NIKS hang af van ‘die een wat wil of van die een wat loop nie…’

Rom 5:12 Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het.

Baie mense verstaan hierdie vers asof dit slegs die oortreding was wat Adam gepleeg het, wat sonde in die wêreld gebring het. Die konsep “die sonde” wat in die wêreld ingekom het, is nie uitsluitlik die daad wat Adam gepleeg het nie (toe hy en Eva van die verbode vrug geëet het nie), maar dit is ook ‘n verwysing na die tipe liggaam wat God geskep het vir die eerste Adam. En dit is wat hierdie verse ook aan ons sê:

Rom 6:6 aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie.

Rom 3:23 want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God,

Die liggaam van “die sonde” is eintlik hoe “die sonde” in die wêreld gekom het. Die oortreding van Adam (en Eva) was as gevolg van hierdie “liggaam van die sonde”. God het dit geskep net soos Hy die duisternis geskep het, en net soos Hy die on-heil geskep het (onheil is dit wat on-heilig is – dit is NIE goed nie).

Jes 45:7 Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; 7 wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat AL hierdie dinge doen.

Ja dit is deel van die skepping wat “baie goed” geskep was:

Gen 1:2 En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters.

Gen 1:31 Toe sien God alles wat Hy gemaak het, en—dit was baie goed. En dit was aand en dit was môre, die sesde dag.

Satan is GEEN SKEPPER van enigiets NIE, soos die afvalliges aan hom hierdie eer wil toeskryf nie!!! God sê baie duidelik dat Hy ALLES geskep het!!!!

Jes 45:5-7 Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; buiten My is daar geen God nie; Ek omgord jou, hoewel jy My nie geken het nie, 6 sodat hulle kan weet van die opgang van die son en van sy ondergang af dat daar buiten My geeneen is nie; Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; 7 wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat AL hierdie dinge doen.

Die “duisternis” is God se skepping!

God het die aarde “woes” en “leeg” geskep!

God het die “onheil” geskep!

Al hierdie dinge sluit aan by een gedagte – die aarde was nie in geestelike perfektheid geskep nie.

Die oorspronklike Hebreeuse woord wat met “onheil” vertaal was in bogenoemde vertaling, is die woord “ra”. Hier is ‘n paar voorbeelde wat eintlik bedoel word met die woord:

Gen 2:9 En die HERE God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om van te eet; ook die boom van die lewe in die middel van die tuin, en die boom van die kennis van goed en kwaad [Hebreeus: “ra”].

Gén 6:5 Toe die HERE sien dat die boosheid [Hebreeus: “ra”] van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyddeur net sleg was.

Gen 13:13 En die manne van Sodom was sleg [Hebreeus: “ra”] en groot sondaars voor die HERE.

Spr 12:21 Geen enkele onheil tref die regverdige nie, maar die goddelose is vol ongeluk [Hebreeus: “ra”].

Wel daar is dit waaroor God alle verantwoordelikheid neem: alles wat kwaad insluit; alles wat die bose insluit; alles wat sleg is; alle ongelukke/ongelukkigheid! God sê Hy het dit alles geskep en Hy bewerkstellig alles in hierdie skepping, vir Sy doel:

Spr 16:4 Alles het die HERE gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil.

Ons aardse mens word geskep “in sonde”, net soos Dawid dit ook verstaan het:

Psa 51:5 (51:7 in die AOV) Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang.

Ons moeders het nie gesondig toe hulle ons ontvang het nie. Dit is nie wat daardie teks sê nie. Ons is “in sonde” ontvang toe God ons in ‘n “liggaam van die sonde” geskep het, net soos Adam.

Gen 2:7 En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword.

“Die aarde” is die teenoorgestelde van “die hemel”, net soos die “vlees” teenoor die “geestelike dinge van God” staan:

Gal 5:17 want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie.

Rom 8:5-8 Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. 6 Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede, 7 omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. 8 En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie;

Die vlees kan NIE God behaag nie, en dit was so van die begin af! Adam KON NIE die “dinge van die gees van God” aanneem nie. Adam KON DIT NIE verstaan nie!

1Kor 2:14 Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

Vlees en bloed was nog nooit deel van God se geestelike koninkryk nie:

1Kor 15:50 Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.

Almal het dus gesondig omdat hulle in ‘n liggaam van sonde gebore word, en sodoende het ook die dood op dieselfde manier na almal gekom. Die sonde en die dood kom saam in ‘n vleeslike liggaam. Dit is presies hoe Paulus die aardse liggaam beskryf:

Rom 6:6 aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie.

Rom 7:24 Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood?

Hierdie aardse liggaam en die denke wat daarmee gepaardgaan is “die sonde” en dit is “hierdie dood”, soos God dit gemaak het van stof, nie gees nie:

Gen 2:7 En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword.

Rom 8:6-8 Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede, 7 omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. 8 En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie.

As ons mens is, dan is ons “in Adam” en alles wat in Adam was, is in ons. As ons dus vinger wys na ander wie “in Adam” is, wys ons eintlik vinger na onsself. Ons almal het gedwaal en ons almal glo eers al die leuens van die duisternis voordat die ware Lig kom –soos God dit bewerkstellig.

Jes 63:17 HERE, waarom laat U ons wegdwaal van u weë? Waarom verhard U ons hart, sodat ons U nie vrees nie? Keer terug ter wille van u knegte, die stamme van u erfdeel!

Deur die eerste Adam (die vlees) het sonde en dood tot almal gekom het. Soos ons almal “in Adam” sondig en sterf, so sal ons ook almal in Christus lewendgemaak word, in gees.

1Kor 15:22 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;

Niemand het self gekies om in  ‘n “liggaam van die sonde” of in die “liggaam van hierdie dood” gebore te word nie.

Joh 6:44 Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

Joh 15:16 Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my Naam vra, Hy julle dit kan gee.

Daarom kan niemand ook op hul eie kies oor die tweede liggaam van gees nie (wat ons almal gaan kry in Christus):

1Kor 15:49 En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra.

Mens word dus eers verganklik gemaak in die eerste Adam (kyk na die woord “misluk” in die volgende vers). As jy nie kan sien dat hierdie woorde op jou betrekking het nie, dan het God jou oë verblind:

Jer 18:1-4 Die woord wat van die HERE tot Jeremia gekom het: 2 Maak jou klaar en gaan af na die huis van die pottebakker, en daar sal Ek jou my woorde laat hoor. 3 Toe het ek afgegaan na die huis van die pottebakker, en hy was juis besig om ‘n stuk werk op die skywe te maak. 4 En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk—soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker—maar hy het daaruit weer ‘n ander voorwerp gemaak soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak.

Waar misluk die pot?

En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk—soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker –

God neem volle verantwoordelikheid vir AL Sy ‘potte’…NIKS hang af van die ‘pot’ nie. Klei is klei, en die Pottebakker is in beheer van A tot Z…..

Rom 9:16-23 So hang dit dan nie af van die een wat wil of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is. 17 Want die Skrif sê aan Farao: Juis hiervoor het Ek jou laat optree, dat Ek in jou my krag kan toon en dat my Naam verkondig kan word op die hele aarde. 18 So is Hy dan barmhartig oor wie Hy wil en Hy verhard wie Hy wil. 19 Jy sal dan vir my sê: Waarom verwyt Hy dan nog, want wie het sy wil weerstaan? 20 Maar tog, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan tog nie vir die maker sê: Waarom het u my so gemaak nie? 21 Of het die pottebakker nie mag oor die klei, om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie? 22 En as God, al wil Hy sy toorn bewys en sy mag bekend maak, tog met groot lankmoedigheid die voorwerpe van toorn wat vir die verderf toeberei is, verdra het, 23 juis om bekend te maak die rykdom van sy heerlikheid oor die voorwerpe van barmhartigheid wat Hy voorberei het tot heerlikheid,

God is besig met ‘n pragtige PROSES om almal in Sy ewebeeld, naamlik Sy geestelike beeld, te maak, en dit sal afgehandel word op die regte tyd soos deur God alleen bepaal:

1Ti 2:3-6 Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser, 4 wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. 5 Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, 6 wat Homself gegee het as ‘n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd.

1Kor 15:28 En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

Fil 2:9-11 Daarom het God Hom ook uitermate verhoog en Hom ‘n naam gegee wat bo elke naam is, 10 sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, 11 en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader.

1Kor 12:3 Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus ‘n vervloeking noem nie; en niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees.

Wat God “wil hê” dit sal Hy kry al stem al die valse leraars nie daarmee saam nie. God sal inderdaad almal red!!!!

1Ti 4:9-11 Dit is ‘n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word; 10 want hiervoor arbei ons ook en word ons gesmaad, omdat ons gehoop het op die lewende God wat ‘n behouder is van alle mense, insonderheid van die gelowiges. 11 Beveel en leer hierdie dinge.

Die waarheid is dat God almal sal red.

Die waarheid is dat die eerste Adam nie in geestelike prefektheid geskep was nie.

Die valse leraars preek dat die eerste Adam perfek was, omdat hulle glad nie weet waarvan hulle praat nie. Hulle ken nie God se plan met Adam nie.

Die eerste mens was, soos die res van hierdie skepping, doelbewus deur God aan nietigheid onderworpe – nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit so wil hê:

Rom 8:20 Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het.

As mens nie die Skrifte kan glo nie, sal mens die valse leer van die sogenaamde ‘val van die mens’ glo. Hierdie valse leerstelling van die ‘val van die mens’ is baie hoog op in lys van valse leerstellings en mense sal regtig baklei tot die dood voordat hulle hierdie een leerstelling sal wil los.

Die eerste Adam het egter nêrens heen geval nie. HY WAS AS ‘N GEVALLE SKEPSEL GEMAAK uit die Pottebakker se hand…..en min kan die sien. Adam en Eva het gesondig omdat hulle reeds SONDE was.

Vlees is sonde….vlees is dood!!!

God IS gees en God se ewebeeld is GEES. Dit is wat die tweede Adam, Jesus Christus, is:

Fil 2:6 Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie,

Heb 1:3 Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte.

Die eerste Adam lyk en is totaal anders as wat God is:

Joh 4:24 God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.

Die eerste Adam kon en kan ook nie nou God in gees en waarheid aanbid nie. Adam was dus geensins perfek nie want ‘n perfekte wese KAN nie perfek wees as hy in sonde en dood gemaak is nie! Die natuurlike mens kan hierdie dinge net nie aanvaar nie want hy word gelei deur sy natuurlike denke en kortsigtige insigte:

1Kor 2:14 Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

Ons word dus in die beeld van God gevorm as ons die tweede Adam (Jesus Christus) deelagtig word – nie voor die tyd nie! Dit gebeur alleenlik by die opstanding uit “hierdie dood” wat nog nie vir enige mens plaasgevind het nie:

1Kor 15:42-49 So is ook die opstanding van die dode: daar word gesaai in verganklikheid, daar word opgewek in onverganklikheid; 43 daar word gesaai in oneer, daar word opgewek in heerlikheid; daar word gesaai in swakheid, daar word opgewek in krag. 44 ‘n Natuurlike liggaam word gesaai, ‘n geestelike liggaam word opgewek. Daar is ‘n natuurlike liggaam, en daar is ‘n geestelike liggaam. 45 So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees. 46 Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike;daarna die geestelike. 47 Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel. 48 Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. 49 En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra.

Daar staan dit so oop en bloot en God verblind mense om dit nie te sien voor Hy hulle die oë sal gee en die geloof skenk om dit te kan aanvaar nie. NET Jesus het op hierdie stadium onsterflikheid, volgens die Skrifte:

1Ti 6:14-16 dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar tot by die verskyning van onse Here Jesus Christus 15 wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die salige en enigste Heerser, die Koning van die konings en Here van die here, 16 wat alleen onsterflikheid besit en ‘n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s