‘Luister sorgvuldig na al hierdie woorde’ (Deel 1)

As ons wil hê dat dit goed moet gaan met ons en ons geliefdes, dan word ons deur God daarop gewys dat ons sorgvuldig na AL Sy woorde moet luister!

Deu 12:28 Luister sorgvuldig na al hierdie woorde wat ek jou beveel, dat dit met jou en jou kinders ná jou goed kan gaan tot in ewigheid, as jy doen wat goed en reg is in die oë van die HERE jou God.

Ons moet doen wat “GOED en REG is in die oë van die Here” – ons moet oppas om nie die “goed” en die “reg” te meet volgens ons persoonlike subjektiewe standaarde nie. God se “oë” is die regte standaard.

“…wat goed en reg is in die oë van die HERE jou God.”

Ons eie “oë” is nooit ‘n betroubare weegskaal nie. Dit is juis ons “goed” en ons “reg” van ons “eie oë” wat ons mislei!

Jes 5:21  Wee hulle wat in eie oë wys en na eie oordeel verstandig is.

Hier is hoe ons “eie oë” ons mislei:

Gal 6:3  Want as iemand meen dat hy iets is, terwyl hy niks is nie, mislei hy homself.

Ons is niks. Ons opinies is niks. Ons prestasies is niks. Alles wat ons doen in ons “eie oë” is niks, want dit alles eindig in niks.

Jes 40:17  Al die nasies is voor Hom soos niks: as niks en nietigheid word hulle by Hom gereken.

Jes 41:24  Kyk, julle is niks, en julle werk is niks; ‘n gruwel is hy wat julle uitkies.

Die mens sien homself as belangrik in sy “eie oë”. Hy sien homself (en sy oortuiginge) as die voorwerp van sy eie aanbidding:

2Ts 2:3-4  Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf  (4)  die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.

Die mens kan nie sien hoe God dinge sien nie. Ons natuurlike mens kan nie sien dat alles van God is, en dat die mens niks kan byvoeg of weglaat van God se werke nie.

Deu 12:32  Alles wat ek julle beveel, dit moet julle sorgvuldig hou; jy mag daar niks byvoeg en daar niks van weglaat nie.

Dit is net wanneer ons deur God se oë na dinge kyk, dat alles vir ons oopgaan en duidelik word:

Prd 3:13-14  En ook—dat elke mens eet en drink en die goeie geniet by al sy moeitevolle arbeid; dit is ‘n gawe van God.  (14)  Ek het ingesien dat alles wat God doen, vir ewig sal bestaan; daar kan niks bygevoeg en daar kan niks van weggeneem word nie; en God het dit so gemaak dat hulle moet vrees voor sy aangesig.

Dit is ons eie “goeie” werke van geregtigheid wat ons mislei! Dit is wanneer ons byvoeg by God se werke – wanneer ons dink ons doen goed so op ons eie ‘vrye’ wil. Hier is ‘n paar van die woorde wat die Here deur die profeet Jesaja gespreek het wat ons nie aanvanklik NOUKEURIG lees nie:

Jes 64:6  En ons het almal geword soos ‘n onreine, en al ons geregtighede soos ‘n besoedelde kleed; en ons het almal verdor soos blare, en ons ongeregtighede het ons weggevoer soos die wind.

Hy sê hier so duidelik dat dit “ons geregtighede” is wat deur God verwerp word. Ons geregtighede is voorwaar ‘n besoedelde kleed, en ons het die vermetelheid om daarmee voor God te kom spog. Ons almal is so vermetel in ons tyd van geestelike blindheid, en kom dan na God met hierdie stink besoedelde kleed:

Mat 7:21-23  Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.  (22)  Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie?  (23)  En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!

Ons dink hierdie woorde het op ander mense betrekking. Luister noukeurig na God se woorde want dit praat met JOU. Die balk is altyd op EEN plek – in JOU “eie oë”!

Mat 7:1-5  Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie.  (2)  Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word; en met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word.  (3)  En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie?  (4)  Of hoe sal jy vir jou broeder sê: Laat my toe om die splinter uit jou oog uit te haal, en kyk, in jou eie oog is die balk!  (5)  Geveinsde, haal eers die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broeder uit te haal.

Die balk bring altyd geestelike blindheid! Die tragedie met geestelike blindheid is dat ons in ons tyd van eie geregtigheid nie eens weet dat ons blind is nie. Hierdie mense wat voor God kom spog met hul goeie werke doen dit met oortuiging en durf!

Here, Here, het ons nie…

  • in u Naam geprofeteer…
  • in u Naam duiwels uitgedrywe…
  • in u Naam baie kragte gedoen nie?

Klink dit na bose werke? Nee, dit klink regtig na goeie werke. Maar daar is ‘n fout. Die Heer het die mense nie geken nie. Daar is ‘n tyd wanneer ons dink, in ons eie oortuigings, dat ons die Here ken. Maar die probleem is dat Hy nie ons ken nie.

…dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!

Wat beteken dit dat die Here ons nooit geken het nie. In ons tyd van geestelike blindheid dien ons ‘n “ander Jesus” en ons glo hy is die ware Jesus. Ons balk van eiegeregtigheid maak ons blind. Paulus verduidelik dit so aan die geestelike blindes in die gemeente in Korinthe:

 2Kor 11:2-4  Want ek is jaloers oor julle met ‘n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind, om julle as ‘n reine maagd aan Christus voor te stel.  (3)  Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus.  (4)  Want as iemand kom en ‘n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as julle ‘n ander gees ontvang as wat julle ontvang het, of ‘n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle jul dit goed geval.

In ons tyd wanneer ons die valse Jesus volg is ons in ons “sinne” (dit is ons denke en oortuiginge) so verdwaal “van die opregtheid teenoor [die ware] Christus”. Ons mislei dus onsself en ons oortuig onsself dat ons die ware Jesus ken. Die “ander Jesus” het ‘n “ander gees” met ‘n “ander evangelie” wat ons op sleeptou neem. Ons volg die populêre “ander Jesus” – die mense van wêreld-statuur wat hulself kwalifiseer om namens God te praat.

Mat 24:4-5  En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie.  (5)  Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei.

Ons stel hulle self aan en betaal hulle om vir ons met vleitaal te bedrieg. Hierdie balk maak ons blind!

Jes 30:9-11  Want dit is ‘n wederstrewige volk, leuenagtige kinders, kinders wat die wet van die HERE nie wil hoor nie;  (10)  wat aan die sieners sê: Sien nie! en aan die profete: Profeteer vir ons nie wat reg is nie; spreek vleitaal vir ons, profeteer bedrieëry;  (11)  wyk af van die weg, buig af van die pad, laat die Heilige van Israel voor ons aangesig verdwyn!

Dit is ‘n wederstrewige mens wat nie noukeurig luister wat God sê nie. Nee, hulle volg die professionele opgeleides eerder as om self NOUKEURIG te luister na God se Woord. Kyk na die persoonlike voornaamwoorde in die vers:

Deu 12:28  Luister sorgvuldig na al hierdie woorde wat ek jou beveel, dat dit met jou en jou kinders ná jou goed kan gaan tot in ewigheid, as jy doen wat goed en reg is in die oë van die HERE jou God.

Die woorde “jou” en “jy” word persoonlike voornaamwoorde genoem want dit het betrekking op JOU! Jy moet noukeurig luister en jy moet persoonlik antwoord gee. Ja, ons benodig aanvanklik die regte leiers wat God na ons stuur om ons TOE TE RUS vir ons dienswerk in die werke van die ware Christus…daar is ‘n spesifieke doel en spesifieke tydperk aan verbonde!

Efs 4:11-14  En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars,  (12)  om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus,  (13)  totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot ‘n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus;  (14)  sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring.

Ware leiers heers nie oor ons nie en hou ons nie vas by hulle nie! Ware leiers rus ons toe vir volwassenheid in Christus!

Heb 5:12-14  Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat ‘n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie.  (13)  Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy ‘n kind is.  (14)  Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei.

Ware leiers weet dat die geloof van Christus ‘n persoonlike toepassing van Sy Woord in elkeen se lewe is:

Mat 20:25-26  Maar Jesus het hulle na Hom geroep en gesê: Julle weet dat die owerstes van die nasies oor hulle heers en die groot manne oor hulle gesag uitoefen;  (26)  maar só moet dit onder julle nie wees nie; maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees.

2Kor 1:23-24  Maar ek [Paulus] roep God as getuie aan oor my siel dat ek om julle te spaar nog nie na Korinthe gekom het nie—  (24)  nie dat ons heers oor julle geloof nie, maar ons is medewerkers aan julle blydskap; want in die geloof staan julle vas.

Ware leiers weet dat die werke van Christus IN ons deur Sy Woord ons geloof in Hom versterk en ons geestelik laat sien en laat groei:

Efs 2:8-10  Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God;  (9)  nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.  (10)  Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.

God se goeie werke word voorberei en in werking gestel deur Christus Jesus self. Dit is die enigste werke wat die Here aanvaar! Sy werke in ons – as ons dit noukeurig kan na luister en kan sien dat ons NIKS kan doen sonder Hom nie!

Rom 3:22-24  die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie;  (23)  want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God,  (24)  en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is.

Joh 15:5-7  Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.  (6)  As iemand in My nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand.  (7)  As julle in My bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry.

Die ware “goeie werke” kom deur die Woord van God – al Sy Woorde. Dit is wat ons onderrig “in die geregtigheid” van God.

2Ti 3:16-17  Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid,  (17)  sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.

Die Woord is God se oë in ons – die Woord openbaar Sy werke in ons van begin tot einde.

Heb 4:12-13  Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ‘n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart.  (13)  En daar is geen skepsel onsigbaar voor Hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van Hom met wie ons te doen het.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s