Ons aardse koningskap is TYDELIK (Deel 6)

Koning Saul se lewe as koning oor fisiese Israel dien as ‘n goeie voorbeeld van ons “eerste Adam”, ons vlees, met al sy natuurlike drange wat ons lewens hier op aarde regeer – alles onder totale beheer van God. Hierdie “eerste Adam” se heerskappy is egter tydelik van aard. Ons sien en besef dit eers wanneer God aan ons die openbaring van die “laaste Adam”, Jesus Christus, bring:

1Kor 15:45-46 So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees. 46 Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike.

Open 1:1-3 Die openbaring van Jesus Christus wat God Hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat Hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het, 2 wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus alles wat hy gesien het. 3 Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby.

God het vooruitbepaal dat Israel ‘n koning sou wou hê as hulle in die beloofde land sou kom. Koning Saul se roeping as koning was dus deur God bepaal en beheer…

Deu 17:14-15 As jy kom in die land wat die HERE jou God jou sal gee, en dit in besit neem en daarin woon en dan sê: Ek wil ‘n koning oor my aanstel soos al die nasies wat rondom my is, 15 dan moet jy sekerlik ‘n koning oor jou aanstel wat die HERE jou God sal verkies; uit die midde van jou broers moet jy ‘n koning oor jou aanstel; jy mag geen uitlander, wat jou broer nie is nie, oor jou aanstel nie.

Die mense se begeerte om ‘n koning te hê was God se idee lank voor die volk so ‘n begeerte gehad het. God word nie deur mense gelei nie, en God is ook nie verras met wat mense dink en doen nie. Hy bepaal alles…van die indiwiduele vlak af tot op gemeenskaplike vlak – alles is aan God bekend:

Psa 139:1-4 Vir die musiekleier. ‘n Psalm van Dawid. HERE, U deurgrond en ken my. 2 U ken my sit en my opstaan; U verstaan van ver my gedagte. 3 U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed bekend. 4 Want daar is nog geen woord op my tong nie—of U, HERE, U ken dit geheel en al.

God is nie alleenlik die Skepper van alle goeie dinge nie, maar Hy is inderdaad ook die Skepper van dit wat boos en onheilig is. Lees, Hy sê self so….

Jes 45:5-7 Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; buiten My is daar geen God nie; Ek omgord jou, hoewel jy My nie geken het nie, 6 sodat hulle kan weet van die opgang van die son en van sy ondergang af dat daar buiten My geeneen is nie; Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; 7 wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.

Spr 16:4 Alles het die HERE gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil.

Alles as “baie goed” geskep deur God vir die doel waarvoor Hy dit wou gebruik:

Gen 1:31 Toe sien God alles wat Hy gemaak het, en—dit was baie goed. En dit was aand en dit was môre, die sesde dag.

Net God kan ALLES skep en ALLES beheer. NIKS is buite Sy totale beheer nie. Daar is voorwaar geen ander skepper nie. Ons leer om ALLES uit God se hand te ontvang – die goed en die kwaad; dit wat heilig is en dit wat onheilig is. Hierdie is ‘n bitter pil vir die natuurlike mens om te sluk:

Job 2:10 Maar hy antwoord haar: Soos ‘n dwaas praat, praat jy! Die goeie sou ons van God aanneem, en nie ook die slegte aanneem nie? By dit alles het Job nie gesondig met sy lippe nie.

Hierdie dinge is eerste vir ons verberg, net soos die salwing van koning Saul eers in die privaat gedoen was – net Samuel en Saul was teenwoordig:

1Sa 9:26-27 En hulle het vroeg opgestaan. Toe die rooidag uitkom, het Samuel Saul op die dak geroep en gesê: Staan op, dat ek jou kan wegbring. En Saul het opgestaan, en hulle twee, hy en Samuel, het na buite gegaan. 27 Terwyl hulle by die einde van die stad afdaal, sê Samuel vir Saul: Beveel die dienaar dat hy voor ons uit verder gaan—en hy het verder gegaan—maar staan jy eers stil, dat ek jou die woord van God kan laat hoor. 1Sa 10:1 En Samuel het die kruik met olie geneem en dit op sy hoof uitgegiet en hom gesoen en gesê: Het die HERE jou nie gesalf as vors oor sy erfdeel nie?

Ons is aanvanklik totaal onbewus van die geestelike toestand van die aardse Adam by sy skepping, en ons weet ook niks van God se doel met die eerste Adam nie. In ons onkunde strompel ons maar voort en volg ander mense. Die meeste mense gaan hul hele lewe deur sonder om ‘n idee te hê wat hulle nou eintlik op die aarde kom maak het. Mense leef onvervulde lewens en alles wat mense na soek en najaag bring geen blywende vrede en rus nie. Hoeveel keer hoor mens van die vrae wat mense op hul sterfbed mee worstel. Ons aardse wysheid en skatte is dan ook van geen hulp nie. Die ryk en wyse koning Salomo het alles gehad wat sy aardse oë kon begeer, maar hy het op die einde van sy lewe ook maar geëindig met geestelike verval en al die tergende vrae.

Pred 2:10-11 En alles wat my oë begeer het, het ek hulle nie ontsê nie; my hart het ek van geen enkele vreugde teruggehou nie, want my hart het hom verheug vanweë al my moeitevolle arbeid, en dit was my deel van al my moeitevolle arbeid. 11 Toe het ek gekyk na al my werke wat my hande tot stand gebring het, en al die moeitevolle arbeid wat ek verrig het—en kyk, dit was alles tevergeefs en ‘n gejaag na wind, en daar was geen voordeel onder die son nie.

Pred 2:15 Daarom het ek in my hart gesê: Dieselfde wat die dwaas tref, sal my ook tref; waarvoor was ek dan so buitengewoon wys? En ek het in my hart gespreek dat dit ook tevergeefs is.

Die volk van Israel was ook totaal onbewus dat God hul harte regeer het. Hy het die koning gekies om aan hulle, en aan ons, ‘n paar lesse te leer oor die toestand van ons aardse koning. Die hart van ons aardse koning is verdorwe en bedrieglik – en ons leer dit ken deur harde lesse:

Jer 17:9 Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken?

Ons eie harte is verberg vir ons en ons kan nie sien in watter geestelike toestand God dit geskep het, en hoe Hy dit regeer vir Sy doel nie. Ons natuurlike denke ken NIKS van God se geestelike werke nie:

1Kor 2:14 Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

Ons word deur ons aardse trots en welluste in donkerte gehou, terwyl ons oortuig is dat ons die lig kan sien:

Mat 6:22-23 Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. 23 Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie!

Na die privaat gesprek tussen Samuel en Saul, en Saul se privaat salwing as koning, het Saul self niemand vertel wat Samuel aan hom gesê het nie, en ook niks oor sy salwing as koning gerep nie:

1Sa 10:14-16 En die oom van Saul het vir hom en sy dienaar gevra: Waar het julle heen gegaan? Daarop sê hy [Saul]: Om die esels te soek; en toe ons sien dat hulle daar nie was nie, het ons na Samuel gegaan. 15 En die oom van Saul sê: Vertel my tog wat Samuel julle meegedeel het. 16 Toe sê Saul vir sy oom: Hy het ons verseker meegedeel dat die esels gevind is. Maar die saak van die koningskap, waar Samuel van gespreek het, het hy hom nie vertel nie.

Saul was agterna in ‘n publieke proses en seremonie as koning gesalf:

1Sa 10:17-24 En Samuel het die volk na die HERE in Mispa byeengeroep 18 en aan die kinders van Israel gesê: So spreek die HERE, die God van Israel: Ek het Israel uit Egipte laat optrek en julle gered uit die hand van die Egiptenaars en uit die hand van al die koninkryke wat julle verdruk het. 19 Maar julle verwerp vandag julle God wat julle uit al jul onheile en node verlos het, en sê: Nee, maar jy moet ‘n koning oor ons aanstel. Stel julle dan nou op voor die aangesig van die HERE volgens julle stamme en volgens julle geslagte. 20 Toe Samuel dan al die stamme van Israel laat nader kom het, is die stam van Benjamin aangewys; 21 en toe hy die stam van Benjamin volgens sy geslagte laat nader kom het, is die geslag van Matri aangewys; verder is Saul, die seun van Kis, aangewys. En hulle het hom gesoek, maar hy was nie te vinde nie. 22 En hulle het die HERE verder geraadpleeg: Het nog iemand hierheen gekom? En die HERE sê: Kyk, hy het tussen die pakgoed weggekruip. 23 Daarop het hulle geloop en hom daarvandaan gebring; en toe hy tussen die mense gaan staan, was hy van sy skouers af boontoe hoër as die hele volk. 24 En Samuel sê aan die hele volk: Sien julle hom wat die HERE uitgekies het? Want daar is nie een onder die hele volk soos hy nie. Toe juig die hele volk en sê: Mag die koning lewe!

Maar die volk sal eers agterna uitvind dat hierdie koning nie God se standaarde kon handhaaf nie. Net ons vind ons ook eers later uit, wanneer God ons oë oopmaak, dat die vlees nooit God se standaarde kan handhaaf nie – God het dit doelbewus so geskep.

1Kor 15:50 Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.

Rom 8:20 Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het.

Ons vind eers later uit dat vlees wel ‘n tydelike plek inneem in God se EEN plan, en dat Hy ALLES nuut gaan maak in Christus, die “laaste Adam”. Dan eers sien ons alles en almal in ‘n totale ander lig!!!

2Kor 5:16-17 Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie; en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons Hom tóg nie meer so nie. 17 Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.

Open 1:1-3 Die openbaring van Jesus Christus wat God Hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat Hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het, 2 wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus alles wat hy gesien het. 3 Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby.

Advertisements

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Lewer kommentaar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s