Die genade van onse God word verander in ongebondenheid (losbandigheid)!

God se vergifnis van sonde word deesdae so goedkoop aangebied deur die afvallige Christendom dat die morele verval orals toeneem op ‘n skaal soos nooit voorheen gesien nie. Die wêreldgees se mantra wat subtiel in sogenaamde “Christelike” kerkorganisasies versprei word is: “Gaan voort in ‘n sondige lewenstyl, want jy kan altyd vergifnis vra en God sal jou vergewe”. Hulle sê en preek dit nie openlik nie, maar dit is die verskuilde agenda in hulle boodskappe en hul lewenstyl bevestig dit. Dit is om die genade van God te verander in ongebondenheid deur ‘n bose gees van losbandigheid. Hulle dink regtig dat hulle wegkom met hul leuens:

Jud 1:4 Want sekere mense het ingesluip wat lank tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel, goddelose mense wat die genade van onse God verander in ongebondenheid, en die enigste Heerser, God, en onse Here Jesus Christus verloën.

Die Skrif is 100% korrek dat daar het “sekere mense ingesluip” onder die vaandel van “Jesus Christus” en die hele afvallige Christelike wêreld agter hulle aansleep. Dit is orals sigbaar vir die wat dit kan sien. Die populêre groepe is al vir meer as 2000 jaar besig om skares agter hulle te trek en onder Jesus se naam gruwels te preek en uit te leef. Dit was nooit beter sigbaar as vandag waar ons sien hoe hierdie gees van losbandigheid miljoene mense se lewens oorstroom – onder die naam van “Christen” of “Christelik”. Jesus het tog immers dit so uitgedruk:

Mat 24:3-5 En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en sê: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms en van die voleinding van die wêreld? 4 En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie. 5 Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei.

Die mense van Sodom en Gomorra sou hulle koppe in skaamte sak as hulle sou sien wat vandag in ons samelewings aangaan. Geestelike Babilon (dit is sogenaamde “Christelike” organisasies en ander godsdienste onder die wêreld-sisteeem) is voorlopers om tydelike genot en materiële gewin bo ‘n heilige en ingetoë lewenswandel te plaas:

Tit 2:11-12 Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn 12 en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloën, ingetoë en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe.

Daar word deur die afvalliges gepreek dat vergifnis van sonde al is wat benodig word om die koninkryk van God te beërwe. Jy sê net ‘n gebed, vra vergifnis en siedaar jou hart is skoon en ‘n nuwe lewe in die gees is joune. En so gaan ons  elke dag voort. Ons moet nie gaan slaap in die aand sonder om die gebed van vergifnis te bid nie. So leer ouers hul kinders ook en dit is alles mooi en waar, maar daar is ‘n ernstige waarskuwing in God se Woord teen so ‘n afgewaterde vergifnis.

Dat ons moet bid vir vergifnis van sonde is waar, maar daar is baie meer betrokke in die proses om die geestelike lewe te beërwe. Kanselleer God se vergifnis Sy oordeel in ons lewens? Nee. Vergifnis is die sleutel tot hierdie belangrike proses van oordeel in ons lewens. As ons weet wat die oordeel van God bewerkstellig sal ons dit met oop arms verwelkom. God se oordeel is een van die belangrikste maniere waarop elkeen God se geregtigheid kan leer ken en dit deelagtig word:

Jes 26:9 Met my siel begeer ek u in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek U; want as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid.

Van nature leef ons volgens ons eie geregtigheid en probeer om alles reg te doen. Maar ons faal hopeloos in die proses. Die ou mens in ons sal egter nie sommer opgee met sy goeie werke nie – hy ploeter voort dag in en dag uit om God se guns te wen op sy eie manier. Kyk wat sê God oor ons beste werke:

Jes 64:6 En ons het almal geword soos ‘n onreine, en al ons geregtighede soos ‘n besoedelde kleed; en ons het almal verdor soos blare, en ons ongeregtighede het ons weggevoer soos die wind.

Dit is nie ons ongeregtighede wat ‘n besoedelde kleed is nie, maar ons geregtighede – dit is die dinge wat ons dink ons REG doen!  Hoe meer ons dus probeer om reg te doen op ons eie stoom, hoe vuiler word die kleed. Ons almal doen dit daarom is dit so bekend aan menswees. Maar ons leer God se geregtigheid deur Sy oordeel en tugtiging. Hier is Jesaja 26 vers 9 weer….

Jes 26:9 Met my siel begeer ek u in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek U; want as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid.

…en nog ‘n getuie…die apostel Paulus:

1Kor 11:32 Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getugtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie.

Ons bely ons sonde en ons aanvaar God se tugtiging om die oorsprong van die probleem aan ons uit te wys – in ons hart (ons denke). Die oorsprong van die probleem lê dus op ‘n vlak waar ons eie pogings nie die  antwoord gaan bring nie. Dit kos ‘n werk van God in ons die denke. Hierdie werk begin by ‘n versoeking wat dan die oorsprong ontbloot en nou kan die wortel van die saak uitgelig word. God versoek egter niemand nie, daarom stuur Hy die versoeker wat hierdie deel van God se werk in ons doen:

Jak 1:13  Laat niemand, as hy in versoeking kom, sê: Ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek Hy niemand nie.

Wat gebeur in ons harte as ons versoek word en wat kom na die versoeking?

Jak 1:14-15 Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. 15 Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde; en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort.

Kyk na Dawid as ‘n voorbeeld van hoe ons in die strik van versoeking val wat ons dan lei tot sonde en die oordeel van God:

2Sa 24:1  En die toorn van die HERE het weer teen Israel ontvlam, en Hy het Dawid teen hulle aangehits en gesê: Gaan tel Israel en Juda.

Ons weet reeds dat God nie self mense aanhits of versoek nie, maar dat Hy Sy aanhitsers gebruik. In die boek van Kronieke word die waarheid oor dieselfde gebeurtenis in Dawid se lewe verder uitgebrei vir ons lering. Hoe het God vir Dawid aangehits om hierdie sonde te pleeg?

1Kron 21:1  Toe het Satan teen Israel opgetree en Dawid aangehits om Israel te tel.

Satan is die aanhitser en hy doen sy werk getrou. Lees gerus Job 1 en Job 2 om te sien hoe Satan presiese opdragte van God kry en hy mag nie buite daardie raamwerk gaan nie. Net die afvalliges glo dat Satan ‘n “vrye” agent is met ‘n “vrye” wil. Hulle sê so omdat hulle ook glo dat hulle dieselfde “vrye” agente is met ‘n “vrye” wil. Onsin! God is in beheer van alles en Hy alleen besit ‘n vrye wil. Alles gebeur volgens Sy wil:

Spr 16:4 Alles het die HERE gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil.

Jes 54:16 Kyk, Ék het die smid geskape wat die koolvuur aanblaas en ‘n wapen voortbring volgens sy ambag; ook het Ék die verderwer geskape om te verniel.

Spr 20:24 Die voetstappe van ‘n man hang van die HERE af: hoe sou ‘n mens dan sy weg verstaan?

God wou aan Dawid die verskuilde sondes in sy hart uitwys, onder andere die trotsheid. Dit is God se modus operandi van die begin af. Ons sien dit reeds in Genesis 3. Adam en Eva se harte moes aan hulle en aan ons uitgewys word. En hier gebruik God ook dieselfde aanhitser:

Gen 3:1 Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die HERE God gemaak het. En hy sê vir die vrou: Is dit ook so dat God gesê het: Julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie?

Onthou Adam het by Eva gestaan toe die slang hierdie aanhitsing doen en kyk wat in Eva se hart was nog voordat sy geëet het:

Gen 3:6 Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy ‘n lus was vir die oë, ja, ‘n boom wat ‘n mens kan begeer om verstand te verkry; en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet.

Hier wys Johannes dat dit dieselfde gees van die wêreld is wat ook in Adam en Eva se harte werksaam was reg aan die begin voordat hulle tot aksie oorgegaan het:

1Jn 2:16 Want alles wat in die wêreld is—die begeerlikheid van die vlees [“toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet”] en die begeerlikheid van die oë [dat die boom en sy vrugte ” ‘n lus was vir die oë”] en die grootsheid van die lewe [” ‘n boom wat ‘n mens kan begeer om verstand te verkry”]—is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld.

Eva (en Adam) se hart was reeds gevul met aardse of wêreldse begeerlikhede wat ook alle mense weggesleep en verlok. Hulle harte was dus ontbloot vir hulle en vir ons deur hierdie versoeking. Die mens was dus nie ‘n perfekte wese soos algemeen aanvaar word nie. Baie min kan sien dat God elke mens in Sy geestelikeewebeeld maak, en dat dit deur ‘n proses plaasvind:

Gen 1:26 En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.

Ons is eers natuurlik voordat die geestelike gevestig word:

1Kor 15:45-46 So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees. Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike.

Ek herhaal: “Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike”. Wow! Hoeveel kan dit sien en erken?

Deur die ontbloting van Adam en Eva se harte, het hulle iets belangrik ontdek wat weereens hul geestelike kondisie uitbeeld. Die eerste ding wat hulle kon reg sien, was dat hulle naak was. Naaktheid is nie ‘n goeie ding nie. Dit spreek van ‘n sondige toestand en dit was wat Adam en Eva en ons almal moet uitvind. Dit is waarom God ons oë wil oopmaak om die bedekking in Christus te kan sien en ervaar:

Open 3:17-18 Want jy sê: Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word; en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie; en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien.

God het Adam en Eva vergewe, maar hulle oordeel was ook ‘n belangrike deel om hulle soos God te maak. Hulle oordeel het begin en nou moes hulle die tuin van Eden verlaat. Ons aardse Eden is nie die geestelike Eden nie. Ons moet ons aardse paradys verlaat om die hemelse paradys, naamlik Jesus Christus, te bewoon.

Sommige bely openlik in hul onkunde dat hulle weer terug wil gaan na die lewe in die tuin van Eden om daar naak rond te loop! Nee ons nie veronderstel is om daar te bly nie of om naak te wees nie. Ons moet voortgaan en God se paradys, Jesus Christus, in die gees te ontdek en daar die Boom van die ware lewe, weereens Jesus Christus, te eet:

Open 2:7 Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is.

Terug by Dawid: Dawid het gedink die volk was sy eiendom waarmee hy by ander kon gaan spog. Ons dink ook soos Dawid dat ons God se ware geestelike stad kan “meet” en onsself daar kan plaas volgens ons eie denke en werke:

2Kor 10:12-13 Want ons waag dit nie om ons te reken of te vergelyk met sommige van die wat hulleself aanbeveel nie. Maar omdat hulle hul met hulself meet en met hulself vergelyk, is hulle onverstandig. 13 Maar ons sal nie buite die maat roem nie, maar volgens die maat van die werkkring wat God ons as ‘n maat toebedeel het om ook julle te bereik.

Dit is waarom God Dawid se hart moes ontbloot om sy naaktheid te kan sien.  Dawid in die geval is ook ‘n tipe van ons as ons nie reg kan “meet” wie en waar die ware stad van God is sodat ons die ware boodskappers van God kan aanvaar:

Open 11:1 En ‘n riet soos ‘n stok is aan my gegee, en die engel het gestaan en gesê: Staan op en meet die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid.

Rev 21:15 En hy wat met my gespreek het, het ‘n goue meetroede gehad, om die stad en sy poorte en sy muur te meet.

Dawid se gewete het hom egter geweldig gekwel oor die sonde wat hy gepleeg het:

2Sa 24:10  Maar Dawid se gewete het hom gekwel nadat hy die volk getel het, en Dawid het aan die HERE gesê: Ek het swaar gesondig deur wat ek gedoen het; HERE, vergeef dan nou tog die skuld van u kneg, want ek het baie dwaas gehandel.

Sy gebed vir vergifnis was beantwoord deur God se oordeel en dit is wat min vandag kan verstaan en aanvaar:

2Sa 24:11-14  Toe Dawid die môre opstaan—die woord van die HERE het naamlik tot die profeet Gad, die siener van Dawid, gekom en gesê: Gaan heen en spreek met Dawid: So sê die HERE: Drie dinge lê Ek jou voor; kies vir jou een daaruit, dat Ek jou dit kan aandoen— toe het Gad by Dawid gekom en dit aan hom bekend gemaak en aan hom gesê: Wil jy dat daar sewe jaar lank hongersnood in jou land kom, of wil jy drie maande lank vlug voor jou teëstanders uit dat hulle jou agtervolg, of moet daar drie dae lank pes wees in jou land? Ondersoek nou en sien watter antwoord ek my Sender moet bring. Daarop sê Dawid vir Gad: Ek is baie benoud; laat ons tog val in die hand van die HERE, want sy barmhartighede is groot, maar laat my in die hand van mense nie val nie. En die HERE het ‘n pes onder Israel beskik van die môre af tot op die bepaalde tyd, en van Dan tot Berséba het daar van die volk sewentig duisend man gesterwe.

Dawid se vergifnis het saam geval met die dood van 7000 man van sy eie volk. Oordeel bring die dood van ons eie ou mens wat saam met Christus gekruisig word:

Gal 2:20 Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.

Dieselfde het gebeur toe Dawid met Batseba gehoereer het en toe hy haar man, Uria, laat omkom in die oorlog – Dawid was skuldig aan moord (verwys na 2Sam 11). Die baba wat Batseba gebaar het, het gesterwe. Maar Dawid se sonde was vergewe – teen ‘n duur prys.

Alle sonde het gevolge en die gevolge is altyd ‘n pynlike proses. Jesus se dood vir die vergifnis van almal se sonde was nog nooit bedoel om as verskoning te dien om te sondig en ook om die nagevolge van sonde vry te spring nie.

Elkeen sal deur die proses van oordeel moet gaan om te leer wat diep in die hart (die oorsprong van alle menslike aksies) van elke mens is. Ons vind dit nie uit op ‘n ander manier nie – net deur die vurige oordeel van God. Almal word gered, “maar soos deur vuur heen” alleenlik:

1Kor 3:12-15 En as iemand op dié fondament bou goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels— elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang; as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.

Uiterlike woorde en rituele het nog nooit die hart verander nie – dit kos die oordeel van God om ‘n hart te reinig:

Mat 15:18-20  Maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart, en dit is dié wat die mens onrein maak. Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreuk, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal. Dit is hierdie dinge wat die mens onrein maak; maar om met ongewaste hande te eet, maak die mens nie onrein nie.

Advertisements

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

One Response to Die genade van onse God word verander in ongebondenheid (losbandigheid)!

  1. Terug pieng: Temas | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

Lewer kommentaar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s