Ons aardse koningskap is TYDELIK (Deel 26)

In ons almal se lewe kom ‘n tyd dat die vlees tot sy einde kom. Dit is inderdaad so dat dit “vir die mense bestem is om een maal te sterwe” (Heb 9:27), en hierdie waarheid was van krag vanaf die skepping van die eerste mens, Adam, want hy was “aan die nietigheid onderworpe”….

Rom 8:20 Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het

Die woorde “nie gewillig nie” sê dit baie duidelik dat dit nie van Adam afgehang het om “aan die nietigheid onderworpe” te wees nie. Dit was nie Adam se besluit nie. Voor die grondlegging van die wêreld was dit God se soewereine besluit om die hele fisiese skepping, insluitend  die mens, “aan die nietigheid” te onderwerp. Dit is wat die woorde “maar ter wille van Hom (God) wat dit (die hele skepping – insluitend die mens) onderwerp het” baie duidelik verklaar! Slegs in Christus sou ware onverganklikheid beskikbaar wees op die tyd soos deur God bepaal!

1Pe 1:18-20 omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, 19 maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van ‘n lam sonder gebrek en vlekkeloos, 20 wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil.

Die konsep “laaste tye” verwys direk na die koms van die “laaste Adam” in ons lewe. Die vleeslike aardse mens (die “eerste mens Adam”) was gemaak “in verganklikheid” maar ons sal almal “opgewek” word in die onverganklike Christus:

1Kor 15:22 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;

1Kor 15:42-49 So is ook die opstanding van die dode: daar word gesaai in verganklikheid [die “eerste mens Adam”], daar word opgewek in onverganklikheid [die “laaste Adam”]; 43 daar word gesaai in oneer [die “eerste mens Adam”] , daar word opgewek in heerlikheid [die “laaste Adam”]; daar word gesaai in swakheid [die “eerste mens Adam”], daar word opgewek in krag [die “laaste Adam”]. 44 ‘n Natuurlike liggaam word gesaai, ‘n geestelike liggaam word opgewek. Daar is ‘n natuurlike liggaam, en daar is ‘n geestelike liggaam. 45 So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees. 46 Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike. 47 Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel. 48 Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. 49 En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra.

Die aardse mens met sy verganklikheid en verdorwenheid, volg slegs sy aardse natuur, en hy was gemaak om weer vernietig te word:

2Pe 2:12 Maar hulle sal, omdat hulle belaster wat hulle nie ken nie, soos redelose diere wat die natuur volg, gebore om gevang en vernietig te word, in hulle verdorwenheid te gronde gaan.

Die aardse mens is egter ‘n belangrike komponent in die totstandkoming van die nuwe skepsel wat deur die koms van die “laaste Adam”, Jesus Christus, gevestig sal word.

Joh 3:1-6 En daar was ‘n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodémus, ‘n owerste van die Jode. 2 Hy het in die nag na Jesus gekom en vir Hom gesê: Rabbi, ons weet dat U ‘n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat U doen as God nie met hom is nie. 3 Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. 4 Nikodémus sê vir Hom: Hoe kan ‘n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie ‘n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? 5 Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. 6 Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.

Volgens Jesus is ‘n geboorte “uit water”, dit is “uit die vlees”, die eerste kwalifikasie om tot die wedergeboorte “uit gees” toegelaat te word. Dit is noodsaaklik dat die donkerte eerste geskep was en dat die Lig UIT daardie donkerte geroep was:

Gen 1:1-5 In die begin het God die hemel en die aarde geskape. 2 En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters. 3 En God het gesê: Laat daar lig wees! En daar was lig. 4 Toe sien God dat die lig goed was. En God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis; 5 en God het die lig dag genoem, en die duisternis het Hy nag genoem. En dit was aand en dit was môre, die eerste dag.

2Kor 4:6 Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn—dit is Hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus.

1Pe 2:9 Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig,

Die vlees gee aan ons die nodige duisternis sodat ons na die ware Lig sal begeer. Die natuurlik mens het die duisternis lief want AL sy werke is boos:

Joh 3:19-21 ….die mense het die duisternis liewer gehad as die lig; want hulle werke was boos. 20 Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. 21 Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is.

Duisternis is ‘n geestelike beskrywing van alles wat die vlees is en wat dit van hou. Selfs dit wat die vlees volgens sy eie weergawe as lig beoordeel, is inderdaad duisternis:

Mat 6:22-23 Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. 23 Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie!

Ons ou eerste aardse koning, die vlees, leef in duisternis en hy haat die ware Lig van God, Jesus Christus. Ons vlees “staan teenoor” die gees in Christus en die totstandkoming van hierdie nuwe Koning en Sy nuwe skepping in ons:

Gal 5:17 want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie.

Koning Saul, die eerste koning van Israel, verteenwoordig ons eie eerste aardse koning wat deur ‘n “bose gees van God” beheer word om God se gebod te oortree en alles en almal te haat wat ons bose werke ontbloot. Dawid was God se ware keuse as koning en Saul het dit stelselmatig uitgevind. Dawid is die tipe van ons ware Koning, Jesus Christus, maar die vlees hou glad nie van Hom nie. Jesus is die Prins van vrede en daarom word Dawid voorgestel aan ons as die vredeliewende mens (met sy harp in sy hand het hy gedurig gesing). Saul daarenteen word voorgestel as gedurig op die oorlogspad (met spies in sy hand om te vermoor) – tiperend van ou vlees met al sy selfsug, haat en bitterheid. Hier is twee geleenthede wat vir ons opgeteken is waar hierdie haat van Saul openlik teen Dawid gemanifesteer het – alles volgens God se raad en plan!

1Sa 18:10-11 …..die bose gees van God [het] oor Saul vaardig geword, sodat hy rasend was binne-in die huis terwyl Dawid soos elke dag met sy hand speel, en Saul ‘n spies in sy hand hou. 11 Toe gooi Saul die spies en sê: Ek wil Dawid teen die muur vassteek! Maar Dawid het twee maal vir hom padgegee.

1Sa 19:9-10 Maar ‘n bose gees van die HERE het oor Saul gekom terwyl hy in sy huis sit met sy spies in sy hand en Dawid met die hand op die snare speel. 10 Toe probeer Saul om Dawid met die spies teen die muur vas te steek, maar hy het vir Saul gekoes, sodat hy die spies teen die muur vasgooi. En Dawid het gevlug en daardie nag vrygekom.

Dawid moes gedurig vlug van Saul – Saul wou Dawid uitwis:

1Sa 19:11-12 Maar Saul het boodskappers na Dawid se huis gestuur om hom te bewaak en hom die môre vroeg dood te maak. Maar sy vrou Migal het dit aan Dawid meegedeel en gesê: As jy nie vannag jou lewe red nie, word jy môre gedood. 12 Migal het Dawid toe deur die venster laat afsak; en hy het weggegaan en gevlug en vrygekom.

1Sa 19:18 Intussen het Dawid gevlug en vrygeraak en by Samuel in Rama gekom en hom meegedeel alles wat Saul hom aangedoen het. Toe het hy saam met Samuel weggegaan, en hulle het in Najot gebly.

Die nuwe skepsel in Christus is aanvanklik in ‘n posisie waar hy moet vlug van die teenstand en optrede van die ou mens. Jesus se ouers moes met Hom vlug toe koning Herodus (‘n tipe van ons ou koning) Jesus as kind wou doodmaak:

Mat 2:13 En toe hulle teruggegaan het, verskyn daar ‘n engel van die HERE in ‘n droom aan Josef en sê: Staan op, neem die Kindjie en sy moeder en vlug na Egipte, en bly daar totdat ek jou sê; want Herodes gaan die Kindjie soek om Hom dood te maak.

Jesus beveel dit ook vir Sy eie volgelinge aan om te vlug wanneer vervolging op een plek of van een spesifieke bron net nie wil bedaar nie:

Mat 10:23 En wanneer hulle julle vervolg in die een stad, vlug na die ander toe. Want voorwaar Ek sê vir julle, julle sal met die stede van Israel sekerlik nie klaar kry voordat die Seun van die mens kom nie.

Ons wat in geestelike Judéa is moet van die ou mens (“die gruwel van die verwoesting”) vlug na die berg, Christus Jesus, van waar ons hulp kom en waar ons veiligheid is

Mat 24:15-16 Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom—laat hy wat lees, oplet— 16 dan moet die wat in Judéa is, na die berge vlug.

Psa 121:1-8 ‘n Bedevaartslied. Ek slaan my oë op na die berge: waar sal my hulp vandaan kom? 2 My hulp is van die HERE wat hemel en aarde gemaak het. 3 Hy kan jou voet nie laat wankel nie; jou Bewaarder kan nie sluimer nie. 4 Kyk, die Bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. 5 Die HERE is jou Bewaarder; die HERE is jou skaduwee aan jou regterhand. 6 Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nag nie. 7 Die HERE sal jou bewaar vir elke onheil; jou siel sal Hy bewaar. 8 Die HERE sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid.

Ons moet vlug van die geestelike hoerery van ons ou mens (sy verknogdheid aan aardse dinge en sy valse leerstellings):

1Kor 6:18 Vlug vir die hoerery. Enige sonde wat ‘n mens doen, is buite die liggaam; maar wie hoerery bedryf sondig teen sy eie liggaam.

Ons moet vlug van die afgodediens waar ons mens aanbid met al sy selfverheffing en selfvervulling. Ons word opdrag gegee om slegs te jaag na dit wat God behaag:

1Kor 10:14 Daarom, my geliefdes, vlug vir die afgodediens.

2Ti 2:22 Maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag ná geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit ‘n rein hart aanroep.

1Ti 6:11 Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg, en jaag ná die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid.

 

 

 

Advertisements

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Lewer kommentaar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s