‘Jy mag die bokkie nie kook in sy moeder se melk nie’

Deu 14:21  Julle mag geen aas eet nie; vir die vreemdeling wat in jou poorte is, kan jy dit gee, dat hy dit eet, of jy kan dit aan ‘n uitlander verkoop; want jy is ‘n heilige volk aan die HERE jou God. Jy mag die bokkie nie kook in sy moeder se melk nie.

Hierdie fisiese opdrag vir die Israeliete het ‘n geestelike toepassing vir elkeen van ons.

Wat is “aas” in ‘n geestelike sin en wat beteken “Jy mag die bokkie nie kook in sy moeder se melk nie”?

Aas word geestelik gekoppel aan iets wat reeds dood is – ou vleis – enigiets wat dood is. Die vlees is die geestelike konsep wat dood vir ons uitbeeld:

Rom 8:6-8  Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede,  7  omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie.  8  En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie;

Die vlees en die dood kan God nie behaag of prys nie:

Psa 115:17  Die dode en almal wat na die stilte neerdaal, sal die HERE nie loof nie;

Jes 38:18  Want die doderyk sal U nie loof nie, die dood U nie prys nie; die wat in die kuil neerdaal, sal op u trou nie hoop nie.

1Kor 1:29 sodat geen vlees voor Hom sou roem nie.

As ons na God se geestelike lewe strewe, dan sien ons die doodsheid van aardse dinge en alles wat die vlees aan wil vasklou. Van nature stel ons vlees nie belang in God se geestelike lewe nie, en dit is die “vreemdeling wat in jou poorte is”. Ons vlees hou van die aardse “aas”. Die “vreemdeling” en die “uitlander” is ook hulle wat nog vleeslik wandel en intiem belangstel in aardse dinge:

Deu 14:21  Julle mag geen aas eet nie; vir die vreemdeling wat in jou poorte is, kan jy dit gee, dat hy dit eet, of jy kan dit aan ‘n uitlander verkoop; want jy is ‘n heilige volk aan die HERE jou God. Jy mag die bokkie nie kook in sy moeder se melk nie.

Die “vreemdeling wat in jou poorte is”, is ook hulle wat soos geestelike babas in Christus optree –  hulle bely Jesus Christus in vlees, maar wil Hom nie ken in gees nie want hulle is nog verknog aan hul aardse konneksies:

2Kor 5:16-17  Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie; en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons Hom tóg nie meer so nie.  17  Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.

Dit is hulle wat verdeeldheid soek (byvoorbeeld kerkdenominasies) en hul eie selfsugtige agendas najaag:

1Kor 3:1-4  En ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus.  2  Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie,  3  omdat julle nog vleeslik is; want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is, is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie?  4  Want as die een sê: Ek is van Paulus; en die ander: Ek van Apollos—is julle nie vleeslik nie?

Hulle eet nog geestelike groente omdat die geestelike vleis te moeilik is om selfs te kou:

Rom 14:1-2  En neem hom aan wat swak is in die geloof, nie om oor sy gevoelens te oordeel nie.  2  Die een glo dat ‘n mens alles mag eet, maar hy wat swak is, eet groente.

Die “groen plante” was die dieet van mens en dier VOOR die vloed – voor die oordeel:

Gen 1:29-30  Verder het God gesê: Ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra. Dit sal julle voedsel wees.  30  Maar aan al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel en al die kruipende diere op die aarde, waarin ‘n lewende siel is, gee Ek al die groen plante as voedsel. En dit was so.

Na die vloed was vleis vir die eerste keer ingebring in die dieet van mense:

Gen 9:1-3  En God het Noag en sy seuns geseën en aan hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde.  2  Die vrees en die skrik vir julle sal wees oor al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel: alles wat op die aarde beweeg, en al die visse van die see. Hulle is in julle hand oorgegee.  3  Alles wat beweeg en lewe, sal julle voedsel wees. Net soos die groen plante, gee Ek dit alles aan julle.

Geestelike vleis word ingesluit in die dieet van die “volwassenes” in Christus. Groen plante is ook verwysend na die geestelike “melk” dieet:

Heb 5:12-14  Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat ‘n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie.  13  Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy ‘n kind is.  14  Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei.

Net die ware kerk van Christus, die “volwassenes” in Christus, word nou deur God se oordeel geneem:

1Pe 4:17  Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?

Eks 23:19  Die beste van die eerstelinge van jou grond moet jy in die huis van die HERE jou God bring. Jy mag die bokkie nie kook in sy moeder se melk nie.

Net die “eerstelinge” kom in die huis van die Here:

Jak 1:18  Volgens sy wil het Hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsele kan wees.

Die oordeel van God is nie bedoel vir die onvolwassenes in Christus nie – ‘n jong bokkie. ‘n Jong bokkie weerspieël die geestelike armoede van die gewer van die offerande. Dit is nie ‘n bul of ‘n vers van die veel meer waardevolle kuddeaanbiedings nie.

Num 31:23  elke ding wat in die vuur kan kom—moet julle deur die vuur laat deurgaan, en dit sal rein wees; ewenwel moet dit deur reinigingswater ontsondig word; maar alles wat nie in die vuur kan kom nie, moet julle deur die water laat deurgaan.

Dit is wat die volgende frase wil sê:

“Jy mag die bokkie nie kook in sy moeder se melk nie”

Eks 23:19  Die beste van die eerstelinge van jou grond moet jy in die huis van die HERE jou God bring. Jy mag die bokkie nie kook in sy moeder se melk nie.

Die onvolwasse in Christus sien net Christus as die gekruisigde – die geofferde. Die valse leer van Jesus as “plaasvervanger” heers in die hart en denke van hierdie onvolwasse Christene:

1Kor 2:1-2  En toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreflikheid van woorde of van wysheid nie,  2  want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus, en Hom as gekruisigde.

Soos die onvolwasse Korinthiërs sien die onvolwasse Christen nie dat hy of sy self geoffer moet word nie:

Rom 12:1-3  Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens.  2  En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.  3  Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat ‘n mens behoort te dink nie; maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof soos God dit aan elkeen toebedeel het.

Die volwassene sien hom- of haarself as deel van Jesus Christus = ook in terme van die offergawes. Soos die Hoof sterf, so sterf die liggaam van Christus:

1Jn 4:17 Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag; want soos Hy is, is ons ook in hierdie wêreld.

Kol 1:24  Nou verbly ek my in my lyding vir julle en vul in my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukking van Christus vir sy liggaam, wat die gemeente is;

Gal 2:20  Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.

Mat 10:35-40  Want Ek het gekom om tweedrag te verwek tussen ‘n man en sy vader, en tussen ‘n dogter en haar moeder, en ‘n skoondogter en haar skoonmoeder.  36  En ‘n mens se huisgenote sal sy vyande wees.  37  Wie vader of moeder bo My liefhet, is My nie waardig nie; en wie seun of dogter bo My liefhet, is My nie waardig nie.  38  En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie.  39  Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind.  40  Wie julle ontvang, ontvang My; en wie My ontvang, ontvang Hom wat My gestuur het.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s