besig om ‘n stuk werk op die skywe te maak. 4 En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk—soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker—maar hy het daaruit weer ‘n ander voorwerp gemaak soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak.

Die eerste “voorwerp” is ‘n tydelike skepping van God en dit misluk soos die Pottebakker dit “aan die nietigheid onderwerp” het….

Rom 8:20 Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het

Dit is wat die hele storie van koning Saul aan ons wil deurgee, vir die wat dit kan ontvang. Vlees en bloed kan nie in God se geestelike koninkryk heers nie:

1Kor 15:50 Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.

Daar is ‘n vals lering wat baie populêr is en deur baie geglo word, dat die eerste Adam, die mens van vlees, perfek was en toe ‘geval’ het. Stof kan egter nie ‘val’ nie. Dit is van die aarde. Die mens van vlees is die mens “van die aarde”:

Gen 2:7 En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword.

Die “aarde”, of die “land”, het ‘n negatiewe konnotasie in die Skrifte:

Jer 22:29-30 o Land, land, land, hoor die woord van die HERE! 30 So sê die HERE: Skryf hierdie man op as kinderloos, ‘n man wat nie voorspoedig sal wees in sy dae nie; want dit sal niemand van sy geslag geluk om te sit op die troon van Dawid en nog oor Juda te heers nie.

Die aarde, of die land, is ongehoorsaam aan God van nature. Adam en Eva, en ons almal kan self daarvan getuig dat ons as vleeslike skepsels net nie God kan behaag nie:

Rom 8:8 En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie.

Vir ons as mens gee hierdie sondige aardse natuur net probleme. Maar dit is hoe ons na hierdie probleem kyk wat ons of in frustraise laat sit en tob, of ons oë word geopen om te sien wat eintlik aan die gang is. Ons praat in hierdie reeks (en in alles wat op hierdie webtuiste gepubliseer word) met die laasgenoemde groep – met hulle wat regtig wil weet wat aangaan.

Mat 13:3-11 En Hy het baie dinge deur gelykenisse tot hulle gespreek en gesê: ‘n Saaier het uitgegaan om te saai; 4 en terwyl hy saai, val ‘n deel langs die pad, en die voëls het gekom en dit opgeëet. 5 En ‘n ander deel het op rotsagtige plekke geval waar daar nie baie grond was nie; en dadelik het dit opgekom, omdat daar geen diepte van grond was nie; 6 maar toe die son opgaan, is dit verskroei, en omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog. 7 En ‘n ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom en dit verstik. 8 En ‘n ander deel het in die goeie grond geval en vrug opgelewer: die een honderd—, die ander sestig—, die ander dertigvoudig. 9 Wie ore het om te hoor, laat hom hoor! 10 En die dissipels het gekom en vir Hom gesê: Waarom spreek U tot hulle deur gelykenisse? 11 Toe antwoord Hy en sê vir hulle: Omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie.

Koning Saul is ‘n gelykenis van ons eie lewe. God werk eerste met ons aardse mens om aan ons belangrike lesse te leer oor wie Hy is. Ons kan dit nie op ‘n ander manier leer nie want God het besluit hierdie is die beste wyse om geestelike dinge te leer. Ons leer eers van dinge wat NIE geestelik is nie. Ons leer eers die donkerte sodat ons die lig kan verstaan en herken:

Gen 1:1-5 In die begin het God die hemel en die aarde geskape. 2 En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters. 3 En God het gesê: Laat daar lig wees! En daar was lig. 4 Toe sien God dat die lig goed was. En God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis; 5 en God het die lig dag genoem, en die duisternis het Hy nag genoem. En dit was aand en dit was môre, die eerste dag.

Ons leer eers van dood, voor ons die ware lewe kan waardeer! Ons leer eers van die boosheid, voordat ons die voortreflikheid van die goedheid van God kan verstaan en ervaar. En God is die Skepper en Werker in al hierdie opponerende aspekte:

Jes 45:5-7 Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; buiten My is daar geen God nie; Ek omgord jou, hoewel jy My nie geken het nie, 6 sodat hulle kan weet van die opgang van die son en van sy ondergang af dat daar buiten My geeneen is nie; Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; 7 wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.

Ons donker sondige toestand is aan ons onbekend in ons tyd van geestelike blindheid. God weet alles – Hy hoef niks uit te vind nie. Dit is ons wat moet uitvind wat in ons eie harte aangaan en hoekom ons so sondig is. Daarom gee God aan ons Sy gebod en stuur dan beproewinge sodat ons kan uitvind waarom ons nie God se gebod kan hou nie:

Deu 8:1-2 Al die gebooie wat ek jou vandag beveel, moet julle sorgvuldig hou, dat julle mag lewe en vermenigvuldig, en dat julle mag inkom en die land in besit neem wat die HERE aan julle vaders met ‘n eed beloof het. 2 En jy moet dink aan die hele pad waarlangs die HERE jou God jou nou veertig jaar lank in die woestyn gelei het tot jou verootmoediging en beproewing, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie.

Daar is die geheim wat min kan sien. Adam en Eva het nie geweet wat hulle is en wat in hul harte geskuil het nie. God in Sy alwysheid stuur “allerhande versoekinge” om ons vleeslike hart te openbaar AAN ONSSELF. Daarom kon Jakobus die volgende woorde skryf wat baie mense laat struikel. Baie vra hoe Jakobus die volgende woorde kon skryf….moedig hy ons aan om te sondig?! Allermins….lees asseblief verder as vers 2…

Jak 1:1-5 Jakobus, ‘n dienskneg van God en die Here Jesus Christus, aan die twaalf stamme wat in die verstrooiing is: Groete! 2 Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, 3 omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. 4 Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kortkom nie. 5 En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word.

Hier lê wysheid. Ons moet weet waarom ons deur dinge gaan. Die wyse persoon BLY nie in sonde nie. Ons verheerlik God en Sy DOEL met beproewinge, en ons sien die UITKOMS – Jesus Christus en Sy beeld in ons.

Heb 12:1-2 Daarom dan, terwyl ons so ‘n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, 2 die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het.

1Kor 10:13 Geen versoeking het julle aangegryp behalwe ‘n menslike nie; maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra.

Ons moet deur “baie verdrukkinge” in die koninkryk van God gaan – die koninkryk van God kom in ons deur “gelykvormig te wees aan die beeld van Sy Seun” in gees.

Hand 14:22 en die siele van die dissipels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly deur te sê: Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan.

1Pe 4:1 Omdat Christus dan vir ons na die vlees gely het, moet julle jul ook wapen met dieselfde gedagte, dat wie na die vlees gely het, opgehou het met die sonde.

Ons moet deur struikelblokke opgroei. Die vleeslike eerste Adam is die grootste struikelblok en dit is wat die koninkryk van Saul uitbeeld. Saul was ‘n belangrike struikelblok (beproewing) in die totstandkoming van die koningskap van Dawid. Dawid se koningskap verwys na die koninkryk van Christus in ons. Saul was veronderstel om te faal en dan partyskappe te vorm om teen Dawid te veg om sodoende die pad na Dawid se koningskap so moeilik as moontlik te maak!

1Kor 11:19 Want daar moet ook partyskappe onder julle wees, sodat die beproefdes onder julle openbaar kan word.

Ons aardse Adam is ‘n belangrike “struikelblok” want dit maak ons geestelik “beproef”. Ons moet eers hom ervaar om ‘n teenstand teen die laaste Adam in ons te bewerkstellig. Dit gaan dus aan die einde van die dag nie oor ons vyande daarbuite nie, maar oor die vyand in ons eie hart – dit is ons aardse denke (ook geestelik verwys na as ons ‘hemel’ of “in die lug” soos in die vers):

Efes 6:12 Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.

Ons word eerste geskep uit die “stof van die aarde”, ons groei en word sterk in die selfsugtige wêreld van ons eerste Adam en ons dink dat ons belangrik is en beter is as ander mense. Ons soek oral ‘vriende’ wat van ons hou en ons ego kan versadig. Dit is hoe ons aardse koning gevestig word deur die hand en werkinge van God. God is in totale beheer van die hele proses. Saul moes van sy koningskap uitvind van die profeet Samuel, die siener wat God aangestel het. God het dit so bewerkstellig dat Saul se pa se donkies soekgeraak het, en dat Saul en sy dienaars na hulle moes gaan soek….

1Sa 9:3-6 En toe die eselinne van Kis, die vader van Saul, weggeraak het, sê Kis aan sy seun Saul: Neem tog een van die dienaars met jou saam en maak jou klaar, gaan soek die esels. 4 Hy het toe die gebergte van Efraim deurgegaan en die land Salísa deurgegaan, maar hulle nie gekry nie; en hulle het die land Sáälim deurgegaan, maar daar was niks nie; en hy het die land Benjamin deurgegaan, maar hulle het niks gekry nie. 5 Toe hulle in die land Suf kom, sê Saul aan die dienaar wat by hom was: Kom, laat ons teruggaan; anders sien my vader van die esels af en word oor ons besorg. 6 En hy antwoord hom: Maar kyk, in hierdie stad is ‘n man van God, en die man is geëerd: alles wat hy spreek, kom sekerlik uit; laat ons nou daarheen gaan; miskien kan hy ons inlig oor die tog wat ons onderneem het.

God se ware profete is op hoogte van sake. God weet alles en Hy besluit wat Hy aan Sy knegte openbaar vir ‘n spesifieke doel. God werk dus onafhanklik van Sy profete en lig hulle slegs in wat nodig is om te weet:

Amo 3:7 Want die Here HERE doen niks tensy Hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie.

Samuel was reeds bekend met die volk se versoek oor ‘n koning, en hy was ook dan deur God ingelig voordat Saul daar by hom opgedaag het:

1Sa 9:15-17 Want die HERE het dit een dag voor die koms van Saul aan Samuel geopenbaar en gesê: 16 Môre sulke tyd sal Ek ‘n man uit die land Benjamin na jou stuur wat jy moet salf as ‘n vors oor my volk Israel; en hy sal my volk verlos uit die hand van die Filistyne. Want Ek het my volk aangesien, omdat sy geroep na My gekom het. 17 Toe Samuel vir Saul sien, het die HERE hom geantwoord: Hier is die man van wie Ek jou gesê het: Hy sal oor my volk heers.

Saul was deur God gekies as eerste koning van fisiese Israel ten spyte van die feit dat God geweet het wat Saul sou aanvang. Adam en Eva se doen en late, soos ons almal se doen en late, is vooruit bepaal om plaas te vind deur dit wat God in ons almal se indiwiduele ‘boeke’ geskryf het nog voordat enige dae geskep was – m.a.w. voor die grondlegging van die wêreld:

Psa 139:16 U oë het my ongevormde klomp gesien; en in u boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie.

Jer 10:23 Ek weet, o HERE, dat aan die mens sy weg nie toebehoort nie; nie aan ‘n man om te loop en sy voetstappe te rig nie.

Spr 21:1 Die koning se hart is in die hand van die HERE soos waterstrome: Hy lei dit waarheen Hy wil.

God beplan en bepaal, maar ons doen. Ja, God bedoel alles om ten goede te werk, selfs die kwaad wat Hy geskep het en laat uitvoer:

Gen 50:18-20 En sy [Josef] broers het ook self gegaan en voor hom neergeval en gesê: Kyk, ons is u slawe. 19 Maar Josef het hulle geantwoord: Moenie bevrees wees nie; want is ek in die plek van God? 20 Want júlle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit [die kwaad] ten goede gedink om te doen soos dit vandag is, om ‘n groot volk in die lewe te hou.

Alles wat God skep en beplan, ook die kwaad, gebeur ten goede. Ons egter het nie daardie vermoë nie. Ons doen net kwaad vir gevolge wat kwaad aanhelp. Ons is skuldig aan die bose daad, al het dit gekom “deur die mond van God….vir goede”.

Mat 4:4 Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.

Ons DOEN dus ALTYD God se Woord, vir die wat dit kan ontvang.

Joh 15:2-5 Elke loot wat in My nie vrug dra nie, neem Hy weg; en elke loot wat vrug dra, dié maak Hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. 3 Julle is alreeds rein deur die woord wat Ek tot julle gespreek het. 4 Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie. 5 Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.

Vir baie is dit onmoontlik om te sien dat dit God is wat alles bewerkstellig wat in ons lewens gebeur. Daarom ‘ken’ hulle nie God nie – of anders gestel, daarom ‘ken’ God hulle nie:

Mat 7:21-23 Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. 22 Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? 23 En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!

Rom 1:21 omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, Hom nie as God verheerlik of gedank het nie; maar hulle het dwaas geword in hul oorlegginge, en hul onverstandige hart is verduister.

Ons is “verstandig” as ons God kan verheerlik IN ALLES, en kan sien dat ons ALLES DOEN wat uit God se mond gaan….dit wat in Sy boek geskryf is:

Mat 7:24-25 Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met ‘n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. 25 En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots.

Luister mooi…die winde, die reën en die waterstrome het nie gewyk van daardie ‘goeie’ huis nie, maar dit het nog steeds daarteen gekom met groot geweld, maar die fondasie was reg – die persoon het geweet dat dit alles van God kom. Hy weet die hoekoms en die waaroms. Ons berus in Hom. So “LUISTER EN DOEN” ons God se Woord as ons weet dat ALLES wat ons ELKE DAG ervaar van God kom. Dit is inderdaad ons daaglikse brood:

Mat 6:9-11 Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word; 10 laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde; 11 gee ons vandag ons daaglikse brood;

Die eerste Adam, ons koning Saul, weet glad nie hiervan nie, en is totaal onbewus van God se ware profeet, Sy Woord, Jesus Christus wat alles bewerkstellig om te gebeur. Dit is waarom Saul nooit as die ware koning van Israel deur God aangestel was nie. Hy was ‘n blinde leier van ‘n blinde volk.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s