Hoe Is Sy Naam? (Deel 4)

Fisiese Israel is ‘n geestelike tipe (‘n skadubeeld) vir wie God gebruik het onder die Ou Verbond om Sy ware uitverkore volk in Christus voor te stel. Deur die afvallige fisiese Israel leer die ware uitverkore volk van God hoe om God te ken en te dien:

1Kor 10:11 ….al hierdie dinge het hulle [fisiese Israel] oorgekom as voorbeelde [Grieks: “tupos” = tipes = skadubeelde] en is opgeskrywe [in die Ou Testament] as ‘n waarskuwing aan ons [hulle in Christus] op wie die eindes van die eeue gekom het.

Fisiese Israel verwerp Jesus Christus as hul Verlosser, van die dae van die Ou Testament tot vandag. Die rede waarom hulle Jesus verwerp is omdat hulle nie Sy “Naam” ken nie. Moses het geweet dat sy volksgenote maar ‘n moeilike klomp is en het by God gepleit om hom Sy “Naam” te gee as die volk hom sou vra:

Eks 3:13  Hierop het Moses tot God gespreek: Maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê: Die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle my vra: Hoe is sy naam? —wat moet ek hulle antwoord?

En God het inderdaad Moses geantwoord, maar die antwoord is nog vir baie verberg agter verdraaiings en dwalinge, nie net vir die fisiese volk van Israel nie, maar ook vir hulle wat hulself as “Christen” klassifiseer:

Eks 3:14  En God sê vir Moses: EK IS WAT EK IS. Ook sê Hy: So moet jy die kinders van Israel antwoord: EK IS het my na julle gestuur.

In hierdie reeks kyk ons na die “Naam” waarmee die “hele Skrif” te doen het. As mens die “Naam” weet van die God wat ook aan Moses verskyn het, dan sal mens ook persoonlik weet of jy Sy Woord aanvaar en Hom volg – dit is om Sy stem te ken:

Joh 10:4-5 En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit; en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. 5 Hulle sal ‘n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie.

Jesus het gewaarsku dat “baie” in Sy “Naam” sal kom en “baie” verlei. Hierdie waarskuwing staan BO-AAN die lys in Mattheus 24:

Mat 24:3-5 En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en sê: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms en van die voleinding van die wêreld?  4  En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie.  5  Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei.

Hierdie “baie” gebruik dus Sy Woord, neem aanstoot daaroor en verdraai dit dan om “baie” agter hulself aan te lei. Maar hierdie blinde en selferkende leiers lei hul volgelinge almal na die “sloot”:

Mat 15:12-14 Daarop kom sy dissipels nader en sê vir Hom: Weet U dat die Fariseërs, toe hulle die woord hoor, aanstoot geneem het? 13 Maar Hy antwoord en sê: Elke plant wat my hemelse Vader nie geplant het nie, sal ontwortel word. 14 Laat hulle staan; hulle is blinde leiers van blindes. En as ‘n blinde ‘n ander blinde lei, sal altwee in die sloot val.

Die fisiese Jode het nie God se waarskuwinge in die Ou Testament ernstig opgeneem nie. Kyk wat het met hulle gebeur as ‘n waarkuwing vir ons:

Rom 11:11  Ek vra dan: Het hulle [fisiese Israel] miskien gestruikel om te val? Nee, stellig nie! Maar deur hulle val het die saligheid tot die heidene gekom om hulle jaloers te maak.

Rom 11:25 Want ek wil nie hê, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eiewys mag wees nie: dat die verharding ten dele oor Israel gekom het totdat die volheid van die heidene ingegaan het.

God het nie twee uitverkore volke soos sommige afvalliges beweer nie. O nee! Daar bestaan nie ‘n ding soos twee adminstrasies nie. Nee, daar is net een Middelaar tussen God en ALLE mense (insluitende die gevalle en verharde Jode):

1Ti 2:3-6  Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser,  4  wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.  5  Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus,  6  wat Homself gegee het as ‘n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd.

Joh 14:6  Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

Fisiese Israel verwerp hierdie woorde, en almal wat saam met hulle staan, verwerp ook hierdie woorde van Jesus. Alle mense in hul geestelike blindheid baklei teen hierdie waarheid – tot hul eie nadeel. Jesus is inderdaad die enigste Verlosser van alle mense en Hy gaan 100% suksesvol wees. Maar daar is ‘n proses waarvolgens Hy dit doen. Dit is hierdie verlossingsplan en die gepaardgaande proses wat fisiese Israel, en die groter meerderheid van hulle wat onder die Naam van Jesus na ons kom, aanstoot gee:

Rom 11:25-32  Want ek wil nie hê, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eiewys mag wees nie: dat die verharding ten dele oor Israel gekom het totdat die volheid van die heidene ingegaan het;  26  en so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is: Die Verlosser sal uit Sion kom en sal die goddelooshede van Jakob afwend;  27  en dit is van my kant die verbond met hulle as Ek hulle sondes wegneem.  28  Wat die evangelie betref, is hulle wel vyande ter wille van julle; maar wat die uitverkiesing betref, bemindes ter wille van die vaders.  29  Want die genadegawes en die roeping van God is onberoulik.  30  Want soos julle ook vroeër aan God ongehoorsaam was, maar nou barmhartigheid ontvang het deur hulle ongehoorsaamheid,  31  so het hulle ook nou ongehoorsaam geword deur die barmhartigheid aan julle, sodat hulle ook barmhartigheid kan ontvang.  32  Want God het hulle almal in die ongehoorsaamheid ingesluit om vir almal barmhartig te kan wees.

Kan jy die volgorde sien in die verlossingsplan van God in die verse in Romeine? Kom ons gaan stadig daardeur. Voor Israel gered sal word, kom alle heidinne eers in die koninkryk van God!

“….die verharding [het] ten dele oor Israel gekom…totdat die volheid van die heidene ingegaan het”.

Maar voor “die volheid van die heidinne” ingaan, word daar eers aandag gegee aan ‘n baie spesiale groepie wat eerste in God se koninkryk opgeneem word:

“…Want soos julle [die gelowiges in Christus] ook vroeër aan God ongehoorsaam was, maar nou barmhartigheid ontvang het deur hulle [fisiese Israel se] ongehoorsaamheid, so het hulle [fisiese Israel] ook nou ongehoorsaam geword deur die barmhartigheid aan julle, sodat hulle [fisiese Israel] ook barmhartigheid kan ontvang.”

Kom ons bevestig wie die “julle” is wat eerste barmhartigheid van God ontvang?

Rom 8:23  …ons self ook wat die eerstelinge van die Gees het…

Rom 8:1  Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.

God is nou eers besig om “die wat in Christus Jesus is” te heilig, en nadat hierdie eerstelinge van die gees” in Christus geheilig is, sal God ook die res van die mensdom, insluitend die fisiese Jode, heilig:

Rom 11:16  En as die eerstelinge heilig is, dan die deeg ook; en as die wortel heilig is, dan die takke ook.

Hierdie “eerstelinge van die gees” ken die “Naam” van hul Verlosser persoonlik. Hulle is die oorwinnaars wat die pilare in God se tempel vorm. Hulle sal dus die res van die mensdom inlei – dit is wat die konsep van “pilare” geestelik beteken:

Open 3:12a  Wie oorwin, Ek sal hom ‘n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie;

Kyk hoe noem die profeet Obadja hierdie ‘inlywingsproses” wat hierdie “verlossers” (op die berg Sion = Christus) sal toepas op die hele mensdom (die “gebergte Esau” in ‘n geestelike sin):

Oba 1:21 Dan sal daar verlossers die berg Sion opgaan om die gebergte van Esau te oordeel, en die koninkryk sal aan die HERE toebehoort.

Ja dit is slegs  deur “oordeel” dat die mens God se geregtigheid leer:

Jes 26:9 Met my siel begeer ek u in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek U; want as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid.

Hierdie pilare in God se tempel was juis ook deur dieselfde oordeel geregverdig want hulle gaan NOU deur die oordeel van God:

1Pe 4:17 Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?

Niemand kan in God se tempel, dit is Sy koninkryk, ingaan sonder die voltooiing van hierdie oordeel – die “baie verdrukkinge”:

Hand 14:22 en die siele van die dissipels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly deur te sê: Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan.

Kyk mooi hoe word hierdie “verlossers” en die oordeel ook beskryf in Openbaring:

Open 15:6-8 En die sewe engele met die sewe plae het uit die tempel uitgekom, bekleed met rein, blink linne, en om die bors omgord met goue gordels. 7 En een van die vier lewende wesens het aan die sewe engele sewe goue skale gegee, vol van die grimmigheid van God wat leef tot in alle ewigheid. 8 En die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God en uit sy krag, en niemand kon ingaan in die tempel voordat die sewe plae van die sewe engele voleindig was nie.

Ons moet deur AL die verdrukkinge gaan wat God in ons “boek” geskryf het voor die grondlegging van die wêreld, maar wat eers in ons “laaste dae” oopgemaak, verstaanbaar, word:

Psa 139:16 U oë het my ongevormde klomp gesien; en in u boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie.

Open 1:1-3 Die openbaring van Jesus Christus wat God Hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat Hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het, 2 wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus alles wat hy gesien het. 3 Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby.

Open 5:6-8 En ek het gesien, en kyk, in die middel van die troon en die vier lewende wesens en in die midde van die ouderlinge staan daar ‘n Lam asof Hy geslag is, met sewe horings en sewe oë, wat die sewe Geeste van God is wat uitgestuur is oor die hele aarde. 7 Hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van Hom wat op die troon sit; 8 en toe Hy die boek neem, val die vier lewende wesens en die vier en twintig ouderlinge voor die Lam neer, elkeen met siters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is.

Hierdie geestelike pilare in God se tempel ken Sy Naam want God se Naam word “op” die persoon geskryf. Dit beteken dat God se Woord in ons denke (ons geestelike harte) en lewenstyl gegraveer word:

Open 2:17 Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die verborge manna, en Ek sal hom gee ‘n wit keursteen, en op dié steen ‘n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang.

Hierdie oorwinnaars is ook goed bekend met die woorde in die boek want hulle “val” voor die Lam in aanbidding. Ja, hulle is hierdie “vier lewende wesens” en die “vier en twintig ouderlinge” wat oorwin het….

Open 3:12-13 Wie oorwin, Ek sal hom ‘n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie; en Ek sal op hom die Naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdaal, en my nuwe Naam. 13 Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê.

Open 5:9-10 Toe sing hulle [die vier lewende wesens en die vier en twintig ouderlinge] ‘n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en sy seëls oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, 10 en het ons konings en priesters vir onse God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers.

Hier “eerstelinge van die gees” is inderdaad ook die “stad” waar God woon, die nuwe Jerusalem:

Open 3:12-13 Wie oorwin, Ek sal hom ‘n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie; en Ek sal op hom die Naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdaal, en my nuwe Naam. 13 Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê.

Die stad van God, die nuwe Jerusalem, is dus nie ‘n geografies plek nie, maar hulle in wie Hy woon. Hierdie “eerstelinge van die gees” is inderdaad die simboliese 144 000:

Open 14:1-5  En ek het gesien, en kyk, die Lam staan op die berg Sion, en saam met Hom honderd vier en veertig duisend met sy Naam en die Naam van sy Vader op hulle voorhoofde geskrywe.  2  En ek het ‘n geluid uit die hemel gehoor soos die geluid van baie waters en soos die geluid van ‘n harde donderslag, en ek het die geluid gehoor van siterspelers wat speel op hulle siters.  3  En hulle het ‘n nuwe lied gesing voor die troon en voor die vier lewende wesens en die ouderlinge; en niemand kon die lied leer nie, behalwe die honderd vier en veertig duisend wat van die aarde vrygekoop is.  4  Dit is hulle wat hulself met vroue nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein; dit is hulle wat die Lam volg waar Hy ook heengaan; dit is hulle wat gekoop is uit die mense as eerstelinge vir God en die Lam.  5  En in hulle mond is daar geen bedrog gevind nie; want hulle is sonder gebrek voor die troon van God.

[Lees gerus die reeks oor geestelike betekenis van die syfergetalle om die waarheid agter getalle soos “duisend”, “honderd”, “twintig”, “vier”, “veertig”, “sewe” in hul aparate hoedanigheid en in samewerking met ander getalle, reg te verstaan – volgens die Skrifte en nie volgens menslike interpretasies nie].

As God ons bevry van ons ou mens met al sy sondes en oortredinge, dan word ons waarlik NUUT gemaak en God sien ons nooit weer gekoppel aan daardie ou lewe nie.

Open 21:5 En Hy wat op die troon sit, het gesê: Kyk, Ek maak alles nuut. En Hy het aan my gesê: Skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar.

2Kor 5:17 Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.

Jes 43:25 Ek, Ek is dit wat jou oortredinge uitdelg om My ontwil, en aan jou sondes dink Ek nie.

 

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s