Hoe Is Sy Naam? (Deel 3)

In hierdie reeks kyk ons na die “Naam” waarmee die “hele Skrif” mee te doen het. As mens die “Naam” weet van die God wat ook aan Moses verskyn het, dan sal mens ook persoonlik weet of jy die een ware God aanbid, en of jy die stem van die ware Herder kan hoor.

Eks 3:13  Hierop het Moses tot God gespreek: Maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê: Die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle my vra: Hoe is sy naam? —wat moet ek hulle antwoord?

God het inderdaad Moses geantwoord, maar die antwoord is nog vir baie verberg agter verdraaiings en dwalinge, nie net vir die fisiese volk van Israel tot vandag toe nie, maar ook vir hulle wat hulself as “Christen” klassifiseer en beweer dat hulle in Hom glo:

Eks 3:14  En God sê vir Moses: EK IS WAT EK IS. Ook sê Hy: So moet jy die kinders van Israel antwoord: EK IS het my na julle gestuur.

Die God wat met Moses gepraat het se Naam is “Ek is”! Toe Moses na sy mense terugkeer met die boodskap, en dwarsdeur Israel se geskiedenis, het hulle gesukkel om “Ek is” te herken, te erken of te volg. Hulle sukkel vandag nog om die een ware God en Sy Seun se woorde te glo.  Ten spyte van fisiese Israel se openlike verwerping van God se woorde en getuienis oor Sy Seun, Jesus Christus, is daar soveel mense wat steeds die fisiese nasie van Israel as die uitverkore volk van God sien. Israel se totale geestelike blindheid oor wie hierdie “Ek is” werklik is, is vir baie sogenamde Christene nie eens ‘n kwessie nie. Dit openbaar dus ook duidelik hierdie Christene se eie geestelike insig. Fisiese Israel is lank reeds uitgewys IN DIE SKRIFTE as die verwerpte volk van God, maar wie steur hulle aan die volgende uitsprake wat neergeskryf is vir ons lering:

Rom 2:28-29  Want nie hy is ‘n Jood wat dit in die openbaar is nie, en nie dít is besnydenis wat dit in die openbaar in die vlees is nie;  29  maar hy is ‘n Jood wat dit in die verborgene is, en besnydenis is dié van die hart, in die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit God.

Rom 11:7-10  Wat dan? Wat Israel soek, dit het hy nie verkry nie; maar die uitverkorenes het dit verkry en die ander is verhard.  8  Soos geskrywe is: God het hulle gegee ‘n gees van diepe slaap, oë om nie te sien nie en ore om nie te hoor nie, tot vandag toe.  9  En Dawid sê: Laat hulle tafel vir hulle wees ‘n vangnet en ‘n strik en ‘n struikelblok en ‘n vergelding.  10  Laat hulle oë duister word om nie te sien nie, en buig hulle rug vir altyd krom.

Die fisiese Israel is egter nie vir ewig verwerp nie, maar hul geestelike blindheid is slegs ‘n tydelike maatreël van God self afkomstig. God het ‘n plan wat 100% op dreef is vanaf die skepping, ten spyte van die afvalliges wat God se plan beswadder en verwerp. God gaan almal red deur Jesus Christus en Hy gaan 100% suksesvol wees:

1Ti 2:3-6 Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser, 4 wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. 5 Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, 6 wat Homself gegee het as ‘n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd.

1Ti 4:9-11 Dit is ‘n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word; 10 want hiervoor arbei ons ook en word ons gesmaad, omdat ons gehoop het op die lewende God wat ‘n behouder is van alle mense, insonderheid van die gelowiges. 11 Beveel en leer hierdie dinge.

God is  EERS besig met die klein groep uitverkorene ware gelowiges in Christus wie Hy gaan ‘behou’ (RED)…

Rom 11:1-7  Ek vra dan: Het God miskien sy volk verstoot? Nee, stellig nie! Want ek is ook ‘n Israeliet uit die nageslag van Abraham, van die stam van Benjamin.  2  God het sy volk wat Hy vantevore geken het, nie verstoot nie. Of weet julle nie wat die Skrif in die gedeelte oor Elía sê nie? hoe hy by God optree teen Israel en sê:  3  Here, hulle het u profete gedood en u altare het hulle afgebreek, en ek het alleen oorgebly, en hulle soek my lewe!  4  Maar wat sê die Godspraak aan hom? Ek het vir Myself sewe duisend manne laat oorbly wat die knie voor Baäl nie gebuig het nie.  5  Net so is daar dan ook in die teenwoordige tyd ‘n oorblyfsel, ooreenkomstig die verkiesing van die genade.  6  En as dit deur genade is, dan is dit nie meer uit die werke nie; anders is die genade geen genade meer nie. En as dit uit die werke is, dan is dit nie meer genade nie; anders is die werk geen werk meer nie.  7  Wat dan? Wat Israel soek, dit het hy nie verkry nie; maar die uitverkorenes het dit verkry en die ander is verhard.

Deur hierdie klein groep uitverkorenes uit “elke stam en taal en volk en nasie” wat deur Christus kom, sal God dan EERS die heidinne red en DAARNA diegene wat as fisiese Israel geassosieer wil word:

Rom 11:11-15  Ek vra dan: Het hulle [fisiese Israel] miskien gestruikel om te val? Nee, stellig nie! Maar deur hulle val het die saligheid tot die heidene gekom om hulle jaloers te maak.  12  En as hulle val die rykdom van die wêreld is en hulle tekort die rykdom van die heidene, hoeveel te meer sal hulle volheid dit nie wees nie!  13  Want aan julle heidene sê ek: Vir sover as ek ‘n apostel van die heidene is, verheerlik ek my bediening  14  as ek tog maar net my eie volk jaloers kan maak en sommige uit hulle kan red!  15  Want as hulle verwerping die versoening van die wêreld is, wat sal hulle aanneming anders wees as lewe uit die dode?

Rom 11:25  Want ek wil nie hê, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eiewys mag wees nie: dat die verharding ten dele oor Israel gekom het totdat die volheid van die heidene ingegaan het.

Eseg 16:55 (AOV) En jou susters, Sodom met haar dogters, sal na hulle vorige toestand terugkeer; en Samaría met haar dogters sal na hulle vorige toestand terugkeer; en jy met jou dogters sal na julle vorige toestand terugkeer.

Eze 16:55 KJV When thy sisters, Sodom and her daughters, shall return to their former estate, and Samaria and her daughters shall return to their former estate, then thou and thy daughters shall return to your former estate.

Fisiese Israel en die heidinne is VERHARD om nie die “Ek is” te aanvaar nie. Geen skepsel kan egter sy eie hard “verhard” of ‘versag’ nie:

Rom 9:15-18 Want aan Moses sê Hy: Ek sal barmhartig wees oor wie Ek barmhartig wil wees en My ontferm oor wie Ek My wil ontferm. 16 So hang dit dan nie af van die een wat wil of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is. 17 Want die Skrif sê aan Farao: Juis hiervoor het Ek jou laat optree, dat Ek in jou my krag kan toon en dat my Naam verkondig kan word op die hele aarde. 18 So is Hy dan barmhartig oor wie Hy wil en Hy verhard wie Hy wil.

Toe Jesus in vlees op die aarde gewandel het, het baie fisiese Jode in Hom begin glo:

Joh 8:30-32  Terwyl Hy hierdie dinge spreek, het baie in Hom geglo.  31  En Jesus sê vir die Jode wat in Hom geglo het: As julle in my woord bly, is julle waarlik my dissipels.  32  En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.

Hulle was egter nog vol godsdiens-hoogmoed, omdat hulle geglo het dat hulle die sogenaamde uitverkore volk van God was. Hierdie hoogmoed is vandag nog in Jode en baie Christene teenwoordig. In hul geestelike blindheid glo hulle dat hulle beter is as ander, en ook as gevolg van hul eie “vrye” wil en “vrye” keuses wat so goed is (hul eie goeie werke). Hulle glo hulle is nie so sondig soos ander mense nie. Om die waarheid te sê, hierdie hoogmoed kom voor in alle menslike godsdienste en aardse tradisies. Mense, oor die algemeen, kan nie hul eie sondige toestand raaksien nie. Ons aardse natuurlike mens kan nie sien dat dieselfde slegtigheid in ons almal voorkom nie. Paulus het ook maar swaar gesluk aan hierdie waarheid:

Rom 7:18 Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie; want om te wil, is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie.

Mense kan nie sien dat hulle uitverkoopte slawe van sonde is nie. Net soos fisiese Israel tydens Jesus se dae op aarde, baklei ons aardse “mens van sonde” teen die waarheid dat slegs die enigste Verlosser, Jesus Christus, ons kan vrymaak van die sonde in sy totaliteit!!!!

Joh 8:33  Hulle antwoord Hom: Ons is die geslag van Abraham en het nog nooit vir iemand slawediens verrig nie; hoe sê U dan: Julle sal vry word?

2Th 2:3-4 Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf 4 die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.

Toe die Jode spog met hulle fisiese afkoms en hul aardse vryheid, toe moes Jesus hulle die doodskoot gee deur die volgende woorde uit te spreek wat gewys het dat hulle, of hul voorvaders, nog nooit die ware “Ek is” en Sy Woorde ten volle geken het nie:

Joh 8:58-59  Jesus sê vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, voordat Abraham was, is Ek.  59  Hulle het toe klippe opgetel om Hom te stenig; maar Jesus het stilletjies uit die tempel gegaan en tussen hulle deurgeloop; en so het Hy vertrek.

In plaas daarvan om te buig voor die waarheid, tel mense tot vandag toe hul stene op om die ware “Ek is” en Sy volgelinge te dood omdat Sy Woord geen plek in hulle het nie. Ons aardse “mens van sonde” volg net sy vader…

Joh 8:43-47 Waarom ken julle my spraak nie? Omdat julle na my woord nie kan luister nie. 44 Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was ‘n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy ‘n leuenaar is en die vader daarvan. 45 Maar omdat Ek die waarheid spreek, glo julle My nie. 46 Wie van julle oortuig My van sonde? En as Ek die waarheid spreek, waarom glo julle My nie? 47 Die wat uit God is, luister na die woorde van God. Daarom luister julle nie, omdat julle nie uit God is nie.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s