Ons aardse koningskap is TYDELIK (Deel 31)

Koning Saul, die eerste koning van Israel, gee vir ons belangrike insigte in die lewe van ons eie aardse koning, ons vlees-en-bloed mens. Koning Saul was aangestel as koning deur God omdat die volk ‘n koning wou hê “soos by al die nasies”:

1Sa 8:4-5 Toe kom al die oudstes van Israel bymekaar, en hulle gaan na Samuel in Rama 5 en sê vir hom: Kyk, u is oud, en u seuns wandel nie in u weë nie; stel nou ‘n koning oor ons aan om ons te rig soos by al die nasies.

Ons eie vleeslike denke glo dat God aan ons ‘n sogenaamde ‘vrye’ wil gegee het waarmee ons kan maak en breek soos ons dit goed dink. Ons natuurlike denke redeneer en tree op soos die volk van Israel wat nie geweet het dat God alles bewerkstellig volgens Sy plan nie. God het net een plan en Hy het nog nooit afgewyk van Sy een plan met die mens nie. God het geweet wat hy deur Saul wou bereik, soos Hy ook weet wat Hy deur die eerste Adam wou bereik:

1Sa 8:7-9 Toe sê die HERE vir Samuel: Luister na die volk in alles wat hulle aan jou sê, want nie jou het hulle verwerp nie, maar My het hulle verwerp om nie koning oor hulle te wees nie. 8 Soos al die werke wat hulle gedoen het, van dié dag af dat Ek hulle uit Egipte laat optrek het tot vandag toe, dat hulle My verlaat en ander gode gedien het—so doen hulle ook met jou. 9 Luister dan nou na hulle: jy moet hulle net ernstig waarsku en hulle die reg van die koning meedeel wat oor hulle sal regeer.

Die “eerste mens Adam” was nooit veronderstel om in God se geestelike koninkryk te bestaan nie, maar hy moes slegs ‘n tydelike periode regeer totdat die “laaste Adam”, Jesus Christus, Sy tyd van regering in ons lewens moet opneem:

1Kor 15:45-50 So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees. 46 Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike. 47 Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel. 48 Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. 49 En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra. 50 Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.

Die woorde “soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra” is een van die grootste en belangrikste beloftes van God aan elke mens in die “eerste mens Adam”.

1Kor 15:21-22 Want aangesien die dood deur ‘n mens [die “eerste mens Adam”] is, is die opstanding van die dode ook deur ‘n mens [die “laaste Adam”]. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word.

Deur een mens, die “eerste mens Adam” het die dood gekom “deur die sonde”:

Rom 5:12 Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het.

As hierdie teks verwys na die daad van sonde, die oortreding van God se gebod, dan is dit sekerlik Eva wie eerste geswig het voor die listigheid van die sonde en toe “in oortreding gekom” het:

2Kor 11:3 Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus.

1Ti 2:13-14 Want Adam is eerste gemaak, daarna Eva. 14 En Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei en het in oortreding gekom.

Maar “die sonde” wat in die wêreld gekom het, het nie deur Eva gekom nie, maar deur Adam. Adam was VOOR Eva. Die “sonde” wat in die wêreld gekom het, verwys dus verwys na Adam en spesifiek na sy kondisie by sy skepping! God het Adam “in sonde” geskep net soos Dawid ook bely het:

Psa 51:7 Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang.

Jeremia bevestig dat God wel die mens, die “eerste mens Adam”, laat misluk “in die hand van die Pottebakker” nog voordat die mens iets gedoen het. Die “voorwerp wat hy besig was om te maak” was in die hand van die pottebakker toe dit misluk:

Jer 18:4-6a En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk—soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker—maar hy het daaruit weer ‘n ander voorwerp gemaak soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak. Toe het die woord van die HERE tot my gekom en gesê: Sal Ek nie soos hierdie pottebakker met julle kan maak nie…..

O ja, God maak so met Israel en met die “eerste mens Adam” en elke mens in daardie Adam. Paulus het dieselfde oortuiging gehad – die mens is in “nietigheid” geskep deur die wil van die Skepper:

Rom 8:20 Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het.

Die wet van die offers in die Ou Testament gee ons vyf belangrike offers wat fisiese Israel moes bring aan God:

  • die brandoffer (lees veral Levitikus  1)
  • die spysoffer (lees veral Levitikus 2)
  • die dankoffer (lees veral Levitikus 3)
  • die sondoffer (lees veral Levitikus 4 en 5)
  • die skuldoffer (lees veral Levitikus 5 to 7)

Die skuldoffer gee baie duidelik die kondisie van die vlees en bloed mens (“in sonde”) waar ons as mens niks bygedra het nie, en waarvan ons totaal onbewus is dat dit God is wat ons so geskep het…”in sonde”…

Lev 4:13 En as die hele vergadering van Israel hulle misgaan sonder dat die vergadering hom daarvan bewus is; en hulle enigiets doen wat die HERE verbied het, en skuldig word;

Die woorde “hele vergadering” verwys na die hele mensdom wat “misgaan” sonder hul medewete. Kyk hoe het Adam en Eva opgetree in hul tyd van “misgaan”…

Gen 2:25 En hulle was altwee naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hul nie geskaam nie.

Naaktheid gee aan ons die kondisie van die aardse mens – sy sondige kondisie waarvan hy aanvanklik totaal onbewus is. Naaktheid is nie perfektheid nie. Perfekte mense doen ook nie dinge wat verkeerd is nie. Die skuldoffer wys aan ons dat die bewustheid van ons sondige kondisie kom deur ‘n oortreding. Ons weet nie van ons sondige toestand alvorens ons oortree nie!

Lev 5:15 As iemand in iets ontrou handel en in swakheid sondig met betrekking tot een van die heilige gawes van die HERE, moet hy as boete aan die HERE bring ‘n ram sonder gebrek van die kleinvee, na jou skatting van die waarde in sikkels silwer, volgens die sikkel van die heiligdom, as ‘n skuldoffer.

Adam en Eva het bewus geword van hul naaktheid en wat reeds in hulle harte was NADAT hulle oortree het. Kyk wat was alles in hul harte VOORDAT hulle geëet het van die verbod boom se vrugte:

Gen 3:6-7 Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy ‘n lus was vir die oë, ja, ‘n boom wat ‘n mens kan begeer om verstand te verkry; en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. 7 Toe gaan altwee se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is; en hulle het vyeblare aanmekaargewerk en vir hulle skorte gemaak.

Dit wat in hul harte was VOORDAT hulle uiterlik oortree het stem presies ooreen met die gees van die wêreld!

1Jn 2:16 Want alles wat in die wêreld is—die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe—is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld.

Deur die skuldoffer erken ons dat ons bewus geword het van ons aardse swak kondisie en niks anders kon doen nie:

Rom 7:14-15 Want ons weet dat die wet geestelik is, maar ek is vleeslik, verkoop onder die sonde. 15 Want wat ek doen, weet ek nie; want wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek.

Ons is dus nie verantwoordelik vir ons skepping en ons sondige kondisie nie (sondoffer), maar ons sal gewis rekenskap gee vir ons woorde en dade (skuldoffer).

Mat 12:36 Maar Ek sê vir julle dat van elke ydele woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag.

Rom 14:12 So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee.

1Pe 4:5 Hulle sal rekenskap gee aan Hom wat gereed staan om die lewende en die dode te oordeel.

Koning Saul se aanstelling as koning was ‘n aardse tipe om God se perfekte plan met ons almal te beklemtoon! Saul was afkomstig van die volk, die mens, se wens. Maar Dawid was God se uitverkore koning wat “laaste” op die toneel verskyn. “Die eerste mens Adam” het nog nooit die uitverkore plek van “die laaste Adam” vervang as God se perfekte skepping nie:

Mat 20:16 So sal die wat laaste is, eerste wees, en die wat eerste is, laaste; want baie is geroep, maar min uitverkies.

Jesus was uitverkies VOOR die grondlegging van die aarde – voor die skepping van die “eerste mens Adam”, om ons ten einde laas perfek te maak. Ons moet deur die hele proses gaan – ons moet eers sonde, oortredings, pyn en duisternis beleef om dit wat Heilig en ware Lig is, te verstaan en waardeer:

Gen 1:2-4 En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters. 3 En God het gesê: Laat daar lig wees! En daar was lig. 4 Toe sien God dat die lig goed was. En God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis;

1Pe 1:18-20 omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, 19 maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van ‘n lam sonder gebrek en vlekkeloos, 20 wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil,

Dwarsdeur die Skrifte word hierdie beginsel beklemtoon. Eers die donkerte en dan die Lig. Die donkerte staan altyd teen die lig. Kyk na hierdie voorbeelde – Ismael teen Isak, en Esau teen Jakob!

Rom 9:7-13 Ook nie omdat hulle Abraham se nageslag is, is hulle almal kinders nie; maar: in Isak sal jou nageslag genoem word. 8 Dit wil sê, nie hulle is kinders van God wat die kinders van die vlees is nie, maar die kinders van die belofte word gereken as die nageslag. 9 Want dit is die woord van die belofte: Omtrent hierdie tyd sal Ek kom, en Sara sal ‘n seun hê. 10 En nie alleen dit nie, maar ook Rebekka was swanger uit een, naamlik Isak, ons vader. 11 Want toe die kinders nog nie gebore was en nog geen goed of kwaad gedoen het nie dat die voorneme van God volgens die verkiesing kon bly staan, nie uit die werke nie, maar uit Hom wat roep 12 is vir haar gesê: Die oudste sal die jongste dien. 13 Soos geskrywe is: Jakob het Ek liefgehad en Esau het Ek gehaat.

“….die kinders van die vlees” is nie die geestelike kinders van God nie! Fisiese Israel is nie God se ware uitverkore volk in gees nie:

Rom 2:28-29 Want nie hy is ‘n Jood wat dit in die openbaar is nie, en nie dít is besnydenis wat dit in die openbaar in die vlees is nie; 29 maar hy is ‘n Jood wat dit in die verborgene is, en besnydenis is dié van die hart, in die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit God.

God se kinders van die vlees verwys in breë na almal in die “eerste mens Adam” – hulle almal in vlees is die kinders van die duisternis. Die kinders in die gees (van Christus) is die kinders van die Lig (die “laaste Adam”) – dit is almal wie in Jesus Christus glo as die Skepper-God en die Redder van alle mense, soos deur die Vader aangestel. Ons almal leef eers as kinders van die duisternis voordat die ware geestelike Lig en perfekte lewe aan ons geskenk word deur die proses van wedergeboorte:

Fil 3:3 Want óns is die besnydenis, ons wat God in die Gees dien en in Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrou nie;

Efes 5:8 Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here—wandel soos kinders van die lig.

Efes 2:1-3 En julle het Hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes 2 waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lug, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, 3 onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het; en ons was van nature kinders van die toorn net soos ook die ander.

Joh 12:35-36 En Jesus sê vir hulle: Nog ‘n klein tydjie is die lig by julle. Wandel so lank as julle die lig het, sodat die duisternis julle nie oorval nie. En wie in die duisternis wandel, weet nie waar hy gaan nie. 36 So lank as julle die lig het, glo in die lig, sodat julle kinders van die lig kan word. Dit het Jesus gespreek, en Hy het weggegaan en Hom vir hulle verberg.

1Th 5:4-5 Maar julle, broeders, is nie in duisternis, dat die dag julle soos ‘n dief sou oorval nie. 5 Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag; ons is nie van die nag of die duisternis nie.

Nie almal kan nou sien dat God “almal in Adam” gaan red nie. Daar is nou ‘n baie klein getal mense wat in hierdie aardse lewe hierdie lig van die waarheid oor God se plan met almal in die eerste Adam kan sien. Daar is ‘n orde waarvolgens almal in Adam uit die slaap van die dood in die eerste Adam wakker gemaak sal word. ALMAL sal egter wakker gemaak word – of in die eerste opstanding of in die tweede…

1Kor 15:22-28 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word; 23 maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. 24 Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. 25 Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het. 26 Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. 27 Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het. 28 En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

Koning Saul was dus God se gesalfde eerste koning, maar hy was verwerp ten koste van die volgende koning van Israel, koning Dawid. Dawid was ‘n tipe van die uitverkore Gesalfde Koning, Jesus Christus. God het dit al die tyd geweet. Net so het God ook geweet wat Hy met die eerste Adam gaan doen, en hoekom die laaste Adam Sy ware Seun en Koning is. Daar is dus twee seuns van God. Die “eerste mens Adam” was die vleeslike gesalfde seun wat nie God se geestelike koninkryk beërwe nie (1Kor 15:50), selfs toe hy “nog geen goed of kwaad gedoen het nie”. 

Luk 3:38 die seun van Enos, die seun van Set, die seun van Adam, die seun van God.

Die “laaste Adam” is die geliefde Seun van die Vader wat ook gesalf is en in wie die Vader alleenlik ‘n welbehae het:

Mat 3:16-17 En nadat Jesus gedoop was, het Hy dadelik uit die water opgeklim, en meteens gaan die hemele vir Hom oop, en Hy sien die Gees van God soos ‘n duif neerdaal en op Hom kom. 17 En daar kom ‘n stem uit die hemele wat sê: Dit is my geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het.

Die eerste Adam speel ‘n kardinale rol in die hele proses. Dawid beeld dit vir ons uit deur koning Saul met groot respek te hanteer, al wou Saul hom doodmaak. Alhoewel Dawid geleenthede gehad het om Saul dood te maak, het hy geweet dat net God die tydperk van Saul se lewe en heerskappy as koning kon bepaal. Dawid het vier keer genoem dat Saul God se gesalfde was, al was Saul ook dan die verwerpte gesalfde koning:

1Sa 26:9-11 Maar Dawid sê vir Abísai: Bring hom nie om nie, want wie slaan sy hand aan die gesalfde van die HERE en bly ongestraf? 10 Verder sê Dawid: So waar as die HERE leef, sekerlik sal die HERE hom slaan, òf sy dag sal kom dat hy sterwe, òf hy sal aftrek in die geveg en omkom! 11 Mag die HERE my bewaar dat ek my hand aan die gesalfde van die HERE sou slaan! Maar neem nou tog die spies wat aan sy koppenent is, en die waterkruik, en laat ons weggaan.

1Sa 26:15-16 En Dawid vra vir Abner: Jy is tog ‘n man, en wie is soos jy in Israel? Waarom het jy dan nie by jou heer die koning wag gehou nie? Want een uit die volk het ingekom om die koning, jou heer, om te bring. 16 Hierdie ding is nie goed wat jy gedoen het nie! So waar as die HERE leef, voorwaar, julle verdien die dood, omdat julle nie wag gehou het oor julle heer, oor die gesalfde van die HERE nie. En kyk nou, waar is die spies van die koning en die waterkruik wat aan sy koppenent was!

1Sa 26:22-23 En Dawid antwoord en sê: Hier is die spies van die koning; laat dan een van die jongmanne deurkom om dit te haal. 23 Die HERE tog vergeld aan elkeen sy regverdigheid en sy getrouheid—die HERE het u vandag in my hand gegee, maar ek wou nie my hand teen die gesalfde van die HERE uitsteek nie.

Ons kan net respek het vir elke mens as ons weet dat ALMAL deur God geskep is om Sy doel in hul lewens te bereik – wat Hy wel doen in alle gevalle. ALMAL se skepping, hul bestaan, hul plek op die aarde en elke handelinge is 100% onder God se beheer:

Spr 20:24 Die voetstappe van ‘n man hang van die HERE af: hoe sou ‘n mens dan sy weg verstaan?

Jer 10:23 Ek weet, o HERE, dat aan die mens sy weg nie toebehoort nie; nie aan ‘n man om te loop en sy voetstappe te rig nie.

ALMAL is “gesalf” deur God om presies te doen wat God bepaal het:

Rom 14:4 Wie is jy wat die huiskneg van ‘n ander oordeel? Hy staan of val met betrekking tot sy eie heer; maar hy sal staande bly, want God is magtig om hom staande te hou.

1Samuel 26:23 Die HERE tog vergeld aan elkeen sy regverdigheid en sy getrouheid—die HERE het u vandag in my hand gegee, maar ek wou nie my hand teen die gesalfde van die HERE uitsteek nie.

Advertisements

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Lewer kommentaar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s