Ons aardse koningskap is TYDELIK (Deel 19)

Ons mens van vlees, die eerste Adam, was nooit bestem om God se koninkryk te “beërwe” nie.

1Kor 15:50 Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.

Die vlees, soos alles in hierdie fisiese skepping, is “aan die nietigheid onderworpe” en sou dus nooit vir ewig bestaan nie.

Rom 8:20 Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het

Die vlees kan nooit God behaag nie, en kan ook dus nie roem in enige iets voor God nie:

Rom 8:8 En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie;

1Kor 1:29 sodat geen vlees voor Hom sou roem nie.

Vlees is direk in kontras met die geestelike dinge van God – “hulle staan teenoor mekaar”:

Gal 5:17 want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie.

Alle vleeslike dinge is inherent gekoppel aan dood, en is van hul skepping af onderworpe aan hierdie doodsproses:

Rom 8:5-6 Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. 6 Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede.

God het aan Adam en Eva gesê dat hulle “sekerlik [sou] sterwe” as hulle van die verbode boom sou eet – hulle was dus reeds aan nietigheid en die dood onderworpe,  maar sou die kennis van daardie gewisse dood verseker kry deur te eet van die boom van die kennis van goed en kwaad:

Gen 2:16-17 En die HERE God het aan die mens bevel gegee en gesê: Van al die bome van die tuin mag jy vry eet, 17 maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe.

Dat God “voor die grondlegging van die wêreld” bepaal het dat ons eers in Christus “heilig en sonder gebrek” voor Hom sou kon leef sê baie van die eerste Adam se kondisie by sy skepping!

Efes 1:4 soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees.

God het voor die grondlegging van hierdie skepping reeds bepaal dat perfeksie en ware lewe in gees, slegs sal kom deur die “laaste Adam”, Jesus Christus!

1Kor 15:22 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word.

1Kor 15:47 Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel.

Die eerste Adam is van sy skepping af deel van die “verganklike dinge” wat God so geskep het vir ‘n doel, en ons kan nie deur die vleeslike Adam “heilig en sonder gebrek” voor God wandel nie. As ons kan sien dat die “verganklikheid” en “die dode” verwys na geestelike kondisie van die eerste Adam by sy skepping, dan het God ons oë oopgemaak om die leuens van die dwaalleraars te ontmasker. Die woorde “in verganklikheid”, “in oneer”, “in swakheid” verwys almal na die natuurlike mens. By die opstanding uit hierdie geestelike kondisie word ware lewe en perfeksie in die gees aan ons geskenk in Christus:

1Kor 15:42-46 So is ook die opstanding van die dode: daar word gesaai in verganklikheid, daar word opgewek in onverganklikheid; 43 daar word gesaai in oneer, daar word opgewek in heerlikheid; daar word gesaai in swakheid, daar word opgewek in krag. 44 ‘n Natuurlike liggaam word gesaai, ‘n geestelike liggaam word opgewek. Daar is ‘n natuurlike liggaam, en daar is ‘n geestelike liggaam. 45 So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees. 46 Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike.

Die eerste Adam het ‘n “ydele lewenswandel” en ons vind hierdie waarheid eers uit wanneer Christus NOU aan ons geopenbaar word:

1Pe 1:18-20 omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, 19 maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van ‘n lam sonder gebrek en vlekkeloos, 20 wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil.

Rom 6:4-6 Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel. 5 Want as ons met Hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur dié aan sy opstanding; 6 aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie.

God weet alles wat gaan gebeur want Hy bepaal en bestuur alles haarfyn. Niks kan God onverhoeds betrap nie, allermins die handelinge van Sy skepsels!

Jes 46:10 wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie; wat sê: My raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal Ek doen;

Koning Saul was deur God aangestel as die eerste koning oor fisiese Israel. God het geweet wat Saul sou aanvang sodat Hy Saul kon verwyder om plek te maak vir Dawid.

1Sa 10:1 En Samuel het die kruik met olie geneem en dit op sy hoof uitgegiet en hom gesoen en gesê: Het die HERE jou nie gesalf as vors oor sy erfdeel nie?

1Sa 15:22-28 Daarop sê Samuel: Het die HERE behae in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die HERE? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme. 23 Want wederstrewigheid is ‘n sonde van waarsêery, en eiesinnigheid is afgodery en beeldediens. Omdat jy die woord van die HERE verwerp het, het Hy jou as koning verwerp. 24 Toe sê Saul vir Samuel: Ek het gesondig, omdat ek die bevel van die HERE en u woorde oortree het, want ek was bevrees vir die manskappe en het na hulle geluister. 25 Vergeef dan nou tog my sonde en kom met my saam terug, dat ek die HERE kan aanbid. 26 Maar Samuel sê vir Saul: Ek sal nie met jou saam teruggaan nie, omdat jy die woord van die HERE verwerp het, en nou het die HERE jou verwerp om koning oor Israel te wees. 27 Toe Samuel hom omdraai om weg te gaan, gryp hy die slip van sy mantel, maar dit het afgeskeur. 28 En Samuel sê vir hom: Vandag het die HERE die koningskap oor Israel van jou afgeskeur en dit aan jou naaste gegee wat beter is as jy.

God het dit laat gebeur om aan ons te leer van ons eie proses – van die donkerte na die lig:

Gen 1:2-5 En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters. 3 En God het gesê: Laat daar lig wees! En daar was lig. 4 Toe sien God dat die lig goed was. En God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis; 5 en God het die lig dag genoem, en die duisternis het Hy nag genoem. En dit was aand en dit was môre, die eerste dag.

Ons begin dus almal by die koningskap van die “eerste Adam…in die dood…woes en leeg, en duisternis”. Hierdie kondisie word dan later vervang word deur die koningskap van die “lewendmakende…laaste Adam…die lewe…die lig van die mense”, Jesus Christus – “wat beter is”. Saul is die geestelike tipe van ons eie aardse koning, die “mens van sonde” wat nie God se gebooie kan hou nie en volgens menslike raad en insig opereer. Ons word bedrieg en mislei deur die hart (die denke en oortuigings) van ons eie “mens van sonde” en ons sien dit net wanneer Christus IN ons lewens kom woon met sy ‘wederkoms’:

Jer 17:9 Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken?

Spr 14:12 Daar is ‘n weg wat vir ‘n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood.

2Th 2:3-4 Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf 4 die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.

Mat 24:3-4 En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en sê: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms en van die voleinding van die wêreld? 4 En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie.

Saul, en alle dinge wat in fisiese Israel gebeur het, dien as geestelike tipes van gebeure in ons eie lewe.

1Kor 10:11 Maar al hierdie dinge het hulle [fisiese Israel] oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as ‘n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het.

Terwyl Saul as eerste koning oor Israel geheers het, het God alreeds sy opvolger uitverkies:

1Sa 17:12 En Dawid was die seun van dié Efratiet, uit Betlehem-Juda, met die naam van Isai; hy het agt seuns gehad, en die man [Isai] was in Saul se dae oud, op jare gekom onder die manne.

Dawid was die jongste van Isai se seuns, die agste, wat baie betekenisvol is. Die getal ‘agt’ beeld uit die nuwe skepping – die nuwe begin in Christus (lees gerus ons studie oor die geestelike betekenis van die getal ‘agt’ by hierdie skakel: 

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/09/20/die-geestelike-betekenis-van-syfergetalle-8/

2Kor 5:16-17 Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie; en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons Hom tóg nie meer so nie. 17 Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.

Die nuwe lewe in Christus bring redding deur die proses van die vernietiging van die ou aardse lewe:

1Pe 3:20 wat eertyds ongehoorsaam was toe die lankmoedigheid van God een maal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is agt, siele deur water heen gered is;

Die ou skepping word ‘afgesny’ en die nuwe skepping in gees bring ware lewe:

Gen 17:12 ‘n Seuntjie van agt dae dan moet onder julle besny word, al wat manlik is in julle geslagte. Die wat in jou huis gebore is, en die wat van enige vreemdeling met geld gekoop is, wat nie van jou geslag is nie—

Gen 21:4 En Abraham het sy seun Isak besny toe hy agt dae oud was, soos God hom beveel het.

Luk 2:21 En toe agt dae vervul was, dat hulle die Kindjie sou besny, het hulle Hom Jesus genoem, die naam wat deur die engel gegee is voor sy ontvangenis in die moederskoot.

Kol 2:11-13 in wie julle ook besny is met ‘n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus, 12 omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit die dode opgewek het. 13 En julle, wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het Hy saam met Hom lewend gemaak deurdat Hy julle al die misdade vergeef het,

Christus verskyn aan ons op die opstandingsdag (dag ‘agt’ – die nuwe week se dag ‘een’) wanneer ons opgee op die vlees en ons vleeslike oortuigings. Jesus verskyn aan ons wanneer ons ongeloof (uitgebeeld deur Thomas) uit ons harte geneem word en die vrede van God ons intieme gemeenskap met God bevestig!

Joh 20:26 En agt dae daarna was sy dissipels weer binne, en Thomas saam met hulle. En Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was, en het in hul midde gestaan en gesê: Vrede vir julle!

Terwyl Dawid se drie oudste broers vir koning Saul gevolg het, was die jong Dawid voorberei om God se pad te volg en nie Saul se pad nie:

1Sa 17:13-15 Maar die drie oudste seuns van Isai het Saul al in die oorlog gevolg; en die name van sy drie seuns wat in die oorlog gegaan het, was: Elíab, die oudste, en sy tweede, Abinádab, en die derde, Samma. Dawid was die jongste, terwyl die drie oudstes Saul gevolg het. En Dawid het heen en weer gegaan van Saul om die kleinvee van sy vader in Betlehem op te pas.

Lees ook gerus ons studie oor die geestelike betekenis van die getal ‘drie’ en sien die toepassing in ons eie lewe wat dan juis hier uitgebeeld word deur Dawid se drie broers.

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/08/30/die-geestelike-betekenis-van-syfergetalle-3/

Ons eie geregtigheid en die werke van vlees van die ou Adam in ons eie lewe gaan deur ‘n proses van oordeel en vernietiging om die nuwe koning tot stand te bring:

Jes 64:6 En ons het almal geword soos ‘n onreine, en al ons geregtighede soos ‘n besoedelde kleed; en ons het almal verdor soos blare, en ons ongeregtighede het ons weggevoer soos die wind.

Jes 26:9 Met my siel begeer ek u in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek U; want as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid.

1Pe 4:17 Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s