Ons aardse koningskap is TYDELIK (Deel 27)

.Koning Saul was die eerste koning van Israel en Hy was deur God aangestel nadat die volk vir ‘n koning gevra het:

1Sa 8:4-5  Toe kom al die oudstes van Israel bymekaar, en hulle gaan na Samuel in Rama  5  en sê vir hom: Kyk, u is oud, en u seuns wandel nie in u weë nie; stel nou ‘n koning oor ons aan om ons te rig soos by al die nasies.

God het selfs Sy gees op tye oor Saul laat kom en selfs Saul se hart verander sodat hy kon profeteer:

1Sa 10:6-10  En die Gees van die HERE sal oor jou vaardig word, sodat jy saam met hulle sal profeteer en in ‘n ander mens verander word.  7  En as hierdie tekens vir jou uitkom, doen dan wat jou hand vind om te doen, want God is met jou.  8  En jy moet voor my uit na Gilgal afgaan, en kyk, ek sal na jou afkom om brandoffers te offer, om dankoffers te slag; sewe dae lank moet jy wag, totdat ek by jou kom en jou bekend maak wat jy moet doen.  9  En net toe hy sy skouer draai om van Samuel af weg te gaan, het God sy hart verander, en al hierdie tekens het op dié dag uitgekom.  10  Nadat hulle daar by Gíbea gekom het, ontmoet hom meteens ‘n groep profete, en die Gees van God het oor hom vaardig geword, sodat hy onder hulle geprofeteer het.

Maar Saul was nie God se ideale koning nie, want Saul is die tipe van ons eie aardse koning, die eerste Adam, wat God wel aanstel om slegs ‘n beperkte tyd in ons lewens te heers todat die ware koning, die laaste Adam, kom:

1Kor 15:45-49  So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees.  46  Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike.  47  Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel.  48  Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense.  49  En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra.

Dawid was die tweede koning in die plek van Saul – Dawid was die tipe van die heerskappy van die “laaste Adam”, Jesus Christus. Daarom het God Dawid genoem “‘n man na my hart”:

Hand 13:21-22  En van toe af het hulle ‘n koning begeer, en God het aan hulle gegee Saul, die seun van Kis, ‘n man uit die stam van Benjamin, veertig jaar lank.  22  En nadat Hy hom afgesit het, het Hy Dawid vir hulle verhef as koning, van wie Hy ook gesê en getuig het: Ek het Dawid, die seun van Isai, gevind, ‘n man na my hart, wat al my welbehae sal doen.

Jesus is die ware geestelike koning na God se hart want Jesus alleen het die Vader in ALLES gehoorsaam en Hy het NET DIE VADER SE WOORDE gespreek – niks meer en niks minder nie:

Joh 12:49 Want Ek het nie uit Myself gespreek nie; maar die Vader wat My gestuur het, Hy het My ‘n gebod gegee wat Ek moet sê en wat Ek moet spreek.

Joh 14:31 Maar dat die wêreld kan weet dat Ek die Vader liefhet en doen net soos die Vader My beveel het….

Heb 10:5-7 Daarom sê Hy, as Hy in die wêreld inkom: Slagoffer en spysoffer wou U nie hê nie, maar U het vir My ‘n liggaam berei. 6 Brandoffers en sondoffers het U nie behaag nie. 7 Toe het Ek gesê: Kyk, Ek kom—in die boekrol is dit van My geskrywe—om u wil te doen, o God.

Die stryd tussen Saul en Dawid beeld vir ons uit die stryd in ons eie lewe tussen ons ou vleeslike Adam en die nuwe skepping in gees wat kom deur Jesus Christus….

Gal 5:17  want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie.

Dieselfde stryd word reg in die begin uitgewys as deel van ons almal se groei tot die geestelike beeld van God – die stryd tussen die “kwaad” en die “goed”:

Gen 2:16-17 En die HERE God het aan die mens bevel gegee en gesê: Van al die bome van die tuin mag jy vry eet, 17 maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe.

Gen 3:22 Toe sê die HERE God: Nou het die mens geword soos een van Ons deur goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie!

Die feit dat die eerste Adam nie van die boom van die Lewe geëet het nie, is baie duidelik. Dit was nie ‘n “boom” wat enige vleeslike persoon wil eet nie. Christus, die boom van die Lewe, word nie deur MENSE BEGEER NIE:

Jes 53:1-2 Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die HERE geopenbaar? 2 Hy tog het soos ‘n loot voor sy aangesig opgespruit en soos ‘n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons Hom sou aansien nie, en geen voorkoms, dat ons Hom sou begeer nie.

Om die waarheid te sê, alle vlees en bloed mens haat hierdie boom en sy vrygte:

Jes 53:3 Hy was verag en deur die mense verlaat, ‘n man van smarte en bekend met krankheid; ja, soos een vir wie ‘n mens sy gelaat verberg; Hy was verag en ons het Hom nie geag nie.

Is jy deel van “die mense” en die “ons?

Die stryd en die veragting van Christus deur ons eie aardse koning is dieselfde as die vyandskap tussen die saad van die slang en die saad van die vrou:

Gen 3:15 En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt.

Dit is die vyandskap wat tussen die twee skeppings (tydelike aardse en die ewige hemelse) bestaan waardeur ons almal geneem word op die tyd soos God bepaal. Die stryd  kom in baie simbole en tipes in die Skrifte voor. Hier is ‘n paar. Die tipe van die ongelowige aardse mens word altyd eerste genoem want hy is ons eerste selfvervullende koning wat die tweede koning haat en wil doodmaak (1Kor 15:45-47):

Kain en Abel:

Heb 11:4 Deur die geloof het Abel ‘n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het; en deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is.

1Jn 3:12 nie soos Kain wat uit die Bose was en sy broer doodgeslaan het nie. En waarom het hy hom doodgeslaan? Omdat sy werke boos was en dié van sy broer regverdig.

Jud 1:11 Wee hulle, want hulle het die weg van Kain bewandel en om loon hulleself in die verleiding van Bíleam gestort en in die verset van Korag omgekom.

Ismael en Isak:

Gen 16:15 En Hagar het vir Abram ‘n seun gebaar; en Abram het sy seun wat Hagar gebaar het, Ismael genoem.

Gen 17:15-19 Verder het God aan Abraham gesê: Sarai, jou vrou, moet jy nie Sarai noem nie, maar haar naam sal Sara wees. 16 En Ek sal haar seën en jou uit haar ook ‘n seun gee; ja, Ek sal haar seën, sodat sy tot nasies sal word; konings van volke sal uit haar voortkom. 17 Toe val Abraham op sy aangesig, en hy lag en sê in sy hart: Kan daar vir een wat honderd jaar oud is, ‘n kind gebore word? Of kan Sara, wat negentig jaar oud is, baar? 18 En Abraham sê aan God: Ag, mag Ismael lewe voor u aangesig! 19 Toe antwoord God: Voorwaar, jou vrou Sara sal vir jou ‘n seun baar, en jy moet hom Isak noem; en Ek sal my verbond met hom oprig as ‘n ewige verbond vir sy nageslag ná hom.

Gal 4:22-23 Want daar is geskrywe dat Abraham twee seuns gehad het, een uit die slavin en een uit die vrye. 23 Maar die een uit die slavin is gebore na die vlees, en die ander een uit die vrye deur die belofte.

Gal 4:29 maar soos destyds hy wat na die vlees gebore is, hom wat na die Gees was, vervolg het, so is dit nou ook.

Esau en Jakob:

Rom 9:10-13 En nie alleen dit nie, maar ook Rebekka was swanger uit een, naamlik Isak, ons vader. 11 Want toe die kinders nog nie gebore was en nog geen goed of kwaad gedoen het nie dat die voorneme van God volgens die verkiesing kon bly staan, nie uit die werke nie, maar uit Hom wat roep 12 is vir haar gesê: Die oudste sal die jongste dien. 13 Soos geskrywe is: Jakob het Ek liefgehad en Esau het Ek gehaat.

Ons almal leef deur albei hierdie skeppings op die tyd soos God bepaal. Die eerste (die aardse Adam) word inderdaad “weggevoer” of weggeneem om nie meer te heers op die aarde, terwyl die tweede (Christus en hulle wat Hy uitverkies (Joh 15:16) heerskappy ontvang. In Noag se dae was die ongelowiges weggeneem en die gehoorsames was bewaar om te heers op die aarde na die oordeel:

Mat 24:38-41 Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, 39 en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. 40 Dan sal daar twee op die land wees; die een word aangeneem en die ander word verlaat. 41 Twee vroue sal by die meul maal; die een word aangeneem en die ander word verlaat.

Luk 17:34-36 Ek sê vir julle: In daardie nag sal daar twee op een bed wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word. 35 Twee vroue sal saam maal; die een sal aangeneem en die ander verlaat word. 36 Twee sal op die land wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word.

Die regverdige en sagmoediges in Christus sal inderdaad die aarde beërwe – eers innerlik en dan uiterlik vir almal om te sien:

Spr 10:30 Die regverdige sal vir ewig nie wankel nie, maar die goddelose sal in die land nie bly woon nie.

Mat 5:5 Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beërwe.

Open 20:4-6 En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank. 5 En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding. 6 Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.

 

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s