Hoe Is Sy Naam? (Deel 2)

Eks 3:13  Hierop het Moses tot God gespreek: Maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê: Die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle my vra: Hoe is sy naam? —wat moet ek hulle antwoord?

Hoe is Sy naam?

Hoe weet ons dat die God wat ons aanbid is die enige ware God? Daar is so baie gode wat mense aanbid…en “tog is daar vir ons maar net een God” vir hulle wat Hom ken.

1Kor 8:5-6  Want al is daar ook sogenaamde gode, of dit in die hemel en of dit op die aarde is—soos daar baie gode en baie here is—tog is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie alles is, en ons tot Hom, en een Here Jesus Christus deur wie alles is, en ons deur Hom.

Daar is inderdaad net een ware God en ons moet seker maak dat ons Hom ken, en ook die een ware Heer wat Hy na ons gestuur het. Die een ware God is die Vader, en Hy kan net geken word deur die een ware Heer, Jesus Christus:

Joh 14:6  Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

Jesus sê egter dat daar baie in Sy Naam sal kom na ons, en dit maak die saak baie ernstiger. Hoe ken ons die een ware Heer uit van almal diegene wat sê dat hulle die ware Christus volg?

Mat 24:4-5  En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie.  5  Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei.

Hoe ken ons die valse Christusse? Ons kan net die vals Christusse ken as ons die ware Een ken. Dit is net die ware Christus wie ons kan uitwys wie die valse Christusse is. Daar is geen ander metode nie. Die ware Jesus moet jou self persoonlik help. Hoe doen Hy dit? Lees versigtig want hierdie volgende verse is so verdraai deur die valse Christusse om mense te mislei:

Joh 14:16-18  En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid:  17  die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.  18  Ek sal julle nie as wese agterlaat nie; Ek kom weer na julle toe.

Die “ander Trooster” is nie ‘n “ander” persoon nie, maar Jesus self. Hy kom na Sy volgelinge in ‘n ander vorm wat die wêreld nie kan sien nie. Die wêreld ken net ‘n Jesus “na die vlees”. Toe Jesus hierdie woorde gespreek het, was Hy in vlees. Jesus sê hier baie duidelik in vers 18 dat dit Hy is wat sal kom in ‘n ander vorm, naamlik gees:

Ek sal julle nie as wese agterlaat nie; Ek kom weer na julle toe.

Wanneer kom Hy “weer” na Sy dissipels?

Mat 28:20  En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.

Hoe mis so baie mense hierdie woorde? “Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld”.  Die dae voor “die voleinding van die wêreld” is NOU! As Hy nie NOU na jou kom nie, dan mis jy Hom. Jy kan net die ware Jesus NOU mis en Sy woorde mis as jy ‘n valse Christus en sy valse woorde gehoorsaam. Lees mooi:

Joh 14:22-23  Judas, nie die Iskáriot nie, sê vir Hom: Here, hoe is dit dat U aan ons U sal openbaar en nie aan die wêreld nie?  23  Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak.

Sy Woord maak die verskil. Sy Woord is wat die “gees van waarheid” is wat die wêreld nie kan ontvang nie:

Joh 14:17  die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.

Die gees is “by julle en in julle”? Alles gaan oor hoe ons Sy Woorde (en dus Jesus self) sien en ervaar:

Joh 6:63 Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

2Kor 5:16 Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie; en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons Hom tóg nie meer so nie.

Dit is hoe die Vader geken word en aanbid word – “in gees en waarheid” – deur die ware Christus en Sy Woorde!

Joh 4:24 God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.

Die woorde van Jesus is dieselfde WOORDE VAN DIE VADER. Net so is die gees van Jesus dieselfde GEES VAN DIE VADER! As ons dit kan sien, het God aan ons geopenbaar waarom die leer van ‘n derde persoon in die Godheid, naamilk ‘n sogenaamde “Heilige Gees”, vals is omdat ‘n aparte derde persoon absurd is en dit laster die Vader en die Seun. Vader is gees en Jesus is gees, en albei is heilig! As die Skrifte dan van “heilige gees” praat, verwys dit altyd na die gees van die Vader wat Hy ook aan Sy Seun (en almal in Hom) gee deur Sy Woord.

Joh 14:10-11 Glo jy nie dat Ek in die Vader is in My nie? Die woorde wat Ek tot julle spreek, spreek Ek nie uit Myself nie; maar die Vader wat in My bly, Hy doen die werke. 11 Glo My dat Ek in die Vader is, en die Vader in My; of anders, glo My ter wille van die werke self.

Joh 14:24 Hy wat My nie liefhet nie, bewaar my woorde nie; en die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat My gestuur het.

Gal 4:6 En omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur, en Hy roep: Abba, Vader!

Efes 1:17 dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring in kennis van Hom mag gee,

Watter woorde van Jesus is “gees en waarheid”?

Joh 17:17 Heilig hulle in u waarheid; u woord is die waarheid.

Psa 119:160 Die hele inhoud van u woord is waarheid, en al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid.

Van Genesis 1 vers 1 tot Openbaring 22 vers 21…alles is deur God “ingegee”.

2Ti 3:16 Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid,

Ken ons Jesus en Sy woorde “na die vlees” of ‘na die gees’? Dit is hoe Hy en die Vader by ons woning maak en in ons leef en nie ver van ons is nie:

Joh 14:8-10  Filippus sê vir Hom: Here, toon ons die Vader, en dit is vir ons genoeg.  9  Jesus sê vir hom: Ek is so lankal by julle, en het jy My nie geken nie, Filippus? Hy wat My gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy: Toon ons die Vader?  10  Glo jy nie dat Ek in die Vader is en die Vader in My nie? Die woorde wat Ek tot julle spreek, spreek Ek nie uit Myself nie; maar die Vader wat in My bly, Hy doen die werke.

Joh 14:23  Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons [die Vader en die Seun, en nie nog ‘n derde persoon nie!] sal na hom toe kom en by hom woning maak.

Sy Woorde is aan ons gebring deur geskrewe rekords. (Ons sal later in hierdie reeks bietjie meer sê oor hierdie geskrewe rekords want self daar is soveel mistastinge wat mense op  dwaalspore plaas.) Maar hierdie geskrewe fisiese rekords het ‘n dieper betekenis as slegs die fisiese taalsimbole wat dit op papier voorstel. Hier is die geheim weereens:

Joh 6:63  Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

Ons word bekwaam gemaak deur die Vader om die ware Christus te sien agter die letters:

2Kor 3:5-6 Nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets as uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God, 6 wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van ‘n nuwe testament, nie van die letter nie, maar van die gees; want die letter maak dood, maar die gees maak lewend.

Daar is weereens die konneksie tussen die gees wat Jesus belowe het en Sy woorde – Sy woorde is gees en dit is net in die gees wat dit verstaan word! Dit is juis deur Jesus se woorde dat die gees van die Vader, wat ook in Jesus is, in ons kom woon:

Joh 14:20 In dié dag sal julle weet dat Ek in my Vader is, en julle in My, en Ek in julle.

Dit is hoe Jesus die Vader aan ons openbaar en ook hoe die Vader op dieselfde manier Jesus aan ons openbaar:

Joh 14:21  Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan hom openbaar.

Nou weet ons wie is die ware Jesus en wie die Vader is. Die Vader OPENBAAR Jesus Christus aan ons deur Sy woorde. Dit kom deur die woorde te “lees”, te “hoor”, en die woorde te “bewaar”.

Open 1:1-3 Die openbaring van Jesus Christus wat God Hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat Hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het, 2 wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus alles wat hy gesien het. 3 Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby.

Die persoon wat nie Jesus se woorde “lees”, “hoor” en “bewaar” nie, ken Hom en die Vader nie:

Joh 14:24-26  Hy wat My nie liefhet nie, bewaar my woorde nie; en die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat My gestuur het.  25  Dit het Ek tot julle gespreek terwyl Ek by julle bly;  26  maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.

Maar jy sal sê, almal kwoteer die Bybel en verse uit die Bybel. Ja, selfs Satan en die valse Christusse, die valse apostels en die bedrieglike arbeiders kwoteer die Bybel:

Mat 4:6  en [die duiwel] sê vir Hom [Jesus]: As U die Seun van God is, werp Uself af; want daar is geskrywe: Hy sal sy engele bevel gee aangaande U, en hulle sal U op die hande dra, sodat U nie miskien u voet teen ‘n klip stamp nie.

2Kor 11:13-15  Want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulleself verander in apostels van Christus.  14  En geen wonder nie! Want die Satan self verander hom in ‘n engel van die lig.  15  Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie. Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke.

“Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke.”

Daar is die geheim – hul werke ontbloot hulle. Ons onderskei bome as gevolg van die vrugte (die eindproduk) wat elkeen dra:

Mat 7:15-21  Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is.  16  Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. ‘n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie!  17  So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar ‘n slegte boom dra slegte vrugte.  18  ‘n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en ‘n slegte boom ook geen goeie vrugte nie.  19  Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.  20  So sal julle hulle dan aan hul vrugte ken.  21  Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.

Ons word gewaarsku om niemand VOOR die tyd te oordeel nie:

1Kor 4:5 Daarom moet julle nie voor die tyd oordeel, voordat die Here kom nie, wat die verborge dinge van die duisternis in die lig sal bring en die bedoelinge van die harte openbaar sal maak; en dan sal elkeen lof van God ontvang.

Ons dade en hoe ons leef spruit voort uit ons denke. Ons denke word gevorm deur woorde en konsepte. Daar is geen manier hoe ons dade nie sal weerspieël wat in ons denke aangaan nie. Denke vorm ons hele lewe en elke aksie.

Spr 23:7  Want soos hy in sy siel bereken, so is hy; eet en drink, sê hy vir jou, maar sy hart is nie met jou nie.

Woorde weerspieël die gees in ons denke (ons harte). Of ons lewe volgens God se gees (Sy Woorde van waarheid) in ons, of ons lewe volgens die gees van die wêreld. Ons toets dus ‘n valse gees aan woorde en die dade wat die woorde voorbring. God se Woorde is die ware gees, en die woorde van die wêreld is wat die valse geeste voorbring deur hul werke !

1Jn 4:1-6  Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan.  2  Hieraan ken julle die Gees van God: elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God;  3  en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van die Antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld.  4  Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat Hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is.  5  Hulle is uit die wêreld; daarom praat hulle uit die wêreld, en die wêreld luister na hulle.  6  Ons is uit God; hy wat God ken, luister na ons; hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die Gees van die waarheid en die gees van die dwaling.

Die gees van die wêreld is ontbloot deur die gees van die Vader in ons – as ons die gees (die woorde) van die ware Jesus Christus het:

1Jn 2:15-17  Moenie die wêreld liefhê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie.  16  Want alles wat in die wêreld is—die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe—is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld.  17  En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig.

Welluste en die trots van die vlees is nie volgens die gees van die Vader nie. Dit is die duidelike onderskeid wat elkeen self EERSTE in hom- of haarself kan toets. Elkeen sal weet watter gees in hom of haar opereer. As ons ons eie harte deursoek het volgens God se gees (Sy Woord) en reg lewe volgens daardie Woord, dan sal ons self kan sien watter gees kom voor in ander se lewens. Dan sal ons ook weet hoe om in nederigheid ander by te staan en te help as hulle tyd van oordeel aanbreek, soos bepaal word deur God en Sy Woord!

Mat 7:1-6 Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. 2 Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word; en met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. 3 En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? 4 Of hoe sal jy vir jou broeder sê: Laat my toe om die splinter uit jou oog uit te haal, en kyk, in jou eie oog is die balk! 5 Geveinsde, haal eers die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broeder uit te haal. 6 Moenie wat heilig is, aan die honde gee nie; en gooi julle pêrels nie voor die varke nie, sodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap en omdraai en julle verskeur nie.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s