ALMAL sal SEKERLIK sterf!

Adam en Eva was gesê dat hulle sou “sekerlik sterwe” as hulle van die verbode boom se vrugte sou eet:

Gen 2:16-17  En die HERE God het aan die mens bevel gegee en gesê: Van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe.

Hierdie waarheid word deur baie in die afvallige Christendom nie geglo nie want die ou slang, Satan, verkondig nog steeeds dieselfde ou leuen en hulle glo hom. Hulle glo dat dooie mense nie regtig dood is nie.

Gen 3:4  Toe sê die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie….

Al kan mense sien dat mense dood is en begrawe word, glo hulle dat die persoon egter lewe…op ‘n ander plek en in ‘n ander vorm. Maar die sekerheid van die dood en wat dit beteken is net gegee vir hulle wie God se Woord glo:

Gen 3:19 In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer.

Die mens word ‘n STOFlike liggaam gegee tesame met die asem van lewe wat in hom geplaas word en met die TWEE leef hy as ‘n “lewende siel” op die aarde “in die sweet van [sy] aangesig” en eet hy sy daaglikse brood:

Gen 2:7 En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword.

By die dood word die TWEE, stof en asem, geskei en die “lewende siel” sterf:

Pred 3:18-20 Ek het in my hart gesê: Ter wille van die mensekinders gebeur dit, dat God hulle kan beproef, en dat hulle kan insien dat hulle in hulleself vee is. 19 Want die lot van die mensekinders is ook die lot van die veediere: hulle het een en dieselfde lot; soos die een sterwe, so sterwe die ander, en hulle almal het dieselfde asem, en ‘n voorkeur van die mens bo die veediere is daar nie; want alles is tevergeefs. 20 Alles gaan na een plek toe; alles is uit die stof, en alles keer na die stof terug.

Alle “lewende siele” sterf:

Eseg 18:4 Kyk, al die siele is myne; soos die siel van die vader, so die siel van die seun—hulle is myne; die siel wat sondig, dié moet sterwe.

Eseg 18:20 Die siel wat sondig, dié moet sterwe; die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie, en die vader sal nie die ongeregtigheid van die seun help dra nie; die geregtigheid van die regverdige sal op hom wees, en die goddeloosheid van die goddelose sal op hom wees.

Mense lees hierdie verse en glo dan steeds die valse predikings van “onsterflike siele”!!! ALLE siele behoort aan God , en God sê dat ALLE aardse siele sondig is en sterflik is:

Rom 3:23 want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God,

Lees tog wat God deur Esegiël aan ons duidelik deurgee word, soos in die hele Ou Testament neergeskryf was, en in die Nuwe Testament bevestig word. ALLE aardse siele sterf. Hierdie sterflike aspek van elke aardse skepsel word nie net deur God aan mense toegeskryf  nie, maar ook aan diere. Die boek van Prediker maak dit so duidelik….

Pred 3:18-22 Ek het in my hart gesê: Ter wille van die mensekinders gebeur dit, dat God hulle kan beproef, en dat hulle kan insien dat hulle in hulleself vee is. 19 Want die lot van die mensekinders is ook die lot van die veediere: hulle het een en dieselfde lot; soos die een sterwe, so sterwe die ander, en hulle almal het dieselfde asem, en ‘n voorkeur van die mens bo die veediere is daar nie; want alles is tevergeefs. 20 Alles gaan na een plek toe; alles is uit die stof, en alles keer na die stof terug. 21 Wie bespeur dat die asem van die mensekinders opgaan boontoe, en dat die asem van die veediere neerdaal ondertoe in die aarde? 22 So het ek dan gesien dat daar niks beters is as dat die mens hom verheug in sy werke nie, want dit is sy deel; want wie sal hom daartoe bring dat hy kan sien wat ná hom sal wees?

Om die natuurlike mens as anders as “die vee” voor te stel, en hul dood as anders as die dood van “die vee” te sien, is ONSKRIFTUURLIK. Dit is nie net Salomo wat deur God geinspireer was om die ware toestand van die natuurlike mens neer te skryf nie, maar kyk hoe beskryf Petrus die natuurlike mens…

2Pe 2:12 Maar hulle sal, omdat hulle belaster wat hulle nie ken nie, soos redelose diere wat die natuur volg, gebore om gevang en vernietig te word, in hulle verdorwenheid te gronde gaan

Die natuurlike mens is “gebore om gevang en vernietig te word, in hulle verdorwenheid [gaan hulle] te gronde”. Wat ‘n skokkende waarheid wat in die hele Skrif voorkom, as ons dit kan sien!

Psa 119:160 Die hele inhoud van u woord is waarheid, en al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid.

Maar wat gee die afvalliges om oor die Skrifte en die waarheid wat daarin voorkom? Hulle verfoei God se Woord en gebruik dit slegs om hulle welluste en trotse harte te bevredig. Hulle gaan voort en sê dat die “asem” van die mens “boontoe” gaan – hulle praat direk TEEN die Skrif:

Pred 3:21 Wie bespeur dat die asem van die mensekinders opgaan boontoe, en dat die asem van die veediere neerdaal ondertoe in die aarde

Die antwoord op die vraag is dit wat die valse leraars en hul volgelinge preek! Hulle sweer hoog dat dooie mense se asem ‘n ‘geestelike siel’ is. Hulle beweer dat hierdie ‘geestelike siel’ die DERDE komponent van die mens se samestelling is. Hulle gebruik die volgende vers om dit te bevestig:

1Th 5:23 En mag Hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van onse Here Jesus Christus!

Hierdie vers sê niks van drie dele van ‘n mens nie. Let op na die woord “julle”. Paulus skryf hier aan ‘n GEMEENTE in Thessalonika! Hy skryf nie aan een persoon nie. Kyk na die King James Vertaling:

1Th 5:23 And the very God of peace sanctify you wholly [Paulus bid vir die HELE gemeente se geestelike welstand!!!]; and I pray God your whole spirit [Grieks: “pneuma”] and soul [Grieks: ” psuchē”] and body [Grieks: “sōma”] be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ.

Die teks wys dus na die “LIGGAAM” van Jesus in Thessalonika wat in die “GEES” van Jesus met die “SIEL” of “LEWE” van Jesus in hulle almal hulle ook gesamentlik bewaar word tot by die wederkoms!

Efes 4:4 Dit is een liggaam [Grieks: “sōma”] en een Gees [Grieks: “pneuma”], soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping.

1Jn 3:16 Hieraan het ons die liefde leer ken, dat Hy sy lewe [Grieks: ” psuchē”] vir ons afgelê het; en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê.

Mar 10:45 Want die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe [Grieks: ” psuchē”] te gee as ‘n losprys vir baie.

Die konsep “siel” het te doen met lewe: of aardse lewe of geestelike lewe. Jesus het Sy aardse lewe afgelê en daardeur kon Hy Sy geestelike lewe skenk aan almal wat deur dieselfde proses gaan:

Mat 10:38-39 En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie. 39 Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind.

Hierin lê ‘n groot geheimenis wat baie min in hierdie lewe kan sien. God red ons siele deur die aardsheid daarvan (ons “eerste Adam”) te vernietig, en ons dan weer nuwe geestelike lewe te gee in Christus (die “laaste Adam”):

Rom 6:23 Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here.

Mat 10:28 En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel.

1Kor 15:45-49 So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees. 46 Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike. 47 Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel. 48 Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. 49 En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra.

1Jn 5:11-13 En dit is die getuienis: dat God ons die ewige lewe gegee het, en dié lewe is in sy Seun. 12 Hy wat die Seun het, het die lewe; wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. 13 Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die Naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die Naam van die Seun van God.

Net Jesus het “onsterflikheid” ontvang tot dusver en daardie lewe (of siel) van Christus is nou as “onderpand” aan Sy Kerk (al Sy volgelinge) gegee om hulle “onberispelik [te] bewaar [tot] die wederkoms van onse Here Jesus Christus!”

1Ti 6:13-16 Ek gebied jou voor die aangesig van God wat aan alle dinge die lewe gee, en van Christus Jesus wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het, 14 dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar tot by die verskyning van onse Here Jesus Christus 15 wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die salige en enigste Heerser, die Koning van die konings en Here van die here, 16 wat alleen onsterflikheid besit en ‘n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen.

Efes 1:11-14 in Hom in wie ons ook ‘n erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil, 12 sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, 13 in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, 14 wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid.

Die siel is die hele wese van die mens, en nie ‘n deel van hom nie. Hierdie aardse wese (die “lewende siel” – 1Kor 15:45) is ons eerste kondisie. Hierdie aardse siel is sterflik gemaak deur God:

Rom 8:20 Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het.

Almal sal op die bepaalde tyd sterf. Maar ALMAL sal deur God wakker gemaak word UIT DIE DOOD. Jesus was DOOD (hoeveel mense glo dit?) en was DEUR DIE VADER UIT DIE DOOD opgewek as voorbeeld vir ons hoe ons almal ook opgewek sal word en in Christus “lewend gemaak word”:

1Kor 15:22-23a Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word; 23 maar elkeen in sy eie orde:…

Jesus was die “eersgeborene uit die dood” – Ja HY was regtig TOTAAL DOOD – Hy het nie rondgestap in die doderyk of op enige ander ‘plek’ nie, soos die valse leraars hierdie valse dinge uit hul duime suig nie.

Kol 1:18  En Hy is die Hoof van die liggaam, naamlik die gemeente; Hy wat die begin is, die Eersgeborene uit die dode, sodat Hy in alles die eerste kan wees.

Jesus was beslis NIE in die hel toe Hy DOOD was nie, soos die valse ‘Apostoliese Geloofsbelydenis’ verklaar nie!!! Lees asseblief hierdie artikels oor die waarheid oor die dood van mense, insluitend Jesus wat as mens gesterf het:

https://4windkoinonia.wordpress.com/2017/11/14/die-ware-apostoliese-geloofsbelydenis/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2012/12/04/waar-was-jesus-na-hy-gekruisig-was-en-voor-hy-opgestaan-het-uit-die-dode/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2010/05/03/wat-gebeur-by-die-dood-van-n-mens/

Jesus het INDERDAAD opgestaan uit die dode! Jesus het nie weer gesterf soos ander mense, soos Lasarus, wat weer gesterf het nie. Jesus het ALLEEN onsterflikheid en NIEMAND anders, geen siel, het onsterflikheid nie:

1Tim 6:16 [Jesus] wat alleen onsterflikheid besit en ‘n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen.

Daar is dus ‘n periode van die “slaap van die dood” wat vir sommige duisende jare duur. Adam en Eva, byvoorbeeld, is nou nog slapend in die doderyk want dit is wat God aan hulle beloof het:

Gen 3:19 In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer.

Gen 5:5 So was dan al die dae van Adam wat hy geleef het, nege honderd en dertig jaar, en hy het gesterwe.

Elke persoon wat gesterf het, is tans nog in ‘n “slapende” toestand, selfs elke gelowige in Christus. Paulus is een van die grootste verkondigers van ‘n opstanding uit die dode.  Hy en almal die skrywers van die Nuwe Testament het nog ooit die “slapende” gelowiges as lewendig beskryf nie.

1Kor 15:16-18 Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie; 17 en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes; 18 dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore.

Dit is net die afvalliges wat aan mense ‘n hemelse lewe of ‘n (“helse”) straf belowe wat onmiddellik van krag is by afsterwe. Hierdie gedagte kom nêrens in die Skrifte voor nie. Daar is baie wat die gelykenis van Lasarus en die ryk man misbruik om so ‘n valse leerstelling te bekragtig.

[Hier is ‘n skakel na deel 1 van die reeks oor “Lasarus en die ryk man”:

https://4windkoinonia.wordpress.com/2013/02/07/die-waarheid-oor-lasarus-en-die-ryk-man-deel-1/]

Die Nuwe Testament preek duidelik van ‘n opstanding UIT DIE DOOD – mens moet dus per definisie DOOD wees om die opstanding uit die dode te ervaar!

1Kor 15:16-18  Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie;  en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes;  dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore.

As daar nie ‘n opstanding is nie, sal die gelowiges wat in Christus ontslaap het, DOOD bly. Let noukeurig op dat Paulus praat van gelowiges, en nie ongelowiges nie. Die woord “verlore” in vers 18 van 1Korinthiërs 15 (Grieks: “apollumi” = vergaan) het betrekking op die toestand van die dooies in Christus – hulle wat nou nog “slaap” in die doderyk. Hulle het dus nog nie opgestaan uit die graf toe Paulus hierdie woorde skryf nie. Hier is dieselfde woord “apollumi” reg vertaal om die betekenis te beklemtoon:

Joh 6:27  Moenie werk om die spys wat vergaan (Grieks: apollumi) nie, maar om die spys wat bly tot in die ewige lewe, wat die Seun van die mens julle sal gee; want Hom het God, die Vader, verseël.

Die tweede rede waarom die dood as ‘n slaap gesien moet word is dat ons moet hoop op die opstanding. Niemand gaan slaap in die aand sonder ‘n hoop om weer wakker te word nie. Paulus self het met hierdie hoop gesterf en hy is nog steeds dood tot vandag toe terwyl hy wag op die opstanding:

Fil 3:11-13  of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik.  Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is.  Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie.

Die opstanding uit die dode (om onsterflikheid te beërf) is dus ‘n toekomstige gebeurtenis…

1Kor 15:51-52 Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word, 52 in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word.

1Th 4:15-18 Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vóór wees nie. 16 Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. 17 Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees. 18 Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde.

Almal wat anders preek is ontbloot as leuenaars wat hulself besig hou met “onsinnige praatjies”. Ons word deur God se Woord verplig om sulke valse leraars uit ons geselskap te verwyder, soos Paulus aanbeveel het vir alle valse leraars soos Himenéüs en Filétus:

2Ti 2:16-18 Maar die onheilige, onsinnige praatjies moet jy vermy; want hulle sal al verder voortgaan in goddeloosheid, 17 en hulle woord sal voortwoeker soos ‘n kanker, onder wie daar Himenéüs en Filétus is, 18 wat van die waarheid afgedwaal het, omdat hulle sê dat die opstanding al plaasgevind het; en hulle keer die geloof van sommige om.

Die dood is ‘n tydelike skepping van God. God het belowe dat Hy alle vorms van dood, wat die vleeslike denke insluit, sal vernietig…

1Kor 15:26 Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood.

Alle vorms van “dood” kan slegs vernietig word as ALMAL in Christus geestelike lewe ontvang…en dit is wat die Skrifte waarborg en beloof:

1Kor 15:22 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word..

Dit is die goeie nuus wat weereens die valse leerstelling van ‘n “ewige hel” weerlê want elkeen wat nie geestelike lewe ontvang nie, is geestelik dood! 

Rom 8:6  Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede,

Solank daar net een persoon hierdie dood in hul denke ervaar, is dood nog nie oorwin nie.

Maar God gee aan ons die belofte dat ALLE dood vernietig sal word.

Almal sal egter bely dat Jesus die Heer is, en as ons weet dat niemand kan dit bely “behalwe deur die heilige gees” nie, dan word die prent al hoe meer duideliker, soos God ons die insig gee:

1Kor 12:3 Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus ‘n vervloeking noem nie; en niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees.

Wat dit vir ons sê is dat almal “deur die gees” van God sal praat en belydenis doen oor Jesus se heerskappy oor hul lewens (“elke knie sal buig”):

Fil 2:10-11 sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, 11 en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader.

“…Wat die gees bedink, is LEWE en vrede” help ons nou om te verstaan dat ‘n baie klein groepie mense nou reeds in hierdie lewe oorwinning oor die dood (hul vleeslike denke) verkry. Dit sal egter na almal gebring word deur ‘n latere oordeel – by die “tweede dood” of die “poel van vuur” oordeel!!! Ja selfs die “tweede dood” sal vernietig word!!!!

Open 20:11-15 En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie. 12 En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. 13 En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. 14 En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. 15 En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.

1Kor 15:54-55  En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is: Die dood is verslind in die oorwinning.  Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning?

As ons nou kan sien wat “dood” eintlik is, dan weet ons ook wat ware “lewe” is en waar ons dit kry:

Joh 6:63 Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

Nou kan ons ook beter verstaan wat Jesus met die volgende woorde bedoel het:

Joh 8:51 Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as iemand my woord bewaar, sal hy die dood in der ewigheid nie sien nie.

Ons almal “sien” en ervaar die dood as ons kan verstaan dat alle vleeslikheid en vleeslike denke die dood uitbeeld, en ook hierdie dood sal vernietig word. As daar iewers in God se skepping net een skepsel met vleeslik of ongoddelike denke is, is dood nog nie vernietig nie. Maar God SAL elke dood vernietig!!! Die dood sal GEEN oorwinning hê  nie. Ons almal sal deur God se VUUR geoordeel word en dit is iets verskrikliks vir die vlees en sy denke. Maar dit is hoe redding kom!!!

1Kor 3:13-15 elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. 14 As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang; 15 as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.

Almal sal sekerlik sterwe vir die vlees, maar almal sal sekerlik lewe deur die gees!!!

1Kor 15:22-28 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word; 23 maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. 24 Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. 25 Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het. 26 Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. 27 Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het. 28 En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

Advertisements

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Lewer kommentaar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s