Die verlore skape van Israel

Wie is die “verlore skape van Israel”? Wel kom ons lees die gedeelte waar hierdie spesifieke woorde van Jesus voorkom:

Mat 15:21-28 En Jesus het daarvandaan [van die landelike dele rondom die meer Gennésaret] weggegaan en na die streke van Tirus en Sidon vertrek. 22 En ‘n Kananése vrou het van daardie gebied gekom en na Hom geroep en gesê: Wees my barmhartig, Here, Seun van Dawid! My dogter is erg van die duiwel besete. 23 Maar Hy het haar nie ‘n woord geantwoord nie. Toe kom sy dissipels nader en vra Hom en sê: Stuur haar weg, want sy roep agter ons aan. 24 Maar Hy antwoord en sê: Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. 25 Daarop kom sy en val voor Hom neer en sê: Here, help my! 26 Maar Hy antwoord en sê: Dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie. 27 En sy sê: Ja, Here, maar die hondjies eet darem van die krummels wat van die tafel van hulle base afval. 28 Toe antwoord Jesus en sê vir haar: o Vrou, groot is jou geloof; laat dit vir jou wees soos jy wil hê. En haar dogter het gesond geword van daardie uur af.

Hierdie gebeurtenis is opgeteken vir ons om ‘n belangrike punt in Jesus se bediening uit te lig. Hierdie vrou was nie ‘n Israeliet nie, tog help Jesus vir haar. Dit wil voorkom asof Jesus teen Sy eie woorde optree as ons die woorde letterlik neem: “Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel”. Nee, Jesus sal nooit en het ook nooit teen Sy eie woorde opgetree nie. Die woorde moet dus op ‘n ander manier gelees word. Hier in die volgende teks is ‘n geheim wat voor ons oë staan en selfs as ons natuurlike mens dit lees, dink ons dat ons dit verstaan:

Joh 6:63 Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

Daar is ‘n probleem met ons natuurlike denke wat ons niks kan aan doen nie:

1Kor 2:14 Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

Ons natuurlike mens en sy denke kan nie God se geestelike woorde aanneem of verstaan nie, al probeer ons hoe hard. Al het ons die hoogste akademiese standard op aarde behaal, kan ons natuurlike denke nie God se woorde verstaan nie. Lees mooi hoekom….

Gal 5:17 want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie.

Kyk na die vrae wat Paulus hier vra oor God se verwerping van fisiese Israel, en ook aan elkeen van ons as ons dink dat ons (vleeslike) goeie werke ons aanvaarbaar kan maak voor God:

Rom 10:18 Maar ek sê: Het hulle [fisiese Israel] miskien nie gehoor nie? Ja, seker! Oor die hele aarde het hulle stem uitgegaan en tot by die eindes van die wêreld hulle woorde. 19 Maar ek vra: Het Israel dit miskien nie verstaan nie? Ten eerste sê Moses: Ek sal julle jaloers maak op dié wat geen volk is nie, en Ek sal julle toorn opwek teen ‘n onverstandige volk. 

Rom 11:1 Ek vra dan: Het God miskien sy volk verstoot? Nee, stellig nie! Want ek is ook ‘n Israeliet uit die nageslag van Abraham, van die stam van Benjamin.

Fisiese Israel het alles gesien en gehoor, en hulle het gedink dat hulle verstaan God se woorde.

Joh 9:39-41 En Jesus sê: Tot ‘n oordeel het Ek in hierdie wêreld gekom, sodat die wat nie sien nie, mag sien, en die wat sien, blind mag word. 40 En dié van die Fariseërs wat by Hom was, het dit gehoor en vir Hom gesê: Is ons dan ook blind? 41 Jesus antwoord hulle: As julle blind was, sou julle geen sonde hê nie; maar nou sê julle: Ons sien! Daarom bly julle sonde.

Maar fisiese Israel het nie God se Woord verstaan nie, want hulle kon dit ook nie doen nie. God se Woorde is gees! Baie mense soek vir die “Gees” terwyl die Woord voor hulle staan!

Joh 12:36-40 So lank as julle die lig het, glo in die lig, sodat julle kinders van die lig kan word. Dit het Jesus gespreek, en Hy het weggegaan en Hom vir hulle verberg. 37 En alhoewel Hy so baie tekens voor hulle gedoen het, het hulle nie in Hom geglo nie; 38 sodat die woord van die profeet Jesaja vervul sou word wat hy gesê het: Here, wie het ons prediking geglo, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? 39 Daarom kon hulle nie glo nie, omdat Jesaja óók gesê het: 40 Hy het hulle oë verblind en hulle hart verhard, sodat hulle nie met die oë sou sien en met die hart verstaan en hulle bekeer en Ek hulle genees nie.

Die rede vir Israel se blindheid, en ook ons eie geestelike blindheid, is omdat God self die oë verblind en die harte verhard. Daarom kan die vleeslike mens nie Sy Woord aanvaar of verstaan as “gees en waarheid” nie.

Luk 19:41-42 En toe Hy naby kom en die stad [Jerusalem] sien, het Hy daaroor geween 42 en gesê: As jy tog maar geweet het, ja, ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien! Maar nou is dit vir jou oë bedek.

Rom 11:7 Wat dan? Wat Israel soek, dit het hy nie verkry nie; maar die uitverkorenes het dit verkry en die ander is verhard.

Ons almal gaan deur dieselfde blinde stadium  – van ons geboorte af….al het ons die pragtigste oë en mooiste gevormde ore:

Joh 9:1-3 En toe Hy verbygaan, sien Hy ‘n man wat blind was van sy geboorte af. 2 En sy dissipels vra Hom en sê: Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is? 3 Jesus antwoord: Hy het nie gesondig nie, en sy ouers ook nie; maar die werke van God moet in hom openbaar word.

Hier is die geheim hoe ons God se Woorde as gees en waarheid kan ervaar. Hierdie Griekse vrou van Kanaän wys vir ons – as ons God se “oë” en “ore” ontvang het.

Rom 10:17 Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.

Rom 10:20 En Jesaja durf selfs sê: Ek het My laat vind deur die wat My nie gesoek het nie; Ek het verskyn aan die wat na My nie gevra het nie.

Die geheim lê in die gawe van geloof wat God aan ons skenk om Sy woorde se dieper en innerlike betekenis te kan sien omdat ons dit beleef:

Efes 2:8-9 Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; 9 nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.

Geloof is die ‘sleutel’ om agter die vleesgordyn te gaan:

Heb 10:19-23 Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus 20 op die nuwe en lewende weg wat Hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, 21 en ons ‘n groot Priester oor die huis van God het, 22 laat ons toetree met ‘n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van ‘n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. 23 Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want Hy wat dit beloof het, is getrou;

Dit is ‘n ‘hartsaak’….

  • ‘n waaragtige hart
  • die harte deur besprenkeling gereinig van ‘n slegte gewete.

“Hart” het niks te doen met die orgaan wat bloed pomp in ons borskas nie. “Hart” is geestelike taal vir denke (“gemoed”):

Rom 12:2 En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.

‘n Vernuwing van ons “gemoed” beteken om op te gee op ons eie manier van dinge verstaan wat in die Skrifte geskryf is. Ons moet wegkom van ons aardse voeding (die “moederborste”):

Jes 28:9-10 Vir wie wil hy dan kennis leer, en vir wie wil hy die openbaring verstaanbaar maak? Vir die wat van die melk gespeen, wat van die moederborste weggeneem is? 10 Want dit is gebod op gebod, gebod op gebod, reël op reël, reël op reël, hier ‘n bietjie, daar ‘n bietjie.

So noem Paulus dit:

1Kor 2:13 Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met dié wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk.

Die “verlore skape van Israel” ontvang hierdie gawe van God en hulle word op die volgende manier gekwalifiseer:

Mat 18:11-13 Want die Seun van die mens het gekom om te red wat verlore is. 12 Wat dink julle? As iemand honderd skape het en een van hulle verdwaal, sal hy nie die nege en negentig laat staan en op die berge die verdwaalde een gaan soek nie? 13 En as hy hom kry, voorwaar Ek sê vir julle dat hy blyer is oor hom as oor die nege en negentig wat nie verdwaal het nie.

Die nege en negentig was nie verlore nie – volgens hul eie opvatting:

Luk 15:1-7 En al die tollenaars en sondaars het die gewoonte gehad om na Hom te kom en na Hom te luister. 2 En die Fariseërs en die skrifgeleerdes het baie gemurmureer en gesê: Hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. 3 Toe vertel Hy aan hulle hierdie gelykenis en sê: 4 Watter man onder julle wat honderd skape het en een van hulle verloor, laat nie die nege en negentig in die woestyn staan en gaan agter die een aan wat verlore is totdat hy dit kry nie? 5 En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers. 6 En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle: Wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. 7 Ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor nege en negentig regverdiges wat die bekering nie nodig het nie.

Die nege en negentig dink hulle is regverdig!!! Hulle is nie so sleg soos die verlore skaap nie. Die ouer broer was vreeslik ontstel toe die Vader sy verlore broer met ‘n fees terug verwelkom:

Luk 15:25-28 En sy oudste seun was in die veld, en terwyl hy al nader na die huis kom, hoor hy musiek en beurtsange. 26 En hy roep een van die diensknegte na hom toe en vra wat dit beteken. 27 Dié sê toe vir hom: U broer het gekom, en u vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. 28 En hy het kwaad geword en wou nie binnegaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom.

Ons eie ‘ouer broer’, ons vlees, dink hy is nie so sleg en sondig soos ander nie. Ons vlees kan nie sien dat hy verlore is nie – dat hy gemaak is om vernietig te word nie:

2Pe 2:12 Maar hulle sal, omdat hulle belaster wat hulle nie ken nie, soos redelose diere wat die natuur volg, gebore om gevang en vernietig te word, in hulle verdorwenheid te gronde gaan.

Hoe weet ons in watter groep ons is – die verlore skaap groep, of die nege en negentig ‘regverdige’ groep. Wel, ons is in albei groepe op die tye soos God ons weë bepaal! Ons almal is eers baie eiegeregtig voordat elkeen van ons deur die lewe (die Here se maniere) persoonlik uitgewys word as die grootste sondaar van alle tye:

1Ti 1:15 Dit is ‘n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is.

Wel kyk na die Griekse vrou se houding. Hier is ‘n paar dinge by haar te sien wat ons kan help om te sien wanneer ons die verlore skaap status bereik het:

  • Haar behoefte was meer as wat sy self kon doen en oplos – sy was in daardie opsig dus bankrot;
  • Sy het niks gehad om aan te bied nie;
  • Sy het namens haar dogter gepleit – onselfsugtig;
  • Sy het haar verneder;
  • Sy was tevrede met die minste;
  • Sy het nie aanstoot geneem of die oënskynlike neerhalende woorde persoonlik geneem nie;
  • Haar geloof, die geskenk van die Vader in haar hart, het nie gewankel nie;
  • Sy was vasberade en doelgerig!

Kom ons noem al hierdie kenmerke soos die Skrifte dit bymekaar sit:

Gal 5:22 Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.

Dit is “die vrug” wat ons vind in al die “verlore skape van Israel”. Dit is die vrug wat die Vader by elke skaap in Sy kudde kry – die Naam / karakter van Jesus Christus!

Rom 8:28-31 En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. 29 Want die wat Hy vantevore geken het, dié het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders; 30 en die wat Hy vantevore verordineer het, dié het Hy ook geroep; en die wat Hy geroep het, dié het Hy ook geregverdig; en die wat Hy geregverdig het, dié het Hy ook verheerlik. 31 Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vír ons is, wie kan teen ons wees?

Die Vader kry dit van hulle wat kom deur die geloof van Jesus Christus “uit elke stam en taal en volk en nasie…”

Open 5:8-10 en toe Hy die boek neem, val die vier lewende wesens en die vier en twintig ouderlinge voor die Lam neer, elkeen met siters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. 9 Toe sing hulle ‘n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en sy seëls oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, 10 en het ons konings en priesters vir onse God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers.

Hierdie “verlore skape van Israel” word die ware Jode, en ook “die Israel van God” in die Skrifte genoem:

Rom 2:28-29 Want nie hy is ‘n Jood wat dit in die openbaar is nie, en nie dít is besnydenis wat dit in die openbaar in die vlees is nie; 29 maar hy is ‘n Jood wat dit in die verborgene is, en besnydenis is dié van die hart, in die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit God.

Gal 6:14-16 Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van onse Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. 15 Want in Christus Jesus het nòg die besnydenis nòg die onbesnedenheid enige krag, maar ‘n nuwe skepsel. 16 En mag daar vrede en barmhartigheid wees oor almal wat sal wandel volgens hierdie reël, en oor die Israel van God!

Hulle weet wie hulle is, en meer belangrik, God weet wie syne is!

2Ti 2:19 Ewenwel, die fondament van God staan vas met hierdie seël: Die Here ken die wat syne is; en: Laat elkeen wat die Naam van Christus noem, afstand doen van die ongeregtigheid.

 

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s