Ons aardse koningskap is TYDELIK (Deel 18)

God het bepaal dat die eerste Adam, die mens van vlees, eerste moet regeer “oor die hele aarde”, en God het hom “gekroon…oor die werke van [God se] hande”:

Gen 1:26 En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.

Heb 2:6-8 maar iemand het êrens getuig en gesê: Wat is die mens, dat U aan hom dink, of die mensekind, dat U hom besoek? 7 U het hom ‘n weinig minder as die engele gemaak; met heerlikheid en eer het U hom gekroon en hom oor die werke van u hande aangestel. 8 Alle dinge het U onder sy voete gestel. Want in die onderwerping van alle dinge aan hom het Hy niks uitgesonder wat aan hom nie onderworpe is nie. Maar nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie.

Alle aardse dinge was aan hierdie aardse Adam gegee om oor te regeer. Die woorde “maar nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie” wys dat die geestelike dinge nie binne die domein van die aardse Adam gegee was nie. Die “laaste Adam” het egter heerskappy oor alles “op aarde” (die tydelike) en alles “in die hemel” (die geestelike) gekry:

 Heb 2:9 maar ons sien Hom, naamlik Jesus, wat vir ‘n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood met heerlikheid en eer gekroon, sodat Hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak.

1Kor 15:45 So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees.

Mat 28:18 En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde.

Open 1:17-18 En toe ek [Johannes] Hom [Jesus in gees] sien, val ek soos ‘n dooie aan sy voete; en Hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê: Moenie vrees nie; Ek is die eerste en die laaste 18 en die lewende; en Ek was dood en kyk, Ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En Ek het die sleutels van die doderyk en van die dood.

2Kor 5:16 Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie; en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons Hom tóg nie meer so nie.

Wanneer ons aardse koning uitvind dat sy heerskappy net tydelik is en vervang gaan word, kom daar ‘n geweldige teenreaksie in ons, wat deur die Skrifte beskryf word as ‘n “oorlog in die hemel”. Die konsep ‘geestelike oorlogsvoering’ word vandag goedkoop rondgegooi en min weet egter waaroor alles gaan:

Open 12:7 En daar het oorlog in die hemel gekom: Mígael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer.

“Mígael en sy engele” is simboliese taal vir hulle wie God aanstel om die waarheid aan ons te bring om saam met ons te staan teen die leuens wat ons lewe vir ‘n lang tyd regeer het. Hier gee Jesus dieselfde boodskap oor hoe hierdie aankondiging van oordeel aan hulle gegee word wat dit kan ontvang:

Mat 24:31 En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan.

Die woorde “harde trompetgeluid” beskryf die aankondiging van die oordeel oor die ou mens wie se koninkryk wat weggeneem word deur God. Kyk hoe noem Paulus hierdie stryd in ons hemel:

Efes 6:12 Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug [Grieks: “epouranios” = hemel].

Die eerste koning van Israel, Saul, is die tipe van hierdie eerste koning in ons eie lewe wat nie sonder ‘n verbete bloedige stryd sy troon afstaan nie. Samuel het as profeet van God opgetree ten tye van die aanstelling van Saul se koningskap:

1Sa 9:26-27 En hulle het vroeg opgestaan. Toe die rooidag uitkom, het Samuel Saul op die dak geroep en gesê: Staan op, dat ek jou kan wegbring. En Saul het opgestaan, en hulle twee, hy en Samuel, het na buite gegaan. 27 Terwyl hulle by die einde van die stad afdaal, sê Samuel vir Saul: Beveel die dienaar dat hy voor ons uit verder gaan—en hy het verder gegaan—maar staan jy eers stil, dat ek jou die woord van God kan laat hoor. 1Sa 10:1 En Samuel het die kruik met olie geneem en dit op sy hoof uitgegiet en hom gesoen en gesê: Het die HERE jou nie gesalf as vors oor sy erfdeel nie?

Samuel moes ook die ‘trompet blaas’ oor Saul se einde as koning:

1Sa 15:26-28 Maar Samuel sê vir Saul: Ek sal nie met jou saam teruggaan nie, omdat jy die woord van die HERE verwerp het, en nou het die HERE jou verwerp om koning oor Israel te wees. 27 Toe Samuel hom omdraai om weg te gaan, gryp hy die slip van sy mantel, maar dit het afgeskeur. 28 En Samuel sê vir hom: Vandag het die HERE die koningskap oor Israel van jou afgeskeur en dit aan jou naaste gegee wat beter is as jy.

Samuel was ook instrumenteel in die salwing van die nuwe koning van Israel, Dawid:

1Sa 16:1-2 Daarna sê die HERE aan Samuel: Hoe lank sal jy treur oor Saul, terwyl Ek hom verwerp het om koning te wees oor Israel? Vul jou horing met olie en gaan heen: Ek stuur jou na Isai, die Betlehemiet, want Ek het onder sy seuns vir My ‘n koning uitgesoek. 2 Maar Samuel vra: Hoe kan ek gaan? As Saul dit hoor, sal hy my doodmaak. Toe sê die HERE: Neem ‘n jong koei met jou saam en sê: Ek kom om aan die HERE te offer.

Samuel het selfs gevrees vir sy eie lewe as Saul sou uitvind van die salwing van die nuwe koning. Dawid is ‘n tipe van Jesus wat as nuwe koning in ons lewe kom slegs wanneer ons die ou Adam en sy heerskappy vaarwel toegeroep het, soos God dit bewerkstellig.  Terwyl die ou koning in vrees regeer het, is die koms van die nuwe koning is egter die aanbreek van vrede met God:

1Sa 16:3-5 Nooi Isai dan na die offermaaltyd, en Ek sal jou bekend maak wat jy moet doen, en jy moet die een vir My salf wat Ek jou sal noem. 4 En Samuel het gedoen wat die HERE gespreek het; en toe hy by Betlehem aankom, het die oudstes van die stad hom bewend tegemoetgegaan en gevra: Is u koms vrede? 5 En hy sê: Vrede! Ek kom om aan die HERE te offer; heilig julle, en kom met my saam aan die offermaaltyd. En hy het Isai en sy seuns geheilig en hulle na die offermaaltyd genooi.

Jesus se fisiese koms was ook aangekondig as die tyd waarin ons vrede met God sal verkry:

Luk 2:10-14 En die engel sê vir hulle: Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle ‘n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees, 11 dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die Saligmaker wat Christus, die Here, is. 12 En dit is vir julle die teken: julle sal ‘n Kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in die krip lê. 13 En skielik was daar saam met die engel ‘n menigte van die hemelse leërskare wat God prys en sê: 14 Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde, in die mense ‘n welbehae!

Jesus is inderdaad die Vredevors:

Jes 9:5 Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors

Maar die vrede met God gaan deur ‘n bloedige tyd van oorlog in ons hemel.

1Sa 16:3-5 Nooi Isai dan na die offermaaltyd, en Ek sal jou bekend maak wat jy moet doen, en jy moet die een vir My salf wat Ek jou sal noem

Soos Samuel offers moes bring en ‘n maaltyd moes reël vir Isai en sy familie, so is die koms van Christus in ons lewe ‘n tyd van bloedige offers. Die ou mens moet opgeoffer word en ons moet ons eie kruis opneem. Jesus se koms in ons lewe gaan gepaard met die kruisiging van ons ou mens. Ons moet ons ou mens duidelik kennis gee dat sy tyd van heerskappy verby is:

Mat 10:38-39 En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie. 39 Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind.

 

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s