Ons aardse koningskap is TYDELIK (Deel 23)

Om die vlees en sy aardse verbintenisse af te staan, is maar ‘n ding wat ons aardse mens nie kan doen nie. Ons klou vas aan hierdie aardse lewe so al wat ons kan. Maar voor God hierdie fisiese skepping na vore gebring het, het Hy in Sy alwysheid reeds vooruit bepaal dat die aardse lewe TYDELIK sou wees, en dat die ware lewe net sou kom deur Jesus Christus (1Kor 15:44-50):

1Pe 1:18-21 omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, 19 maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van ‘n lam sonder gebrek en vlekkeloos, 20 wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil, 21 julle wat deur Hom glo in God wat Hom uit die dode opgewek en Hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees.

Soos Petrus ook hier sê, is die aardse lewe ‘n “ydele lewenswandel” waarvan ons verlos gaan word op die tyd soos die Vader bepaal het. Die reining en verlossing van die ou mens en sy lewenswandel kom egter net deur bloed –  dit is om ‘n lewe op te offer.

Heb 9:22 En byna alles word met bloed gereinig volgens die wet, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie.

Jesus Christus het aan ons kom wys hoe ons die ware lewe sal deelagtig word – deur die DOOD van die ou aardse lewe! Jesus het Sy bloed, Sy lewe, opgeoffer en roep ons nou om dieselfde pad te loop – vir hulle wat NOU Sy stem kan hoor en Hom in gehoorsaamheid volg:

1Pe 4:1 Omdat Christus dan vir ons na die vlees gely het, moet julle jul ook wapen met dieselfde gedagte, dat wie na die vlees gely het, opgehou het met die sonde,

Jesus het in vlees gekom om die pad vir ons te wys sodat ons in dieselfde pad sou loop en ons eie ou vlees opgee:

Mat 10:38-39 En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie. 39 Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind.

Hierdie opneem van die kruis en te sterf vir die ou aardse lewe is dwaasheid vir ons vlees omdat ons vlees verlore gaan en dit nie wil aanvaar nie:

1Kor 1:18 Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God.

Die natuurlike aardmens in ons dink God se plan is dwaasheid en kan nie God se geestelike dinge verstaan nie:

1Kor 2:14 Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

Ons aardse mens kan nie sien dat hy soos ‘n redelose dier gevang is binne sy aardse oortuigings wat hom net nie kan oortuig van die waarheid, dat hy geskep was om “vernietig te word”:

2Pe 2:12 Maar hulle sal, omdat hulle belaster wat hulle nie ken nie, soos redelose diere wat die natuur volg, gebore om gevang en vernietig te word, in hulle verdorwenheid te gronde gaan.

Hierdie waarheid dat die aardse mens net tydelik sal bestaan en dan TOTAAL uitgewis sal word, bring ‘n opstand en rebellie teen God en Sy nuwe skepping na vore binne die hart van elke aardse mens. Hierdie “mens van sonde” wat ons vir jare mislei, haat die idee dat hy die troon moet opgee.

2Th 2:3-4 Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf 4 die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.

Hierdie stryd wat ons almal op ons tyd ervaar, word uitgebeeld in die stryd wat by koning Saul onstaan het toe hy uitvind dat Dawid as opvolger van die troon van Israel deur God aangestel was. Saul verteenwoordig ons ou mens se koningskap en Dawid verteenwoordig die koningskap van Christus in ons lewe. Dit is die stryd tussen die vlees en die gees:

Joh 3:6  Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.

Gal 5:17  want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie.

Saul moes met sy eie oë aanskou die moed en durf van ‘n jong onbekende Dawid wat geen vrees gehad het vir ‘n masiewe Filistynse reus, Goliat, wie hy in die Naam van die Here neergevel het:

1Sa 17:55-58 Net toe Saul Dawid sien uittrek om die Filistyn te ontmoet, sê hy vir Abner, die leërowerste: Wie se seun is die jongman tog, Abner? En Abner antwoord: So waar as u siel leef, koning, ek weet dit nie! 56 En die koning sê: Vra jy wie se seun die jongman tog is. 57 En toe Dawid terugkom nadat hy die Filistyn verslaan het, het Abner hom geneem en hom voor Saul gebring, met die hoof van die Filistyn in sy hand. 58 En Saul vra hom: Wie se seun is jy, jongman? En Dawid sê: Die seun van u dienaar Isai, die Betlehemiet.

Saul moes die vernedering ervaar toe die mense van Israel Dawid hoër besing en vereer as hom:

1Sa 18:6-7 En toe hulle tuis kom, en ook Dawid terug was nadat hy die Filistyn verslaan het, het die vroue uitgegaan uit al die stede van Israel met sang en koordanse, met tamboeryne, met vreugdegeroep en met triangels koning Saul tegemoet. 7 En die vroue wat vrolik was, het gesing en gesê: Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy tien duisende!

Die ou mens in ons haat dit om die nuwe opkomende koning te erken. Die ou mens HAAT die nuwe mens in Jesus Christus. Maar die nuwe mens ervaar die haat as ‘n bewys van sy uitverkiesing:

Joh 15:18-19 As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy My voor julle gehaat het. 19 As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom liefhê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar Ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle.

Luk 6:22-23 Salig is julle wanneer die mense julle haat, en wanneer hulle julle verstoot en beledig en jul naam weggooi soos iets wat sleg is, ter wille van die Seun van die mens. 23 Wees bly in daardie dag en spring op, want kyk, julle loon is groot in die hemel, want hulle vaders het net so aan die profete gedoen.

Hierdie haat wat die wêreld teenoor Christus en Sy uitverkorenes het, word uitgedruk in die groeiende afkeur wat Saul vir Dawid ontwikkel het:

1Sa 18:8-9 En Saul het baie kwaad geword, want hierdie woord was verkeerd in sy oë. En hy sê: Hulle het Dawid die tien duisende gegee, maar my die duisende gegee; hy moet nou nog net die koningskap kry! 9 En van dié dag af en verder het Saul die oog op Dawid gehad.

Die wêreld en sy aardse konings word gelei deur bose geeste wat teen die heilige gees van God en Sy werkwyse opereer (Gal 5:17). Vir diegene wat dit kan sien, is die stryd eerstens in ons:

Efes 6:12 Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug [Grieks: “epouranios” = hemel]

As ons dink dat die woorde “in die lug” verwys na iets in die fisiese atmosfeer of die kosmos daarbuite, dan het hierdie swak vertaling van die oorspronklike Griekse woord “epouranios” ons oë verblind. Jesus het duidelik gesê dat die koninkryk van God kom eerste in ons harte (ons denke = ons hemele = “in die lug”) voordat ons dit daar buite gaan soek:

Luk 17:20-21 En toe Hy deur die Fariseërs gevra is wanneer die koninkryk van God sal kom, het Hy hulle geantwoord en gesê: Die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. 21 En hulle sal nie sê: Kyk hier! of: Kyk daar! nie; want die koninkryk van God is binne-in julle.

Die stryd is “binne-in” ons want die koninkryk van God kom binne-in ons voordat dit daar buite sal kom op die tyd soos deur God bepaal! Dit is die stryd tussen die ou koning en sy koninkryk IN ons teen die nuwe Koning en Sy koninkryk IN ons. Diegene wat hierdie stryd nie binne-in kan sien nie, kyk rond en wys vingers daar buite. Hulle steur hulle nie aan Jesu se waarskuwings om dit nie te doen nie!

Mat 24:23-26 As iemand dán vir julle sê: Kyk, hier is die Christus! of: Daar! —moet dit nie glo nie. 24 Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. 25 Kyk, Ek het dit vir julle vooruit gesê. 26 As hulle dan vir julle sê: Kyk, Hy is in die woestyn—moenie uitgaan nie; kyk, Hy is in die binnekamermoet dit nie glo nie.

Moenie mense glo nie. Lees God se Woord vir jouself! Onthou God is in beheer van alles in die hemele in ons almal. Hy beheer en bestuur alle geeste want Hy is “die Vader van die geeste”:

Heb 12:9 Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontsag gehad; moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie?

God het alle geeste geskep vir Sy doel, ook die bose, onheilige en goddelose geeste. Wie kan stry as God dit self sê:

Jes 45:5-7 Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; buiten My is daar geen God nie; Ek omgord jou, hoewel jy My nie geken het nie, 6 sodat hulle kan weet van die opgang van die son en van sy ondergang af dat daar buiten My geeneen is nie; Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; 7 wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.

Jes 54:16 Kyk, Ék het die smid geskape wat die koolvuur aanblaas en ‘n wapen voortbring volgens sy ambag; ook het Ék die verderwer geskape om te verniel.

Spr 16:4 Alles het die HERE gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil.

God het ‘n bose gees in Saul gestuur om Dawid aan te val. Maar God bewaar Sy uitverkorenes teen alle aanvalle van alle bose geeste:

1Sa 18:10-11 Die volgende dag het die bose gees van God oor Saul vaardig geword, sodat hy rasend was binne-in die huis terwyl Dawid soos elke dag met sy hand speel, en Saul ‘n spies in sy hand hou. 11 Toe gooi Saul die spies en sê: Ek wil Dawid teen die muur vassteek! Maar Dawid het twee maal vir hom padgegee.

Saul was bang vir Dawid omdat die Here met Dawid was:

1Sa 18:12-13 En Saul was bevrees vir Dawid, omdat die HERE met hom was en van Saul gewyk het. 13 Daarom het Saul hom uit sy teenwoordigheid verwyder en hom aangestel as sy owerste oor duisend, sodat hy voor die manskappe uit— en ingegaan het.

As die Here ons uitverkies het, dan bring dit vrees in ons vyande se harte. Ons hoef niks te doen om mag te gryp en oor ander mense te regeer nie. Die aardse konings soek posisie en wil mag hê oor mense:

Mat 20:20-24 Toe kom die moeder van die seuns van Sebedéüs met haar seuns na Hom en buig voor Hom neer om iets van Hom te vra. 21 En Hy sê vir haar: Wat wil jy hê? Sy antwoord Hom: Sê dat hierdie twee seuns van my in u koninkryk mag sit, een aan u regter— en een aan u linkerhand. 22 Maar Jesus antwoord en sê: Julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die beker drink wat Ek aanstons gaan drink, en gedoop word met die doop waarmee Ek gedoop word? Hulle sê vir Hom: Ons kan. 23 En Hy sê vir hulle: Dis waar, my beker sal julle drink en met die doop waarmee Ek gedoop word, sal julle gedoop word; maar om te sit aan my regter— en aan my linkerhand berus nie by My om te gee nie, maar is vir hulle vir wie dit deur my Vader berei is. 24 En toe die tien dit hoor, was hulle verontwaardig oor die twee broers.

Jesus se ware volgelinge heers nie oor mense nie:

Mat 20:25-28 Maar Jesus het hulle na Hom geroep en gesê: Julle weet dat die owerstes van die nasies oor hulle heers en die groot manne oor hulle gesag uitoefen; 26 maar só moet dit onder julle nie wees nie; maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. 27 En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet julle dienskneg wees; 28 net soos die Seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as ‘n losprys vir baie.

God lig ons op as ons as Sy diensknegte om ander mense hoër te ag as onsself en hulle te bedien met Sy Woorde – dit is hulle wie aan ons gegee word wie in nederigheid en groot blydskap dit baie hoog ag om kinders van God te wees en vir Hom te ly:

2Kor 1:24 nie dat ons heers oor julle geloof nie, maar ons is medewerkers aan julle blydskap; want in die geloof staan julle vas.

Advertisements

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s