Ons aardse koningskap is TYDELIK (Deel 13)

Ek het as 6/7 jarige seun my eerste ondervinding met die dood gehad toe ‘n neef van my deur ‘n fratsongeluk sy jong lewe verloor het. Hierdie gebeurtenis het ‘n proses in my aan die gang gesit om met God te worstel oor waaroor lewe (en dood) gaan. Ek het baie vrae gehad, en elke keer as die dood en ander tragiese dinge in die lewe my gekonfronteer het, was ek net meer vasberade om uit te vind wat aangaan. Ons word deur Jesus self aangemoedig om te soek, te bid, te vra!

Mat 7:7-11 Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word. 8 Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. 9 Of watter mens is daar onder julle wat, as sy seun hom brood vra, aan hom ‘n klip sal gee; 10 en as hy ‘n vis vra, aan hom ‘n slang sal gee? 11 As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat Hom bid!

Ek is seker die volgende woorde van Job was die dag van my neef se begrafnis gelees, soos dit by baie begrafnisseremonies en by tye van verliese gelees word:

Job 1:20-22 Toe staan Job op en skeur sy mantel, en hy het sy hoof geskeer en in aanbidding op die grond geval 21 en gesê: Naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak sal ek daarheen terugkeer. Die HERE het gegee, en die HERE het geneem: die Naam van die HERE sy geloofd! 22 By dit alles het Job nie gesondig en aan God niks ongerymds toegeskrywe nie,

“Die HERE het gegee, en die HERE het geneem” is woorde wat elke soekende siel sekerlik met vrae vul. Op 6/7 jarige ouderdom was my vraag aan God waarom Hy dan vir ons mense gee met wie ons dan intieme verhoudinge smee, en dan kom Hy en neem hulle eenvoudig weg van ons. In my soeke na die antwoorde op vrae soos hierdie, het ek eers die valse antwoorde gekry van die valse leraars wat my in ‘n valse geloof gehou het vir baie jare. Ek was geleer dat Job se stelling nie God se woorde is nie, maar ‘n mens s’n. Ek was geleer dat daar baie sulke stellings gemaak word in die Skrifte deur mense en deur Satan self, maar dat daardie woorde nie God se woorde is nie. Die oë van hierdie valse leraars en my eie oë was verblind vir die woorde in vers 22:

“By dit alles [wat Job gesê het in verse 20 en 21] het Job nie gesondig en aan God niks ongerymds toegeskrywe nie…”

Toe Job ALLES wat met hom gebeur het aan God toeskryf, het hy nie daarin gesondig nie! God neem VOLLE verantwoordelikheid oor alles wat met Job (en met ons almal) gebeur! Ja, Hy gebruik wel Satan in die proses, maar Satan (of enige ander werktuig) kan nie buite die spesifieke opdragte van God opereer, soos Job 1 en Job 2 en die hele inhoud van die Skrifte ook vir ons duidelik uitbeeld. Goed en kwaad is inderdaad in God se hand, en selfs in hierdie uitspraak van Job aan sy vrou het hy nie gesondig nie!

Job 2:10 Maar hy antwoord haar: Soos ‘n dwaas praat, praat jy! Die goeie sou ons van God aanneem, en nie ook die slegte aanneem nie? By dit alles het Job nie gesondig met sy lippe nie.

Satan is inderdaad ‘n leuenaar,  ‘n moordenaar, ‘n vernieler, ‘n verderwer, “van die begin af”, maar Hy is ‘n werktuig in God se hand!

Joh 8:44 Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was ‘n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy ‘n leuenaar is en die vader daarvan.

Jes 54:16 Kyk, Ék het die smid geskape wat die koolvuur aanblaas en ‘n wapen voortbring volgens sy ambag; ook het Ék die verderwer geskape om te verniel.

Spr 16:4 Alles het die HERE gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil [ook die dag van dood].

God neem uiteindelik verantwoordelikheid vir alles. En dit is wat die aardse mens net nie kan aanvaar nie. In sy eiewysheid wil die mens God misken, of God verontskuldig van sommige dinge wat hier op die aarde gebeur, veral van al die kwaad (die dood ingesluit) wat hier plaasvind! Maar God se Woord is duidelik vir hulle wat dit in nederigheid kan ontvang. Hy alleen is SKEPPERGOD en Hy bewerkstellig alles!!! Dit is tog immers wat die konsep en werklikheid van ‘n soewereine God beteken!

Jes 45:5-7 Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; buiten My is daar geen God nie; Ek omgord jou, hoewel jy My nie geken het nie, 6 sodat hulle kan weet van die opgang van die son en van sy ondergang af dat daar buiten My geeneen is nie; Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; 7 wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil [die kwaad / die dood] skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.

Maar in my tyd in duisternis en leuens het ek hierdie valse leraars geglo. Hierdie valse leraars het my laat glo dat net sommige woorde in die Skrifte God se Woord was. Maar ek het stelselmatig uitgevind dat die valse leraars met gesplete tonge praat, en hulle sien God dan ook asof Hy soos hulle praat. Nee, God is nie ‘n mens nie – Hy is waaragtig en elke mens ‘n leuenaar:

Rom 3:4 …..Maar God moet waaragtig wees en elke mens leuenagtig, soos geskrywe is: Sodat U geregverdig kan word in u woorde en oorwin as U gerig hou.

God is geregverdig deur al Sy woorde wat in “die hele inhoud” van die Skrifte voorkom:

Psa 119:160 Die hele inhoud van u woord is waarheid, en al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid.

Alles wat geskryf is in die Bybel is deur God “ingegee” vir ons lering!

Rom 15:4 Want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die Skrifte hoop kan hê.

2Ti 3:16 Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid.

Die valse leraars het my ook vertel dat die aardse vleesmens (die “eerste Adam”) eintlik perfek gemaak was en in God se geestelike beeld was. Hulle sê ook dat hierdie aardmens veronderstel was om vir ewig te bestaan. As mens sulke onsin glo dan sal mens inderdaad sukkel om die aardse lewe en die dood te verstaan. Nee, die aardse mens was nog nooit en sal ook nooit in God se geestelike koninkryk bestaan nie:

1Kor 15:50 Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.

Ons aardse mens in vlees (die eerste Adam) is inderdaad ‘n tydelike skepping en God gee hierdie Adam aan ons vir ‘n beperkte tyd voordat die beter skepping, deur die “laaste Adam” in gees, aan ons almal gegee sal word:

1Kor 15:45-49 So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees. 46 Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike. 47 Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel. 48 Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. 49 En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra.

Ek het van hierdie waarheid eers in my laat 40’s kennis geneem na baie jare van worstelinge met God. Dit was goed want ek was deur God onder die dwalinge gehou sodat ek baie belangrike lesse moes leer:

2Th 2:11 En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo,

Sien, die antwoorde op hierdie belangrike dinge kom nie deur ‘n maklike weg nie. Ons gaan ook nie in God se koninkryk met ‘n 10-sekonde gebed en ‘n “halleluja”- skree nie. Ons gaan ook nie in God se koninkryk deur kerklidmaatskap en baie ander goeie werke nie. Nee, geloof kom nie deur hierdie aardse bedrywighede nie.

Efes 2:8-10 Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; 9 nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. 10 Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.

Daar is net een manier hoe ons ingaan in God se geestelike koninkryk om Sy werke te verstaan en te aanvaar, en dit is “deur die geloof” in die “hele inhoud van Sy Woord” (Ps 119:160).

Rom 10:17 Die geloof [in Christus se werke] is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.

Dit is lang proses om “in die geloof te bly’….

Hand 14:22 …..die siele van die dissipels [was] versterk en hulle [was] vermaan om in die geloof te bly deur te sê: Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan.

Ons aardse mens glo nie hierdie woorde nie. Nee, hy glo die woorde van die valse leraars wat in verskeie vorms na ons gestuur word. Ons val vir hulle woorde want ons wil so graag hulle glo. Hulle streel ons ego want ons aardse mens glo hy is ‘n tipe koning wat gestreel en bewonder moet word. Hy glo al hierdie valse dinge oor homself en oor God. Hy sit op God se troon en verbeel hom dat hy vir ewig sal regeer. Hy is inderdaad God se teëstander….

2Th 2:3-4 Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf 4 die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.

Koning Saul is die Ou Testamentiese tipe  van hierdie eerste koning in ons hart. Hy is ongelowig en ongehoorsaam aan God se woorde. Hy glo in homself en sy idee van dinge doen. Hy is hardkoppig en eiewys. Saul se seun,  Jónatan, beeld egter vir ons net die teenoorgestelde uit – die gelowige wat God se woorde vertrou en ten volle aanneem. Saul maak sy eie reëls en glo hy is reg (eiegeregtig). Na die oorwinning wat Israel verkry het in ‘n veldslag teen die Filistyne wat deur Jónatan bewerkstellig was, oortree Jónatan onbewustelik een van sy pa se reëls wat hy met ‘n eed besweer het.

1Sa 14:23-30 En die HERE het Israel op dié dag verlos. Toe die geveg dan by Bet-Awen verbygaan, 24 en die manne van Israel dié dag aangedryf word, het Saul die manskappe besweer en gesê: Vervloek is die man wat iets eet tot vanaand, sodat ek my op my vyande kan wreek. Daarom het al die manskappe aan niks geproe nie. 25 En al die mense het in ‘n bos gekom, en daar was heuning op die veld. 26 Toe die manskappe in die bos kom, was daar oorvloed van heuning; maar niemand het met sy hand aan sy mond geraak nie, omdat die manskappe bevrees was vir die eed. 27 Maar Jónatan het nie gehoor toe sy vader die manskappe besweer het nie en het die punt van die staf wat in sy hand was, uitgesteek en dit in ‘n heuningkoek gedoop en sy hand aan sy mond gebring, en sy oë het helder geword. 28 Daarop spreek een van die manskappe hom aan en sê: Jou vader het die manskappe met hierdie dure eed besweer: Vervloek is die man wat vandag iets eet. Daarom is die volk afgemat. 29 En Jónatan sê: My vader stort die land in die ongeluk; kyk tog hoe helder my oë nou is, omdat ek hierdie bietjie heuning geproe het. 30 Hoeveel te meer as die manskappe vandag vry kon eet van die buit van hul vyande wat hulle gevind het! Maar nou is die slagting onder die Filistyne nie groot nie.

Die manne was uitgeput en Saul was dwaas. God antwoord toe ook nie vir Saul in sy dwaasheid nie:

1Sa 14:36-37 Toe sê Saul: Laat ons in die nag aftrek agter die Filistyne aan, en laat ons onder hulle plunder totdat dit môre lig word; en ons moet nie een onder hulle laat oorbly nie. En hulle antwoord: Doen alles wat goed is in u oë. Maar die priester het gesê: Laat ons hier tot God nader. 37 Toe het Saul God geraadpleeg: Sal ek aftrek agter die Filistyne aan? Sal U hulle in Israel se hand gee? Maar Hy het hom dié dag nie geantwoord nie.

Saul het egter nie sy ongeloof en eiewysheid gesien nie, maar eerder die fout elders probeer uitwys. Deur die uitwysing van die lot (soos altyd bepaal was deur die beslissing die Urim en die Tummim in fisiese Israel) wou Saul hierdeur die vinger wys na iemand anders, al was dit ook sy eie seun was moes sterf:

1Sa 14:38-39 En Saul sê: Kom nader hierheen, al die hoofde van die volk, en ondersoek en kyk waarin hierdie sonde vandag begaan is. 39 Want so waar as die HERE leef wat Israel verlos, al was dit ook in my seun Jónatan, dan moet hy sekerlik sterwe! Maar niemand uit al die manskappe het hom geantwoord nie.

Aardse regeerders en leraars wie in ongeloof en hoogmoed opereer (op die “hoogtes van Tofet”) sal selfs hul eie kinders en geliefdes offer aan vuur, self deur te glo aan ‘n valse “ewige helse vuur”. Hulle preek hierdie “verfoeisels” skaamteloos as deel van die Christelike leerstellings – “in die huis waaroor my Naam uitgeroep is”:

Jer 7:30-31 Want die kinders van Juda het gedoen wat verkeerd is in my oë, spreek die HERE. Hulle het hul verfoeisels gesit in die huis waaroor my Naam uitgeroep is, om dit te verontreinig. 31 En hulle het die hoogtes van Tofet gebou wat in die dal van die seun van Hinnom is, om hulle seuns en hulle dogters met vuur te verbrand—iets wat Ek nie beveel het nie en in my hart nie opgekom het nie.

Maar die waarheid sal altyd seëvier want God word geëer “deur die geloof”:

1Sa 14:40-45 Daarop sê hy aan die hele Israel: Julle moet eenkant staan, en ek en my seun Jónatan sal eenkant staan. En die manskappe antwoord Saul: Doen wat goed is in u oë. 41 Toe sê Saul aan die HERE: God van Israel, gee tog die waarheid! En Jónatan en Saul is aangewys, maar die manskappe het vry uitgegaan. 42 En Saul sê: Werp die lot tussen my en my seun Jónatan. En Jónatan is aangewys. 43 Daarop vra Saul vir Jónatan: Gee my tog te kenne wat jy gedoen het. En Jónatan het hom te kenne gegee en gesê: Ek het net ‘n bietjie heuning geproe met die punt van die staf wat in my hand was; hier is ek, ek sal sterwe. 44 Toe sê Saul: Mag God aan my so doen en so daaraan toedoen, jy moet sekerlik sterwe, Jónatan! 45 Maar die manskappe het aan Saul gesê: Moet Jónatan sterwe wat hierdie groot verlossing in Israel bewerk het? Volstrek nie! So waar as die HERE leef, geen haar van sy hoof sal op die aarde val nie! Want met God het hy dit vandag gedoen. So het die volk dan Jónatan losgekoop, dat hy nie gesterf het nie.

Jónatan was ons tipe van die geloof wat ons in Christus verkry wat ons voorberei en krag gee om selfs nie die dood te vrees nie. Om “in die geloof te bly” moet ons deur “baie verdrukkinge” in vlees gaan! Die “vlees” sluit in alles wat ons in hierdie “eerste Adam” verkry en waaraan ons so gou geheg raak – veral ons verhouding met mense. Maar die “vlees” is eintlik ‘n doodsproses – ons lewe in DOOD, en dit is hierdie dood wat ons “deur die geloof” oorwin:

Rom 8:6 Want wat die vlees bedink, is die dood, ….

Rom 8:7 omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie.

Rom 8:8 En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie.

Ons tyd in vlees is belangrik omdat ons daardeur die lewe verkry. Dit is waarom Jesus in vlees gekom het, gesterf het, en opgestaan het in gees om nou in ons te kom woon sodat ons deur die geloof in DIE INWONENDE Jesus oorwinning oor die dood behaal!

Heb 2:14-15 Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het—dit is die duiwel— 15 en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was.

 

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s