Ons aardse koningskap is TYDELIK (Deel 15)

Vir baie is dit ‘n bitter pil om te sluk as hulle uitvind dat God die Skepper is van ALLES, insluitend die duisternis en die bose.

Gen 1:1-2 In die begin het God die hemel en die aarde geskape. 2 En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters.

Hoor God se eie woorde soos opgeteken deur die profeet Jesaja:

Jes 45:5-7  Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; buiten My is daar geen God nie; Ek omgord jou, hoewel jy My nie geken het nie,  6  sodat hulle kan weet van die opgang van die son en van sy ondergang af dat daar buiten My geeneen is nie; Ek is die HERE, en daar is geen ander nie;  7  wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.

God maak geen verskoning daarvoor dat alles in die skepping Sy idee is nie – ja, Hy beheer elke ding wat gebeur, selfs die dade van die bose:

Spr 16:4  Alles het die HERE gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil.

Jes 54:16  Kyk, Ék het die smid geskape wat die koolvuur aanblaas en ‘n wapen voortbring volgens sy ambag; ook het Ék die verderwer geskape om te verniel.

Josef se tien broers moes leer dat God wel deur die goddelose en hul bose dade goeie dinge na vore laat kom – net God kan dit doen:

Gen 45:1-8  Toe kon Josef hom nie langer bedwing voor almal wat by hom gestaan het nie, en hy roep: Laat almal van my af weggaan! En daar het niemand by hom gestaan toe Josef hom aan sy broers bekend gemaak het nie.  2  Daarop bars hy in trane uit, sodat die Egiptenaars en ook die huis van Farao dit gehoor het.  3  En Josef sê vir sy broers: Ek is Josef! Leef my vader nog? Maar sy broers kon hom nie antwoord nie, want hulle was verskrik voor hom.  4  Verder sê Josef vir sy broers: Kom tog nader na my. En toe hulle nader kom, sê hy: Ek is julle broer Josef vir wie julle na Egipte verkoop het.  5  Maar wees nou nie bedroef nie, en laat daar geen ontstemming by julle wees dat julle my hierheen verkoop het nie. Want om lewens te behou, het God my voor julle uit gestuur.  6  Want daar was nou twee jaar hongersnood in die land, en daar is nog vyf jaar waarin nie geploeg of geoes sal word nie.  7  Maar God het my voor julle uit gestuur om vir julle ‘n oorblyfsel op die aarde te verseker en om julle in die lewe te hou tot ‘n groot verlossing.  8  Júlle het my dan nou nie hierheen gestuur nie, maar God; en Hy het my ‘n raadsman van Farao gemaak en ‘n gebieder oor sy hele huis en ‘n regeerder in die hele Egipteland.

Die woorde “Ek is julle broer Josef vir wie julle na Egipte verkoop het… dat julle my hierheen verkoop het..” klink teenstrydig met die woorde “Júlle het my dan nou nie hierheen gestuur nie, maar God.” Was dit die broers of was dit God? Dit is nie teenstrydige stellings nie, want dit is God wat alles, ook Josef se tien broers se bose dade aan Josef, gebruik vir Sy doel!

Die bose en goddelose voer hul bose dade uit, maar God beplan dit eintlik vooraf om presies plaas te vind soos Hy dit wil hê, sodat God daardeur die goeie dinge na vore kan bring.

Hierdie waarheid is onaanvaarbaar vir die meeste mense en hulle beveg woorde soos hierdie met alles wat hulle het. Hulle kan net nie aan God sulke dinge toeskryf nie.

Maar God maak geen verskoning vir Sy werkswyse nie en Hy het dit regdeur die Skrifte laat neerskryf – oop en bloot! Skynheiliges en geveinsdes lees oor hierdie waarhede in God se Woord en probeer hul bes om God se ‘reputasie’, soos hulle dit wil glo, te verdedig.

Pateties!

Hierdie “verborgenheid van die ongeregtigheid” is aan die werk in elke mens vir ‘n beperkte tyd, soos deur God bepaal. Hierdie “ongeregtige” is die koning in ons eie hart wat God se werke en Sy werkswyse teënstaan. Hierdie “ongeregtige” koning gaan op die regte tyd aan elkeen persoonlik geopenbaar word en dan uitgewis word deur God. Maar tot  dan gee God ons almal oor om onder hierdie “mens van sonde” se heerskappy en leuens te opereer:

2Th 2:3-4  Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf  4  die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.

2Th 2:7-12  Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teëhou, uit die weg geruim is;  8  en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak,  9  hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen  10  en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie.  11  En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo,  12  sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behae gehad het in die ongeregtigheid.

As God dus sê dat Hy berou het oor hierdie skepping en die tyd wat Hy hierdie aardse regeerder, die aardse mens, in ons gee om te regeer, dan moet dit verstaan word binne die konteks van God se heiligheid en Sy afkeer van sonde:

Gen 6:5-7  Toe die HERE sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyddeur net sleg was,  6  het dit die HERE berou dat Hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in Sy hart.  7  En die HERE sê: Ek sal die mens wat Ek geskape het, van die aarde verdelg, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel; want dit berou My dat Ek hulle gemaak het.

God het ook nie berou soos ‘n mens berou het nie. Goddelike berou is egter iets wat nie maklik na mens kom nie want mens het net berou as hy uitgevang word.

1Sa 15:29  En ook lieg die Roem van Israel nie, en Hy ken geen berou nie; want Hy is geen mens, dat Hy berou sou hê nie.

Koning Saul is die tipe van hierdie aardse heerser in ons – die “mens van sonde”. Saul se koningskap was onder andere gekenmerk deur ongehoorsaamheid en eiewysheid. Hy was ook ‘n vermetele leuenaar en bedrieër. Saul het selfs gedink hy kon Samuel (en dus ook God) om die bos lei:

1Sa 15:10-14  En die woord van die HERE het tot Samuel gekom en gesê:  11  Ek het berou gekry dat Ek Saul koning gemaak het, want hy het van My afvallig geword en my woorde nie uitgevoer nie. Toe het Samuel kwaad geword en die hele nag deur die HERE aangeroep.  12  Maar die môre vroeg het Samuel hom klaargemaak om Saul te ontmoet. En aan Samuel is meegedeel en gesê: Saul het in Karmel aangekom, en kyk, hy het vir hom ‘n gedenkteken opgerig; en hy het weggedraai en verbygegaan en afgetrek na Gilgal.  13  Toe Samuel by Saul kom, sê Saul vir hom: Mag u geseënd wees deur die HERE: ek het die woord van die HERE uitgevoer. 

God in Sy barmhartigheid lei ons egter tot ware berou en bekering:

Rom 2:4  Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie?

Dit is hoe ons Samuel se rol in Saul se aanstelling as koning en raadgewer aan Saul moet sien. Samuel het Saul geduldig gelei om die waarheid te praat:

1Sa 15:14  Daarop vra Samuel: Maar wat vir ‘n geblêr van kleinvee is dit in my ore en ‘n gebulk van beeste wat ek hoor?

Maar hoor net Saul se antwoord wat weereens wys hoe ons aardse koning optree as ons rekenskap moet gee oor ons dade:

1Sa 15:15  En Saul sê: Van die Amalekiete het hulle dit gebring, want die manskappe het die beste kleinvee en beeste gespaar om aan die HERE u God te offer; maar die ander het ons met die banvloek getref.

Ons wys die vinger eerder na ander in pleks na onsself…dit was “hulle”….”die manskappe”. Ons almal ken dit. Dit was ook Saul se tegniek om rekenskap te gee. Saul, en ons almal het dit geleer van ons almal se aardse ouers, Adam en Eva, toe hulle ook uitgevang was. Kyk hoe kom God op ons vlak en maak asof Hy nie weet van ons, en wat ons aanvang nie – dit is hoe die natuurlike mens dink. Ons natuurlike denke laat ons glo dat God nie ons gedagtes ken nie, en dat ons daaglikse handelinge aan God onbekend is. So, God hanteer ons dan volgens ons onkunde….

Gen 3:9  Toe roep die HERE God na die mens en sê vir hom: Waar is jy?

God openbaar Homself aan ons op die manier waarop ons Hom sien en hanteer:

Psa 18:26-27 By die liefderyke betoon U Uself liefderyk, by die opregte man opreg,  by die reine rein; maar by die valse betoon U Uself verkeerd.

Adam is sy blindheid reageer soos alle natuurlike mense sou doen – hy antwoord asof God nie alles weet nie:

Gen 3:10  En hy antwoord: Ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak; daarom het ek my verberg.

En dan begin die sotlike vingerwysings. Eers Adam…

Gen 3:11-12  En Hy sê: Wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan Ek jou beveel het om nie te eet nie?  12  En die mens antwoord: Die vrou wat U gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee, en ek het geëet.

En dan Eva…

Gen 3:13  Daarop sê die HERE God aan die vrou: Wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord: Die slang het my bedrieg, en ek het geëet.

Hulle het regtig gedink God val die grap. Ons almal dink so in ons tyd van geestelike blindheid en onkunde. Saul het so gedink en gedoen. Maar God sal ons altyd stop op die tyd soos Hy bepaal om verdere sothede uit te spreek en aan te vang. Daardie tyd word die oordeel genoem!!! God se oordeel is die tyd wanneer ons vrygestel gaan word van ons aardse korrupte heerser! Kyk hoe word dit in Saul se lewe vir ons uitgebeeld:

1Sa 15:16-19  Toe sê Samuel vir Saul: Hou op, dat ek jou kan meedeel wat die HERE vannag met my gespreek het. En hy antwoord hom: Spreek.  17  En Samuel sê: Is jy, hoewel jy klein was in jou eie oë, nie tog die hoof van die stamme van Israel nie? En die HERE het jou as koning oor Israel gesalf.  18  En die HERE het jou op die pad gestuur en gesê: Gaan heen en tref die sondaars, die Amalekiete, met die banvloek en veg teen hulle totdat hulle vernietig is.  19  Waarom het jy dan nie na die stem van die HERE geluister nie en op die buit afgestorm en gedoen wat verkeerd is in die oë van die HERE?

Maar die arme Saul, net soos eie aardse koning met sy eiewysheid en hardkoppigheid, kan net nie homself keer om onskuld te pleit nie. Hy kon nog nie sien dat ons goeie werke is ons grootste struikelblok nie:

1Sa 15:20-21  Toe sê Saul vir Samuel: Ek het na die stem van die HERE geluister en gegaan op die pad waar die HERE my op gestuur het, en Agag, die koning van Amalek, gebring; maar die Amalekiete het ek met die banvloek getref.  21  Maar die manskappe het van die buit kleinvee en beeste geneem, die beste van die bangoed, om aan die HERE u God in Gilgal te offer.

Die Amalekiete is die vyande van God in ons eie lewens wat Hy aan ons gee om uit te wis. Maar ons is net te geneig om van hierdie dinge as nie te ernstig te hanteer nie. Oor sekere dinge is ons baie ernstig en wil hierdie duiwels uit alles en almal dryf, maar ander dinge in hierdie lys van sondes word sagkuns en met handskoene hanteer…selfs vertroetel!

Gal 5:19-21  En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid;  20  afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap;  21  afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie.

Ons aardse mens is ‘n wispelturige ongehoorsame koning wat wederstrewig en eiesinnig is. Kyk net hoe ons self waarsêery en afgodery toepas en dan dink en sê ons dat dit daardie ander bose mense is wat dit doen….”tog nie ek nie…nooit!”

1Sa 15:22-23  Daarop sê Samuel: Het die HERE behae in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die HERE? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme.  23  Want wederstrewigheid is ‘n sonde van waarsêery, en eiesinnigheid is afgodery en beeldediens. Omdat jy die woord van die HERE verwerp het, het Hy jou as koning verwerp.

God het geen plek vir ons aardse koning in Sy geestelike koninkryk nie. Maar die aardse koning speel ‘n belangrike rol in God se plan om die ware koning, die koning van die hemel, Jesus Christus, in ons lewens finaal te vestig:

1Kor 15:45-50  So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees.  46  Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike.  47  Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel.  48  Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense.  49  En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra.  50  Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s