Ons aardse koningskap is TYDELIK (Deel 28)

Gen 16:11-12  Ook sê die Engel van die HERE vir haar [Hagar]: Kyk, jy is swanger en sal ‘n seun baar, en jy moet hom Ismael noem, want die HERE het jou in jou ellende verhoor.  12  En hy sal ‘n wilde-esel van ‘n mens wees: sy hand teen almal, en almal se hand teen hom! En hy sal teenoor al sy broers woon.

Ismael was Abraham se eersgeborene en hy was nie God se keuse as die ware erfgenaam van Abraham nie. Die eer het aan Isak behoort die tweede seun van Abraham wat hy by Sara verwek het.

Gen 17:19-21  Toe antwoord God: Voorwaar, jou vrou Sara sal vir jou ‘n seun baar, en jy moet hom Isak noem; en Ek sal my verbond met hom oprig as ‘n ewige verbond vir sy nageslag ná hom.  20  Ook wat Ismael aangaan, het Ek jou verhoor. Kyk, Ek seën hom en maak hom vrugbaar en vermeerder hom buitengewoon. Twaalf vorste sal hy verwek, en Ek sal hom ‘n groot nasie maak.  21  Maar my verbond sal Ek oprig met Isak wat Sara vir jou anderjaar op hierdie tyd sal baar.

Interessant is die ooreenkomste tussen Ismael en koning Saul, die eerste koning van Israel. Saul as die eerste koning was ook nie God se uitverkore koning nie – Dawid was, die tweede koning van Israel.

Hand 13:21-22  En van toe af het hulle ‘n koning begeer, en God het aan hulle gegee Saul, die seun van Kis, ‘n man uit die stam van Benjamin, veertig jaar lank.  22  En nadat Hy hom afgesit het, het Hy Dawid vir hulle verhef as koning, van wie Hy ook gesê en getuig het: Ek het Dawid, die seun van Isai, gevind, ‘n man na my hart, wat al my welbehae sal doen.

Die beginsel dat die tweede of “laaste” voorkeur kry by God bo die eerste is ‘n geestelike waarheid wat die vleeslike mens, ons aardse koning, net nie kan aanvaar nie.

Mat 20:16  So sal die wat laaste is, eerste wees, en die wat eerste is, laaste; want baie is geroep, maar min uitverkies.

Om die “laaste” te wees, is om die dienskneg van almal te word en dit is wat die vlees nie wil wees nie, want dit kan nie!

Mar 9:35  En toe Hy gaan sit het, roep Hy die twaalf en sê vir hulle: As iemand die eerste wil wees, moet hy die laaste van almal en almal se dienaar wees.

Hierdie “eerste” en “laaste” wys ons maar net na hierdie belangrike waarheid:

1Kor 15:45-46 So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees. 46 Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike.

Jesus, die “laaste Adam”, is God se uitverkore Koning en die vlees en bloed “eerste mens Adam” was nog nooit God se ware maatstaf van geestelike perfeksie nie – dit was verganklik geskep:

1Kor 15:50 Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.

Rom 8:20 Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het

Ons sal net geestelike perfeksie beleef IN CHRISTUS nadat ons die “eerste” Adam beleef en hom as koning prysgee:

Mat 10:38-39  En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie.  39  Wie sy [aardse] lewe vind, sal dit verloor; en wie sy [aardse] lewe verloor om My ontwil, sal dit vind.

Maar hierdie kruisiging van die eerste Adam kom nie uit onsself nie. Om Christus te ken is ‘n werk van die gees van die Vader in ons:

Joh 6:44  Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

Saul, die tipe van ons eerste aardse koning, gee egter nie sy troon op sonder ‘n bittere geveg nie. Ons aardse koning is wederstewig van nature, net soos Saul was. Dit bring ons by die tweede ooreenkoms tussen Ismael en Saul. Net soos Ismael was Saul ook gekoppel aan donkies in die Skrifte:

1Sa 9:1-3  En daar was ‘n man van Benjamin met die naam van Kis, die seun van Abíël, die seun van Seror, die seun van Begorat, die seun van Afíag, ‘n Benjaminiet, ‘n vermoënde man.  2  En hy het ‘n seun gehad met die naam van Saul, ‘n jongman en mooi gebou, ja, daar was onder die kinders van Israel geeneen mooier as hy nie: van sy skouers af boontoe was hy hoër as die hele volk.  3  En toe die eselinne van Kis, die vader van Saul, weggeraak het, sê Kis aan sy seun Saul: Neem tog een van die dienaars met jou saam en maak jou klaar, gaan soek die esels.

Die esels van Saul se pa het hul eie pad gevat en soek geraak.

Saul het hierdie hardkoppige en eiewyse eienskap van die donkie geopenbaar in sy lewe, veral in sy tyd as koning. Hy was telkemale deur Samuel gewaarsku teen hierdie wederstrewige gees in hom, en Samuel moes uiteindelik:aan Saul aankondig wat die Here besluit het:

1Sa 15:22-23  Daarop sê Samuel: Het die HERE behae in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die HERE? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme.  23  Want wederstrewigheid is ‘n sonde van waarsêery, en eiesinnigheid is afgodery en beeldediens. Omdat jy die woord van die HERE verwerp het, het Hy jou as koning verwerp.

“…wederstrewigheid is ‘n sonde van waarsêery, en eiesinnigheid is afgodery en beeldediens”. Ons eie gedagtes klink baie waar vir ons:

Spr 14:12 Daar is ‘n weg wat vir ‘n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood.

Ons aardse pad eindig in die dood!

Gen 3:19 In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer.

Ons aardse koning se tyd is beperk van die skepping af – hy was nooit bedoel om vir ewig te heers of te bestaan nie. Die aardse koning dink egter hy kan God oortuig om hom te spaar. Een van die dinge wat ons vlees doen as hy uitgevang word, is om te kom met ‘n oppervlakkige belydenis – ‘n erkenning van skuld asof God nie alles reeds weet nie. Saul het ook baie belydenisse gedoen, maar sonder ‘n verandering van hart en daad:

1Sa 15:24-25  Toe sê Saul vir Samuel: Ek het gesondig, omdat ek die bevel van die HERE en u woorde oortree het, want ek was bevrees vir die manskappe en het na hulle geluister.  25  Vergeef dan nou tog my sonde en kom met my saam terug, dat ek die HERE kan aanbid.

1Sa 15:30  En hy [Saul] sê: Ek het gesondig; eer my tog nou voor die oudstes van my volk en voor Israel, en kom saam met my terug, dat ek die HERE u God kan aanbid.

Ons aardse mens dink regtig hy kan God uitoorlê en God se plan verander. Belydenis is goed, maar dit alleen kan nie ‘n hartsverandering teweegbring en ‘n nuwe skepping totstand bring nie:

Mat 15:7-8  Geveinsdes, tereg het Jesaja oor julle geprofeteer toe hy gesê het:  8  Hierdie volk nader My met hulle mond en eer My met die lippe, maar hulle hart is ver van My af.

Dit is deur die volle omvang van die oordeel van God in ons lewe dat ons aardse koning onttroon word en totaal vernietig word. Deur God se roede word ons verlos van ons wederstrewige ou mens:

Psa 89:33 dan sal Ek hulle oortreding met die roede besoek en met plae hulle ongeregtigheid.

Spr 10:13  Op die lippe van die verstandige word wysheid gevind, maar die roede is vir die rug van die verstandelose.

Spr 23:13-14  Hou die tug nie terug van die seun nie; as jy hom met die roede slaan, sal hy nie sterwe nie.  14  Jy sal hom wel met die roede slaan, maar sy lewe van die doderyk red.

Spr 1:1-4  Die spreuke van Salomo, die seun van Dawid, die koning van Israel,  2  om wysheid en tug te ken, om woorde van insig te verstaan,  3  om aan te neem tug wat verstandig maak, geregtigheid en reg en regverdigheid;  4  om aan die eenvoudiges skranderheid te gee, aan die jongeling kennis en oorleg;

Dit is net wanneer ons ou koning TOTAAL vernietig is dat die nuwe Koning in Sy glorie in ons kan dien:

2Kor 5:17 Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.

Open 21:1-5 En ek het ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan; en die see was daar nie meer nie. 2 En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos ‘n bruid wat vir haar man versier is. 3 En ek het ‘n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God. 4 En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. 5 En Hy wat op die troon sit, het gesê: Kyk, Ek maak alles nuut. En Hy het aan my gesê: Skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar.

Ismael en Saul was inderdaad wederstewige persone wat ons eie eerste Adam-natuur uitbeeld. Die eerste Adam was nooit God se perfekte keuse om sy geestelike beeld te dra nie – die laaste Adam, Jesus Christus, is God se ware keuse:

1Kor 15:45-47  So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees.  46  Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike.  47  Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel.

Jesus was gekies om hierdie rol te vervul en ons almal in Hom geestelik perfek te maak in die ware beeld van God, “voor die grondlegging van die wêreld”. Dit sê baie van die “eerste mens Adam”:

1Pe 1:18-21  omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel [die eerste Adam] wat deur die vaders oorgelewer is nie,  19  maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van ‘n lam sonder gebrek en vlekkeloos,  20  wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil,  21  julle wat deur Hom glo in God wat Hom uit die dode opgewek en Hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees.

1Kor 15:49  En soos ons die beeld van die aardse [Adam] gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse [Christus] dra.

 

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s