Die wat roem, moet in die Here roem!

Wat die Vader vir ons almal in geestelike terme voorberei het, en dit wat ons almal in “die volheid van die tye” in en deur Jesus Christus gaan ontvang, is tans nie beskore vir die natuurlike denke om te begryp nie. Dit is voorwaar ‘n verborgenheid vir ons natuurlike mens se denke. God het egter hierdie verborgenheid aan ‘n paar bekendgemaak in hierdie aardse tydperk – vir Sy eer alleenlik:

 Maar soos geskrywe is: Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van ‘n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet.  (10)  Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. 1Ko 2:9-10

 Deurdat Hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae wat Hy in Homself voorgeneem het,  (10)  om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig—Efs 1:9-10

Die natuurlike mens se begrip oor die “geestelike dinge van die gees van God” kan  vergelyk word met die vlak van begrip wat ‘n dier het oor menslike dinge. Die natuurlike mens kan nie die “dinge van die gees van God” verstaan nie:

Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. 1Kor 2:14 

Die Skrifte is primêr toegespits op die geestelike, en daarom het die Skrifte, soos vervat in die Bybel, vir baie wat na dit kom met ‘n natuurlike verwysingsraamwerk, ‘n heel ander betekenis. God is gees, en die gees van God leer totaal anders as wat die natuurlike denke kan hanteer:

Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met dié wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. 1Kor 2:13 

Ons almal leer dus eers natuurlike dinge en dit word in ons denke in ‘n abstrakte vorm gestoor (in beelde, konsepte of woorde). Daar is dus ‘n aardse, fisiese, konkrete voorwerp wat dan in ons denke op ‘n ander manier gestoor word. Daar is dus twee vlakke of twee dimensies wat in die Skrifte as die “aarde” en die “hemele” bekend staan. As ons dit kan sien sal ons die eerste vers in die Bybel heel anders verstaan as voorheen:

In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Gen 1:1  

Die “hemel” en die “aarde” is hierdie twee dimensies waarbinne God met die mens werk tydens ons aardse bestaan. As ons verder kan sien dat die woord “hemel” in die oorspronklike Hebreeus in die meervoud voorkom, dan kan ons sien dat God deur verskillende hemele met ons werk. Die Hebreeuse woord vir “hemel” (enkelvoud) is “shâmeh”. Die Hebreeus vir “hemele” (meervoud) is “shâmayim”. Die woord “shâmayim” kom hier voor in vers 1 in Genesis 1:

In die begin het God die hemel [“shâmayim”] en die aarde geskape. Gen 1:1  

God werk met ons in verskillende “hemele” en dit kom neer op hoe ons dinge verstaan! Dit het dus betrekking op ons ontwikkeling in  denke! Almal van ons ontwikkel in ons aardse liggaam, maar ons ontwikkel ook in ons denke. Die skoolstelsel is ‘n voorbeeld van hoe ons ontwikkel in ons begrip van aardse dinge. Ons eerste vlak van denke, ons ‘eerste hemel’, is dus ons aardse verstaan van dinge. Op hierdie vlak kan ons net die denke wat aan ons aardse dinge verduidelik, akkomodeer. Die Skrifte noem die vlak die “waters” of “wêreldvloed” wat aanvanklik gevul is met duisternis. Ons aardse denke is dus geestelike duisternis wat geen begrip het van God se geestelike begrippe nie – die aarde is dus “woes en leeg” ten opsigte van die “geestelike dinge van die gees van God”:

En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters. Gen 1:2  

Die woorde “die Gees van God het gesweef op die waters” sê vir ons dat God se gees werk ook met ons in hierdie vlak, maar ons kan dit nie sien of waardeer nie. Ons sal egter almal later uitvind van hierdie waarheid dat God alles bewerkstellig van begin tot einde, na die raad van Sy wil:

in Hom in wie ons ook ‘n erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil, Efs 1:11  

Ons is dus geskep in duisternis en God neem ons deur ‘n proses om eerstens te leer van aardse dinge en dan, op ‘n spesiale dag en tyd, bring God die insig na ons oor hoekom ons deur al die aardse dinge moes gaan. Dit is wat hierdie vers wil sê:

En God het gesê: Laat daar lig wees! En daar was lig.  (4)  Toe sien God dat die lig goed was. En God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis;  (5)  en God het die lig dag genoem, en die duisternis het Hy nag genoem. En dit was aand en dit was môre, die eerste dag. Gen 1:3-5  

Ons begin om God se Lig, Jesus Christus, te beleef.

die volk wat in duisternis sit, het ‘n groot lig gesien, en die wat sit in die land en skaduwee van die dood, vir hulle het ‘n lig opgegaan.  (17)  Van toe af het Jesus begin om te preek en te sê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Mat 4:16-17 

Ons sien ‘n verskil in ons lewe in Christus, en ons begin drink van die waters van ‘n hoër hemel (die “waters bo die uitspansel”). Ons denke word vernuwe deur die waters van God se Woord. Maar ons sien egter ook nou ons vorige lewe en die lewe van die wêreld rondom ons (wat drink van die “waters wat onder die uitspansel is”). Dit is wat die verse wil sê:

En God het gesê: Laat daar ‘n uitspansel wees tussen die waters, en laat dit skeiding maak tussen waters en waters.  (7)  God het toe die uitspansel gemaak en die waters wat onder die uitspansel is, geskei van die waters wat bo die uitspansel is. En dit was so.  (8)  En God het die uitspansel hemel genoem. En dit was aand en dit was môre, die tweede dag. Gen 1:6-8  

Maar selfs in hierdie kennis van Jesus is daar fases. Aanvanklik is ons denke geskoei op die aardse Jesus (ons ken Hom “na die vlees” – 2Kor 5:16). Dit is ons tweede hemel waar ons Jesus ken vir Sy fisiese wonders en tekens in ons lewe. Ons eet net Sy vis en brood:

 Daarna het Jesus na die oorkant van die see van Galiléa, dit is, van Tibérias, gegaan;  (2)  en ‘n groot menigte het Hom gevolg, omdat hulle sy tekens gesien het wat Hy aan die siekes doen. Joh 6:1-2

En toe hulle Hom oorkant die see gevind het, sê hulle vir Hom: Rabbi, wanneer het U hier gekom?  (26)  Jesus antwoord hulle en sê: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, julle soek My nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het.  (27)  Moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in die ewige lewe, wat die Seun van die mens julle sal gee; want Hom het God, die Vader, verseël. Joh 6:25-27  

Ons geniet Sy aardse voorsiening en ons dink ons het geestelik gearriveer. Maar in ons blidheid dien ons Jesus net vir aardse gewin en om ‘hemel toe te gaan’. Daar is geen ware leifde vir Hom of Sy Woord nie. Ons beleef op die tydstip net die aarde wat uit die see verrys. Ons eet net God se aardse dinge:

 En God het gesê: Laat die aarde voortbring grasspruitjies, plante wat saad gee en bome wat, volgens hulle soorte, vrugte dra, waarin hulle saad is, op die aarde. En dit was so.  (12)  Die aarde het voortgebring grasspruitjies, plante wat saad gee volgens hulle soorte en bome wat vrugte dra, waarin hulle saad is, volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was.  (13)  En dit was aand en dit was môre, die derde dag. Gen 1:11-13 

Ons is dus geestelik “swak” en onvolwasse:

 En neem hom aan wat swak is in die geloof, nie om oor sy gevoelens te oordeel nie.  (2)  Die een glo dat ‘n mens alles mag eet, maar hy wat swak is, eet groente. Rom 14:1-2 

Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei. Heb 5:14  

Ons begin besef dat die sonde wat ons gedink ons gelos het, nie so maklik is om af te skud nie. Ons tweede hemel is eintlik nie so ver verwyder van die wêreld en sy aantreklikhede nie. Ons aardse voorspoed skep vir ons slaggate want ons lig is nie die ware lig nie:

En God het gesê: Laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel, om skeiding te maak tussen die dag en die nag; en laat hulle dien as tekens sowel vir vaste tye, asook vir dae sowel as jare.  (15)  Laat hulle ook dien as ligte aan die uitspansel van die hemel om lig te gee op die aarde. En dit was so.  (16)  God het toe die twee groot ligte gemaak: die groot lig om te heers oor die dag en die klein lig om te heers oor die nag; ook die sterre.  (17)  En God het hulle aan die uitspansel van die hemel gestel om lig te gee op die aarde  (18)  en om te heers oor die dag en oor die nag en om skeiding te maak tussen die lig en die duisternis. Toe sien God dat dit goed was.  (19)  En dit was aand en dit was môre, die vierde dag. Gen 1:14-19  

In ons tweede hemel leef ons onder die heerskappy van die “klein lig” wat vir ons skyn asof dit die ware lig is.

Moenie vir julle skatte bymekaarmaak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie;  (20)  maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie;  (21)  want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees.  (22)  Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees.  (23)  Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie! Mat 6:19-23  

In ons tweede hemel is ons vasgevang in ‘n delusie waar ons terugkeer na “die swakke en armoedige eerste beginsels”, en “dae en maande en tye en jare” vier vir ons eie gewin en plesier:

maar nou dat julle God ken, of liewer deur God geken is, hoe keer julle weer terug tot die swakke en armoedige eerste beginsels wat julle weer van voor af aan wil dien?  (10)  Julle neem dae en en maande en tye en jare waar. Gal 4:9-10  

Ons weet nie dat ons God en Sy Seun verloën nie, want ons is hierdie “dier” wat uit die see verrys het. Nou op die aarde (ons ‘tweede hemel’) vertoon ons ‘n groter afvalligheid van God as wat die wêreld openbaar:

En ek het ‘n dier uit die see sien opkom met sewe koppe en tien horings, en op sy horings tien krone en op sy koppe ‘n naam van godslastering.  (2)  En die dier wat ek gesien het, was soos ‘n luiperd, en sy pote soos dié van ‘n beer, en sy bek soos die bek van ‘n leeu; en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag.  (3)  En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees. En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aan gegaan.  (4)  En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer?  (5)  En ‘n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee om dit twee en veertig maande lank te doen.  (6)  En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy Naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon, te laster. Opn 13:1-6  

Ons vorm dan deel uit van die groot skare mense wat dink hulle volg Jesus, maar eintlik behoort aan die “vrou in die woestyn”. Hierdie vrou is al die valse kerke wat haar mense voer met valse leerstellings en die ware Kind/ers van God haat en God se Woord verdraai – alles onder die instruksies van die groot draak wat hulle aanbid sonder dat hulle dit weet:

En ‘n groot teken het in die hemel verskyn: ‘n vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof ‘n kroon van twaalf sterre;  (2)  en sy was swanger en het uitgeroep in haar weë en barensnood.  (3)  En ‘n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was ‘n groot vuurrooi draak met sewe koppe en tien horings, en op sy koppe sewe krone;  (4)  en sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het.  (5)  En sy het ‘n manlike kind gebaar, wat al die nasies met ‘n ystersepter sou regeer; en haar kind is weggeruk na God en sy troon.  (6)  En die vrou het na die woestyn gevlug waar sy ‘n plek het wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou duisend twee honderd en sestig dae lank. Opn 12:1-6  

Dit is hierdie Kind, Jesus Christus, wat gebore was uit hierdie aardse moeder en groot geword het, gedood was, en opgestaan het uit die graf, en opgevaar het na die ware hemele, dit is in Sy volgelinge waar Hy nou woon.

Ek sal julle nie as wese agterlaat nie; Ek kom weer na julle toe.  (19)  Nog ‘n klein tydjie, en die wêreld sien My nie meer nie; maar julle sien My, omdat Ek lewe en julle sal lewe.  (20)  In dié dag sal julle weet dat Ek in my Vader is, en julle in My, en Ek in julle.  (21)  Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan hom openbaar. Joh 14:18-21

 Want Ek het gekom om tweedrag te verwek tussen ‘n man en sy vader, en tussen ‘n dogter en haar moeder, en ‘n skoondogter en haar skoonmoeder.  (36)  En ‘n mens se huisgenote sal sy vyande wees.  (37)  Wie vader of moeder bo My liefhet, is My nie waardig nie; en wie seun of dogter bo My liefhet, is My nie waardig nie. Mat 10:35-37

Dit is hulle wie se denke (hemele) verwyderd is van die aardse dimensies (hulle het gegroei deur die eerste en die tweede hemele). Hulle bewaar Sy Woord en die Woord vernuwe hul denke.

Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het,  (5)  ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus—uit genade is julle gered—  (6)  en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, Efs 2:4-6  

Hulle het hulle kruise opgeneem en hul eie lewe nie lief nie:

 En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie.  (39)  Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind. Matt 10: 38-39

En groot menigtes het saam met Hom gegaan, en Hy het Hom omgedraai en vir hulle gesê:  (26)  As iemand na My toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my dissipel nie wees nie.  (27)  En elkeen wat sy kruis nie dra en agter My aan kom nie, kan my dissipel nie wees nie. Luk 14:25-27  

Dit is hier in die derde hemel dat mens die ware Woorde van God in gees kan hoor, en nie vir ander kan verduidelik as God nie daardie persoon se ore open nie. Hier is geen roem vir die vlees nie:

Dit is waarlik vir my nie nuttig om te roem nie, want ek sal kom tot gesigte en openbaringe van die Here.  (2)  Ek weet van ‘n man in Christus, veertien jaar gelede—of dit in die liggaam was, weet ek nie, of buite die liggaam, weet ek nie, God weet dit—dat so iemand weggeruk is tot in die derde hemel.  (3)  En ek weet van so ‘n man—of dit in die liggaam of buite die liggaam was, weet ek nie, God weet dit—  (4)  dat hy weggeruk is in die Paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het wat ‘n mens nie mag uitspreek nie.  (5)  Oor so ‘n man sal ek roem, maar oor myself sal ek nie roem nie, behalwe in my swakhede. 2Kor 12:1-5  

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie;  (27)  maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam;  (28)  en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak,  (29)  sodat geen vlees voor Hom sou roem nie.  (30)  Maar deur Hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing.  (31)  Daarom, soos geskrywe is: Die wat roem, moet in die Here roem. 1Kor 1:26-31  

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

1 Response to Die wat roem, moet in die Here roem!

  1. Terug pieng: Temas | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s