Jesaja 14 en Esegiël 28

Daar is diegene in die afvallige Christendom wat beweer dat die slang, of Satan dan, eers perfek was en daarna boos geword het deur sy eie “vrye” wil. Hulle verdraai dan ook Bybelse tekste soos Jesaja 14 en Esegiël 28 om hul punt te staaf. Kom ons begin by Jesaja 14 en kyk wie onder bespreking is in hierdie hoofstuk:

Jes 14:4  dan sal jy hierdie spotlied aanhef oor die koning van Babel en sê: Hoe het die drywer nou opgehou, opgehou die verdrukking!

Daar staan dit duidelik – die teks gaan oor die koning van Babel – ‘n vleeslike mens. Daar was regtig historiese konings van Babel (of Babilon soos dit na verwys word in ander tekste) en dit is die letterlike verwysing in Jesaja 14. Ons kan seker daarmee saamstem. Maar dit is by die geestelike interpretasie van die teks waar die groot bedrog gepleeg word, en elkeen dink sy interpretasie is korrek:

Spr 12:15 Die weg van ‘n dwaas is reg in sy eie oë, maar die wyse luister na raad.

Ek is die dwaas as ek my eie opninie volg of die opinie van sogenaamde geleerdes in teologie wat BUITE die konteks van die Skrifte gaan soek vir geestelike betekenisse. Die Skrifte waarsku ons om NIE buite die Skrifte te gaan soek vir geestelike antwoorde nie:

1Kor 4:6 Hierdie dinge, broeders, het ek op myself en Apollos toegepas om julle ontwil, dat julle aan ons kan leer om nie te dink bo wat geskrywe is nie, sodat julle nie die een ter wille van die ander opgeblase sou wees teen ‘n derde nie.

Deu 4:2 Julle mag by die woord wat ek julle beveel, niks byvoeg nie, en julle mag daar niks van weglaat nie; sodat julle die gebooie van die HERE julle God mag onderhou, wat ek julle beveel.

Daar is maar min wat by hierdie beginsel en opdrag van God bly. Daar is baie min wat die “oë” gegee is om te sien wie die koning van Babel geestelik verteenwoordig. En dit is juis in die geestelike blindheid waar die bedrog van geestelike Babilon, die afvallige Christendom, baie mense op sleeptou neem met haar betowerende gruwels (valse leestellings) :

Open 17:1-5 En een van die sewe engele met die sewe skale het gekom en met my gespreek en vir my gesê: Kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie waters sit, 2 met wie die konings van die aarde gehoereer het, en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery. 3 En hy het my in die gees weggevoer na ‘n woestyn, en ek het ‘n vrou sien sit op ‘n skarlakenrooi dier, vol godslasterlike name, met sewe koppe en tien horings. 4 En die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en pêrels, en sy het in haar hand ‘n goue beker gehad, vol gruwels en die onreinheid van haar hoerery; 5 en op haar voorhoof was ‘n naam geskrywe: Verborgenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde.

As ons kan sien dat hierdie hoer oor ons eie lewens heers op die tyd soos deur God bepaal, en dat ons op ‘n tyd deur haar verlei was, dan sal ons ook kan sien hoe ons deel vorm van die konings van die aarde en hul koninkryke. As ons nie dit weet nie, sal ons sekerlik ook nie die koms van die koninkryk van God in hierdie tyd sien nie.

Luk 17:20-21  En toe Hy deur die Fariseërs gevra is wanneer die koninkryk van God sal kom, het Hy hulle geantwoord en gesê: Die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie.  En hulle sal nie sê: Kyk hier! of: Kyk daar! nie; want die koninkryk van God is binne-in julle.

Vir diegene vir wie dit altyd maklik is om na die bose en verkeerde dinge buite hulself te verwys omdat hulle blind gemaak is vir hul eie boosheid en verkeerde denke en dade, sal hierdie koning van Babel ook na ‘n bose persoonlikheid daar buite verwys.

In ons tyd van geestelike blindheid oor ons eie boosheid, sal ons leerstellings glo dat die mens eers ‘n perfekte wese was en toe “geval” het. Net so word die leuen ook vertel dat Satan eers ‘n perfekte engel was en toe “geval” het.

Ja, selfs Jesaja 14 en Esegië 18 ander tekste word ingespan om ons eie bedrog te bekragtig. Omdat die dwaaleeraars nie weet waar hemel is nie, word tekste soos die volgende verdraai om ‘n fisiese plek aan te dui, terwyl hierdie teks duidelik sê dat Jesus die woorde van die dissipels bekragtig het.

Luk 10:17-20 En die sewentig het met blydskap teruggekom en gesê: Here, ook die duiwels onderwerp hulle aan ons in u Naam. 18 Toe sê Hy vir hulle: Ek het die Satan soos ‘n bliksem uit die hemel sien val. 19 Kyk, Ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap, en oor al die krag van die vyand; en niks sal julle ooit skade doen nie. 20 Maar julle moenie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemele opgeskrywe is.

Jesus het inderdaad ‘gesien’ hoe die leuengeeste uitgedryf word deur die dissipels se woorde van waarheid aan die mense vir wie hulle God se Woord verkondig het – dit is hoe Satan en sy geeste uit die hemel val!

Here, ook die duiwels onderwerp hulle aan ons in u Naam. Toe sê Hy vir hulle: Ek het die Satan soos ‘n bliksem uit die hemel sien val.

As ons nie weet wat en waar die hemel is nie, kan ons nie anders om daarna as ‘n fisiese plek te verwys wat agter die laaste hemelliggaam in hierdie fisiese kosmos is nie. Maar vir diegene met geestelike oë is die hemel ‘n geestelike dimensie wat God, wie geen begin het nie, ‘in die begin’ gemaak het. God was reeds daar voor die hemele gemaak was. God het geen “begin” nie en Hy het ook geen behoefte aan ‘n hemel nie. Die hemele is egter ‘n skepping van God en die hemele het ‘n “begin”-punt.

God het hierdie hemele gemaak om in te woon, alhoewel al die hemele wat God gemaak het nie Hom kan bevat nie. Interessant?!!! 

Kom ons kyk na ‘n paar verse wat dit bevestig:

Gen 1:1  In die begin het God die hemel en die aarde geskape.

Psa 2:4  Hy wat in die hemel woon, lag; die Here spot met hulle.

1Ki 8:27  Maar sou God werklik op die aarde woon? Kyk, die hemel, ja, die hoogste hemel kan U nie bevat nie, hoeveel minder hierdie huis wat ek gebou het.

Hoe val die aardse koning van Babel uit die hemel as die hemel ‘n plek daar ver is, soos die afvalliges dit wil hê? Hier is die woorde van Nebukadnesar, een van die konings van Babel:

Dan 4:28-30  Dit alles het oor koning Nebukadnésar gekom. Aan die einde van twaalf maande terwyl hy op die koninklike paleis van Babel rondwandel, het die koning aangehef en gesê: Is dit nie die groot Babel wat ek opgebou het tot ‘n koninklike verblyf, deur die sterkte van my vermoë, en tot verheerliking van my majesteit nie?

Hy was verhef in sy eie denke – sy hemel (sy hart)! Hy het nie aan God die eer gegee nie wanyt hy was geestelik blind. Hy moes uitvind wie aan hom (en aan almal van ons) ALLES gee. Vir die doel het die Here toe vir hom ‘n droom gegee wat hom baie gepla het en Daniël het toe die droom vir hom verstaanbaar gemaak:

Dan 4:19-22  Toe het Daniël, wie se naam Béltsasar was, ‘n oomblik verstom gestaan en sy gedagtes het hom verskrik. Die koning het daarop gespreek en gesê: Béltsasar, laat die droom en die uitlegging jou nie verskrik nie. Béltsasar het geantwoord en gesê: My heer, mag die droom u haters en sy uitlegging u teëstanders oorkom. Die boom wat u gesien het—wat groot en sterk geword het, en waarvan die hoogte tot AAN DIE HEMEL gereik het en wat vir die hele aarde sigbaar was, en waarvan die blare mooi en die vrugte baie gewees het, en waar voedsel vir alles aan was, waaronder die diere van die veld gehou en in die takke waarvan die voëls van die hemel gewoon het— DIT IS U, O KONING, wat groot en sterk geword het, wie se grootheid toegeneem het en reik tot aan die hemel en u heerskappy tot aan die einde van die aarde.

Nebukandesar se hoogmoedige denke moes vernietig word en hy moes uit sy hoë hemel gewerp word totdat hy kon erken dat God heers alleen en is soewerein oor elke mens en elke skepsel se denke en ook oor almal se doen en late!

Dan 4:25  Hulle sal u uit die mensdom verstoot, en u woning sal saam met die diere van die veld wees, en hulle sal u soos die beeste plante laat eet; en u sal deur die dou van die hemel natgemaak word, en sewe tydperke sal oor u heengaan totdat u erken dat die Allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens en dit gee aan wie Hy wil.

Soos Nebukadnesar, is almal van ons simbolies die koning in ons denke want ons glo ons doen dinge so op ons eie en in ons eie krag! Ons glo ons het ‘n sogenaamde “vrye” wil van God gekry warmee ons kan maak en breek soos ons wil. Ai, hoe belaglik klink dit nie, maar dit is tragies waar. Ons almal glo hierdie onsin totdat God ons oë kom oopmaak. Ons verlossing van hierdie denke kom net wanneer ons uit daardie hemel val en bely dat God alleen oor alles heers en dat ons totaal afhanklik is van Hom vir ALLES:

Rom 11:33-36 o Diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë! 34 Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees? 35 Of wie het eers iets aan Hom gegee, dat dit hom vergeld moet word? 36 Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

Kom ons kyk kortliks na ‘n paar sleutelwoorde ook in Jesaja 14 wat hierdie geestelike hemel IN ons almal ontsluit, soos God wil:

Jes 14:4-12  dan sal jy hierdie spotlied aanhef oor die koning van Babel en sê: Hoe het die drywer nou opgehou, opgehou die verdrukking! Die HERE het die stok van die goddelose verbreek, die staf van die heersers, wat die volke verwoes het in grimmigheid met slaan sonder ophou, wat in toorn oor die nasies geheers het met ‘n agtervolging sonder verskoning. Die hele aarde rus, is stil; hulle breek uit in jubel. Ook is die sipresse bly oor jou, die seders van die Líbanon, en hulle sê: Vandat jy daar lê, klim niemand na ons toe op om ons af te kap nie. Die doderyk daaronder is in beroering om jou ontwil, jou koms tegemoet; dit wek om jou ontwil die skimme op, al die bokke van die aarde; dit laat al die konings van die nasies van hulle trone opstaan. Hulle hef almal aan en sê vir jou: Ook jy het kragteloos geword soos ons; jy het soos ons geword. Jou trots is neergewerp in die doderyk, die geruis van jou harpe; onder jou is wurms as ‘n bed gesprei, en maaiers is jou bedekking. Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad! Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies!

“Die doderyk”

Hierdie koning van Babel het gesterf en het na die doderyk gegaan. Ons almal sterf en dit is ‘n waarheid wat min werklik glo. Die leuen van die slang dat ons nie sal sterwe nie word oop en bloot deur die valse leraars in Jesus se naam verkondig.

Gen 3:4 Toe sê die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie;

Die doderyk is volgens die Skrifte ‘n plek waar die dooies slaap en van niks weet nie, en waar almal se nagdagtenis vergeet word:

Pred 9:5  Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie, en hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet.

“die môrester”

Jesus is die enigste “môrester”:

Open 22:16 Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink môrester.

Die koning van Babel, en ons almal dink ons is belangrik en dat die hele skepping om ons draai. Kyk mooi of jy jouself in die volgende woorde kan sien:

2Th 2:3-4 Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf 4 die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.

Ons verhef onsself en dit is wat hierdie koning van Babel ook gedoen het. Maar soos die koning van Babel van sy hoë troontjie verwyder was, so sal ons ook:

2Th 2:5-8 Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie? 6 En nou, julle weet wat hom teëhou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. 7 Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teëhou, uit die weg geruim is; 8 en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak.

Kyk die pragtige ooreenkomste tussen die twee tekse in Thessalonicense en Jesaja!!!

Jes 14:12-16  Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad! Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies! En jy het in jou hart gesê: Ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die Noorde. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste! Ja, in die doderyk sal jy neergewerp word, in die diepste plekke van die kuil! Die wat jou sien, beskou jou, hulle let op jou en sê: Is dit die man wat die aarde laat sidder het, koninkryke laat beef het?

Esegiël 28 praat van dieselfde situasie, maar gebruik net ‘n ander simbool, die koning van Tirus:

Eseg 28:1-2  Verder het die woord van die HERE tot my gekom en gesê: Mensekind, sê aan die vors van Tirus: So spreek die Here HERE: Omdat jou hart hoogmoedig was en jy gesê het: Ek is ‘n god, ek bewoon ‘n godewoning in die hart van die seë—terwyl jy tog ‘n mens is en geen god nieen jou hart gemaak het soos die hart van ‘n god.

Daar was ‘n letterlike koning van Tirus in die geskiedenis wat hier deur God aangespreek word deur die profeet Esegiël. Hier word duidelik gesê dat hy ‘n mens was en dat hy hoogmoedig was in sy hart, soos elke mens van nature is. Niemand sal openlik sê dat hulle ‘n god is nie, maar dit is wat mense dink wat glo dat hulle op hul eie besluite en keuses maak. Die koning van Tirus was definitief ‘n baie selfvoldane mens wat aan hom groot rykdom en eer besorg het. Al hierdie dinge het sy hart hoogmoedig gemaak:

Eseg 28:3-5  kyk, jy is wyser as Daniël, alles wat verborge is, is vir jou nie te duister nie! Deur jou wysheid en deur jou verstand het jy vir jou rykdom verkry, ja, jy het goud en silwer in jou skatkamers verwerf; deur die grootheid van jou wysheid in jou koophandel het jy jou rykdom vermeerder, en jou hart het hoogmoedig geword deur jou rykdom;

Hierdie hoogmoed in hierdie koning en ook in almal van ons bring God se oordeel oor ons. Die oordeel sluit in dat ons sekerlik sal sterf en na die doderyk gaan:

Eseg 28:6-8  daarom, so sê die Here HERE: Omdat jy jou hart gemaak het soos die hart van ‘n god, daarom, kyk, Ek bring vreemdes oor jou, die geweldigste nasies, en hulle sal hul swaarde trek teen die skoonheid wat jou wysheid verwerf het, en jou glans ontheilig. In die kuil sal hulle jou laat neerdaal, en jy sal in die hart van die seë die bittere dood sterwe van een wat verslaan is.

Tog kan hierdie koning van Tirus, en almal van ons met dieselfde hart of denke van ‘n natuurlike mens, nie aan God die eer gee nie:

Eseg 28:9-10  Sal jy werklik sê, in die aangesig van hom wat jou doodmaak: Ek is ‘n god! —terwyl jy tog ‘n mens is in die hand van hulle wat jou deurboor, en geen god nie? Jy sal die dood van onbesnedenes sterwe, deur die hand van vreemdes; want Ek het dit gesê, spreek die Here HERE.

Ons almal se hart is van nature, uit die hand van die Skepper, verdorwe:

Jer 17:9  Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken?

In die volgende paar verse word dieselfde hart van elke mens in die eerste Adam uitgewys. Sommige beweer dat die fokus nou verskuif na iemand anders behalwe die koning van Tirus en onsself. Hulle sê dat dit verwys na Satan. Kom ons kyk waarom sulke valse beweringe gemaak word. In verse 11-12 word die volgende gesê van die koning van Tirus:

Eseg 28:11-12  Verder het die woord van die HERE tot my gekom en gesê:  Mensekind, hef ‘n klaaglied aan oor die koning van Tirus, en sê vir hom: So spreek die Here HERE: Jy was die seëlring van eweredigheid, vol wysheid en volmaak [Hebreeuse woord “tâmıym”] in skoonheid.

Die woord “volmaak” in vers 12 bring die dwaling na vore wat die afvalliges dan gebruik deur te sê “kyk, daar staan dit – die skepsel was volmaak en perfek voor hy geval het!”. Maar die woord wat vertaal word as “volmaak” in vers 12 kom van die Hebreeuse woord “tâmıym”. Hier kom dieselfde Hebreeuse woord voor in ‘n ander gedeelte in die boek van Esegiël om ons te help om die woord beter te verstaan:

Eseg 15:1-5  En die woord van die HERE het tot my gekom en gesê: Mensekind, wat is die hout van die wingerdstok meer as al die hout—die wingerdrank wat onder die hout van die bos is? Word daar hout van geneem om vir ‘n stuk werk te gebruik? Of neem ‘n mens daar ‘n pen van om allerhande goed aan op te hang? Kyk, dit is aan die vuur oorgegee om verteer te word; as die vuur sy twee ente verteer het en sy middelste stuk geskroei is, sal dit deug vir ‘n stuk werk? Kyk, toe dit heel (Hebreeus: “tâmıym”) was, kon daar niks van gemaak word nie; hoeveel minder, as die vuur dit verteer het en dit geskroei is, sal daar dan nog iets van gemaak kan word.

Lees weer: “…..toe dit heel (Hebreeus: “tâmıym”) was, kon daar niks van gemaak word nie.” Dit was nie perfek nie.  Die hout van die wingerdstok is niks BETER as al die ander soorte hout nie. Alle hout is geskik of perfek vir die doel waarvoor dit aangewend word. Die wingerdrank is geskik vir vuurmaakhout! Opsigself is NIKS perfek nie. God alleen is perfek!!!

Mar 10:18 En Jesus sê vir hom: Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe Een, naamlik God.

Die Hebreeuse woord “tâmıym” beteken glad nie wat die afvalliges wil hê dit moet sê nie.  Dit beteken NIE perfeksie nie. Die Woord van God sê dat die koning van Tirus en ons almal in die vlees NOOIT “heel” of “perfek” was nie. Die wingerdstok is onvolmaak om enigiets van te maak, selfs toe dit “tâmıym” of dan “volmaak” of “heel” was! Soos hierdie koning en almal van ons in die vleeslike skepping, het God ons volmaak gemaak vir die doel waarvoor Hy ons wil gebruik – ons was nie geestelik volmaak nie! Vlees kan nooit gees wees nie! Hulle is TEENOORGESTELDES:

Gal 5:17 want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie.

Rom 8:5-8 Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. 6 Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede, 7 omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. 8 En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie;

Die Skrifte noem dat alles in die fisiese skepping ‘baie goed’ gemaak was deur God. Maar was dit geestelik perfek? Nee!

Gen 1:31  Toe sien God alles wat Hy gemaak het, en—dit was baie goed. En dit was aand en dit was môre, die sesde dag.

Dit was alles uit die aarde (van stof) gemaak. Alles in die skepping is aards, natuurlik en tydelik. Kyk wat word saam met “aards” en “natuurlik” gebruik in hierdie vers:

Jak 3:15 Dít is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar is aards, natuurlik, duiwels;

“Wysheid” wat sê dat die aardse dinge geestelik is en daarby ook perfek is, is “duiwels” – dit is nie Goddelik nie!

Kyk na die volgende woorde: “in Eden”. In vers 13 van Esegiël 28 word genoem dat hierdie koning van Tirus “in Eden” was, wat dan verdere verwarring bring as mens na die valse leraars luister?

Eseg 28:13  Jy was in Eden, die tuin van God; allerhande edelgesteentes was jou bedekking: karneool, topaas en jaspis, chrisoliet, oniks, sardoniks, saffier, karbonkel en smarag; en van goud was die werk van jou kassies en groewe aan jou; op die dag toe jy geskape is, is hulle berei.

Die afvalliges sê kyk daar is dit duidelik – dit praat van die slang (of dan Satan) wat Adam en Eva in die tuin van Eden verlei het. Hoe sien mens die slang se eienskappe in hierdie woorde? Jy moet dit daar INLEES. Ja. die slang was daar in Eden! Maar baie vergeet heeltemal dat Adam (en almal in hom) ook in Eden was. Die koning van Tirus en almal van ons was IN die “eerste mens Adam” IN Eden, die tuin van God. Die “eerste mens Adam” verteenwoordig ons almal in vlees en ons almal dra sy beeld!

1Kor 15:45-49 So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees. 46 Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike. 47 Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel. 48 Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. 49 En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra.

Deur Adam is is sondig….en ons sterwe…dit is vlees se kondisie van die hand van die Pottebakker:

Rom 5:12  Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het.

1Kor 15:22  Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word.

Rom 8:20 Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het

Kom ons lees verder in Esegiël 28:

Eseg 28:14-16  Jy was ‘n gérub met uitgespreide vlerke wat beskut, en Ek het jou gestel op ‘n heilige berg; ‘n god was jy; jy het gewandel tussen vurige gesteentes. Jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. Weens die grootheid van jou koophandel het hulle jou binneste met geweld gevul, en jy het gesondig; daarom het Ek jou as onheilige van die godeberg afgedrywe, en Ek het jou tussen die vurige gesteentes uit vernietig, o gérub wat beskut!

Wel, sê die dwaalleraars, dit is tog duidelik dta hierdie woorde verwys na ‘n “gérub met uitgespreide vlerke wat beskut” – ‘n engel.  Maar vers 14 van Esegiël sê nie dat hierdie vors of koning van Tirus ‘n geestelike wese was nie. Hy was ‘n mens. Hierdie gérub in Esegiël 28 verwys na ‘n MENS wat gedink het hy is ‘n god buite God se raamwerk:

Eseg 28:1-3 Verder het die woord van die HERE tot my gekom en gesê: 2 Mensekind, sê aan die vors van Tirus: So spreek die Here HERE: Omdat jou hart hoogmoedig was en jy gesê het: Ek is ‘n god, ek bewoon ‘n godewoning in die hart van die seë—terwyl jy tog ‘n mens is en geen god nie—en jou hart gemaak het soos die hart van ‘n god; 3 kyk, jy is wyser as Daniël, alles wat verborge is, is vir jou nie te duister nie!

Hierdie verse in Esegiël 28 verwys na die woorde en oortuigings van hierdie spesifiek mens en die MENS in die algemeen….

Eseg 28:14-16  Jy was ‘n gérub met uitgespreide vlerke wat beskut, en Ek het jou gestel op ‘n heilige berg; ‘n god was jy; jy het gewandel tussen vurige gesteentes. Jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskape is,

God “antwoord” hierdie dwase mens volgens sy eie gedagtes en woorde…

Psa 18:27 by die reine rein; maar by die valse betoon U Uself verkeerd.

Spr 26:5 Antwoord ‘n dwaas na sy sotheid, sodat hy nie wys is in sy eie oë nie.

As ons na ander Skriftekste kyk, sal ons sien dat die woord “gérub” of “engel” verwys ook na die mens en sy wese as God se skepping en boodskapper:

Eseg 10:8 En daar is aan die gérubs gesien die vorm van ‘n mens se hand onder hulle vlerke. 

Open 21:17 En hy het sy muur gemeet op honderd vier en veertig el, volgens ‘n mens se maat, wat die maat van ‘n engel is.

Die gérub met “uitgepreide vlerke” verwys na “die vorm van ‘n mens se hand” wat uitwys dat al ons dade deur God bestier word. God gebruik al sy engele of boodskappers, die goeies en die slegtes, vir Sy doel. Alles is vir Sy doel gemaak, selfs die bose. Selfs ons bose dade was deur God geskryf in Sy boek nog voordat ons gebore was! Deur God se Woord of “boek” wandel ons tussen die “vurige edelgesteentes” wat almal ons dae berei en dek (“beskut”) van ons moederskoot af:

Spr 16:4  Alles het die HERE gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil.

Psa 139:16  U oë het my ongevormde klomp gesien; en in u boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie.

Eseg 28:13  Jy was in Eden, die tuin van God; allerhande edelgesteentes was jou bedekking: karneool, topaas en jaspis, chrisoliet, oniks, sardoniks, saffier, karbonkel en smarag; en van goud was die werk van jou kassies en groewe aan jou; op die dag toe jy geskape is, is hulle berei.

Ons almal is in God se hand van A to Z! As Hy sê dat Hy ons in Sy handpalms gegraveer is, dan is ons en alle skepsels ALTYD in Sy hand deurdat Hy alles in ons lewens werk – ons kan nie buite Sy ‘mure’ of grense wat Hy vir ons bepaal het, beweeg nie!

Jes 49:16 Kyk, Ek het jou in die handpalms gegraveer; jou mure is gedurig voor My.

Die koning van Tirus en almal van ons is God se eiendom van begin tot einde. Soos ons weet was Tirus ‘n Feniciese hawestad en stadstaat aan die kus van Libanon vandag. Dit was en is ‘n beroemde handelssentrum. Ons lees van koning Hiram wat aan Dawid en Salomo materiaal verskaf het vir die bou van die tempel in Jerusalem. Isébel, daardie bose vrou van koning Agab van Israel, was ook ‘n dogter van ‘n koning van Tirus en Sidon. Die stad en sy mense was bekend vir hul hooghartigheid en selfvoldaanheid. Die vors of koning van Tirus is dus God se boodskapper na elkeen van ons om ons eie sondige harte te openbaar en aan ons uit te wys (as ons dit kan aanvaar en hanteer). Ons bedryf eerste alle ongeregtigheid van menswees voordat ons ons goddelike posisie kan sien:

Psa 82:1-5  ‘n Psalm van Asaf. God staan in die vergadering van die gode; Hy hou gerig te midde van die gode. Hoe lank sal julle onregverdig oordeel en partydig wees vir die goddelose mense? Sela. Doen reg aan die swakke en die wees; gee aan die ellendige en die arme sy reg. Red die swakke en behoeftige, bevry hulle uit die hand van die goddelose mense. Hulle weet nie en verstaan nie; hulle loop rond in duisternis: al die fondamente van die aarde wankel.

Psa 82:6 Ek self het gesê: Julle is gode, en julle is almal seuns van die Allerhoogste—

Joh 10:34-35 Jesus antwoord hulle: Is daar nie in julle wet geskrywe: Ek het gesê, julle is gode nie? As dit húlle gode noem tot wie die woord van God gekom het, en die Skrif nie gebreek kan word nie, 

Die “berg van God” is ‘n beeld van God se koninkryk en heerskappy waarbinne ons altyd beweeg of ons daarvan bewus is of nie! God se uitverkorenes (“die wat in Judéa is”) vlug na die berg van God…

Psa 121:1-2 ‘n Bedevaartslied. Ek slaan my oë op na die berge: waar sal my hulp vandaan kom? 2 My hulp is van die HERE wat hemel en aarde gemaak het.

Mat 24:16 dan moet die wat in Judéa is, na die berge vlug;

Psa 78:68-69 maar die stam van Juda uitverkies, die berg Sion wat Hy liefhet. 69 En Hy het sy heiligdom soos hemelhoogtes gebou, soos die aarde wat Hy vir ewig gegrondves het.

Waar is hierdie “berg van God” of koninkryk van God? Vir die gérubs van God wat oë gegee is om dit te sien is dit die plek van die vurige gesteentes waar almal in die eerste Adam (die koning van Tirus en almal van ons) “gestel”:

Open 4:8 En die vier lewende wesens [almal God se gérubs wat dit kan sien] het elkeen vir homself ses vlerke gehad, en hulle was rondom en van BINNE vol oë; en hulle het sonder ophou dag en nag gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom!

Luk 17:20-21  En toe Hy deur die Fariseërs gevra is wanneer die koninkryk van God sal kom, het Hy hulle geantwoord en gesê: Die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie.  En hulle sal nie sê: Kyk hier! of: Kyk daar! nie; want die koninkryk van God is BINNE-in julle.

In Esegiël 28 kom nog ‘n uitdrukking voor wat baie mense verblind vir die waarheid. Die uitdrukking “volkome in JOU weë” sê net duidelik dat ons as mens dink dat ons is goed, of beter as ander, terwyl ons nog bitter ver van volkome is volgens die weë van God. God herhaal eintlik Tirus se eie woorde vroeër in hoofstuk 27, want met ons eie woorde sal ons geoordeel word. Kyk wat dink en sê Tirus en ons almal van onsself:

Eseg 27:3  en sê aan Tirus, wat woon by die ingange van die see, wat handel drywe met die volke na baie kuslande toe: So spreek die Here HERE: o Tirus, jy sê: Ek is volmaak in skoonheid.

Mat 12:36-37  Maar Ek sê vir julle dat van elke ydele woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Want uit jou woorde sal jy geregverdig word, en uit jou woorde sal jy veroordeel word.

Almal word gemaak om volkome in God se doel te pas anders weerspreek die Skrifte mekaar – en die Skrifte weerspreek nie mekaar nie! Almal (Adam ingesluit) is in ongeregtigheid geskep of gebore en almal is in sonde ontvang soos die pot misluk en nietig gemaak is in die hand van die Pottebakker. Die dag dat daar ongeregtigheid in ons gevind is, was vir ons kennisname en nie vir God s’n nie – God ken ons en hy weet hoe hy ons gemaak het – ons vind dit egter eers later uit!

Psa 51:7 Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang.

Rom 8:20  Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het

Jer 18:4  En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk—soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker—maar hy het daaruit weer ‘n ander voorwerp gemaak soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak.

Ons sluit hierdie gedeelte in Esegiël 28 af met verse 17 tot 19:

Eseg 28:17  Hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid; jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp, Ek het jou oorgegee voor die aangesig van konings, dat hulle op jou neer kan sien.

Die hart van die koning van Tirus vergelyk baie goed met die hart van die koning van Babel in Jesaja 14 en met ons eie natuurlike harte. Hoogmoed en “die grootsheid van die lewe” is deel van ons almal se natuurlike mens omdat ons almal se harte eers lief word vir die “dinge wat in die wêreld is” voordat ons die liefde vir die geestelike dinge van die Vader kry. God in Sy goedheid en barmhartigheid sal ons neerwerp, en ons red en verlos van die harde hart van klip:

1Jn 2:15-17  Moenie die wêreld liefhê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is—die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe—is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig.

Die wêreld in ons sal verbygaan en vernietig word deur God se verterende geestelike vuur – Sy vurige edelgesteentes. Ons vlees sal vir ewig nooit weer bestaan nie. Maar voordat dit gebeur verkoop ons ons siele en onteer God se heiligdom:

Eseg 28:18-19  Weens die menigte van jou ongeregtighede, deur die onreg van jou koophandel, het jy jou heiligdomme ontheilig; daarom het Ek ‘n vuur uit jou binneste laat uitgaan; dit het jou verteer, en Ek het jou tot as gemaak op die aarde voor die oë van almal wat jou gesien het. Al jou bekendes onder die volke is ontsteld oor jou; jy het ‘n verskrikking geword en sal daar nie meer wees tot in ewigheid nie.

As jy die oë gegee is om dit te sien, sal jy hierdie gedeelte op jouself toepas…hier word van niemand anders as na ek en jy verwys in Esegiël 28, soos in die geval van Jesaja 14, en ook die HELE Skrifte. Ja Satan is ook deel van hierdie tekste, maar nie uitsluitlik nie. Ons leef INDERDAAD van elke Woord van God!!!

Luk 4:4 Maar Jesus antwoord en sê vir hom: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

1 Response to Jesaja 14 en Esegiël 28

  1. Terug pieng: Die eerste beginsels van die woorde en leer van Christus (Inleiding) | 4windkoinonia

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s