‘Luister sorgvuldig na al hierdie woorde’ (Deel 2)

As dinge moet goed gaan met ons en ons geliefdes, dan moet ons doen wat reg is in die oë van die Here. Om dit te kan doen, moet ons eerstens sorgvuldig luister na AL die woorde wat God ons beveel.

Deu 12:28 Luister sorgvuldig na al hierdie woorde wat ek jou beveel, dat dit met jou en jou kinders ná jou goed kan gaan tot in ewigheid, as jy doen wat goed en reg is in die oë van die HERE jou God.

Hier is hoe ons nie sorgvuldig luister nie, en gevolglik ook nie doen wat reg is in die oë van die Here nie:

Deu 12:32  Alles wat ek julle beveel, dit moet julle sorgvuldig hou; jy mag daar niks byvoeg en daar niks van weglaat nie.

In Deel 1 van hierdie reeks het ons genoem hoe ons “byvoeg” by God se woorde deur te dink dat ons eie “goeie” werke van ons eie-geregtigheid die knoop deurhaak. Om hierdie tema van “byvoeg[ing]” nog verder uit te bou, kan ons kyk na die einde van die proses, as ons almal vol selfvertroue na God kom en rekenskap gee oor ons goeie werke in vlees:

Mat 7:21-23  Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.  (22)  Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie?  (23)  En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!

SELFvertroue is vir baie mense ‘n goeie kwaliteit. Goeie kwaliteite in mense se oordeel is egter nie altyd goeie kwaliteite in God se oë nie. Alles wat berus op ‘self’ is nie goed nie. Dit plaas die mens op die troon. Dit is hierdie “mens van sonde” in ons wat ons verblind vir die ware standaard van God:

2Ts 2:3-4  Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf  (4)  die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.

Dit wat goed lyk in ons eie oë, is juis hoe ons eie “mens van sonde” homself verhef. In ons selfvoldaanheid in vlees is ons verblind vir wat God aanvaarbaar vind.  Ons geestelike blindheid en selfvoldaanheid dryf ons voort in totale onkunde. ‘n Groot ywer om goed te doen in mens se oë, is geen waarborg dat ons reg doen in God se oë nie. Fisiese Israel het ook dit heeltemal gemis deur hulle ywer vir God, maar sonder die ware kennis van God:

Rom 10:2  Want ek getuig van hulle [fisiese Israel] dat hulle ‘n ywer vir God het, maar sonder kennis.

Dit is hoe ons byvoeg by God se werke as ons nie eens weet wat die ware kennis van God is nie. Ons maak nie eens seker of dit wat ek doen in God se Woord voorkom nie. Mense volg mense se tradisies en maak God se Woord kragteloos in hul eie lewe!

Mat 15:8-9  Hierdie volk nader My met hulle mond en eer My met die lippe, maar hulle hart is ver van My af.  (9)  Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer wat gebooie van mense is.

Mat 15:6  So het julle dan die gebod van God kragteloos gemaak ter wille van julle oorlewering.

Gebooie van mense wyk altyd van die waarheid in God se Woord af:

Tit 1:14  en hulle nie besig hou met Joodse fabels en gebooie van mense wat van die waarheid afwyk nie.

Paulus het ‘n groot ywer gehad, maar sy ywer was misplaas in sy tyd van onkunde en sy vertroue op die vlees:

Fil 3:4-6  alhoewel ek rede het om ook te vertrou op die vlees. As iemand anders meen dat hy op die vlees kan vertrou, ek nog meer.  (5)  Ek is besny op die agtste dag, uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, ‘n Hebreër uit die Hebreërs; wat die wet betref, ‘n Fariseër;  (6)  wat ywer betref, ‘n vervolger van die gemeente; wat die geregtigheid in die wet betref, onberispelik.

Paulus se aardse ywer was gedryf deur sy eiegeregtigheid volgens die wet van Moses. Hy het selfs die kerk van Christus vervolg in hierdie tyd van sy blindheid! Die lig in hom was eintlik donkerte! Maar toe kom die ware Lig:

Hnd 9:1-6  Maar Saulus, wat nog dreiging en moord geblaas het teen die dissipels van die Here, het na die hoëpriester gegaan  (2)  en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat as hy mense sou vind wat van die Weg was, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring.  (3)  En toe hy op sy reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik ‘n lig van die hemel af;  (4)  en hy val op die grond en hoor ‘n stem vir hom sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy My?  (5)  En hy sê: Wie is U, Here? En die Here antwoord: Ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop.  (6)  En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy: Here, wat wil U hê moet ek doen? En die Here antwoord hom: Staan op en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen.

Kyk wat sê Paulus uiteindelik na jare van ‘noukeurige luister’ na God se woorde. Hoe voel hy nou oor sy aardse winste?

Fil 3:7-9  Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag.  (8)  Ja waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prysgegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry  (9)  en in Hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met dié wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof.

Paulus se lig was aanvanklik donkerte, maar hy kon dit nie sien voordat die ware Lig in sy lewe kom skyn het nie!

Mat 6:22-23  Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees.  (23)  Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie!

Job word ook genoem as ‘n man wat “vroom en opreg en godvresend en een wat afgewyk het van die kwaad” voordat hy (en ons) deur ‘n proses geneem word waar sy diepste sonde ontbloot word – ja, jy het dit reg, Job was vol van sy eiegeregtigheid!

Job 1:1  Daar was ‘n man in die land Us wie se naam was Job; en dié man was vroom en opreg en godvresend en een wat afgewyk het van die kwaad.

Job 27:1-6  En Job het verder sy spreuk aangehef en gesê:  (2)  So waar as God leef wat my my reg ontneem het, en die Almagtige wat my siel bitterheid aangedoen het—  (3)  want my asem is nog heeltemal in my, en die lewensasem van God is in my neus—  (4)  my lippe spreek geen onreg nie, en my tong verkondig geen bedrog nie!  (5)  Dit is ver van my dat ek julle gelyk sou gee; totdat ek die asem uitblaas, sal ek my onskuld nie prysgee nie.  (6)  Aan my geregtigheid hou ek vas en laat dit nie los nie; my hart veroordeel geeneen van my dae nie.

Job se vroomheid was alles gebaseer op die uiterlike. Job se oog kon nie die donker dieptes in hom sien nie. Ja dit kom eers in hoofstuk 42 dat Job tot inkeer kom! Job het nie die ware kennis van God en Sy werke geken nie!

Job 42:1-6  Toe het Job die HERE geantwoord en gesê:  (2)  Ek weet dat U alles kan doen en geen plan vir U onuitvoerbaar is nie.  (3)  Wie verberg die raadsbesluit daar sonder kennis? So het ek dan gespreek sonder om te verstaan, dinge te wonderbaar vir my, wat ek nie begryp nie.  (4)  Hoor tog, en ék sal spreek; ek sal U ondervra en onderrig U my!  (5)  Volgens hoorsê het ek van U gehoor; maar nou het my oog U gesien.  (6)  Daarom herroep ek en het berou in stof en as.

Job en Paulus is twee voorbeelde wat ons hier kan inbring om aan onsself te wys dat hierdie woorde ook op ons van toepassing is. Dit is hoe ons noukeurig luister na die woorde van God – ek moet dit op myself toepas. Alles wat geskryf is het betrekking op my.

Mat 4:4  Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.

Ons leef eers in ons tyd van donkerte waar ons dink ons het die lig – net soos Job en Paulus. Maar God in Sy groot barmhartigheid bring ons almal op die regte tyd tot inkeer. Maar dit is ‘n harde en bittere proses. Ons aardse mens skop vas en baklei met alles wat hy het. Maar die ware lig sal kom en die donkerte uitdryf!

Mat 4:16-17  die volk wat in duisternis sit, het ‘n groot lig gesien, en die wat sit in die land en skaduwee van die dood, vir hulle het ‘n lig opgegaan.  (17)  Van toe af het Jesus begin om te preek en te sê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom.

Dit is waarom die lewe van Job deel is van die woorde wat deur God se mond kom. Ons leef dit alles. Dit is waarom die lewe van Paulus deel is van die woorde wat deur God se mond na ons kom. Luister noukeurig!!! God bring ons almal op die regte tyd tot die besef van die donkerte in ons, ons vleeslike byvoegings. Maar dan bring Hy ons tot die ware kennis!!!

1Ti 2:3-4  Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser,  (4)  wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s