‘….hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat AL hierdie dinge gebeur het nie.’

Baie verdraai Jesus se woorde in Mattheus 24 asof Hy verwys het na die ‘laaste’ geslag wat op aarde sal leef wanneer “al hierdie dinge” wat in Mattheus 24 gesê word, gebeur. Maar lees gerus weer na wie Jesus verwys in die teks:

Mat 24:34-35  Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.  Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie.

Ja, Hy sê “hierdie geslag”! Hulle wat daar staan voor Hom en na Hom luister het AL die dinge beleef wat Jesus in Mattheus 24 van praat! Vir baie is dit onmoontlik want hulle kyk na buite…dinge in die toekoms…Vir baie is Jesus se koms net beperk tot ‘n uiterlike gebeurtenis…IN DIE TOEKOMS! O ja, Hy sal kom in die uiterlike…in die toekoms, maar daar is ‘n koms wat Hy aan sommige nou gee om te ervaar…

Mat 24:1-3 En Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek, en sy dissipels het nader gekom om Hom die geboue van die tempel te wys. 2 En Jesus sê vir hulle: Sien julle al hierdie dinge? Voorwaar Ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie. 3 En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en sê: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms en van die voleinding van die wêreld?

Jesus praat met ALMAL Sy dissipels deur die eeue, ook met die paar wat privaat na Hom gekom het wat in Mattheus 24 opgeteken is – vir die wat Sy Woorde as “is en wat was en wat kom” kan sien.

Mat 24:35 Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie.

Open 1:8 Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.

Almal wat in Hom glo is “hierdie geslag”. Hoe weet ‘n mens of jy aan “hierdie geslag” behoort? Hier is een aanduiding volgens Jesus se woorde self:

Mat 24:15  Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom—laat hy wat lees, oplet—

Daar staan dit! “Laat hy wat lees, OPLET”. Die woord “lees” is nie gemik op ‘n sekere vlak van geletterdheid nie. Nee, “lees” in ‘n geestelike sin beteken baie meer as om letters en syfers uit te ken:

Open 1:1-3 Die openbaring van Jesus Christus wat God Hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat Hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het, 2 wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus alles wat hy gesien het. 3 Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby.

Om te “lees” in geestelike terme is om die openbaring van Jesus as “die begin en die einde….wat is en wat was en wat kom” te ontvang van die Vader! Jesus se koms gaan gepaard met die openbaring van “die eerste” van Sy werke in ons -die “die gruwel van die verwoesting…in die heiligdom”. Kyk hoe beskryf Paulus hierdie proses van openbaring van Jesus se werk IN ons:

2Th 2:1-5 Maar ons vra julle, broeders, met die oog op die wederkoms van onse Here Jesus Christus en ons vereniging met Hom, 2 om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie—deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees—asof die dag van Christus al daar is. 3 Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf 4 die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. 5 Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie?

Paulus noem iets wat Jesus ook eerste noem in Mattheus 24 hoe “hierdie geslag” sal uitvind dat Jesus gekom het:

Laat niemand julle op enige manier mislei nie….

Kyk na wat Jesus eerste verwys in Mattheus 24:

Mat 24:4-5 En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie. 5 Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei.

Die eerste teken van Jesus se koms is as ons uitvind dat ons MISLEI was!!! Deur wie?

“….baie sal onder my Naam kom…’

BAIE!!!!

Baie mense noem hulself “Christen” – Hulle koppel hulle aan Jesus se Naam. Wie is die eerste persoon wat jy sal herken en kan uitwys as ‘n valse Christen? Iemand daar buite? Wys jy ‘n vinger na ‘n persoon BUITE JOUSELF. Wel jy is mislei!

“….want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.”

“Hierdie geslag” van Christus fokus nie op die buite nie. Hulle het ‘n groot geheimenis ontdek:

Mat 23:24-28 Blinde leiers, julle wat die muggie uitsif, maar die kameel insluk! 25 Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binnekant is dit vol roof en onmatigheid. 26 Blinde Fariseër, maak eers die binnekant van die beker en die skottel skoon, sodat ook die buitekant daarvan skoon kan word. 27 Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle is net soos gewitte grafte wat van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbene en allerhande onreinheid is. 28 So lyk julle ook van buite vir die mense wel regverdig, maar van binne is julle vol geveinsdheid en ongeregtigheid.

“Hierdie geslag” sien “die mens van sonde” wat in God se tempel sit en hom-en haarself bo ander mense plaas, en veral bo God en nie sy of haar eie “doodsbene en allerhande onreinheid” wil herken nie:

1Kor 3:16-23 Weet julle nie dat julle ‘n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? 17 As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend; want die tempel van God is heilig, en dit is julle. 18 Laat niemand homself mislei nie: as iemand meen dat hy wys is onder julle in hierdie wêreld, laat hom dwaas word, sodat hy wys kan word; 19 want die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God; want daar is geskrywe: Hy wat die wyse mense in hulle listigheid vang; 20 en verder: Die Here ken die gedagtes van die wyse mense, dat dit nietig is. 21 Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle; 22 of dit Paulus is of Apollos of Céfas of die wêreld of lewe of dood of teenswoordige of toekomstige dinge—alles behoort aan julle; 23 maar julle behoort aan Christus, en Christus aan God.

“…Alles behoort aan julle”. “Hierdie geslag weet dat hulle God se tempel geskend het. Hulle het alles wat sleg is IN hulle. Hulle weet hulle is die “vernaamste” van die sondaars is. Hulle wil uit hul grafte kom!

1Ti 1:15 Dit is ‘n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is.

Met wie assosieer jy eerste in hierdie volgende gelykenis?

Luk 18:10-14 Twee manne het na die tempel opgegaan om te bid, die een ‘n Fariseër en die ander ‘n tollenaar. 11 En die Fariseër het gaan staan en by homself so gebid: o God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie—rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. 12 Ek vas twee keer in die week, ek gee tiendes van alles wat ek verkry. 13 En die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: o God, wees my, sondaar, genadig! 14 Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan eerder as die eerste een; want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en hy wat homself verneder, sal verhoog word.

Sien jy jouself as die hoogmoedige Fariseër? Maar dit is jy. Kyk mooi. Kan jy nou sien hoekom altwee hierdie manne in ons lewe opereer op hul tyd? Maar eerlikheid kom nie maklik nie. Daarom noem Jesus in Mattheus 24 wat IN ons lewens gebeur as die waarheid jou tref:

Mat 24:6-35 En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. 7 Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander; en daar sal hongersnode wees en pessiektes en aardbewings op verskillende plekke. 8 Maar al hierdie dinge is ‘n begin van die smarte. 9 Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my Naam. 10 En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. 11 En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. 12 En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. 13 Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. 14 En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot ‘n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom. 15 Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom—laat hy wat lees, oplet— 16 dan moet die wat in Judéa is, na die berge vlug; 17 wie op die dak is, moet nie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie; 18 en wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie. 19 Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog, in daardie dae. 20 En bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabbat mag plaasvind nie. 21 Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. 22 En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word. 23 As iemand dán vir julle sê: Kyk, hier is die Christus! of: Daar! —moet dit nie glo nie. 24 Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. 25 Kyk, Ek het dit vir julle vooruit gesê. 26 As hulle dan vir julle sê: Kyk, Hy is in die woestyn—moenie uitgaan nie; kyk, Hy is in die binnekamer—moet dit nie glo nie. 27 Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. 28 Want oral waar die dooie liggaam lê, daar sal die aasvoëls saamkom. 29 En dadelik ná die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word. 30 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. 31 En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan. 32 En leer van die vyeboom hierdie gelykenis: Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is. 33 So weet julle ook, wanneer julle ál hierdie dinge sien, dat dit naby is, voor die deur. 34 Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie. 35 Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie.

Kom ons kyk weer waar  “al hierdie dinge” plaasvind wat in Mattheus 24 aangehaal word? Kom ons noem ‘n paar van “hierdie dinge”: oorloë, hongersnode, pessiektes, aardbewings, valse profete, groot verdrukking, valse christusse… dit klink of dit alles na uiterlike gebeure verwys!!! Dit is egter wat die afvallige Christendom wyd en syd verkondig! Die tekens is rondom ons sê hulle! Kyk daar! DAAAR buite! DAAR in Jerusalem! Daar in Rome!!! Kyk na ons land!

Ja uiterlike dinge sal gebeur, maar “hierdie geslag” ervaar ALLES innerlik.

1Kor 3:21-23 Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle; 22 of dit Paulus is of Apollos of Céfas of die wêreld of lewe of dood of teenswoordige of toekomstige dinge—alles behoort aan julle; 23 maar julle behoort aan Christus, en Christus aan God.

 

Die dissipels wat fisies saam met Jesus gewandel het, het “al hierdie dinge” gesien en ervaar, soos Jesus hulle ook wel belowe het. In die ‘eindtye’? Nee, nie die wêreld se ‘eindtye’ nie, maar hul eie eindtyd – die einde van hul aardse verknogdheid…die einde van hul aardse drome…die einde van hul aardse wysheid….

alles behoort aan julle” – NOU – aan “hierdie geslag van Christus. Hulle wie Sy koms innerlik ervaar en hul eie aardse “mens van sonde” op hul eie kruis laat sterf:

Mat 10:38-39 En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie. 39 Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind.

Let op na die vraag van die Fariseërs en die antwoord van Jesus]:

Luk 17:20-23  En toe Hy deur die Fariseërs gevra is WANNEER die koninkryk van God sal kom, het Hy hulle geantwoord en gesê: Die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. En hulle sal nie sê: Kyk hier! of: Kyk daar! nie; want die koninkryk van God is binne-in julle. En Hy sê vir sy dissipels: Daar sal dae kom wanneer julle sal begeer om een van die dae van die Seun van die mens te sien, en julle sal dit nie sien nie. En hulle sal vir julle sê: Kyk hier! of: Kyk daar! Moenie gaan nie en moenie agterna loop nie.

Die afvalliges wil altyd weet “wanneer”, want hulle wil tyd hê om hulle eie dinge aan te vang en dan ‘reg’ te maak as hulle uitvind die tyd is naby vir die uiterlike koms van Jesus! NEE niemand sal OOIT ‘reg’ wees vir Jesus se tweede koms nie:

Mat 24:27  Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.

Mat 24:42-44 Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. 43 Maar weet dit: as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie. 44 Daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die mens kom op ‘n uur dat julle dit nie verwag nie.

Jesus se antwoord aan hulle wat kan ‘lees’ is nie ‘wanneer’ nie, maar WAAR en HOE “al hierdie dinge” van die koninkryk van God IN “hierdie geslag” se lewens gebeur!

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

1 Response to ‘….hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat AL hierdie dinge gebeur het nie.’

  1. Terug pieng: Temas | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s