Hoe Is Sy Naam? (Deel 5)

Die konsep ‘naam’ is  baie meer as net die uitspreek of skryf van letters wat ‘n woord vorm om iemand of iets uit te ken of the benoem. Naamgewing is so oud soos die mens self. Adam moes op dag ses van die fisiese skepping name gee aan diere van die veld en al die voëls van die hemel:

Gen 2:19-20 En die HERE God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. 20 So het die mens dan name gegee aan al die vee en aan die voëls van die hemel en aan al die wilde diere van die veld, maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie.

As mens die Skrifte van ‘n fisiese hoek af benader, dan skep dit baie probleme omdat ons nie die primêre interpretasie kan sien nie. Hierdie woorde van Jesus is vir ons natuurlike mens met sy natuurlike denke ‘n enigma:

Joh 6:63 Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

Vir baie skep wat die “vleeslike” denke vooropstel, is hierdie taak wat Adam gekry ‘n groot probleem. Baie mense verwerp die waarheid van ‘n letterlike ses-dae (van 24 uur elk) skepping. Ander sê weer dat dit fisies onmoontlik is dat een mens “al die lewende wesens” name kan gee. Ander redeneer weer dat Adam slegs die hoofgroepe lewende wesens name gegee het. As mens die volgende teks lees in Genesis 1, dan sal die prentjie meer duidelik word oor wat die geestelike begrip van naamgewing impliseer:

Gen 1:26 En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.

Naamgewing gaan gepaard met heerskappy. Die mens was heerskappy oor alle lewende wesens op die aarde gegee. As ons verder weet dat die spesifieke Hebreeuse werkwoord wat gebruik word in volgende teks (naamlik qârâ”), in die onvoltooide vorm is, dan word baie probleme met ‘n fisiese interpretasie van die teks ook aangespreek:

Gen 2:20 So het die mens dan name gegee [Die Hebreeuse werkwoord is ” qârâ” en die werkwoord hier is in die onvoltooise vorm] aan al die vee en aan die voëls van die hemel en aan al die wilde diere van die veld, maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie.

Naamgewing in die sin wys na ‘n proses wat nie net gekoppel word aan die Adammens se heerskappy oor alle fisiese lewende wesesns op aarde nie, maar die proses verwys spesifiek na ons eie geestelike groeiproses om oorwinnaar te word oor ons eie lewe deur Jesus Christus:

Heb 2:6-12 maar iemand het êrens getuig en gesê: Wat is die mens, dat U aan hom dink, of die mensekind, dat U hom besoek? 7 U het hom ‘n weinig minder as die engele gemaak; met heerlikheid en eer het U hom gekroon en hom oor die werke van u hande aangestel. 8 Alle dinge het U onder sy voete gestel. Want in die onderwerping van alle dinge aan hom het Hy niks uitgesonder wat aan hom nie onderworpe is nie. Maar nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie; 9 maar ons sien Hom, naamlik Jesus, wat vir ‘n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood met heerlikheid en eer gekroon, sodat Hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. 10 Want dit het Hom betaam, ter wille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as Hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. 11 Want Hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uit Een; om hierdie rede skaam Hy Hom nie om hulle broeders te noem nie, 12 wanneer Hy sê: Ek sal u Naam aan my broeders verkondig, in die midde van die gemeente sal Ek U prys;

Die eerste Adam is nie die heerser oor alles nie (“maar nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie”), maar net ‘n tipe van Jesus Christus, die laaste Adam, wie wel alle heerskappy oor alles gekry het:

1Kor 15:45-50 So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees. 46 Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike. 47 Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel. 48 Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. 49 En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra. 50 Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.

Mat 28:18 En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde.

Die eerste Adam is aards en hy sukkel om elke dag beheer te kry oor hierdie skepping. Om die waarheid te sê die aardse Adam sal nooit werklike heerkskappy op sy eie bewerkstellig nie. Hy was gemaak as ‘n “lewende siel” van stof, en as ‘n tydelike wese om sekere belangrike dinge te leer in die hele proses om uiteindelik heerskappy te verkry:

Gen 2:7 En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword.

Gen 3:19 In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer.

Die Skepper het dit alles so beplan en Adam is ‘n doelbewuste mislukking “in die hand van die Pottebakker”:

Jer 18:4 En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk—soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker—maar hy het daaruit weer ‘n ander voorwerp gemaak soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak.

Rom 8:20 Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het

Die Skepper het reeds voor die grondlegging van die wêreld bepaal dat volkome heerskappy vir Adam en almal in Hom sal net Kom deur die “laaste Adam”, Jesus Christus:

1Pe 1:17-21 En as julle Hom as Vader aanroep wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap; 18 omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, 19 maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van ‘n lam sonder gebrek en vlekkeloos, 20 wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil, 21 julle wat deur Hom glo in God wat Hom uit die dode opgewek en Hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees.

Nou maak die volgende woorde soveel meer sin in Hebreërs 2 vers 12:

Ek sal u Naam aan my broeders verkondig, in die midde van die gemeente sal Ek U prys.

Diegene wat nou geloof geskenk word om Sy Naam te ken, loof God “in die midde van die gemeente”. Sy Naam is op hul voorhoofde (hulle denke) en hulle oorwin en regeer volkome “in Sy Naam”:

Open 22:4-7 En hulle sal sy aangesig sien, en sy Naam sal op hulle voorhoofde wees. 5 En nag sal daar nie wees nie; en hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat die Here God hulle verlig; en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid. 6 En hy het vir my gesê: Hierdie woorde is betroubaar en waaragtig; en die Here, die God van die heilige profete, het sy engel gestuur om sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. 7 Kyk, Ek kom gou. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s