Ons aardse koningskap is TYDELIK (Deel 30)

Saul, die eerste koning van Israel, was eerste baie besorgd oor Dawid. Die Skrifte vertel ons van Saul se vermanings en liefde vir Dawid. Dawid was onder andere Saul se persoonlike musikant, sy wapendraer, sy oorlogsleier, en sy skoonseun. Maar met Dawid se groei en opgang, en God se hand duidelik sigbaar oor Dawid se lewe, het Saul ‘n haat teenoor Dawid begin ontwikkel.  Hoe meer Dawid gegroei het hoe meer het Saul bewus geword van sy gebreke, sy swakhede en sy komende ondergang. Saul het hierdie dubbele rol gespeel teenoor Dawid. Die Skrifte sê ook dat ‘n dubbelhartige mens onbestendig is in al sy weë:

Jak 1:8  …. ‘n dubbelhartige man [is] onbestendig in al sy weë.

Israel se eerste koning is ‘n tipe van ons eie eerste koning want alles wat met fisiese Israel gebeur het, het direk betrekking op ons – as ons oë gegee word om dit te kan sien:

1Kor 10:11 Maar al hierdie dinge het hulle [fisiese Israel] oorgekom as voorbeelde [Grieks: “tupos” = tipes / ‘n patroon] en is opgeskrywe as ‘n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue [Grieks: “aion” = tydperk] gekom het.

Die woorde “die einde van die eeue” verwys na “die einde van die aardse eeu” of tydperk waar die aardse Adam in ons regeer. Ons almal moet eers die eerste “eeu” of tydperk van die aardse Adam beleef voordat ons die “eeu” of tydperk van die hemelse Adam beleef:

1Kor 15:45-49 So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees. 46 Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike. 47 Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel. 48 Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. 49 En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra.

O ja, die Skrifte is baie duidelik dat ALMAL die hemelse Adam, Jesus Christus, sal beleef!

1Kor 15:22 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word.

1Ti 2:3-6 Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser, 4 wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. 5 Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, 6 wat Homself gegee het as ‘n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd.

1Ti 4:9-11 Dit is ‘n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word; 10 want hiervoor arbei ons ook en word ons gesmaad, omdat ons gehoop het op die lewende God wat ‘n behouder is van alle mense, insonderheid van die gelowiges. 11 Beveel en leer hierdie dinge.

Fil 2:10-11 sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, 11 en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader.

1Kor 12:3 Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus ‘n vervloeking noem nie; en niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees.

Iemand wat nie hierdie leer verkondig nie is geestelik stokblind. God gaan inderdaad nie net die gelowiges red wat in hierdie “eeu” geloof ontvang nie, maar wel “alle” mense “op die regte tyd” en dit is inderdaad ‘n betroubare woord en werd OM TEN VOLLE aangeneem te word:

1Kor 15:22-28 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word; 23 maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. 24 Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. 25 Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het. 26 Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. 27 Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het. 28 En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

Maar ons aardse koning is baie onbestendige in al sy weë en is soos Saul ONGELOWIG en ONGEHOORSAAM aan God se Woord en beloftes. Ons aardse koning het NIE die vermoë om God se geestelike werke te verstaan en te aanvaar nie:

1Kor 2:14 Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

God het hierdie aardse mens geskep in naaktheid, en hierdie natuurlike mens het dus geen vermoë ook om goed of kwaad te herken nie.

Rom 8:20 Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het. 

Gen 2:7  En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword.

Gen 2:25 En hulle [Adam en sy vrou] was altwee naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hul nie geskaam nie.

God het die aardse mens DOELBEWUS so geskep om ons deur hierdie eerste “eeu” van “nietigheid” en onperfektheid “onder die hemel” te ervaar as ‘n “moeilike taak” sodat ons kan leer:

Pred 1:13 En ek [Salomo] het my hart daarop gerig om met wysheid te ondersoek en na te speur alles wat onder die hemel gebeur. Dit is ‘n moeilike taak wat God aan die mensekinders gegee het om hulle daarmee te kwel.

Ons kry dus ‘n aardse koning wat ons vir ‘n tyd lank oortuig dat hy dit kan maak as hy net hard probeer…hulle sê ‘aanhouer wen’. In ons aardse “eeu” redetwis ons teen God se wil en plan, en ons aardse wysheid pof ons op teen die wysheid van God:

1Kor 1:20 Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die redetwister van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie?

Jak 3:13-16 Wie is wys en verstandig onder julle? Laat hom uit sy goeie lewenswandel sy werke in sagmoedige wysheid toon. 14 Maar as julle bittere afguns en selfsug in julle hart het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. 15 Dít is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar is aards, natuurlik, duiwels; 16 want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemene dade.

Ons aardse koning roem in homself en ons lieg teen die waarheid. In ons skynheiligheid probeer en probeer ons om God se wette te hou, en ons oortuig onsself dat ons nie so sleg is soos die ander mense nie. Ons oë is op ander mense en ons kan nie sien dat dit in ons eie harte, ons denke (hemel), is waar die groot stryd aan die gang is nie. Ons is gevang in die “duisternis van hierdie eeu” van ons eie aarde afgod!

Efes 6:12 Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.

Kyk wat sê Paulus oor hierdie ellendige “eeu” in ons almal se lewe wanneer ons nie God se geestelike wet kan hou nie:

Rom 7:14-24 Want ons weet dat die wet geestelik is, maar ek is vleeslik, verkoop onder die sonde. 15 Want wat ek doen, weet ek nie; want wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek. 16 En as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe dat dit goed is. 17 Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. 18 Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie; want om te wil, is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. 19 Want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. 20 Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. 21 Ek vind dus hierdie wet: as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. 22 Want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens; 23 maar ek sien ‘n ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. 24 Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood?

Daar is dit. God het ‘n wet in ons lede gestel om ons tyd in die “eeu” van die vlees te kasty. Die wet in ons vlees staan TEENOOR die wet van die gees:

Gal 5:17 want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie.

Ja, God het ALBEI hierdie wette daargestel en alles so beplan. Hy alleen is die Gewer van albei wette – die aardse en die hemelse. Albei hierdie wette werk tydens die “eeu” wat daarmee gepaardgaan – die aardse “eeu” en sy aardse wet, teenoor die hemelse “eeu” met sy hemelse wet. Die aardse “eeu” en wet veroorsaak “verderf” in ons, terwyl die hemelse “eeu” en wet ons kom red van die aardse!!!

Jak 4:12 Een is die Wetgewer, Hy wat mag het om te red en te verderf. Maar jy, wie is jy wat ‘n ander oordeel?

Baie kan nie die verskil sien tussen die aardse “eeu” en sy wet wat die vlees onder staan, en die hemelse “eeu” en sy wet nie.  Dit was ook koning Saul se probleem – hy kon nie die einde van sy eie tyd as koning aanvaar nie, en het dus soos ‘n domastrante donkie voortgeveg teen die onvermydelike. Ons kan net opgee op ons vlees, sy idees en heerskappy as die nuwe Koning en Sy wet oorneem:

Efes 1:3-12 Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, 4 soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees, 5 deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir Homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, 6 tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee Hy ons begenadig het in die Geliefde. 7 In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, 8 wat Hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, 9 deurdat Hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae wat Hy in Homself voorgeneem het, 10 om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig— 11 in Hom in wie ons ook ‘n erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil, 12 sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het.

Heb 8:13 As Hy sê ‘n nuwe verbond, het Hy die eerste oud gemaak; en wat oud word en verouder, is naby die verdwyning.

 

 

 

 

 

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s