God is in die detail

God is intens betrokke in elkeen se lewe en Hy wil hê dat ons terdeë daarvan kennis neem:

Mat 10:29-31  Word twee mossies nie vir ‘n stuiwer verkoop nie? En nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie.  30  En van julle is selfs die hare van die hoof almal getel.  31  Wees dan nie bevrees nie: julle is meer werd as baie mossies.

Alles word deur God bewerkstellig – elke detail is Sy besluit en Hy sorg dat alles presies uitgevoer word:

Rom 11:36  Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

Efs 1:11  in Hom in wie ons ook ‘n erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil,

Ja self die val van die lot “kom van die Here”:

Spr 16:33  In die skoot word die lot gewerp, maar elke beslissing daarvan kom van die HERE.

Die wetenskap bewys dat die wet van ’oorsaak en gevolg’ onlosmaaklik gekoppel is aan hierdie wêreld. Alle dinge het ‘n oorsaak en alle dade het gevolge. As ons kan sien dat God alles bepaal, dan het God ons geestelike insigte gegee deur die geloof wat kom deur Sy Woord:

Rom 10:17  Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.

Die natuurlike mens het geen manier om te kan sien hoeveel ontelbare dinge agter die aardse skerms aangaan voordat enigiets fisies manifesteer. Alles wat ons natuurlike mens ervaar is beperk tot wat sy aardse sintuie aan hom bekendmaak. En as dinge chaoties verkeerd gaan, dan gaan ons soos wilde diere tekere. Dan wil ons alles verstaan en self uitwerk. Ai, die mens darem.

1Kor 2:14  Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

As God sê dat Hy ons hare tel, is dit juis geskryf om ons te sê dat Hy alles in ons lewe beheer en alles ken in ons aardse harte (denke).

Psa 139:1-2  Vir die musiekleier. ‘n Psalm van Dawid. HERE, U deurgrond en ken my.  (2)  U ken my sit en my opstaan; U verstaan van ver my gedagte.

En as Hy praat van die mossies se prys en hulle tyd om te val, dan wil Hy weereens aan ons sê dat ons baie kosbaarder is in Sy oë en dat die aardse skepping tydelik is.

Psa 139:3-6  U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed bekend.  (4)  Want daar is nog geen woord op my tong nie—of U, HERE, U ken dit geheel en al.  (5)  U sluit my in van agter en van voor, en U lê u hand op my.  (6)  Om dit te begryp, is te wonderbaar vir my, te hoog: ek kan daar nie by nie.

Alles van ons lewe was opgeskrywe NOG VOOR ons geboorte!

Psa 139:16  U oë het my ongevormde klomp gesien; en in u boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie.

Ons is so kosbaar dat Hy Sy beste, Jesus Sy Seun, aan ons gegee het om ons deur alles wat met ons gebeur, te help. Jesus het nog niemand, en sal ook niemand, op sy eie los nie:

Heb 2:17-18  Daarom moes Hy [Jesus] in alle opsigte aan sy broeders [“die kinders (van) vlees en bloed” – ALMAL in vlees] gelyk word, sodat Hy ‘n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen.  18  Want deurdat Hy self onder versoeking gely het, kan Hy dié help wat versoek word.

Heb 2:14-15  Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het—dit is die duiwel—  (15)  en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was.

Dit alles neem egter tyd, en dit is hier waar ons natuurlike mens sy ongeduldigheid ten toon stel. Ons vlees kry altyd briljante bevlieginge, en in sy dwase oortuigings spring ons sommer in en dink ons moet God help. Sara, Abraham se vrou, het ook so gedink, en Abraham het haar raad aanvaar….

Gén 16:1-3  Maar Sarai, die vrou van Abram, het vir hom geen kinders gebaar nie; en sy het ‘n Egiptiese slavin gehad met die naam van Hagar.  2  En Sarai het vir Abram gesê: Jy weet, die HERE het my nie toegelaat om moeder te word nie. Gaan tog in by my slavin; miskien sal ek uit haar gebou word. En Abram het na Sarai geluister.  3  Toe neem Sarai, die vrou van Abram, Hagar, die Egiptiese, haar slavin—nadat Abram tien jaar in die land Kanaän gewoon het—en gee haar aan haar man Abram om sy vrou te wees.

…en kyk wat het na vore gekom:

Gén 16:4-6  En hy het by Hagar ingegaan, en sy het swanger geword. Maar toe sy sien dat sy swanger was, het haar meesteres veragtelik in haar oë geword.  5  En Sarai sê vir Abram: Die onreg my aangedoen, is op jou! Ek self het my slavin in jou skoot gegee, en nou dat sy sien dat sy swanger is, het ek veragtelik in haar oë geword. Laat die HERE oordeel tussen my en jou.  6  En Abram antwoord Sarai: Daar is jou slavin in jou hand—doen met haar soos dit goed is in jou oë. Toe het Sarai haar sleg behandel, en sy het van haar af weggevlug.

Die seun wat gebore was van Hagar, naamlik Ismael, het selfs die seun van Sara wat later gebore was, naamlik Isak, vervolg. Maar dit was ook alles van God om aan ons ‘n belangrike les te leer….

Gal 4:29-30  maar soos destyds hy wat na die vlees gebore is (Ismael), hom wat na die Gees was (Isak), vervolg het, so is dit nou ook.  30  Maar wat sê die Skrif? Werp die slavin en haar seun uit, want nooit mag die seun van die slavin saam met die seun van die vrye erwe nie.

Daar is dit. Ons vlees is die slaaf van sonde en ons volg die vlees so maklik. Die vlees “vervolg” egter die gees:

Rom 8:5-8  Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge.  (6)  Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede,  (7)  omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie.  (8)  En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie;

Gal 5:17  want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie.

In die tyd wanneer ons die vlees volg, dink ons dat die vlees se oplossings vir probleme baie goed is en dat dit blywend sal wees. Ons verwerp dan die geestelike antwoorde. In ons tyd van vleesoorheersing, dink ons dat die aardse dinge in beheer is van ons lewe en dat ons ons eie heil kan uitwerk sonder God. Nee, God is in beheer van alles van A tot Z, en dit is wat ons almal op die einde van die dag sal erken:

Opn 1:8  Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.

Opn 11:17  Ons dank U, Here God, Almagtige, wat is en wat was en wat kom, dat U u groot mag aangeneem en as koning geheers het.

God ken die einde van die begin af:

Jes 46:9-10  Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat Ek God is, en daar is geen ander nie; Ek is God, en daar is niemand soos Ek nie;  10  wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie; wat sê: My raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal Ek doen;

God bepaal die spesifieke tyd vir alles om te gebeur – PRESIES, ja, ook “elke saak onder die hemel”:

Prd 3:1  Alles het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar ‘n tyd:

Die mens het geen idee waarmee hy worstel nie:

Prd 3:11  Alles het Hy mooi gemaak op sy tyd; ook het Hy die eeu in hulle hart gelê sonder dat die mens die werk wat God doen, van begin tot end, kan uitvind.

Omdat die mens nie weet wat aangaan nie, wedywer hulle selfs onder mekaar, tot groot verdriet en frustrasie. Elke vleeslike oorwinning en elke aardse beker wat gewen word is so leeg!!!!: 

Prd 9:11-12  Weer het ek onder die son gesien dat die wedloop nie is vir die vinniges en die oorlog nie vir die helde nie; en ook die brood is nie vir die wyse of ook rykdom vir die slimmes of ook guns vir die verstandiges nie; want tyd en lotgeval tref hulle almal.  12  Ja, die mens ken ook sy eie tyd nie, soos die visse wat gevang word in die gevaarlike net, en soos die voëls wat gevang word in die vangnet—soos hulle word die mensekinders verstrik in die tyd van onheil as dit hulle skielik oorval.

Mens het geen idee wat sy lewe is nie, tog gaan hy voort met sy grootpratery… 

Jak 4:13-17  Kom nou, julle wat sê: Vandag of môre sal ons na dié en dié stad gaan en daar een jaar deurbring en handel drywe en wins maak—  14  julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie. Want hoedanig is julle lewe? Dit is tog maar ‘n damp wat vir ‘n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn.  15  In plaas dat julle sê: As die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen.  16  Maar nou roem julle in jul grootpratery. Al sulke roem is verkeerd.  17  Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde.

Die mens in sy eiegeregtigheid word so dwaas dat hy selfs glo dat hy “voor sy tyd” sterf…

Prd 7:15-18  Alles het ek gesien in die dae van my nietigheid: daar is ‘n regverdige wat ondanks sy regverdigheid omkom, en daar is ‘n goddelose wat ondanks sy goddeloosheid lank lewe.  16  Wees nie alte regverdig en hou jou nie buitengewoon wys nie: waarom sou jy jouself te gronde rig?  17  Wees nie alte goddeloos, en wees nie dwaas nie: waarom sou jy sterwe voor jou tyd?  18  Dit is goed dat jy aan die een vashou en ook van die ander jou hand nie aftrek nie; want die wat God vrees, ontkom aan dit alles.

Ja, God is die OORSAAK van alles en Hy staan onbeskaamd daarin teenoor al Sy aanklaers. Aan Hom kom die eer en die lof toe IN alles!

1Pe 4:11 As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God; as iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag toekom tot in alle ewigheid. Amen.

Opn 4:11 U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur u wil bestaan hulle en is hulle geskape.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s